HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ako pripraviť návrh projektu pre Horizont 2020

Naše podujatia

Dňa 14.5.2015 sa v Aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici uskutočnl seminár ,,Ako pripraviť návrh projektu pre Horizont 2020″.

Účasť na seminári predpokladala základnú znalosť Horizontu 2020.

 

Cieľom seminára bol priblížiť problematické otázky v projektových návrhoch Horizontu 2020 najmä:

–          výskumno – inovačných projektoch (Research & Innovation Action),

–          inovačných projektoch (Innovation Action) a

–          projektoch pre malé a stredné podniky (SME Instrument).

Cieľovou skupinou boli zástupcovia organizácií, ktorí podávajú projekty (napr. SAV, Uniko, vysoké školy, malé a stredné podniky, rezortné výskumné ústavy).

Program

Prezentácie:

Impact a biznis plán – Ivan Filus

Diseminácia a vyuažívanie výsledkov – Viera Petrášová

Pracovné balíky, riadiace štruktúry personálne výdavky a iné priame náklady – Peter Beňo

Hodnotenie projektov v programe Horizont 2020 – Lenka Theodoulides

Open Access – Mária Žiňanská