Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Inovácia v malých a stredných podnikoch

Vedúce postavenie priemyslu

Od roku 2019 sa podpora v rámci programu Horizont 2020 pre malé a stredné podniky sústreďuje pod iniciatívu Európskej komisie European Innovation Council (EIC). Pilot EIC podporuje špičkových inovátorov, podnikateľov, malé firmy a vedcov s jasnými nápadmi a ambíciou zvýšiť ich medzinárodné rozmery. Spája časti programu Horizont 2020, ktoré poskytujú možnosti financovania, poradenstva a vytvárania sietí pre tých, ktorí sú na špici inovácií. Pre  roky 2019 - 2020 bude mať nasledovnú štruktúru:

  

 

EIC Accelerator Pilot

Doposiaľ známy pod názvom SME Instrument. EIC Accelerator podporuje prelomové inovácie, ktoré majú potenciál škálovania a tvorby nových trhov a európskyglobálny dopad. Je zameraný najmä na podporu start-upov a scale-upov. Žiadať o podporu v rámci tohto nástroja môže len individuálny malý a stredný podnik so sídlom buď v krajinách EÚ alebo štátoch asociovaných k H2020. Zameranie projektov nie je tematicky obmedzené, využíva sa tu tzv. bottom-up prístup. Kombinuje pod jednou strechou finančné, koučingové a akceleračné nástroje. Minimálna požadovaná úroveň pripravenosti technológie (TRL) pre účasť v tejto schéme je 6. Ako vôbec prvá schéma Rámcových programov v sebe kombinuje grantové financovanie a kapitálovú investíciu.

 

Finančná podpora bola poskytovaná v dvoch formách: 

 

Fáza 1: paušálna suma 50 000 EUR na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. Táto fáza skočila v septembri 2019. 

 

Fáza 2/EIC Accelerator: príspevok EK až do výšky 2,5 mil. EUR (70% financovanie) na hlavnú fázu inovačného projektu a od druhej polovice roku 2019 aj možnosť požiadať o tzv. zmiešané financovanie formou grantu a investície do max. 15 mil. EUR. Oprávnenými aktivitami sú napríklad skúšky, prototypovanie, validácia, demonštračné aktivity a testovanie v reálnych podmienkach, ako aj trhová replikácia.  V prípade technologickej inovácie kryje grantová časť všetky aktivity na úrovniach TRL 6-8. Aktivity s úrovňou vyššou ako 8 by mali byť financované z kapitálovej investície. Predpokladaná dĺžka trvania projektu je 12-24 mesiacov.

 

Pozrite sa na projekty SME Instrument/EIC Accelerator v rámci Horizontu 2020 na tejto interaktívnej mape.

 

 

Infografika pre EIC Accerator Pilot

 

EIC Pathfinder Pilot

Doposiaľ známe ako Budúce a novovznikajúce technológie (Future and Emerging Technologies – FET). Táto iniciatíva podporí kolaboratívny a interdisciplinárny výskum a inovácie v oblasti radikálne nových technológií a je zameraná najmä na základný výskum. Do projektov sa môžu zapojiť aj podniky. Výzvy pre projekty sú určené pre konzorciá zložené z najmenej 3 organizácií a výška grantu na projekt môže dosiahnuť 4 mil. EUR. Výzvy budú rozdelené do dvoch oblastí:

 

FET Open – tematicky neobmedzené

 

FET Proactive – výzvy vo vopred stanovených oblastiach na daný rok. V roku 2019 sú nimi Artificial Intelligence, Implantable autonomous devices and materials, Breakthrough zero-emissions energy generation for full decarbonisation.

 

EIC Pathfinder Pilot má celkový rozpočet okolo 660 miliónov EUR pre roky 2019 - 2020.

 

Pozrite sa na projekty FET Open v rámci Horizontu 2020 na tejto interaktívnej mape.

 

 

EIC Fast Track to Innovation

Táto schéma je určená pre relatívne vyspelé špičkové technológie, koncepcie a obchodné modely, ktoré môžu byť veľmi rýchlo využiteľné koncovými zákazníkmi.
Návrhy môžu podávať len konzorciá vytvorené z minimálne 3 až 5 organizácií, ktoré potrebujú rýchle uvedenie nových technológií na trh. Výška nenávratného finančného príspevku môže byť až 3 milióny EUR. Väčšina rozpočtu musí byť alokovaná priemyselným partnerom.

Podnikatelia môžu žiadať o 70% spolufinancovanie. Verejno - právne (neziskové) organizácie môžu žiadať o 100% spolufinancovanie. Program Fast Track to Innovation má pre roky 2018 - 2020 alokovaných približne 300 miliónov EUR. Minimálna požadovaná úroveň pripravenosti technológie (TRL) pre účasť v tejto schéme je 6. 

 

Pozrite sa na projekty FTI v rámci Horizontu 2020 na tejto interaktívnej mape

 

 

EIC Horizon Prizes

Ceny EIC Horizon Prizes sa poskytujú každému, kto najefektívnejšie splní definovanú výzvu, bez toho, aby opísal, ako by sa táto výzva mala riešiť. Takýmto spôsobom by sa mali podporiť prelomové inovácie v jednotlivých odvetviach podporou špičkových riešení, ktoré prinesú veľký prínos jednotlivým občanom EÚ a spoločnosti vo všeobecnosti.
Jednotlivé ceny predstavujú sumy vo výške 5 alebo 10 miliónov eur. Výzvy boli vyhlásené v šiestich oblastiach, s uzávierkami počas rokov 2019 a 2020. Celkový rozpočet na ceny EIC Horizon do roku 2020 je 40 miliónov EUR.

 

 

Ak máte prelomovú inovatívnu myšlienku a nie ste si istí, ktorý nástroj je pre Vás vhodný, vyskúšajte EIC Wizard.

 

 

 

Iné programy podporené z Horizontu 2020: Program EUROSTARS

Eurostars je program, ktorý podporuje  malé a stredné podniky orientované na výskum, ktoré rozvíjajú  inovatívne produkty, procesy a služby, aby získali konkurenčnú výhodu. Časť rozpočtu programu Eurostars je poskytovaná nepriamo z programu Horizont 2020. Eurostars poskytuje financovanie pre nadnárodné inovatívne projekty pre partnerov z viac ako dvoch krajín  programu. Vďaka tejto medzinárodnej spolupráci malé a stredné podniky môžu ľahko získať prístup na trhy.

Program Eurostars je verejne financovaný s celkovým rozpočtom 1,4 mld. EUR a v súčasnosti ho podporuje 33 krajín a Európska únia.

Všetci žiadatelia a partneri musia vyhovieť nasledujúcim kritériám:

 • Lídrom konzorcia musí byť malý a stredný podnik vykonávajúci výskum z členskej krajiny programu Eurostars

 • Potrebný je aspoň jeden účastník z ďalšej krajiny programu Eurostars

 • Príspevok malého a stredného podniku je 50% alebo viac celkových nákladov na projekt (okrem subdodávok)

 • Trvanie projektu –  najmenej tri roky

 • Uvedenie na trh – dva roky po skončení projektu

 • Projekt musí spĺňať kritériá EUREKA  ( nie je  definovaná tematická oblasť, civilný charakter)

Financovanie účastníkov projektov sa realizuje na národnej úrovni.

Na Slovensku poskytuje podporu projektov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na obdobie rokov 2014 – 2020 je plánovaná suma na podporu projektov vo výške 500 000 EUR ročne. Maximálny možný príspevok je 150 000 EUR na jeden projekt. Výška spolufinancovania je 50%.

Viac informácií o programe EUROSTARS

Lucia Dávidová
 
Telefón: +421 2 69253 164
Mobil: +421 917 733 510
E-mailová adresa: lucia.davidova@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ:  811 04          

 

Ivan Filus
 
Telefón: +421 2 5441 7515
E-mailová adresa: filus@bic.sk
Organizácia: BIC Bratislava
Ulica: Zochova 5
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 03
   

 

Miroslav Poláček  
Telefón: +421 2 203 63 173
Mobil: +421 915 783 734
E-mailová adresa: polacek@sbagency.sk
Organizácia: Slovak Business Agency
Ulica: Karadžičova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 09

Výzvy sú rozdelené podľa pracovných programov relevantných k tejto oblasti a to sú Enhanced EIC Pilot a Innovation in SMEs. Pri každej z výziev je uvedený typ projektu/akcie, od ktorého sa odvíja miera financovania, veľkosť príspevku EK, veľkosť konzorcia či trvanie projektu.

 

1. Enhanced European Innovation Council Pilot (pracovný program)

EIC Accelerator Pilot (SME Instrument)

Uzávierky výzvy SME instrument EIC-SMEInst-2018-2020 sú nasledovné:

Fáza 1:  7. máj 2019 a 5. september 2019

Fáza 2: len grant: 5. jún 2019, len grant alebo zmiešané financovanie: 9. október 2019, 8. január 2020, 18. marec 2020, 7. október 2020

Fáza 2: uzávierka zameraná na Green Deal: 19. máj 2020

 

EIC Pathfinder Pilot (FET Open)

FETOPEN-01-2018-2019-2020: výzva je otvorená, uzávierky sú: 18. september 2019, 13. máj 2020, typ projektu: RIA

FET Innovation Launchpad FETOPEN-03-2018-2019-2020: výzva je otvorená, uzávierky sú: 8. október 2019, 14. október 2020, typ projektu: CSA

 

EIC Pathfinder Pilot (FET Pro-active)

FET Proactive: emerging paradigms and communities FETPROACT-EIC-05-2019: dátum otvorenia: 19. marec 2019, dátum uzávierky: 13. november 2019, typ projektu: RIA

EIC Transition to Innovation Activities FETPROACT-EIC-06-2019: dátum otvorenia: 19. marec 2019, dátum uzávierky: 13. november 2019, typ projektu: RIA

FET Proactive: emerging paradigms and communities FETPROACT-EIC-07-2020: dátum otvorenia: 19. november 2019, dátum uzávierky: 22. apríl 2020, typ projektu: RIA

FET Proactive: Environmental Intelligence FETPROACT-EIC-08-2020: dátum otvorenia: 19. november 2019, dátum uzávierky: 22. apríl 2020, typ projektu: RIA

 

Fast Track to Innovation

FAST TRACK TO INNOVATION EIC-FTI-2018-202: výzva je otvorená, uzávierky sú:  23. máj 2019, 22. október 2019, 19. február 2020, 9. jún 2020, 27. október 2020, typ projektu: IA

 

EIC Horizon Prizes

Affordable High-Tech for Humanitarian Aid HumanitarianAid-EICPrize-2020 : výzva je otvorená, uzávierka: 15. január 2020

Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis Sunfuel-EICPrize-2021: výzva je otvorená, uzávierka: 3. február 2021

Innovative Batteries for eVehicles Batteries-EICPrize-2018: výzva je otvorená, uzávierka: 17. december 2020

Early Warning for Epidemics Epidemics-EICPrize-2020: výzva je otvorená, uzávierka: 1. september 2020

Blockchains for Social Good Blockchain-EICPrize-2019: výzva je otvorená, uzávierka: 3. september 2019

European Low-Cost Space Launch Space-EICPrize-2019: výzva je otvorená, uzávierka: 1. jún 2021

Demonstration of novel concepts for the management of pandemic crises SU-DRS05-2019:  výzva je otvorená, uzávierka: 22. august 2019

 

 

2. Innovation in SMEs (pracovný program):

Cluster facilitated projects for new industrial value chains INNOSUP-01-2018-2020: otvorenie výzvy 7. november 2019, uzávierka: 2. apríl 2020, typ projektu: IA

European SME innovation Associate - pilot INNOSUP-02-2019-2020: otvorenie výzvy 3. september 2019, uzávierka 15. január 2020, typ projektu: CSA - Lump sum

Blockchain and distributed ledger technologies for SMEs INNOSUP-03-2018: otvorenie výzvy 1. február 2018, uzávierka 15. máj 2018, typ projektu: CSA

Workplace innovation uptake by SMEs INNOSUP-034-2019: otvorenie výzvy 16. október 2018, uzávierka 17. január 2019, typ projektu: CSA

Peer learning of innovation agencies INNOSUP-05-2018-2020: výzva je otvorená, uzávierky  sú: 16. október 2019, 17. marec 2020, 14. október 2020

Supporting experimentation in innvoation agencies INNOSUP-06-2018: otvorenie výzvy 7. november 2017, uzávierka: 1. kolo 27. marec 2018, 2. kolo 13. november 2018, typ projektu: CSA

European Open Innovation network in advanced technologies INNOSUP-07-2019: otvorenie výzvy 5. február 2019, uzávierka 1. august 2019

Pan-European advanced manufacturing assistance and training for SMEs INNOSUP-08-2020: otvorenie výzvy 4. august 2020, uzávierka 1. december 2020

Design and development of a tool to support and improve the decision making process of investors for financing high-growth potential innovative SMES INNOSUP-09-2018: otvorenie výzvy 7. november 2017, uzávierka: 28. február 2018, typ projektu: CSA

Closing the finance gap for IPR-driven start-ups and SMEs INNOSUP-10-2020: otvorenie výzvy 4. júl 2019, uzávierka 29. október 2019

 

European Social Innovation Competition

Každoročné udeľovanie štyroch cien vo výške 50 tis. EUR za najlepšiu inováciu s pozitívnym dopadom na spoločnosť.
Každý rok je tematický, rok 2019 sa nesie v téme plastov.
Viac informácií na: https://eusic.challenges.org/

Úspešnosť získania podpory v rámci Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 sa v niektorých schémach pohybuje len na úrovni 2-3% (napr. posledné uzávierky schémy EIC Accelerator). Aj toto je jeden z dôvodov pre to, aby sa slovenské firmy, či iní oprávnení žiadatelia začali vo väčšej miere zapájať do tzv. kaskádových grantov programu.

 

Kaskádové granty alebo kaskádové financovanie (cascade funding/competitive calls) v rámci programu Horizont 2020 je spôsob financovania tzv. tretích strán (Financial Support for Third Parties – FSTP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur na obdobie do jedného roka. Je to mechanizmus Európskej komisie na distribúciu verejných finančných prostriedkov s cieľom pomôcť príjemcom, ako sú startupy, malé a stredné podniky a / alebo stredne kapitalizované spoločnosti (mid-caps), pri zavádzaní alebo rozvoji (najmä) digitálnych inovácií. Do niektorých kaskádových grantov sa môže zapojiť aj iný ako priemyselný sektor, napr. univerzity, výskumné inštitúcie, neziskové organizácie, či inovátori - jednotlivci.

Ako sa realizuje?

Prostredníctvom špecifických projektov, ktorých rozpočet je vo veľkej miere určený práve na malé granty pre tretie strany. Takéto projekty spúšťajú vlastné (zväčša otvorené) výzvy na predkladanie grantov. Každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov. Kaskádové financovanie prebieha ako tzv. pod-výzva (sub-call) vyhlasovaná v rámci bežiaceho projektu programu Horizont 2020. Témy grantov ako aj oprávnené subjekty a aktivity si definuje každý projekt sám. Všetky podstatné informácie nájdete na web stránkach jednotlivých projektov a sú zhrnuté v tzv. Guidlines for Applicants.

Čo je jeho cieľom?

 • Výber technologických začínajúcich alebo rozšírených podnikov na účely zrýchlenia alebo inkubácie (zvyčajne bez kapitálu – grant/equity free),
 • Podpora pilotov, demonštrácie a / alebo experimenty v súvislosti s konkrétnou inovatívnou technológiou alebo rámcom (zvyčajne s účasťou začínajúcich podnikov alebo MSP). Slúžia na tiež riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.
 • Integrácia väčšieho počtu účastníkov do projektu s cieľom rozšíriť jeho pôsobnosť alebo riešiť konkrétne úlohy.

 

 

Na zoznam aktuálne otvorených výziev v rámci bežiacich projektov, ktoré sú zverejnené na Funding & Tender Opportunities portáli sa dostanete kliknutím na obrázok nižšie.

 

 

Európska komisia publikovala dokument s najčastejšími otázkami k fungovaniu nástrojov Európskej inovačnej rady Pathfinder a Accelerator. Dokument obsahuje odpovede na otázky týkajúce sa:

 • všeobecných otázok o EIC Accelerator a Pathfinder
 • oprávnenosti žiadateľov
 • technology readiness level (TRL)
 • Seal of Excellence
 • procesu podávania projektovej žiadosti
 • procesu hodnotenia a výberu projektov
 • pojmu "bankability"
 • fungovania EIC fondu
 • procesu due diligence
 • investičnej stratégie EIC fondu a i.

Dokument Enhanced EIC Pilot: Frequently Asked Questions

 

V prípade, že ste svoju otázku nenašli, neváhajte kontaktovať príslušný Národný kontaktný bod alebo priamo Európsku komisiu prostredníctvom jej Research Enquiry Service.

 

 

 

A highly accurate breast cancer diagnostic test for effective personalized treatment and assessment of therapy response

 • Popis: Popredná slovenská biotechnologická firma MultiplexDX vyvíja personalizované a precízne diagnostické testovanie ranných a neskorších štádií rakoviny prsníka s názvom Multiplex8+.
 • Typ akcie:          SME Instrument Fáza 2 blended
 • Príspevok EK:  2 449 528 EUR
 • Trvanie:              1.5.2020 - 30.4.2022

 

New seed treating method - hydrostimulation - for higher crop yields in water deprived regions

 • Popis: Koncept hydrostimulujúcej úpravy osiva PEWAS Aquaholder™ Seed+ je reakciou na vážny problém sucha v poľnohospodárstve. Spočíva v unikátnej metóde úpravy povrchovej vrstvy osiva pre jeho lepšiu a rýchlejšiu schopnosť rásť a tým zvýšiť výnosnosť plodín v regiónoch s nedostatkom vlahy.
 • Typ akcie:          SME Instrument fáza 1
 • Príspevok EK:  50 000 EUR
 • Trvanie:              1.3.2018 - 30.4.2018

 

Innovative Glycan-based analysis for Cancer diagnostics

 • Popis: Na základe komerčne úspešného výstupu grantu ERC (311532) dr. Jána Tkáča (zakladateľ/CSO firmy Glycanostics) vyvinula firma inovatívnu, neinvazívnu diagnostiku rakoviny prostaty využívajúcu krvné sérum. 
 • Typ akcie:          SME Instrument fáza 1
 • Príspevok EK:  50 000 EUR
 • Trvanie:              1.2.2019 - 31.7.2019

 

Feasibility Study for Fleximodo – Smart IoT Sensors with Software for Parking Management

 • Popis: Zastaralý manažment parkovania vedie k neefektívnosti z ekonomického, ekologického ako aj infraštruktúrneho pohľadu, čo má vplyv na kvalitu života v mestách. Prijatie inteligentných parkovacích riešení môže optimalizovať využitie existujúcej infraštruktúry a zdrojov, vedúc tak k lepším službám pre koncových používateľov a optimalizácii prevádzkových nákladov pre poskytovateľov parkovania.
 • Typ akcie:          SME Instrument fáza 1
 • Príspevok EK:  50 000 EUR
 • Trvanie:              1.6.2019 - 30.11.2019