Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

Spoločenské výzvy

Energia vo všetkých formách poháňa modernú ekonomiku, ale už len udržať si našu životnú úroveň si vyžaduje obrovské množstvo energie. Európa, ako druhá najväčšia ekonomika sveta, je príliš závislá na zvyšku sveta pri získavaní zdrojov energie – zdrojov ako sú fosílne palivá, ktoré len urýchľujú zmenu klímy. EÚ si preto stanovila ambiciózne ciele v oblasti klímy a energie.

Hlavným cieľom spoločenskej výzvy Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia (Energy) bude teda zabezpečenie prechodu k spoľahlivému, dostupnému, verejnosťou akceptovateľnému, udržateľnému a konkurencieschopnému energetickému systému zameranému na zníženie závislosti od fosílnych palív v kontexte čoraz väčšieho nedostatku zdrojov, zvyšujúcich sa energetických potrieb a klimatických zmien. Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia sa nachádzajú v 3. pilieri Horizontu 2020 – Spoločenské výzvy.

Snahou jednotlivých výziev podporiť vývoj a tvorbu efektívnych energetických technológií a služieb vrátane integrácie energie z obnoviteľných zdrojov; zriadiť inteligentné riadenie na strane dopytu prostredníctvom otvoreného a transparentného trhu s energiami; a bezpečných inteligentných systémov na riadenie energetickej efektívnosti.

Činnosti v tejto oblasti sa delia na 7 tém:

 • Zníženie energetickej spotreby a uhlíkovej stopy prostredníctvom inteligentného a udržateľného využívania
 • Nízkonákladové, nízkouhlíkové dodávky elektrickej energie
 • Alternatívne palivá a mobilné zdroje energie
 • Jednotná, inteligentná európska elektrická sieť
 • Nové poznatky a technológie
 • Pevné rozhodovanie a zapojenie verejnosti
 • Uvádzanie energetických inovácií na trh – na základe programu Inteligentná energia – Európa

V pracovnom programe pre oblasť Energia na roky 2018 - 2020 nájdete:

 • Energetická účinnosť (Energy efficiency)
  •  zvyšovanie energetickej účinnosti a smart riešení budov
  • energeticky efektívny priemysel a služby
  • energetická účinnosť ako investícia
  • energetická účinnosť ako zdroj energie
  • inovácie v kontexte podpory politík
 • Vedúce postavenie v oblasti obnoviteľných zdrojov (Global leadership in renewables)
  • nové riešenia obnoviteľných zdrojov energie
  • implementácia riešení obnoviteľných energie na mieru zákazníkovi
  • riešenia obnoviteľnej energie pre implementáciu na úrovni energetických systémov
  • obnoviteľné palivá pre dopravu
  • podpora vstupu na trh
 • Inteligentná a čistá energia pre spotrebiteľov (Smart and clean energy for consumers)
 • Inteligentný energetický systém zameraný na občanov (Smart citizen-centred energy system)
 • Inteligentné mestá a komunity (Smart cities and communities)
 • Takmer nulové emisie CO2 z fosílnych elektrární a priemyselných odvetví s vysokou produkciou uhlíka (Enabling near-zero CO2 emmisions from fossil fuel power plants and carbon intensive industries)


Témy týkajúce sa energie sa však nachádzajú v širokom spektre oblastí výziev zverejnených v rámci I., II. a III. piliera:

Miroslava Tužinská  
Telefón: +421 2 69253 164
Mobil: +421 917 733 474
E-mailová adresa: miroslava.tuzinska@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

Zoznam výziev pre oblasť Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia 2018-2020.

Po kliknutí na odkaz budete presmerovaná/ý na oficiálnu stránku Európskej komisie Funding & tenders opportunities portal, kde je možné ďalej vyhľadávať konkrétne výzvy/témy (topics) podľa kľúčových slov, programu resp. finančného nástroja EK, tematických oblastí (programme part), cieľovej oblasti (focus area), atď.

 

NEW!!!

5. marca 2020 boli otvorené ďalšie témy z Pracovného programu SC5 Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia týkajúce sa zvyšovanie energetickej účinnosti, smart riešení budov, inovatívneho financovania, smart energetických služieb, či podpore verejnej správy pri energetickej transformácii. Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky – EASME pripravila Virtuálny informačný deň k týmto 10 témam – topics z oblasti energetickej účinnosti (SC3 – Bezpečná, čistá e efektívne využívaná energia). Konečný termín na predloženie projektových návrhov je stanovený na 10. septembra 2020, o 17:00 Bruselského času. Na projekty je spolu vyčlenená suma 64 miliónov €.

****

V rámci výzvy Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient energy Európska komisia 16. júla 2019 otvorila prvé konkrétne témy v oblasti energetickej transformácie budov. Konečný termín na predkladanie projektových návrhov je stanovený na 15. januára 2020:

Uvedené témy (topics) sú súčasťou Horizont 2020 Pracovného programu 2018-20 - časť 10. Secure, clean and efficient energy

Dňa 25. marca 2020 bola schválená ďalšia aktualizácia pracovného programu Horizont 2020 na záverečné obdobie sedemročného rámcového programu.

Tematická oblasť/časť Pracovného programu  "Secure, clean and efficient energy" je uverejnená na portáli Funding & Tender Opportunities Portal.

Časť Pracovného programu "Cross-cutting Activities", kde sú na rok 2020 2 témy (topics) z oblasti Batérie novej generácie (LC-BAT-8-2020 a LC-BAT-9-2020) a ďalšie 2 témy (LC-SC3-CC-9-2020 a LC-SC3-NZE-5-2020) finančne podporené z finančného rozpočtu Pracovného programu SC3 bola aktualizovaná a zverejnená rovnako na portáli Funding & Tender Opportunities Portal.

 

Odpovede na všeobecné otázky k projektom môžete nájsť v časti právnych a finančných otázok.

Pre všetky oblasti Horizontu 2020 môžete nájsť najčastejšie kladené otázky na stránkach Európskej komisie, kde ich môžete selektovať podľa Vašej oblasti záujmu.

 

V prípade, že ste svoju otázku nenašli, neváhajte kontaktovať príslušný Národný kontaktný bod alebo priamo Európsku komisiu prostredníctvom jej Research Enquiry Service.

Európska komisia zverejnila najčastejšie kladené otázky (FAQ) pre jednotlivé výzvy v oblasti Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia (Energy) na roky 2018-20.

Európske technologické platformy

Európske technologické platformy (ETP) združujú priemyselné podniky, výskumné a finančné inštitúcie, národné orgány verejnej správy, asociácie užívateľov a spotrebiteľov podieľajúcich sa na výskume, vývoji a inováciách v strategicky významnej technologickej oblasti. Cieľom takéhoto usporiadania je vytvoriť dlhodobú víziu budúceho technologického vývoja, ktorá zahrňuje významné otázky týkajúce sa budúceho hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a udržateľného rozvoja v Európe.

Relevantné technologické platformy v rámci Energy:

European Battery Alliance/ BatteRIes Europe Platform

Dňa 25. 6. 2019 bola zahájená v Bruseli činnosť BatteRIes Europe Platform. Ide o výskumnú a inovačnú platformu, prepojujúci verejnosť a súkromné subjekty naprieč celým hodnotovým reťazcom výroby batérií. Stáva sa výskumnou a inovačnou zložkou European Battery Alliance. Viac informácií o novej iniciatíve v oblasti batérií nájdete na stránkach EK.

DG Research&Innovation

DG Research&Innovation (DG RTD)je zodpovedné za implementáciu politík týkajúcich sa výskumu a inovácií aj v energetike. Podrobnejšie problematiku výskumu v oblasti energetiky môžete nájsť na aj tejto stránke.

DG Energy

DG Energy je zodpovedné za implementáciu politík týkajúcich energetiky. 

Smernica o energetickej efektívnosti

Vo roku 2012 bola publikovaná nová Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetickej efektívnosti, ktorá vytvára rámec pre splnenie európskych cieľov zlepšiť energetickú efektívnosť do roku 2020 o 20% a vytvoriť podmienky na ďalšie zlepšenie energetickej efektívnosti po tomto roku. EÚ stanovila normy pre minimálnu energetickú účinnosť a pravidlá označovania a ekodizajnu pre výrobky, služby a infraštruktúru. Cieľom týchto opatrení je zlepšiť efektívnosť vo všetkých štádiách energetického reťazca – od dodávok energie po využívanie energie spotrebiteľmi. Viac o otázkach energetickej efektívnosti nájdete na stránkach EK.

Spoločné technologické iniciatívy

Spoločné technologické iniciatívy (Joint technology initiatives-JTI) sú verejno-súkromné partnerstvá v oblasti priemyselného výskumu na európskej úrovni. Zoskupujú sa tu zástupcovia priemyslu, vedecká obec, v niektorých prípadoch regulačné orgány a Európska únia, s cieľom vymedziť spoločné výskumné programy a investovať do rozsiahlych mnohonárodných výskumných činností, pričom pre Európu predstavujú veľmi zaujímavú príležitosť na posilnenie konkurencieschopnosti prostredníctvom zásad vedeckej excelentnosti, otvorenosti a inovácie.
 
V oblasti technológie palivových článkov a vodíkovej technológie pôsobí Spoločný podnik Palivové články a vodík - JTI Fuel Cell and Hydrogen 2. Ide o partnerstvo verejného a súkromného sektora na podporu výskumu, technologického rozvoja a demonštrácií v oblasti energetických technológií palivových článkov a vodíka v Európe. Výzvy JTI Fuel Cell and Hydrogen 2 sú zverejňované na Funding & tenders opportunities portal.

Európske inovačné partnerstvá

Európske partnerstvá v oblasti inovácie sú novou koncepciou predstavenou v hlavnej iniciatíve Inovácia v Únii v rámci stratégie Európa 2020. Ich cieľom je riešiť slabé stránky, bariéry a prekážky v európskych systémoch výskumu a inovácie, ktoré bránia alebo spomaľujú rozvoj dobrých nápadov a ich uvádzanie na trh. K spomenutým slabým stránkam patria nedostatočné investície, zastaraná regulácia, chýbajúce normy a rozdrobenosť trhov. Na čele každého partnerstva je riadiaca skupina, ktorej predsedá európsky komisár (alebo komisári) zodpovedný (zodpovední) za dotknuté oblasti politiky. Členmi skupiny sú zástupcovia členských štátov (ministri), európski poslanci, poprední predstavitelia hospodárskeho odvetvia, výskumníci, predstavitelia občianskej spoločnosti a iné kľúčové zainteresované strany. Partnerstvá určujú, čo je potrebné urobiť na prekonanie prekážok – kroky na škále od ďalšieho vývoja technológií až po upravenie trhových rámcov a stimulovanie dopytu - a podnecujú kroky ako vo verejnom, tak v súkromnom sektore. Nemajú byť náhradou programov na financovanie či regulačných postupov, ale predstavujú spoločnú platformu na spoluprácu.

Partnerstvá v inovácii relevanté v oblasti SC3 - Energy:

SET plán

Európsky strategický plán pre energetické technológie(SET Plan - Strategic Energy Technology Plan) si kladie za úlohu transformovať výrobu a spotrebu energie v s cieľom dosiahnuť celosvetové vedúce postavenie  v produkcii energetických technologických riešení schopných prispieť k naplneniu cieľov širších stratégií EÚ na roky 2020 až 2050Krok smerom k nízkouhlíkovej Európe si vyžaduje inovatívny výskum, efektívne strategické plánovanie a dôraz na včasné a vhodné opatrenia
SETIS (Strategic Energy Technologies Information System) zohráva ústrednú úlohu pri úspešnej realizácii SET plánu pomáhať pri identifikáciienergetických technológií a cieľov pre výskum a vývoj. Snaží sa budovať konsenzus pri tvorbe programu SET plánu, identifikovať novépríležitostia posúdiť účinnosť a efektivitu SET plánu pri plnení cieľov energetickej politiky a boja prot klimatickým zmenám.
Spravovanie SET plánu vykonáva riadiaca skupina (Steering Group), zložená zo zástupcov členských štátov a Európskej komisie

Dva hlavné vykonávacie mechanizmy SET plánu  Európske priemyselné iniciatívy (European Industrial Initiatives - EII) a Alianca pre európsky energetický výskum (
European Energy Research Alliance - EERA).
 

Connecting Europe Facility

Nástroj na prepojenie Európy (Connecting Europe Facility - CEF) financuje projektyktoré majú doplniť chýbajúce prepojenia v európskej energetike, doprave a digitálnych sieťach. Jeho úlohou je tiež prispieť k "ozeleneniu" európskej ekonomiky prostredníctvom podpory čistejších spôsobov dopravyvysokorýchlostného širokopásmového pripojenia a uľahčiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v súlade so stratégiou Európa 2020Okrem financovania energetických sietí povedie k ďalšej integrácii vnútorného trhu s energiouzníženiu energetickej závislosti EÚ a posilní bezpečnosť dodávok energiíZameraním sa na inteligentné, udržateľné a plne prepojené dopravnéenergetické a digitálne siete, prispieva CEF k dokončeniu jednotného európskeho trhu

 Nástroj CEF zverejňuje výzvy na projekty v troch oblastiach:

 

Horizon 2020 Energy eficiency data hub

Záznam (webstream) a prezentácie z prvého dňa 25.6.2019 - Horizon 2020 Energy Info Days

 1. H2020 energy calls - Evaluation process
 2. ES-3: Consumer engagement and demand response
 3. Energy islands (ES-4, ES-11 and ES-12)
 4. ES-5: TSO – DSO
 5. ES-10-2020: DC – AC/DC
 6. SU-DSDS04: Cyber Security
 7. Presentation of an ongoing project
 8. SCC-1: Smart Cities and Communities and SC3-SA-1: Smart Airports
 9. Next Generation Batteries (BAT-8 and BAT-9)

Záznamy (webstream1webstream2) a prezentácie z druhého dňa 26.6.2019 - Horizon 2020 Energy Info Days

Záznamy (webstream1) (webstream2) a prezentácie z tretieho dňa 27.6.2019 - Horizon 2020 Energy Info Days:

Seminár Európskej Komisie k financovaniu energetickej efektívnosti - výzvy na rok 2019: záznam z podujatia

Energy efficiency Info day 2019 - Brusel

Calls of the Societal challenge "Clean, secure and efficient energy" in 2019

Energy Info day - calls in 2019 (Smart citizen-centred energy system, Smart Cities and Communities) - Brusel

Energy virtual Info day (Renewable Energy Sources, Carbon Capture and Storage, Batteries) 2019

Prezentácie EK o Low carbon energy, Grid storage, Smart cities and communities, Energy efficiency, Joint undertaking initiative a Public-private partnership.

Ingrees

ingREeS - Setting up Qualification and Continuing Education and Training Scheme for Middle and Senior Level Professionals on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy Sources in Buildings

 • Popis: Projekt ingREeS prináša systém ďalšieho vzdelávania a výcvikov v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni za účelom úspešného naplnenia energetických cieľov stratégie Európa 2020.
 • Partneri: SK (koordinátor projektu), AU, CZ
 • Typ projektu: CSA (koordinačný a podporný projekt)
 • Príspevok EÚ: 774 966 EUR
 • Trvanie: 1.3.2015 - 28.2.2018

 

Projekt ingREeS svojím zameraním, prioritami a plánovanými aktivitami nadviazal na európsku Iniciatívu Build Up Skills (BUS). Pôsobnosť cestovnej mapy (Roadmap) prijatej v roku 2013 v rámci I. piliera projektov BUS Slovakia a BUS Czech Republic zameraných na rozvoj zručností a znalostí pracovníkov na stavbách v Slovenskej a Českej republike je projektom ingREeS rozšírená na stavebných odborníkov strednej a vyššej riadiacej úrovne. Táto cestovná mapa – pracovný plán – stanovila kľúčové opatrenia pre vytvorenie národných kvalifikačných rámcov a vzdelávacieho a školiaceho systému, ako aj ďalšie opatrenia k zaisteniu rozvoja zručností potrebných v oblasti energetickej efektívnosti v stavebníctve s cieľom naplnenia energetických cieľov Európske únie do roku 2020.

V nadväznosti na túto stratégiu by sme aj na Slovensku mali navrhovať, stavať, rekonštruovať a posudzovať budovy, ktoré budú spĺňať požiadavky takmer nulovej spotreby energie. Budovy, ktoré užívajú a vlastnia orgány verejnej moci musia od 31.12.2018 splniť požiadavky na úroveň A0 a následne pre všetky nové budovy je táto požiadavka záväzná k 31.12.2020.

Projekt ingREeS podporil vznik kvalifikačných programov a programov ďalšieho vzdelávacie na Slovensku a v Českej republike pre odborníkov na strednej a vyššej riadiacej úrovni v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách.

Konkrétne projekt viedol k:

 • vypracovaniu 16 vzdelávacích modulov, ktoré tvoria stavebné bloky 5 programov vzdelávania a odbornej prípravy;
 • vytvoreniu stálej siete školiteľov poskytujúcich vzdelávacie programy vyvinuté v rámci projektu;
 • uskutočneniu školení školiteľov na dodanie vzdelávacích programov;
 • vytvoreniu databázy ponúkaných školení a vyškolených odborníkov s prislúchajúcim osvedčením, resp. certifikátom;
 • návrhu politických a finančných opatrení, ktoré sa majú vykonať s cieľom uľahčiť primeranú reakciu na dopyt v prípade inteligentných energetických riešení, ktoré by motivovali odborníkov strednej a vyššej úrovne zúčastňovať vzdelávacích programov, zvýšiť dopyt po vysokokvalifikovaných odborníkov a MSP, aby investovali do ďalšieho vzdelávania.

Projekt vytvoril potrebné zdroje a pripravil technické, organizačné a finančné podmienky na školenie a rekvalifikáciu stredných a vyšších odborníkov v stavebníctve  v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách počas projektu i po jeho ukončení, keďže všetci partneri budú pokračovať v ďalšom poskytovaní školení a priebežne zlepšovať a rozvíjať programy ďalšieho vzdelávania, ktoré boli zriadené (keďže ich otvorená a modulárna štruktúra podporuje neustále zlepšovanie a rozvoj).