Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov

Spoločenské výzvy

Hlavným cieľom výzvy „Bezpečné spoločnosti“ je financovať výskumné a inovačné aktivity potrebné pre ochranu obyvateľstva, spoločnosti a ekonomiky ako aj existujúcej infraštruktúry, politickej stability a blahobytu.

Primárne sa oblasť bezpečných spoločností venuje:

  1. zvýšeniu odolnosti spoločnosti voči prírodným a človekom spôsobeným katastrofám, formou vývoja nových nástrojov krízového riadenia, komunikačnou interoperabilitou a novými prístupmi k ochrane kritickej infraštruktúry;
  2. boju proti kriminalite a terorizmu využívaním nových forenzných nástrojov na ochranu proti výbušninám;
  3. zvýšeniu ochrany hraníc, a to predovšetkým zlepšením ochrany morských hraníc, dodávateľského reťazca a podporou externých bezpečnostných politík EÚ (predchádzanie konfliktom a budovanie mieru);
  4. zvýšeniu kybernetickej bezpečnosti;
Peter Beňo  
Mobil: +421 907 608 918
E-mailová adresa: peter.beno@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

FAQ  - odpovede EK na otázky k aktuálnym výzvam zaslané v rámci online Informačného dňa z 12.3.2020

SYnergy of integrated Sensors and Technologies for urban sEcured environMent

(Synergia integrovaných snímačov pre bezpečné mestá)

 

 

Popis: Podobne ako prírodný systém aj spoločnosť funguje reťazovým spôsobom. Každá nelegálna činnosť spojená s výrobou zakázaných omamných látok alebo výbušnín podporuje šedú ekonomiky, negatívne ovplyvňuje zraniteľné skupiny a zanecháva škodlivé stopy na zdraví komunít. Činnosť projektu SYSTEM  sa orientuje na monitorovanie a analýzu nelegálnej činnosti.

 

Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť synergiu integrovaných smart snímačov a technológií pre bezpečné mestá a zvýšiť mieru úspešného pátrania po zločinoch.

 

Slovenskí partneri pracujú na vývoji dvoch senzorov, ktoré zabezpečujú priame informácie o hodnotách monitorovaného množstva produkovanej nebezpečnej látky. 

 

Prvý senzor priamo ukazuje prítomnosť monitorovaných prvkov a indikuje ich hladinu vo vybranom prostredí. Esenciálnou inováciou senzora je film (pastová elektróda), ktorý počas monitorovania reaguje na konkrétnu vyhľadávanú zlúčeninu. Senzor je efektívny a finančne nenáročný, je umiestnený v puzdre na konci hadicového kábla a pripojený na firmware, ktorý umožňuje prenos údajov na analyticky server SYSTEM. Pre zvýšenie autonómnej existencie senzora sa plánuje použiť IoT systém LoRa, ktorý zabezpečí nízku spotrebu energie pre fungovanie nainštalovanej SIM karty v zariadení. Zariadenie môže byť inštalované na dlhšiu dobu monitorovania prostredia.

 

Na identifikovanie nelegálnej výroby je aj ďalší senzor vo vývoji, ktorý používa 5 rôznych skúmaviek/trubíc na detekciu, čerpadlo na prívod vzduchu,  a firmware na prenos signálu. Detekčné trubice je možné využiť v súčasnosti k identifikácii známych a neznámych toxických látok napr. pri screeningu. Ich použitie je rozmanité a môže slúžiť pri kontrole ovzdušia, terénu, rôznych materiálov a ich povrchov, ale tiež ku kontrole kontaminácie vody alebo iných kvapalín. Konštrukcia trubíc umožňuje okamžité zistenie prítomnosti látky, ale aj dlhodobú detekciu trvajúcu hodiny až dni v kontinuálnom aj prerušovanom režime. Detekcia trubicami je založená na vyhodnotení zmeny farebnosti náplne, ktorá reaguje s monitorovanou zlúčeninou.

 

  • Partneri projektu zo SR: ISEM – Inštitút pre medzinárodnú bezpečnosť a krízové riadenie, Prezídium Policajného zboru SR, Ústav hydrológie SAV
  • Príspevok EÚ: 7 926 191,13 €
  • Trvanie: 1.9.2018 - 31.8.2021
  • Typ projektu: Innovation Action