Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Typy projektov

Výzvy

V Horizonte 2020 existujú viaceré typy projektov (akcií).

Typ projektu určuje:

  • rozsah toho, čo je financované,
  • mieru prefinancovania,
  • konkrétne hodnotiace kritériá pre oprávnené financovanie.

Nižšie uvedený zoznam poskytuje stručný prehľad všetkých typov H2020 projektov a ich sadzby financovania.  Podrobný opis typov projektov nájdete vo Všeobecných prílohách hlavného pracovného programu a v pracovnom programe ERC.

Program Horizont 2020 zahŕňa nasledujúce typy projektov:

Research and Innovation Action

Miera prefinancovania: 100%

Aktivity zamerané na vytváranie nových poznatkov alebo preskúmanie realizovateľnosti novej technológie, produktu, procesu, služby alebo riešenia. Na tento účel Research and Innovation action môže zahŕňať základný a aplikovaný výskum, technologický rozvoj a integráciu, testovanie a overovanie na prototype malého rozsahu v laboratóriu alebo v simulovanom prostredí. Projekty môžu obsahovať úzko prepojené, ale obmedzené demonštračné alebo pilotné aktivity zamerané na preukázanie technickej uskutočniteľnosti v takmer prevádzkovom prostredí. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe D pracovného programu.

Sú to projekty realizované v konzorciu s minimálnym počtom 3 partneri z 3 rôznych členských štátov EÚ alebo krajín asociovaných k H2020. Bez rozdielu povahy zúčastnených partnerov sa aplikuje jednotná sadzba financovania vo výške 100% celkových oprávnených nákladov. Po splnení podmienky minimálnej účasti sa na projekte môžu zúčastniť aj ďalšie krajiny (v niektorých prípadoch s odlišným spôsobom financovania). Typická dĺžka trvania projektu je 36 – 48 mesiacov.

Innovation Action

Miera prefinancovania: 70% (okrem neziskových organizácií, ktoré majú nárok na 100% prefinancovanie)

Innovation action je opatrenie pozostávajúce prevažne z činností priamo zameraných na vyhotovenie plánov a úprav alebo návrhov nových, upravených alebo vylepšených výrobkov, postupov alebo služieb. Na tieto účely môžu zahŕňať vývoj prototypov, testovanie, demonštráciu, pilotnú prevádzku, veľkoobjemovú validáciu výrobkov a výrobu pre trh. Podrobnejšie pozri prílohu D pracovného programu.

V projektoch platí minimálna podmienka účasti 3 z 3 (viď vyššie). Typická dĺžka trvania projektu je 30 – 36 mesiacov.

Coordination and Support Action

Miera prefinancovania: 100%

Coordination and support action je projekt pozostávajúci predovšetkým zo sprievodných opatrení, ako sú šírenie, zvyšovanie informovanosti a komunikácia, vytváranie sietí, koordinačné alebo podporné služby, politické dialógy a cvičenia a štúdie slúžiace na vzájomné poučenie sa vrátane návrhových štúdií pre novú infraštruktúru. Podrobnejšie pozri prílohu D pracovného programu.

Tieto projekty neobsahujú výskumné ani inovačné aktivity. Projekt môže predložiť aj individuálne jeden subjekt (ak nie je inak určené vo výzve). Zvyčajná dĺžka trvania projektu je 12 – 48 mesiacov.

Granty Európskej rady pre výskum (ERC) na podporu hraničného výskumu

Miera prefinancovania: 100%

  • starting grant
  • consolidator grant
  • advanced grant
  • proof of concept grant
  • synergy grant

Tieto granty sú určené na podporu vynikajúcich mladých vedcov akejkoľvek národnosti, ktorí buď začínajú rozvíjať svoju nezávislú  kariéru a  vytvárať vlastné vedecké tímy alebo programy, alebo sú vo fáze konsolidácie vlastných vedeckých tímov alebo programov. Iné granty podporujú medzinárodne uznávaných vedcov, ktorí  významne ovplyvnili  svoj odbor, či úspešných riešiteľov ERC grantov v rannej fáze komercionalizácie ich výsledkov výskumnej činnosti. Funguje aj pilotná grantová schéma podporujúca malé tímy vedcov ( 2 – 4 hlavných riešiteľov) pri spoločnom riešení problémov hraničného výskumu.

Akcie Marie Skłodowska-Curie

Miera prefinancovania: 100%

Granty typu MSCA sú zamerané na podporu medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzisektorovej mobility. Podporujú odbornú prípravu mladých výskumných pracovníkov v rámci spoločných doktorandských programov realizovaných v partnerstvách, či kreatívny a inovačný potenciál skúsených vedeckých pracovníkov najmä na interdisciplinárnej úrovni prostredníctvom medzinárodnej a medzisektorovej mobility vrátane krátkodobých „secondments“ (tzv. dočasné vyslanie) a tiež návrat po prerušení vedeckej kariéry. Financujú tiež medzinárodnú a medzisektorovú výmenu mladých a skúsených vedeckých pracovníkov, prípadne riadiacich, administratívnych a technických pracovníkov v rámci spoločného výskumného projektu. Typ COFUND  ponúka spolufinancovanie doktorandských študijných programov a individuálnych študijných programov skúsených výskumníkov.

Projekty typu Cofund

Miera prefinancovania: rôzna (spoločné financovanie zo strany EÚ, národných vlád, priemyslu či iných zdrojov)

ERA-NET Cofund podporuje partnerstvá medzi verejnými subjektmi vrátane iniciatív pre spoločnú tvorbu programov medzi členskými štátmi, v ich príprave, zriadení sietí, vykonávaní spoločných činností, ako aj príspevok EÚ k nadnárodným výzvam na podávanie návrhov. Je založený na zlúčení bývalého ERA-NET a ERA-NET Plus akcií. To umožňuje programovú spoluprácu v akejkoľvek časti celého výskumu inovačného cyklu.

Hlavná a povinná činnosť ERA-NET COFUND je realizácia spolufinancovaných spoločných výziev na predkladanie návrhov na financovanie trans-národných výskumných a inovačných projektov.

Príspevok EÚ je obmedzený na max. 33% z celkových oprávnených nákladov na akciu. Pre ďalšie podrobnosti pozri prílohu D pracovného programu.

Projekty Európskeho spoločného programu (European Joint Programme Cofund) podporujú koordinované národné programy výskumu a inovácií. Jeho cieľom je prilákať a združiť kritické množstvo národných zdrojov na ciele a výzvy programu Horizont 2020 a dosiahnuť významné úspory z rozsahu tým, že pridá súvisiace zdroje z Horizontu 2020 na spoločné úsilie. EJP COFUND nepodporuje typy činností alebo formy koordinácie, ale opiera sa o spôsoby a procesy dohodnutých koordinovaných národných programov a súvisiacich aktérov. Maximálna  miera príspevku EÚ je 70% celkových oprávnených nákladov projektu, ak výzva nešpecifikuje inak. Podrobnejšie pozri prílohu D pracovného programu.

Pre-Commercial Procurement (PCP)

Umožňuje verejnému sektoru ako technologicky náročnému kupujúcemu podporovať výskum a vývoj prelomových riešení, ktoré môžu priniesť radikálne zlepšenie účinnosti a kvalitu v oblastiach verejného záujmu. 


Financovanie z EÚ by nemalo prevýšiť 30% požadovaného grantu. Pre popis oprávnených aktivít ako aj ďalšie informácie pozri prílohu E a prílohu D pracovného programu.

Public Procurement of Innovative Solutions (PPI)

Posilňuje včasné nasadenie inovatívnych riešení, ktoré adresujú problémy verejného záujmu. Cieľom je umožniť nadnárodnej skupine obstarávateľov zdieľať riziká prvých inovatívnych riešení medzi sebou ako aj  prekonať roztrieštenosti dopytu po inovatívnych riešeniach v Európe. Každá akcia PPI sa zameriava na jednu konkrétnu nesplnenú potrebu, ktorá je zdieľaná medzi zúčastnenými obstarávateľmi a vyžaduje inovatívne riešenia, ktoré sú do značnej miery podobné vo všetkých krajinách, a preto sa navrhuje, aby sa táto potreba riešila spoločným obstaraním inovatívnych riešení. 

Príspevok EÚ je úmerný podielu na celkových investíciách vynaložených príjemcom v akcii PPI. Financovanie z EÚ by nemalo prevýšiť 50% požadovaného grantu. Pre popis oprávnených aktivít ako aj ďalšie informácie pozri prílohu E a prílohu D pracovného programu.

SME instrument

Fáza 1

Miera financovania EÚ – paušálne 50 000 EUR

Fáza 1, ktorá končí poslednou uzávierkou 5. septembra 2019, je určená na vytvorenie štúdie uskutočniteľnosti technologickej / praktickej ako aj ekonomickej životaschopnosti inovačného nápadu, ktorý predstavuje významnú novinku v danom priemyselnom odvetví. Činnosti môžu zahŕňať posudzovanie rizík, štúdie trhu, zapojenie používateľov, manažment práv duševného vlastníctva, rozvoj inovačnej stratégie, vyhľadávanie partnerov, overenie uskutočniteľnosti koncepcie a podobne. Jednou z podmienok získania financovania je úroveň pripravenosti technológie 6 a viac. 

Fáza 2 – EIC Accelerator

Miera prefinancovania: 70% pre grantovú časť a kapitálová investícia z Európskeho investičného fondu

Fáza 2 je určená pre inovačné projekty, ktoré vykazujú veľký potenciál z hľadiska konkurencieschopnosti spoločnosti a rastu podporený strategickým obchodným plánom. Činnosti by sa mali zamerať na inovačné aktivity, ako sú demonštrácie, testovanie prototypov, pilotné projekty, rozširovanie výroby, miniaturizácia, dizajn, trhové uplatnenie, ale môže tiež zahŕňať čiastkové výskumné aktivity. Pri technologických inováciách sa predpokladá úroveň technologickej pripravenosti (TRL) 6 alebo vyššie. 

Problémové oblasti v schopnosti zvýšiť ziskovosť podniku prostredníctvom inovácií sú analyzované vo fáze 1 a majú sa  riešiť počas fázy 2 tak, aby zabezpečili zvýšenie návratnosti investícií do inovačných aktivít.

Viac informácií je k dispozícii v pracovnom programe Európskej inovačnej rady.

Ceny

Pravidlá financovania sú k dispozícii v Prílohe F pracovného programu.

Dlhové a kapitálové nástroje

Viac informácií je k dispozícii v sekcii Prístup k rizikovému financovaniu.