Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvára sa druhá kaskádová výzva misijného projektu CLIMAAX

Od 1. júla 2024 do 15. októbra 2024 bude otvorená druhá kaskádová výzva misijného projektu CLIMAAX na 3 mesiace. Európske regióny môžu získať odbornú a finančnú podporu až do výšky 300.000 EUR.

CLIMAAX je projekt financovaný z programu Horizont Európa, ktorého cieľom je vytvoriť prispôsobený rámec a súbor nástrojov na hodnotenie klimatických rizík, ktorý pomôže komunitám pri hodnotení doterajších skúseností a umožní im konať.

Projekt poskytuje finančnú, analytickú a praktickú podporu európskym regiónom a komunitám, aby lepšie pochopili, pripravili sa a zvládli klimatické riziká a príležitosti.

Aktuálna kaskádová výzva je určená pre verejné subjekty, ktoré vykonávajú dohľad nad hodnotením rizík súvisiacich s klímou (Climate-Related Risk Assessments) a plánmi riadenia rizík (Risk Management Plans), ako aj neziskové organizácie, ktoré sa venujú zmierňovaniu vplyvov zmeny klímy a zvyšovaniu odolnosti komunít.

Čo môžete získať?

  • Finančnú podporu až do výšky 300 000 EUR na vypracovanie regionálnych hodnotení klimatických rizík (Regional Climate Risk Assessment)
  • Prístup a podporu komplexného metodického rámca a súboru nástrojov z projektu CLIMAAX, ktorý poskytuje štruktúrovaný prístup k hodnoteniu klímy.
  • Prispôsobené technické usmernenia na implementáciu metodík špecifických pre daný región s využitím miestnych údajov a metód.
  • Prístup k informačným a odborným podujatiam organizovaným projektovým teamom CLIMAAX.

Čo sa v projekte bude robiť?

Cieľom projektových aktivít by malo byť vypracovanie regionálneho hodnotenia klimatických rizík prostredníctvom:

  • dodržiavania metodologickej koherencie (riešenie nebezpečenstva, expozície a zraniteľnosti), za použitia kvantitatívnych metód s relevantnými údajmi (založenými na pozorovaní alebo modeloch);
  • riešenie rôznych klimatických rizík (viacero nebezpečenstiev);
  • zabezpečenie porovnateľnosti medzi regiónmi a časovými rámcami pre komplexnú syntézu klimatických rizík;
  • Návrh musí zahŕňať trojfázový prístup (pozri obrázok na konci aktuality).

Viac informácií ku kaskádovej výzve projektu CLIMAAX nájdete čoskoro v sekcii Aktuálne otvorené výzvy.

Nezmeškajte informačný deň ku výzve, ktorý sa bude konať 27. júna 2024 od 9:30 hod. Registrujte sa vopred.

Dôležité dokumenty a odkazy k výzve:

 

ďalšie informačné podujatie k otvorenej druhej výzve CLIMAAX (CLIMAAX 2nd Open Call Info Day) je naplánované na 9. júla 2024 od 10:00 hod.

Zdroj: MIP4Apapt, 26.6.2024, mit