Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Prístup k rizikovému financovaniu

Vedúce postavenie priemyslu

Program Horizont 2020 ponúka malým a stredným podnikom, veľkým firmám ako aj výskumným inštitúciám prístup k rizikovému financovaniu prostredníctvom programu InnovFin.

 

Nástroje programu InnovFin pozostávajú zo škály produktov ako sú pôžičky, záruky ako aj nástroje kapitálového financovania, ktoré sú prispôsobené potrebám inovátorov.

 

„InnovFin – EU finance for innovators“ je spoločná iniciatíva skupiny Európskej investičnej banky (EIB a Európsky investičný fond EIF) a Európskej  komisie, ktorej cieľom je uľahčiť a urýchliť prístup k financiám pre inovatívnych podnikateľov a iné organizácie v Európe. Jednou z prekážok implementácie výskumných a inovačných aktivít je totiž nedostatok zdrojov poskytovaných za prijateľných podmienok, keďže inovatívne organizácie ako aj inovatívne projekty sa zameriavajú na komplexné produkty a technológie, neoverené trhy a nehmotné aktíva.

 

Financovanie sa poskytuje buď priamo Európskou investičnou bankou alebo nepriamo prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, väčšinou bánk alebo fondov.

 

InnovFin poskytuje financovanie v rámci všetkých sektorov v členských štátoch EÚ a asociovaných krajinách programu.

 

 

 

 

Čo je nové v InnovFin

InnovFin nadväzuje úspech Finančného nástroja na zdieľanie rizík (Risk-Sharing Finance Facility) financovaného zo 7. Rámcového programu pre výskum a vývoj technológií (FP7). V rámci súčasného programového obdobia 2014-2020 Európska únia a EIB viac ako zdvojnásobili svoju pomoc pre inovatívne firmy v Európe. Spolu s väčším rozpočtom ponúka InnovFin zároveň aj väčší rozsah produktov.

 

Oproti predchádzajúcemu nástroju bol InnovFin navrhnutý tak, aby poskytoval sériu integrovaných a komplementárnych finančných nástrojov.  

 

Nástroje programu InnovFin sú predmetom pravidelnej aktualizácie tak, aby odrážali vývoj na trhu. Od jeho spustenia v roku 2014 bola viac než desiatka produktov prispôsobená tak, aby uspokojila aj segmenty na čiastkových trhoch, ktoré sú ohrozené nedostatkom financií.

 

Najnovšie zmeny posilňujú komplementaritu s Európskym fondom pre strategické investície (EFSI), uľahčujú prístup k zdrojom pre výskumné organizácie a univerzity, reagujú na potreby tematického financovania a zameriavajú sa na tie členské krajiny EÚ, ktoré sú podľa European Innovation Scoreboard zahrnuté do skupín miernych (vrátane Slovenska) a skromných inovátorov, ako aj na asociované krajiny k Horizontu 2020.  

 

Z tohto dôvodu už nie sú k dispozícii nástroje typu InnovFin MidCap Growth Finance ani InnovFin Large Projects.

 

 

Produkty InnovFin

InnovFin poskytuje prostredníctvom skupiny EIB financovanie investícií do výskumu a inovácií v minimálnej výške od 25 tis. EUR firmám ako aj iným subjektom všetkých veľkostí a dĺžky činnosti.

 

Financovanie InnovFin je určené tak pre start-upy, malé a stredné podniky, mid-capy, väčšie firmy ako aj výskumné organizácie, univerzity či iné organizácie založené na výskume a inováciách. Prehľad nižšie uvádza ponuku jednotlivých produktov, ktorá je k dispozícii po kliknutí na obrázok.

Produkty pre MaSP

Pre malé a stredné podniky sú zaujímavé najmä dva produkty: InnovFin Equity (kapitálový nástroj - investície) a InnovFin SME Guarantee (dlhový nástroj - úvery a záruky).

 

 

Prostredníctvom InnovFin Equity poskytuje EIF kapitálové investície a ko-investície k fondom pre firmy v štádiách pre-seed, seed a start-up, ktoré vykonávajú svoju činnosť v inovatívnych odvetviach, ktoré pokrýva Horizont 2020, vrátane životných vied, čistej energie a high-tech. V rámci InnovFin Equity investuje EIF v približne 45 fondoch v približnej sume 4-5 mld. EUR, ktoré by mali byť investované do podnikov lokalizovaných alebo činných v EÚ a asociovaných krajinách H2020.

 

InnovFin Equity prispieva k programu Pan-európskeho fondu fondov rizikového kapitálu. Je pokračovateľom nástroja GIF 1 (High Growth and Innovative SME facility), ktorý fungoval v rámci Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) v rokoch 2007-2013.

 

InnovFin Equity pozostáva zo štyroch rôznych produktov: InnovFin Technology Transfer, InnovFin Business Angels, InnovFin Venture Capital, InnovFin Fund-of-Funds. Viac o InnovFin Equity.

 

 

InnovFin SME Guarantee poskytuje záruky a protizáruky na úvery v rozpätí 25 tis. až 7,5 mil. EUR s cieľom zlepšiť prístup k úverovému financovaniu pre inovatívne malé a stredné podniky a malé mid-caps (do 499 zamestnancov). Tento nástroj je poskytovaný prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, ktorým poskytuje záruky a protizáruky na časť ich strát EIF.

 

InnovFin SME Guarante je dopytovo orientovaný, finančne neobmedzený nástroj, ktorý nadväzuje na úspech RSI (Risk Sharing Instrument), ktorý bol riadený a implementovaný EIF v rámci 7. Rámcového programu pre výskum a rozvoj technológií (2007-2013).

 

Príjemcom InnovFin SME Guarantee sú výskumné a inovatívne malé a stredné podniky a malé mid-caps založené a aktívne v jednej z členských krajín EÚ a asociovaných krajinách H2020. Nemali by porušovať princípy etiky stanovené v H2020 ani sa zaoberať žiadnou činnosťou, ktorá je vyňatá spod pomoci EIF. Viac o InnovFin SME Guarantee.

 

 

 

Aktuálne informácie o všetkých produktoch rizikového kapitálu s podporou EÚ, ktoré sú poskytované cez sprostredkovateľov subjektom zo SR.

 

 

Interaktívna mapa malých a stredných podnikov podporených prostredníctvom EIF:

 

 

 

Lucia Dávidová
 
Telefón: +421 2 69253 164
Mobil: +421 917 733 510
E-mailová adresa: lucia.davidova@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

Ivan Filus  
Telefón: +421 2 5441 7515
E-mailová adresa: filus@bic.sk
Organizácia: BIC Bratislava
Ulica: Zochova 5
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 03

 

Inovatívne firmy, výskumné inštitúcie/organizácie alebo univerzity či iné subjekty, ktoré požadujú priame financovanie z Európskej investičnej banky

Kontaktujte EIB prostredníctvom kontaktného formulára.

 

Finanční sprostredkovatelia

Bližšie podmienky spolupráce so skupinou EIB v rámci InnovFin sú k dispozícii v otvorených výzvach na sprostredkovanie:

 

Informácie pre sprostredkovateľov o spolupráci na ďalších produktoch sú k dispozícii na webovej stránke InnovFin.

 

V prípade záujmu o konkrétny produkt InnovFin cez finančného sprostredkovateľa je k  dispozícii zoznam ponúkaných produktov pre slovenské subjekty na portáli Your Europe:
 

Aktuality

Zoznam otázok a odpovedí vypracovaných Európskou komisiou, Európskou investičnou bankou a Európskym investičným fondom: