Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Horizont Európa

Horizont Európa, taký názov bude niesť nadchádzajúci, deviaty rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, ktorý v období rokov 2021 až 2027 plynulo nadviaže na program Horizont 2020, doposiaľ najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii počas siedmych rokov v programovom období 2014-2020.

 

Návrh budúceho rámcového programu Horizont Európa bol predstavený Európskou komisiou dňa 7. júna 2018. Rada EÚ a Európsky parlament dosiahli spoločnú dohodu o programe Horizont Európa dňa 19. marca 2019.

 

O celkovom rozpočte, synergiách a asociácií pridružených krajín pre program Horizont Európa sa rozhodne v závislosti od rokovaní o celkovom viacročnom finančnom rámci EÚ (VFR) na obdobie rokov 2021 – 2027. Pre program Horizont Európa navrhla Európska komisia prideliť sumu 100 mld. EUR v súčasných cenách, ktorá tiež zahŕňa 3,5 mld. EUR pridelených v rámci Fondu InvestEU a 2,4 mld. EUR pre program Euratom.

 

Orientačný dokument k prvému Strategickému plánu pre program Horizont Európa:

Európska komisia zverejnila Orientačný dokument pod názvom „Smerom k prvému Strategickému plánu pre Horizon Europe“, v ktorom sú zhrnuté výsledky procesu spoluvytvárania prvého Strategického plánu, ktorý je implementačným aktom pre nadchádzajúci rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, Horizont Európa.

 

Keďže už existuje široká politická zhoda o ďalšom rámcovom programe, Európska komisia začala prípravy na implementáciu programu Horizon Europe, vrátane procesu strategického plánovania. Výsledok tohto procesu bude pretavený do viacročného Strategického plánu (2021 – 2024) slúžiaceho na prípravu obsahu pracovných programov a výziev na predkladanie návrhov pre obdobie prvých štyroch rokov trvania programu Horizon Europe (2021 – 2027). Súčasný dokument, ktorý uverejňuje Komisia, nie je samotným Strategickým plánom ani jeho návrhom, ale poskytuje pevný základ pre prvý Strategický plán a prvé pracovné programy programu Horizont Európa.

 

Brožúra k Horizon Europe

 

Predbežná štruktúra programu Horizont Európa (2021 – 2027):

Horizont Európa Predbežná štruktúra

Nový program sa bude realizovať prostredníctvom troch hlavných pilierov:

I. pilier „Excelentná veda“ [celkovo 25.8 mld. EUR*] by mal posilniť a rozšíriť excelentnosť vedeckej základne Európskej únie. Cieľom je naďalej podporovať projekty hraničného výskumu, ktoré by mali byť vymedzené a riadené samotnými výskumnými pracovníkmi prostredníctvom Európskej rady pre výskum, ERC [16,6 miliardy EUR*], štipendiami na finančné prostriedky a výmenami výskumných pracovníkov v rámci Akcií Marie Curie-Skłodowskej [6.8 miliardy EUR*] a investovania do výskumných infraštruktúr (vrátane e-infraštruktúr) svetovej úrovne [2.4 miliardy EUR*].

 

II. pilier „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“ [celkovo 52.7 mld. EUR*] by mal posilniť kľúčové technológie a riešenia na podporu politík EÚ a cieľov udržateľného rozvoja. Priamo by preto mal podporovať výskum týkajúci sa spoločenských výziev, posilňovať technologické a priemyselné kapacity a stanovovať „misie“ na úrovni EÚ s ambicióznymi cieľmi, ktoré sa zaoberajú niektorými z najväčších spoločenských problémov a výziev.

 

II. pilier zahŕňa aj aktivity Spoločného výskumného centra (JRC) [2.2 mld. EUR*], ktoré podporujú tvorcov politík EÚ a členských štátov s nezávislými vedeckými poznatkami a technickou podporou.

 

V rámci návrhu rozpočtu sa uvádzajú aj informácie o výdavkoch tzv. „klastrov“ v rámci druhého piliera programu. II. pilier bude rozdelený na šesť nasledovných klastrov:

 1. Zdravie: [7.7 mld. EUR*]
 2. Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť**
 3. Civilná bezpečnosť pre spoločnosť**
 4. Digitalizácia, priemysel a vesmír: [15 mld. EUR*]
 5. Klíma, energetika a mobilita: [15 mld. EUR*]
 6. Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie: [10 mld. EUR*]

III. pilier „Inovatívna Európa“ [celkovo 13.5 mld. EUR*] by mal stimulovať prelomové riešenia, ktoré prispievajú k budovaniu trhu a ekosystémov priaznivých pre inovácie. Zameraný bude na to, aby sa Európa stala kľúčovým hráčom v inováciách vytvárajúcich trh prostredníctvom Európskej rady pre inovácie [10 mld. EUR*]. Európska rada pre inovácie by mala inovátorom poskytovať priamu a prispôsobenú podporu prostredníctvom dvoch hlavných nástrojov financovania – „Pathfinder“ (podpora od počiatočnej fázy technológie až po počiatočnú komerčnú fázu) a „Accelerator“ (podpora ďalšieho vývoja a uvedenia prelomových inovácií na trh do štádia, v ktorom ich budú môcť investori financovať za štandardných obchodných podmienok).

 

III. pilier programu Horizont Európa pomôže rozvinúť celkovú oblasť inovácií v Európe, a to aj ďalším posilnením Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na podporu integrácie aktérov so spoločným cieľom rozvoja inovácií v oblasti výskumu, vysokoškolského vzdelávania a podnikania (3 mld. EUR*). Taktiež sa uvádza návrh vyčleniť 500 mil. EUR* na opatrenia „Európske inovačné ekosystémy“ (European innovation ecosystems).


Komisia zároveň navrhuje rozšírenie opatrení, ktoré by mali byť určené krajinám so slabšími výskumno-inovačnými výsledkami. Tieto opatrenia by mali patriť pod časť programu, ktorá bude niesť názov „Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ (Widening Participation and Strengthening the European Research Area). Pre túto časť programu navrhuje Komisia vyčleniť 2.1 mld. EUR*. Z tejto sumy by sa malo prerozdeliť 1.7 mld. EUR* pod zložku „Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti“ (Widening participation and spreading excellence), ktorá by mala združovať schémy Teaming, Twinning, ERA Chair a COST. 

 

Pre ďalšiu zložku tejto časti programu s názvom „Reforma a zlepšenie európskeho systému výskumu a inovácií“ (Reforming and Enhancing the European R&I system) sa navrhuje vyčleniť 400 mil. EUR* a zložka by mala zahŕňať aj činnosti týkajúce sa: monitorovania a hodnotenia rámcového programu, predvídavých činností, šírenia a využívania výsledkov, modernizácie európskych univerzít, podpory a posilnenia medzinárodnej spolupráce a vedy, spoločnosti a občanov.

1. Pracovné programy a výzvy:

 • zavedenie jednoduchších a menej preskriptívnych výziev, ktoré sa viac zameriavajú na očakávaný dopad;
 • lepšia čitateľnosť jednotlivých pracovných programov;
 • možnosť disponovať väčším počtom viacročných tém s cieľom pomôcť príjemcom v prípade zmeškania príležitostí;
 • výzvy pre vytvorenie európskych partnerstiev na základe článku 185 alebo 187 ZFEÚ a EIT sa zobrazia na Funding & Tenders portáli.

2. Hodnotenie a podanie žiadosti:

 • vo formulári žiadosti bude požadovaných menej informácií;
 • štruktúra riadenia na úrovni manažmentu projektu už nebude súčasťou hodnotiacich kritérií;
 • maximálna dĺžka projektového návrhu bude skrátená na 50 strán (predtým 70);
 • bude zavedený prístup zameraný na vytvorenie portfólia projektov, najmä v schémach Európskej rady pre inovácie (EIC) a pri misiách;
 • bude zavedená pilotná/testovacia fáza pre právo reagovať na hodnotenie projektu (obhájiť svoj projekt) – bude to výzva, ktorá môže viesť kpredĺženiu času medzi podaním žiadosti a udelením grantu;
 • bude zavedená pilotná fáza pre podávanie anonymných projektových návrhov pre prvý stupeň v dvojstupňových výzvach;
 • udeje sa niekoľko zmien v hodnotiacich kritériách (napr. prihladnutie na geografickú rovnováhu účastníkov v prípade 2 projektov s úplne totožným počtom bodov);

3. Jednotný model dohody o grante:

 • pre všetky centrálne riadené programy bude zavedený jednotný model, so špecifickými dodatkami v prípade programu Horizon Europe (napr. duševné vlastníctvo);
 • jednoduchší systém výpočtu personálnych výdavkov bez potreby pracovných výkazov;
 • širšie používanie paušálnych súm (lump sums), založené na pilotnej skúške v programe Horizont 2020;
 • zavedenie praktických prehľadov pre projektové dáta a údaje;
 • online sprístupnenie anotovanej dohody o grante (so základnými a profesionálnymi modelmi).

4. Šírenie a využívanie výsledkov: stimuly pre kontinuálne reportovanie o šírení a využívaní výsledkov po skončení obdobia trvania projektu, ktorý poslúži ako dôležitá spätná väzba pre politických predstaviteľov.

 

5. Reporting dát:

 • jasnejšie väzby medzi odovzdávaním projektových správ a vedeckými, ekonomickými a spoločenskými Key Impact Pathways programu HEU;
 • vytvorenie jednotného dátového centra pre výskum a inovácie;
 • zber detailnejších informácií o jednotlivých výskumníkoch zapájajúcich sa do aktivít programu (nielen ERC a MSCA) v časti A návrhov používajúcich jedinečné identifikátory (EK preferuje ORCID, ďalšie možnosti sú Web of Science ResearcherID alebo Scopus Author ID – niekoľko faktov a čísiel o otvorených výskumných dátach je dostupných tu.

6. Kontrolná stratégia:

 • momentálne sa testuje auditný systém „Systems and Processes Audits (SPA)“, ktorý povedie k zníženej administratívnej záťaži pre niektorých príjemcov;
 • preskúmanie možností pre vylepšenie systému krížovej kontroly pre audity a hodnotenia (ak subjekt podstúpil audit iného EÚ programu, bude braný ako spoľahlivý aj pre iný program EÚ);
 • EK momentálne hľadá dobrovoľníkov s viacerými prebiehajúcimi projektami, ktoré by chceli otestovať systém SPA.

7. Digitálna transformácia a osveta:

 • ďalšie vylepšenie Funding & Tenders portálu, ktorý zlúči všetky centrálne riadené programy EÚ;
 • dôraz na stanovenie štruktúr Národných kontaktných bodov (NCP) pre Horizon Europe, predovšetkým v krajinách označovaných ako Widening (so slabšou účasťou v rámcových programoch).

8. Iné dôležité novinky:

 • nový nástroj zvaný „hop-on model“, ktorý dovolí organizáciám z Widening krajín aby sa pridali k existujúcim konzorciám – takáto prax bude vyžadovať dodatočné hodnotenie a schválenie nových pracovných balíkov, partnerov a pod. Detaily fungovania  tohto nástroja zatiaľ nie sú známe;
 • dôraz na rovnomerné a spravodlivé zastúpenie žien a mužov v pozíciách hodnotiteľov, ale pravdepodobne aj v riadiacej štruktúre projektov.

Možné riešenie vybraných celospoločenských výziev, ktorým čelí nie len EÚ, ale celý svet!

Jednou z kľúčových noviniek rámcového programu Horizontu Európa sú tzv. Misie v oblasti výskumu a inovácií, ktorých cieľom je lepšie zosúladenie výskumu a inovácií v EÚ s potrebami spoločnosti a občanov, so silnou viditeľnosťou a vplyvom. Misia je portfólio medzidisciplinárnych činností so zameraním na dosiahnutie ambiciózneho, inšpiratívneho a merateľného cieľa v stanovenej lehote, ktorý má konkrétny vplyv na spoločnosť a tvorbu politík, ako aj význam pre značnú časť populácie Európy a širokú škálu občanov Únie. Konkrétne misie sa naplánujú v rámci II. piliera „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“ a budú sa opierať aj o vstupy z iných pilierov.

 

V rámci misií Horizontu Európa bolo identifikovaných 5 najväčších spoločenských výziev:

 1. Rakovina,
 2. Zdravie pôdy a potraviny,
 3. Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá,
 4. Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody,
 5. Adaptácia na zmenu klímy vrátane transformácie spoločnosti.

Get involved in Missions - do 14.9.2020 môžete vyjadriť aj svoj názor k jednotlivým misiám

Súčasťou každej z 5 identifikovaných oblastí misií je tzv. Mission Board, riadiaci orgán, zložený z 15 expertov, vrátane jeho predsedu, poskytujúcich skúsenosti z rôznych oblastí, ktorých úlohou je zostaviť špecifickú koncepciu misie. Zároveň boli zostavené aj tzv. Mission Assemblies pozostávajúce z 22 – 30 členov, ktoré budú vykonávať funkciu poradných orgánov k Mission Boards. Úlohou Mission Assemblies bude poskytovať odborné poradenstvo a tým prispievať k úspechu novej výskumno-inovačnej iniciatívy Misií nadchádzajúceho rámcového programu Horizont Európa.

 

Slovenskú republiku v Mission Assembly v oblasti Zdravie pôdy a potravín reprezentuje  doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. pôsobiaca v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy). V Mission Board pre Adaptáciu na zmenu klímy vrátane transformácie spoločnosti pôsobí Slovák Mgr. Jaroslav Myšiak, PhD. z Euro-Mediterranean Centre on Climate Change v Taliansku.

 

Informačné brožúry k misiám v slovenskom jazyku:

Reforma systému európskej spolupráce prostredníctvom partnerstiev

Ďalšou kľúčovou novinkou programu Horizont Európa je zavedenie nového prístupu  k európskym partnerstvám. Po prvý krát bude adoptovaný zjednocujúci politický prístup ku všetkým typom partnerstiev, počnúc od verejno-súkromných partnerstiev, cez ERA-NET, Spoločné technologické iniciatívy (JTIs), vlajkové projekty programu Budúce a vznikajúce technológie (FET Flagships) a dokonca aj Znalostné a inovačné partnerstvá EIT (EIT KICs), všetky budú niesť jednotný názov: Európske partnerstvá.

 

Reforma systému partnerstiev by mala prebiehať prostredníctvom 3 procesov:

1) zjednodušenie a racionalizácia štruktúry systému partnerstiev;

2) vytvorenie súdržného životného cyklu partnerstiev;

3) prehĺbenie strategickej orientácie partnerstiev.

 

V novom systéme je navrhnuté rozdelenie partnerstiev do 3 skupín, podľa ktorých sa bude rozlišovať ich vnútorné fungovanie:

 

1) Spoločne programované (Co-programmed). Takýto typ partnerstva bude vykonávaný na základe spoločného memoranda o porozumení alebo zmluvného vzťahu schválenom medzi EÚ, členskými krajinami EÚ/asociovanými krajinami a/alebo súkromnými subjektami po vzore zmluvných verejno-súkromných partnerstiev (cPPP). Partneri v rámci programu Horizont Európa vykonávajú úlohy partnerstva viac nezávisle.

 

2) Spoločne financované (Co-funded). Takýto typ partnerstiev sa bude vykonávať s viac alebo menej centralizovaným systémom financovania spájajúceho zdroje EÚ a národné a/alebo iné zdroje financovania výskumu a inovácií (po vzore súčasných ERA-NET, EJP CofundFET Flagships). Jadrom partnerstva sú subjekty financujúce výskum a iné verejné subjekty. Partneri sa zaväzujú k peňažným alebo nepeňažným príspevkom.

 

3) Inštitucionálne (Institutional). Tieto partnerstvá  sa vykonávajú na základe  článkov č. 185 alebo 187 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) a je pri nich potrebný vysoký stupeň integrácie a dlhodobej vízie. Iniciatívy podľa článku 185 sú dlhodobé verejno-verejné partnerstvá (P2P), ktoré spoločne vykonávajú viaceré členské štáty EÚ a pridružené krajiny. Európska únia sa podieľa na poskytovaní významného finančného príspevku (až do výšky 50%) prostredníctvom rámcového programu. Verejno-verejné partnerstvá vo výskume a inováciách sú siete verejných organizácií (ministerstvá, finančné agentúry, manažéri programov) zo zainteresovaných krajín EÚ a mimo nej, ktoré spájajú sily na podporu výskumných činností v rámci dohodnutej vízie alebo programu výskumu a inovácií. Týmto spôsobom partnerstvá zosúlaďujú národné stratégie a pomáhajú zjednocovať úsilie v oblasti verejného výskumu.

 

Na podobnom princípe fungujú aj partnerstvá zriadené čl. 187 ZFEÚ, no v tomto prípade ide spojenie súkromného a verejného sektora a vytvorenie tzv. spoločných technologických iniciatív (JTIs). Medzi členov spoločného podniku patrí Európska komisia, neziskové združenie vedené priemyslom a členské štáty / pridružené štáty. Malé a stredné podniky (MSP), výskumné organizácie (vrátane univerzít) a členovia spoločností sú vítaní, aby sa pripojili k priemyselným združeniam. JTI podporujú kooperatívny výskum v celej Európe v oblastiach kľúčového významu pre priemyselný výskum, kde sú jasne stanovené spoločné technologické a ekonomické ciele. Cieľom je zvýšiť európske investície poskytnutím jasného rámca pre investície do výskumu, ktoré povzbudí priemysel aj členské štáty, aby zvýšili svoje výdavky. JTIs organizujú svoj vlastný výskumný program a prideľujú finančné prostriedky na projekty na základe otvorených výziev.

heu

 

Nové rozdelenie bude slúžiť na rapídne zníženie počtu partnerstiev. V porovnaní so súčasným počtom približne 120 bude ich počet v programe Horizont Európa znížený na predpokladaných 44***, teda o jednu tretinu. Partnerstvá však budú mať širší súbor aktérov s väčším dosahom a lepšou viditeľnosťou a zvýšenou transparentnosťou. Prispejú tiež k väčšej otvorenosti európskych ekosystémov vedy, výskumu a inovácií.

(*** Číslo nie je konečné z dôvodu prebiehajúcich negociácií o finálnej podobe a počte Európskych partnerstiev.)

 

Nové partnerstvá programu Horizont Európa (infografika)

Na vedu, výskum a inovácie bude možné získať financovanie zo zdrojov uvedených v štruktúre. Jedná sa zatiaľ len o plánovanú podporu na obdobie rokov 2021 - 2027. Informácie teda nie sú konečné a poskytujú pre záujemcov predbežnú orientáciu.

Štruktúra podpory VVI

Pre zväčšenie a otvorenie vo formáte pdf kliknite na obrázok

 

Izrael, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo sa pripoja k programu Horizont Európa do konca roka 2021 (24.2.2021)

 

Rakúska spoločnosť pre podporu výskumu (FFG) (25.1.2021)

 

EÚ sa dohodla na prvom programe digitálnej transformácie (17.12.2020)

 

Politická dohoda o programe Horizon Europe: Rozpočet, obsah a ďalšie (14.12.2020)

 

Horizon Europe: Predsedníctvo Rady EÚ dosiahlo politickú dohodu s Európskym parlamentom (11.12.2020)

 

Nový európsky výskumný priestor: Rada Európy prijala závery (3.12.2020)

 

Rada EÚ a EP dosiahli predbežnú politickú dohodu o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021-2027 (11.11.2020)

 

Nové digitálne partnerstvá na podporu technologickej suverenity v Európe (9.11.2020)

 

Európska asociácia univerzít (EUA): Nemeckí, rakúski a holandskí akademickí prezidenti sa zjednotili vo výzve na investovanie EÚ do výskumu a vývoja (2.11.2020)

 

Inovačné agentúry EÚ integrujú a racionalizujú služby pre startupy (14.10.2020)

 

Európske dni výskumu a inovácií 2020: zhrnutie (25.9.2020)

 

Výsledky prieskumu agentúry Science / Business: EÚ by mala zvýšiť výdavky programu Horizon Europe na výskum a vývoj, ale tiež ich zjednodušiť (25.9.2020)

 

Európska komisia zavedie „centrá ERA (European Research Area/Európskeho výskumného priestoru)“ na podporu regionálnych inovácií (23.9.2020)

Európska komisia zverejní plán na oživenie európskeho výskumného priestoru (16.9.2020)

 

EÚ bude pri výbere globálnych výskumných partnerov selektívnejšia (10.9.2020)

 

Get involved in Missions - do 14.9.2020 môžete vyjadriť aj svoj názor k jednotlivým misiám

 

Nové škrty v rozpočtoch na výskum a vývoj by mohli spustiť odchod mozgov z EÚ (8.9.2020)

Európska rada pre výskum (ERC) zaznamenáva nárast žiadostí o granty (7.9.2020)

 

Nemecké predsedníctvo v Rade EÚ chce dohodu členských štátov o finálnych detailoch programu Horizon Europe do konca septembra 2020 (2.9.2020)

Nová výzva na prekladanie nápadov pre partnerstvá v oblasti letectva (2.9.2020)

 

European Research & Innovation Days 2020 (7.8.2020)

 

Verejno-súkromné ​​partnerstvá programu Horizon Europe sa postupne formujú (30.7.2020)