Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

Spoločenské výzvy

Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava (Transport) sa nachádza v 3. pilieri Horizontu 2020 – Spoločenské výzvy. Hlavný cieľ tejto programovej oblasti spočíva vo vytvorení európskeho dopravného systému, ktorý bude efektívne využívať zdroje, bude šetrný voči klíme a životnému prostrediu, bezpečný a plynulý, v prospech všetkých občanov, hospodárstva a spoločnosti.

Doprava zvyšuje zamestnanosť, hospodársky rast, prosperitu a globálny obchod. Predstavuje tiež dôležité spojenie medzi ľuďmi a komunitami. Avšak, dnešné dopravné systémy a to, ako ich používame, sú neudržateľné. Príliš sa spoliehajú na zmenšujúce sa zásoby ropy, čo má na svedomí nižšiu energetickú bezpečnosť. A problémy súvisiace s dopravou - preťaženie, bezpečnosť cestnej premávky, znečistenie ovzdušia - vplývajú na náš každodenný život a zdravie. Horizont 2020 prispieva k riešeniu týchto problémov vytvorením udržateľného dopravného systému, ktorý je vhodný pre modernú, konkurencieschopnú Európu.

Činnosti v tejto spoločenskej výzve sú zorganizované tak, aby sa podľa potreby umožnil integrovaný prístup alebo prístup osobitne zameraný na konkrétny druh dopravy. Bude potrebná viacročná viditeľnosť a kontinuita, aby sa zohľadnili špecifiká každého druhu dopravy a holistická povaha výziev, ako aj príslušné strategické programy v oblasti výskumu a inovácie európskych technologických platforiem týkajúcich sa dopravy.

 • Doprava efektívne využívajúca zdroje ohľaduplná voči životnému prostrediu
 • Lepšia mobilita, menej hustá premávka, viac bezpečnosti a spoľahlivosti
 • Svetové vedúce postavenie európskeho odvetvia dopravy
 • Sociálno-ekonomický a behaviorálny výskum a činnosti orientované na budúcnosť pri tvorbe politiky

 

Pracovný program pre oblasť Doprava (Transport) na roky 2016 a 2017 sa člení do nasledujúcich oblastí:

 • Mobilita pre rast (Mobility for Growth)
  • Letecká doprava (Aviation)
  • Vodná doprava (Waterborne)
  • Bezpečnosť (Safety)
  • Mestská mobilita (Urban Mobility)
  • Logistika (Logistics)
  • Inteligentné dopravné systémy (Intelligent Transport Systems)
  • Infraštruktúra (Infrastructure)
  • Sociálno-ekonomický a behaviorálny výskum a prognostické aktivity pre tvorbu politiky (Socio-economic and Behavioural Research and Forward Looking Activities for Policy Making)
 • Automatizovaná cestná doprava (Automated Road Transport)
 • Zelené vozidlá (Green Vehicles)

 

Témy týkajúce sa dopravy sa však nachádzajú v širokom spektre oblastí v rámci I., II. a III. piliera, najmä v pracovnom programe Prierezové témy (Cross-cutting issues), výzvy:

 • Inteligentné a udržateľné mestá (Smart and Sustainable Cities)
   
Telefón: +421 2 69253 164
Mobil:  
E-mailová adresa: h2020@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

 

Odpovede na všeobecné otázky k projektom môžete nájsť v časti právnych a finančných otázok.

Pre všetky oblasti Horizontu 2020 môžete nájsť najčastejšie kladené otázky na stránkach Európskej komisie, kde ich môžete selektovať podľa Vašej oblasti záujmu.

 

V prípade, že ste svoju otázku nenašli, neváhajte kontaktovať príslušný Národný kontaktný bod alebo priamo Európsku komisiu prostredníctvom Research Enquiry Service.

 

Európska komisia a agentúra INEA zverejnili najčastejšie kladené otázky pre jednotlivé výzvy v oblasti Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava (Transport) pre roky 2016-17:

Mobility for Growth

Automated Road Transport

Európske technologické platformy

Európske technologické platformy (ETP) združujú priemyselné podniky, výskumné a finančné inštitúcie, národné orgány verejnej správy, asociácie užívateľov a spotrebiteľov podieľajúcich sa na výskume, vývoji a inováciách v strategicky významnej technologickej oblasti. Cieľom takéhoto usporiadania je vytvoriť dlhodobú víziu budúceho technologického vývoja, ktorá zahrňuje významné otázky týkajúce sa budúceho hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a udržateľného rozvoja v Európe.

Relevantné technologické platformy v rámci Transportu sa delia podľa spôsobu prepravy:

ETNA 2020

Etna 2020 je projekt, ktorý zastrešuje prácu dopravných NCP v Horizonte 2020. Cieľom projektu je posilniť cezhraničnú spoluprácu vo vede, výskume a inováciách v oblasti dopravy a zvýšiť tak účasť na výzvach a projektoch EÚ v oblasti transportu. Etna 2020 organizuje brokerage eventy, semináre, webináre a iné vzdelávacie aktivity pre širokú verejnosť. Na stránkach projektu nájdete najnovšie informácie o jeho aktivitách, o novinkách z oblasti dopravy, Partner Search tool, informácie o ďalších možnostiach financovania (nielen v rámci Horizontu 2020) a iné. 

logo ETNA 2020

Spoločné technologické iniciatívy

Spoločné technologické iniciatívy(Joint technology initiatives-JTI) sú verejno-súkromné partnerstvá v oblasti priemyselného výskumu na európskej úrovni. Zoskupujú sa tu zástupcovia priemyslu, vedecká obec, v niektorých prípadoch regulačné orgány a Európska únia, s cieľom vymedziť spoločné výskumné programy a investovať do rozsiahlych mnohonárodných výskumných činností, pričom pre Európu predstavujú veľmi zaujímavú príležitosť na posilnenie konkurencieschopnosti prostredníctvom zásad vedeckej excelentnosti, otvorenosti a inovácie.
 
V oblasti technológie palivových článkov a vodíkovej technológie pôsobí JTI Fuel Cell and Hydrogen 2. Výzvy JTI Fuel Cell and Hydrogen 2 sú zverejňované na Participant Portali.
 
V oblasti aeronautiky a leteckej dopravy pôsobí JTI CleanSky 2. Výzvy CleanSky 2 sú zverejňované na Participant Portali.
 
V oblasti železničnej dopravy pôsobí JTI SHIFT²RAIL.

Transport Research Portal

Projekt Hermes vytvoril spoločný portál pre prístup k informáciám z databáz minulých a prebiehajúcich výskumných projektov z oblasti dopravy po celom svete. Prostredníctvom tohto portálu môžete vyhľadávať výstupy rôznych projektov, publikácie, ako výskumníkov z oblasti dopravy. Databáza zahŕňa európske aj medzinárodné projekty.

Connecting Europe Facility

Nástroj na prepojenie Európy (Connecting Europe Facility - CEF) financuje projektyktoré majú doplniť chýbajúce prepojenia v európskejenergetike, doprave a digitálnych sietiach. Jeho úlohou je tiež prispieť k "ozeleneniu" európskej ekonomiky prostredníctvom podpory čistejšíchspôsobov dopravyvysokorýchlostného širokopásmového pripojenia a uľahčiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v súlade so stratégiouEurópa 2020Zameraním sa na inteligentné, udržateľné a plne prepojené dopravnéenergetické a digitálne sieteprispieva CEF k dokončeniujednotného európskeho trhu

 Nástroj CEF zverejňuje výzvy na projekty v troch oblastiach:

Scoping paper SC Transport - 2016 -2017

Strategický dokument - tzv. scoping paper predstavuje rámec návrhu pracovného programu pre oblasť spoločenskej výzvy Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava na obdobie 2016-2017. Zverejnila to na svojej webovej stránke EURIDA, kde si ho môžete prečítať.