Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Podpora Horizontu 2020

Horizont 2020

Podporu programu Horizont 2020 na Slovensku zabezpečuje Kancelária Národných kontaktných bodov Horizontu 2020 so svojim personálnym zastúpením. Je súčasťou systému medzinárodných sietí Národných kontaktných bodov v jednotlivých programových oblastiach najväčšieho rámcového programu EÚ pre vedu, výskum a inovácie Horizont 2020. Je národnou štruktúrou vytvorenou a financovanou vládami 28 členských štátov EÚ a krajín asociovaných k rámcovému programu.

Implementácia programu Horizont 2020 spadá do kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je národným koordinátorom programu Horizontu 2020 na Slovensku. Ministerstvo navrhuje a v spolupráci s partnermi (Centrum vedecko-technických informácií SR a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja) realizuje opatrenia na podporu účasti slovenských univerzít, výskumných organizácií a podnikov v Horizonte 2020. Podpora zvýšenia účasti slovenských organizácií v porovnaní s predchádzajúcimi programami (napr. 7. RP) je zakotvená aj novom strategickom dokumente pre slovenskú vedu do roku 2020 „Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR – RIS3 SK“ a jednou zo základných priorít politiky v oblasti výskumu a vývoja v nadchádzajúcom období.

Základnými cieľmi pri implementácii Horizontu 2020 na Slovensku je zaktivizovať slovenskú komunitu výskumu a vývoja a podstatne zvýšiť počet podaných projektov do Horizontu 2020 a ich úspešnosť v mimoriadne silnej konkurencii výskumníkov z celej EÚ a ďalších asociovaných krajín.

Ministerstvo v tejto súvislosti vytvorilo systém národných podporných štruktúr pre Horizont 2020 zložený z národných delegátov, novej profesionálnej kancelárie národných kontaktných bodov a Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli. Ich cieľom je hájiť záujmy SR pri príprave výziev Horizontu 2020 a informovať a asistovať slovenským výskumníkom, ktorí majú záujem o účasť v Horizonte 2020.

Jednotlivé zložky systému národných podporných štruktúr Horizontu 2020 na Slovensku:

Národné kontaktné body
Úlohou NCP je predovšetkým informovať vedeckú komunity a podniky o možnostiach účasti v programe Horizont 2020 prostredníctvom informačných dní, workshopov, seminárov ale aj individuálnych konzultácií. NCP sa podieľajú aj na vyhľadávaní a prepájaní partnerov do projektov Horizont 2020 a to na národnej úrovni ako aj v rámci cezhraničných aktivít. 

Národné systémy NCP sa vytvárajú na základe výzvy EK, pričom ich tvorba a činnosť musia byť v súlade s dokumentom EK „Minimal Standards and Guiding Principles fo Setting Up Systems of National Contact Points under Horizon 2020“.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zriadilo od 2. januára 2014 novú profesionálnu kanceláriu NCP alokovanú na Centre vedecko-technických informácií SR, ktorá je prvým kontaktom pre výskumníkov, ktorí chcú získať viac informácií o výzvach Horizontu 2020, právnych a finančných pravidlách, prípadne hľadajú partnerov do projektového konzorcia.

Činnosť národných kontaktných bodov koordinuje Národný koordinátor NCP:

Kvetoslava Papanová, Centrum vedecko – technických informácií SR, kvetoslava.papanova@cvtisr.sk 

Národní delegáti
Národný delegát zastupuje príslušný členský štát EÚ na rokovaniach programových výborov Horizontu 2020, ktoré sa uskutočňujú pravidelne pod vedením EK. Význam tejto funkcie spočíva predovšetkým v dosahu na tvorbu 2- ročných pracovných programov pre jednotlivé priority programu Horizont 2020, z ktorých priamo vychádzajú výzvy EK na projekty vrátane alokácie finančných zdrojov.

Zoznam národných delegátov programu Horizont 2020(aktualizácia – január 2020)

Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli
Styčná kancelária pre výskum a vývoj bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko-technologických informácií SR a pôsobí v Bruseli od januára 2014. Slovenská republika sa tak zaradila k ďalším 20 štátom EÚ, ktoré už takúto kanceláriu v Bruseli úspešne prevádzkujú niekoľko rokov. Samotná kancelária sa zameriava na sledovanie európskych politík a nástrojov na podporu výskumu a vývoja s dôrazom na Horizont 2020.

Hlavné činnosti:

Informovanie

 • Poskytovanie cielených a aktuálnych informácií o výzvach a možnostiach financovania výskumu a vývoja z európskych zdrojov slovenskej výskumnej komunite, najmä z programu Horizont 2020,
 • Monitoring a vyhodnocovanie vývoja politiky EÚ v oblasti výskumu a vývoja.

Podpora pri príprave výskumných a inovačných projektoch

 • Poskytovanie odborných konzultácií k projektom EÚ,
 • Poskytovanie cielených informácií o možnostiach zapojenia sa do medzinárodných konzorcií,
 • Poradenstvo pri vyhľadávaní partnerov a zapájaní sa do európskych sietí,
 • Poskytovanie logistickej podpory (priestory) pre stretnutia slovenských výskumníkov s ich partnermi v Bruseli,
 • Odporúčanie úspešných príkladov a osvedčených praktík v EÚ ako inšpiráciu a motiváciu pre ďalšie postupy,
 • Účasť na podujatia, aktivitách a rokovania v Bruseli a poskytovanie informácií slovenským výskumníkom a stakeholderom,
 • Sprostredkovanie kontaktov a stretnutí v európskych inštitúciách a v organizáciách pôsobiacich v Bruseli.

Propagácia slovenského výskumu a vývoja

 • Propagácia slovenského výskumu, jeho výsledkov a potenciálu v Bruseli,
 • Organizácia informačných dní, workshopov, seminárov a konferencií s cieľom zlepšiť informovanosť o slovenskom výskume a inováciách v Bruseli.

Andrej Kurucz,  vedúci styčnej kancelárie, e-mail: andrej.kurucz@cvtisr.sk

Stále zastúpenie SR pri EÚ Brusel

Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii zohráva ústrednú rolu v komunikácii medzi Slovenskom a európskymi inštitúciami.

Tím diplomatických zástupcov všetkých ministerstiev zastupuje záujmy Slovenska v Európskej únii a tvorí tak predĺženú ruku rezortov pri presadzovaní stanovísk, návrhov a odporúčaní na rokovaniach v rámci Rady EÚ. Takéto zastúpenie v Bruseli máme aj pre Oblasť školstva, vedy, výskumu. V prípade záujmu, je možné kontaktovať slovenských zástupcov pre túto oblasť, kde nás zastupujú aktuálne dvaja tajomníci.

Kontakt:
Avenue de Cortenbergh 79, 1000, Brussels, Belgicko

Tel.:+32 27436811
Fax:+32 27436888
Mobil:+32 475531754 (pohotovostný mobil)
Email:eu.brussels@mzv.sk

Stále zastúpenie udržiava kontakty aj s ostatnými európskymi inštitúciami, najmä s Európskym parlamentom, osobitne so slovenskými poslancami a Európskou komisiou. Je tiež v kontakte so všetkými, koho sa EÚ dotýka. Zahŕňa to slovenské podniky, regióny, lobistov, konzultantov, akademikov a médiá.