Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Štruktúra Horizontu 2020

Horizont 2020

Rámcový program Horizont 2020 je rozdelený do 3 troch pilierov a 2 špecifických cieľov, ktoré zodpovedajú jeho hlavným prioritám, vytýčených v nariadení EP  a Rady č.1291/2013:

Celkový vyčlenený rozpočet  je 77 028,3 mil. EUR počas 7 rokov trvania programu.

Excelentná veda
Pilier Excelentná veda programu H2020 podporuje európsku špičkovú vedu prostredníctvom vytvárania,, získavania a udržiavania talentovaných výskumných pracovníkov a prostredníctvom rozvoja najlepších výskumných infraštruktúr.

Celkový rozpočet na roky 2014-2020Milióny €
Európska rada pre výskum (ERC)Hraničný výskum tými najlepšími jednotlivými tímami13 095
Budúce a vznikajúce technológieSpoločný výskum pre sprístupnenie nových oblastí inovácií2 696
Akcie Marie Sklodowska-Curie (MSCA)Príležitosti pre odbornú prípravu a profesijný rozvoj6 162
Výskumné infraštruktúry (vrátane e-infraštruktúry)Zabezpečenie prístupu k zariadeniam prvej triedy2 488

Vedúce postavenie priemyslu
Pilier Vedúce postavenie priemyslu podporuje kľúčové technológie, ako sú mikroelektronika, moderná výroba a spracovanie, atď. vo všetkých existujúcich a novo vznikajúcich odvetviach. Jeho cieľom je tiež prilákať viac súkromných investícií do výskumu a inovácií a podporovať rast inovatívnych malých a stredných podnikov v Európe.

Celkový rozpočet na roky 2014-2020Milióny €
Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií (LEITs)(Informačné a komunikačné technológie, nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, výroba, vesmír)13 557
Prístup k rizikovému financovaniuVyužitie súkromného financovania a rizikový kapitál2 842
Inovácie v malých a stredných podnikochPodpora všetkých foriem inovácií vo všetkých typoch malých a stredných podnikov616

Spoločenské výzvy
Pilier spoločenských výziev podporuje výskum a inovácie, ktoré sa zameriavajú na spoločnosť a občanov (klíma, životné prostredie, energetika, doprava, atď.). Podporuje rozvoj prelomových riešení, pochádzajúcich z multi-disciplinárnyej spolupráce, ktorá zahŕňa spoločenské a humanitné vedy.

Celkový rozpočet na roky 2014-2020Milióny €
Zdravie, demografické zmeny a kvalita života7 472
Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo3 851
Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia5 931
Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava6 339
Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny3 081
Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti1 310
Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov1 695


Špecifický cieľ „Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti“

Celkový rozpočet na roky 2014-2020Milióny €
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti816


Špecifický cieľ  „Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť“

Celkový rozpočet na roky 2014-2020Milióny €
Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť462

H2020 bude taktiež poskytovať finančné prostriedky na nasledujúce partnerstvá:

Spoločné technologické iniciatívy (STI) (s priemyslom):

Spoločné programy členských štátov: