Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Spoločenské výzvy

Tematická oblasť Zdravie je číslom jedna v rámci piliera Spoločenské výzvy (SC1), čo svedčí aj o jej dôležitosti. Heslom je - Zlepšenie zdravia a kvality života pre všetkých. Vysokokvalitný, hospodársky udržateľný a inovačný systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti ako súčasť systémov sociálneho zabezpečenia a príležitostí na tvorbu nových pracovných miest a rastu sú cieľmi podpory poskytovanej výskumu a inováciám v rámci tejto spoločenskej výzvy.

Náklady na systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti v EÚ rastú so zvyšujúcou sa efektivitou starostlivosti o zdravie a účinnosťou preventívnych opatrení vo všetkých vekových kategóriách. Významne sa mení veková štruktúra. Očakáva sa, že do roku 2060 sa v EÚ zdvojnásobí počet osôb nad 65 rokov (na 151 mil.) a strojnásobí počet osôb starších ako 80 rokov (na 61 mil.). Pre zníženie týchto predpokladaných nákladov bude potrebné zabezpečiť zlepšenie zdravia a kvality života najmä staršieho obyvateľstvo. Ďalej je potrebné podporovať a rozvíjať prevenciu, včasnú diagnostiku, účinnú liečbu a vytvárať podmienky pre plnohodnotný život osôb s rôznymi formami zdravotných postihnutí.

Chronické ochorenia a choroby sú hlavnými dôvodmi zdravotných postihnutí. Zhoršený zdravotný stav v dôsledku kardiovaskulárnych chorôb, onkologických ochorení, diabetu, reumatických chorôb, obezity, neurologických a duševných porúch zvyšuje nároky na poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Náklady vynaložené na liečbu týchto chorôb predstavujú vyše 1000 mld. eur ročne. Očakáva sa, že táto suma bude výrazne rásť v dôsledku starnutia európskeho obyvateľstva a súvisiaceho nárastu neurodegeneratívnych ochorení.  Na viaceré z týchto ochorení vplývajú faktory ako životné prostredia, zamestnanie, životný štýl a  spoločensko - hospodárske  faktory, ktoré spôsobujú až tretinu týchto chorôb.

 

Personalizovaný prístup

Významnú úlohu má personalizovaná medicína a prístup t. j. pochopenie molekulárneho základu choroby, určenie inovatívnych terapeutických stratégií a novátorských modelových systémov, ako aj multidisciplinárne uplatňovanie znalostí vo fyzike, chémii a systémovej biológii, klinické využitie „-omík“ (genomika, proteomika, atď.), systémová biomedicína a rozvoj IKT a ich využitie v zdravotníckej praxi, najmä pokiaľ ide o elektronické zdravotníctvo a starostlivosť poskytovaná prostredníctvom mobilných zariadení (m-Health). Veľký význam nadobúdajú aj podporné technológie pre staršiu populáciu a pacientov s rôznymi obmedzeniami. 

 

Podpora EÚ

Pre dosiahnutie čo najväčšieho vplyvu bude EÚ poskytovať podporu celému spektru opatrení. Či už do oblasti výskumu, vývoja a inovácií, od základného výskumu cez premenu znalostí o ochoreniach, cez nové terapeutiká až po veľké testy, pilotné a demonštračné činnosti, mobilizáciu súkromných investícií po verejné obstarávanie a obstarávanie nových produktov pred komerčným využitím. Dôležitá bude koordinovaná podpora medzinárodnej, medziodborovej a medzirezortnej spolupráce. Podľa potreby to bude spojené aj s činnosťami rozvíjanými v kontexte programu „Zdravie pre rast“ a iniciatívami „Výskum neurodegeneratívnych chorôb“, „Antimikrobiálna rezistencia“ a európskym partnerstvom v oblasti inovácií zameraného na aktívne a zdravé starnutie.

   
Telefón: +421 2 69253 164
Mobil:  
E-mailová adresa: horizont@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

Etické otázky v Horizonte 2020
- Etika v programe Horizont 2020 (slovenská verzia)

Innovative Medicines Initiative (IMI):                                                                             www.imi.europa.eu

European and developing countries clinical trials partnership (EDCTP):            www.edctp.org

Ambient assisted living joint programme (AAL):                                                      www.aal-europe.eu

EU Joint programme neurodegenerative disease research (JNDP):                   www.neurodegenerationresearch.eu

European innovation partnership on active and healthy ageing (EIT-AHA):

ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing

Joint Programming Initiative A Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL):         www.healthydietforhealthylife.eu

Joint programming initiative More Years Better Lives (JPI MYBL):                      www.jp-demographic.eu

Antimicrobial Restance - The Microbial Challenge - An Emerging Treat to Human Health: http://www.jpiamr.eu

Horizon 2020 Enviroment and resources data hub - https://sc5.easme-web.eu/?theme=green

ERA-NET: Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities (TRANSCAN-2)

 

Popis: Rakovina je celosvetová zdravotná záťaž a predstavuje hlavnú výzvu v oblasti verejného zdravia v Európe. Zodpovedá za 25% všetkých úmrtí, čo je druhá najčastejšia príčina smrti po kardiovaskulárnych ochoreniach a hlavná príčina úmrtnosti u ľudí vo veku 45 - 64 rokov. V súčasnosti žije v Európe s rakovinou približne 9 miliónov ľudí (Globocan 2008, http://globocan.iarc.fr/). Rakovina sa stala chronickým ochorením, ktoré významne prispelo k rastu výdavkov na zdravotníctvo a predstavuje hlavnú sociálno-ekonomickú výzvu pre Európu, ako aj globálne. Rýchly a účinný obojsmerný prenos relevantných nálezov výskumu rakoviny medzi lavicami a lôžkami by zohrával kľúčovú úlohu pri riešení potrieb najvyššej priority na úrovni EÚ s cieľom znížiť výskyt a úmrtnosť na zhubné nádory a zlepšiť kvalitu života pacientov s rakovinou.

Navrhovaný ERA-NET Cofund TRANSCAN-2, v nadväznosti na predchádzajúce a prebiehajúce TRANSCAN ERA-NET, sa zameriava na prepojenie programov financovania výskumu translačného výskumu rakoviny v 15 členských štátoch, 3 pridružených krajinách a tretej krajine. Koncentráciou nadnárodných zdrojov bude TRANSCAN-2 poskytovať kritickú finančnú a vedeckú masu na riešenie rozsiahlych problémov, ktoré sú relevantné pre zlepšenie translačného výskumu rakoviny na celom svete.

Spoločná nadnárodná výzva (JTC) bude spolufinancovaná a bude sa zameriavať na tému „Vnútorná heterogenita rezistencie na liečbu a recidívu“, po ktorej budú nasledovať tri ďalšie JTC, ktoré budú implementované v rámci nadnárodných translačných programov výskumu rakoviny. Okrem toho sa vypracujú stratégie na rozšírenie siete, na zlepšenie koordinácie a na efektívnu komunikáciu a šírenie výsledkov konzorcia, ako aj výskumných projektov financovaných prostredníctvom JTC. Realizuje sa aj monitorovanie projektov financovaných prostredníctvom JTC a kritické hodnotenie výkonnosti systému TRANSCAN-2 na základe kľúčových ukazovateľov.

 

Partneri: Taliansko (koordinátor),Rakúsko, Taliansko, Lotyššsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Izrael, Holandsko, Slovensko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Slovinsko, Turecko, Poľsko, Belgicko, Maďarsko, Estónsko, Taiwan

Typ projektu: ERA-NET-Cofund

Príspevok EÚ: 22 568 750 EUR

Trvanie projektu:  1.1. 2015 – 31. 12. 2020