Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Európa v meniacom sa svete - inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti

Spoločenské výzvy

Spoločenská oblasť Európa v meniacom sa svete - inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti (SC6) je zameraná predovšetkým na spoločenské vedy, veľký priestor tu majú hlavne ekonomovia, sociologovia, politologovia, ale tiež antropologovia alebo historici. Tretina rozpočtu výzvy je vyhradená na informačné a komunikačné technológie (ICT).

Aktuálne existuje množstvo spoločenských problémov, ktoré ohrozujú budúcnosť Európy a jednotlivcov vo veľkých častiach spoločnosti. Pomôcť môžu výskum a inovácie. Práve preto sa z programu Horizont 2020 financuje výskum nových stratégií a riadiacich štruktúr, ktoré by mohli prekonať pretrvávajúcu hospodársku nestabilitu a zaistiť, že Európa bude schopná odolávať budúcim poklesom, demografickým zmenám a modelom migrácie.

Financovaním sa tiež podporujú nové formy inovácií, ako napríklad otvorené inovácie, inovácie obchodných modelov, inovácie vo verejnom sektore a sociálne inovácie v záujme splnenia sociálnych potrieb. Podporou výskumu a inovácií v súvislosti s európskym dedičstvom, identitou, históriou, kultúrou a úlohou Európy vo svete EÚ vytvára aj tzv. reflexívne spoločnosti, v ktorých sa prejavujú spoločné hodnoty a ich prínos k spoločnej budúcnosti.

 

Financovanie: 1,309 miliardy EUR

 

Podrobné informácie k danej problematike spolu s výzvami pre túto oblasť nájdete v základnom dokumente s názvom pracovný program.

 

Nový/Aktualizovaný pracovný program pre rok 2020 bol zverejnený 2.júla 2019.

Následne budú aktualizované aj výzvy na portáli.

Pracovný program pre obdobie rokov 2018-2020 - staršia verzia na porovnanie.

 

Pracovný program rozoznáva 3 typy výziev:

 • Migration
 • Socioeconomic and Cultural Transformation of the Forth Industrial Revolution
 • Governance for future

a

 • Other actions

 

Medzi základné činnosti v tejto výzve patria:

 • mechanizmy na podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu,
 • dôveryhodné organizácie, postupy, služby a politiky, ktoré sú potrebné na vybudovanie odolných , overených a tvorivých spoločností v Európe, v ktorých sa zohľadní najmä migrácia, začlenenie a demografická zmena,
 • úlohu Európy ako svetového aktéra, a to najmä pokiaľ ide o ľudské práva a globálnu spravodlivosť,
 • podpora udržateľných a inkluzívnych prostredí prostredníctvom inovačného priestorového a mestského plánovania a navrhovania,
 • posilniť základňu dôkazov a podporu hlavnej iniciatívy "Inovácia v Únii",
 • využívať inovačný, tvorivý a produktívny potenciál všetkých generácií,
 • podporovať súdržnú a účinnú spoluprácu s tretími krajinami,
 • štúdium európskeho dedičstva, pamäte, identity, integrácie a premeny vrátane ich zastúpenia v kultúrnych a vedeckých zbierkach, archívoch a múzeách, a to najmä v záujme lepšieho poznania a pochopenia súčasnosti prostredníctvom rozsiahlejšej interpretácie minulosti.
Katarína Šimková  
Telefón: +421 2 69253 164
Mobil: +421 917 796 727
E-mailová adresa: katarina.simkova@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

 

V septembri 2020 EK zverejní témy do poslednej tematicky zameranej výzvy programu Horizont 2020 s názvom „Green Deal Call“. Výzva bude otvorená od polovice septembra a uzávierky budú v januári 2021. Jednou z možností ako nájsť partnerov či konzorcium budete mať počas EU R&I Days v dňoch 22. – 24. 9. 2020.

 

Cieľom „výzvy Green Deal“ je zmobilizovať výskum a inovácie s cieľom podporiť spravodlivú a udržateľnú spoločenskú transformáciu. Očakáva sa, že projekty prinesú hmatateľné a viditeľné výsledky relatívne rýchlo a ukážu, ako výskum a inovácie môžu poskytnúť konkrétne riešenia pre hlavné priority "Európskeho ekologického dohovoru" (Green Deal). Rozpočet na túto výzvu bude 1 miliarda €.

 

Desiata oblasť (area) je zameraná na Posilnenie pozície občanov v transformácii k zelenej Európe (Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe). Otvoria sa tak príležitosti pre projekty a aktivity zaoberajúce sa zapojením občanov do premeny európskej spoločnosti na zelenšiu a udržitelnejšiu. Témy zo Zelenej dohody, ktoré majú nadväznosť na témy z oblasti Veda so společnosťou a pre spoločnost (SwafS) a spoločenskej výzvy 6 Európa v meniacom sa svete: inkluzívna, inovatívna a reflektívna spoločnosť. Oblasť je rozdelená na 3 témy tj. 3 potenciálne budúce výzvy: 

 

- LC-GD-10-1-2020: Európske kapacity pre deliberáciu a účasť občanov na Zelenej dohode / European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal,

 

- LC-DG-10-2-2020: Zmena správania, sociálna a kultúrna zmena pre Zelenú dohodu / Behavioural, social and cultural change for the Green Deal,

 

- LC-DG-10-3-2020: Umožniť občanom, aby sa prostredníctvom vzdelávania, občianskej vedy, iniciatív pozorovania a občianskeho zapojenia pripojili k ochrane klímy, životného prostredia a udržiteľnosti / Enabling citizens to act on climate change and for sustainable development through education and through better monitoring and observing of the environment and their environmental impacts.

 

 

Výzvy pre túto oblasť sú zverejnené na účastníckom portáli (Fundig and Tender Opportunities). Aktuálne sa všetky výzvy uzatvorili dňa 12.03.2020 o 17:00 hod.

 

Pracovný program rozoznáva 3 typy výziev:

 • Socioeconomic and Cultural Transformation of the Forth Industrial Revolution - factsheet k téme,
 • Other actions.

Typy akcií t.j. typy projektov a ich podmienky: RIA (výzkum), IA (inovácie), CSA (koordinačné akcie), ERA-Net (vytvorenie grantového programu).

 

Pred podaním projektového návrhu Vám odporúčame prečítať si rady hodnotiteľov pre úspešný projekt.

 

Dôležitosť časti "Impact" v projektovom návrhu.

 

Prehľad zastúpenia spoločenských a humanitných vied v iných oblastiach si môžete stiahnuť na tomto linku

Odpovede na všeobecné otázky k projektom môžete nájsť v časti právnych a finančných otázok.

 

Pre všetky oblasti Horizontu 2020 môžete nájsť najčastejšie kladené otázky na stránkach Európskej komisie, kde ich môžete selektovať podľa Vašej oblasti záujmu.

 

 DOs and DONTs for applicants.

 

V prípade, že ste svoju otázku nenašli, neváhajte kontaktovať príslušný Národný kontaktný bod alebo priamo Európsku komisiu prostredníctvom jej Research Enquiry Service.

Pracovný program pre obdobie 2018-2020

Portál pre žiadateľov - Funding & tender opportunietes
Pred podaním projektu Vám odporúčame prečítať si rady hodnotiteľov pre úspešný projekt.
Niečo o projekte NET4SOCIETY - http://www.net4society.eu/
Video o tom čo je to IMPACT?
 

Pracovný program pre obdobie 2018-2020 môžete stiahnuť TU.

Pomocného sprievodcu pre prípravu diseminácie projektov SSH si môžete stiahnuť TU.

 

The HUB for boosting the Responsibility and inclusiveness of ICT enabled Research and Innovation through constructive interactions with SSH research

 

 • Popis: Priamym cieľom HubIT je vybudovať rozbočovač, ktorý bude aktivovať a zlepšovať konštruktívne a spoluvytváranie interakcií medzi disciplínami SSH a IKT pri tvorbe a implementácii spoločnej vízie inkluzívneho prístupu.
 • Partneri: 13 vrátane SR, koordinátor Estónsko - CIVITTA EESTI AS 
 • Príspevok EÚ pre SK:  150.750 EUR
 • Trvanie: 1.09.2017 - 31.08.2020