Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

O Horizonte 2020

Horizont 2020

HORIZONT 2020 je názov programu Európskej únie pre financovanie výskumu a inovácií.  Horizont 2020 je od roku 2014 na nasledujúcich 7 rokov hlavným nástrojom pre realizáciu hlavnej iniciatívy únie – Inovácia. Týmto nástrojom sa napĺňajú záväzky a závery zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Inovácii v Únii.

Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a aktivít Európskeho inovačného a technologického inštitútu. Vyčlenený rozpočet  je 77 028,3 mil. eur.

Štruktúra Horizontu 2020

Horizont 2020 – Stručný popis programu (slovenský jazyk)
O programe Horizont 2020 a o podávaní projektov (video – anglický jazyk)

Právne záväzné akty pre program HORIZONT 2020
Základné fakty Slovník pojmov

Program HORIZONT 2020 používa pojmy, ktoré aj s vysvetlením nájdete zhrnuté v tejto rubrike. Všetky pojmy sú zoradené abecedne s možným vyhľadávaním podľa jednotlivých písmen.

Akcia spolufinancovaná z programu

(Programme Co-fund Action) Akcia financovaná prostredníctvom grantu, ktorého hlavným účelom je doplnenie jednotlivých výziev alebo programov financovaných inými subjektmi, než sú orgány Únie, na účely koordinácie výskumných a inovačných programov, ktoré môžu tiež zahŕňať doplňujúce činnosti networkingu a koordinácie medzi programami rôznych krajín.

Administrátor účtu

(Account Administrator) Rola na účastníckom portáli (Participant Portal), ktorá dáva konkrétne prístupové práva pre správu dát organizácie. Správcovia účtov sú určení LEARom, ktorý na nich prenesie niektoré zo svojich práv. Správcovia účtov majú plný prístup na čítanie/zápis dát organizácie a môžu určovať právnych signatárov – LSIGN a finančných signatárov – FSIGN). Viac informácií o správe rolí a prístupových práv na účastníckom portáli nájdete na adrese:http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/user-account-and-roles/my-area_en.htm.

Akademický sektor

(Academic sector) Skladá sa z verejných alebo súkromných vysokoškolských zariadení udeľujúcich akademické tituly, súkromných alebo verejných neziskových výskumných organizácií, ktorých hlavným poslaním je vykonávať výskum, a medzinárodných európskych záujmových organizácií, tak ako sú definované v článku 2 Pravidiel účasti v Horizonte 2020.

Činnosti Marie Sklodowska- Curie

(Marie Sklodowska-Curie Actions) Program, ktorý poskytuje excelentný a inovatívny výskumný tréning ako aj atraktívne kariérne a vedomostné príležitosti prostredníctvom cezhraničnej a sektorovej mobility výskumníkov pre účel ich najlepšej prípravy, aby čelili súčasným a budúcim spoločenským výzvam. Súčasť 1. piliera programu Horizontu 2020 – Excelentná veda.

Činnosti blízke uplatneniu na trhu

(Close-to-market Action) Pozostávajú prevažne z činností priamo zameraných na vyhotovenie plánov a úprav alebo návrhov nových, upravených alebo vylepšených výrobkov, postupov alebo služieb. Na tieto účely môže zahŕňať vývoj prototypov, testovanie, demonštráciu, pilotnú prevádzku, veľkoobjemovú validáciu výrobkov a výrobu pre trh.

Dlhový nástroj

(Debt Facility or Instrument) Cieľom je zlepšiť prístup k úverovému financovaniu, ako sú úvery, záruky, protizáruky a ďalšie formy úverového a rizikového financovania, pre verejné a súkromné subjekty a verejno-súkromné partnerstvá zapojené do výskumných a inovačných činností vrátane inovatívnych MSP.

Elektronické podanie projektov

(Elecronic Submission) Návrhy projektov pre výzvy Horizontu 2020 sú pripravované a podávané elektronicky prostredníctvom účastníckeho portálu koordinátorom konzorcia projektu. Služba Elektronické je prístupná otvorením témy, v ktorej chcete podať projektový návrh na účastníckom portáli na: nahttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html.

Energia

(Energy) Ide o všetky formy energetických produktov, palivá, teplo, energia z obnoviteľných zdrojov, elektrina alebo každá iná forma energie, ako sú vymedzené v článku 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej štatistike.

Energetická účinnosť

(Energy Efficiency) Je to pomer medzi výstupom výkonu, služby, tovaru alebo energie a energetickým vstupom.

ERA chairs

(Era Chairs) Je to opatrenie EÚ na podporu výnimočných akademikov s jasným potenciálom pre výskumnú excelenciu, aby pomohli ich inštitúciám plne otvoriť ich potenciál a vytvoriť vyššie stupňové pôsobisko pre výskum a inovácie v Európskom výskumnom priestore (ERA).

ERA-NET

Je to nástroj používajúci granty na podporu verejných partnerstiev v ich príprave, zriadenie networkových štruktúr, dizajn, implementácia a koordinácia spoločných aktivít ako aj napĺňanie jednotných spoločných výziev a akcií nadnárodnej povahy

ERC Výkonná agentúra

(ERC Executive Agency) Ide o správny orgán Európskej výskumnej rady (ERC), ktorá je zodpovedná za všetky aspekty administratívnej implementácie a vykonávania programov ERC. Táto výkonná agentúra riadi udeľovanie ERC grantov.

ERC člen vedeckej rady

(ERC Scientific Council Member) Členmi vedeckej rady sú vedci, inžinieri a odborníci najvyššej povesti a príslušnej odbornosti, zabezpečujúcej diverzitu výskumných oblastí a konajúc v rámci ich osobných schopností, nezávislých od mimoriadnych záujmov. Sú vymenovaní Európskou komisiou.

ERC Vedecká rada

(ERC Scientific Council) Jedna zo súčastí Európskej výskumnej rady, ktorá je zodpovedná za vedeckú stratégiu pre ERC.

Európska charta výskumných pracovníkov

(European Charter for Researchers) Je súborom všeobecných zásad a podmienok, ktoré stanovujú úlohy, povinnosti a nároky výskumných pracovníkov, ako aj zamestnávateľov a/alebo organizácie financujúce výskumných pracovníkov. Cieľom tejto charty je zabezpečiť, aby povaha vzťahu medzi výskumnými pracovníkmi a zamestnávateľmi alebo financujúcimi organizáciami prispievala k úspešnej práci pri vytváraní, prenose, zdieľaní a šírení vedomostí a technologického rozvoja a k rozvoju kariéry výskumných pracovníkov.

Európska investičná banka

(European Investment Bank) Je rozvojovou bankou Európskej únie. Je vlastnená členskými štátmi Európskej únie a spomedzi iných poskytuje pôžičky na podporu paneurópskej infraštruktúry, ekonomického rozvoja v najchudobnejších regiónoch Európskej únie a environmentálnych zámerov.

Európska výskumná rada

(European Research Council) Je to prvá financujúca organizácia Európskej únie založená, aby podporovala cezhraničný výskum. Jej základným účelom je podporovať vedeckú excelenciu podporou a nabádaním vedcov, akademikov a inžinierov v ich výskume.

EURAXESS

Iniciatíva Európskej komisie, ktorá spolu s národnými centrami EURAXESS (EURAXESS Slovensko) podporuje rozvoj kariéry výskumníkov a uľahčuje ich mobilitu v Európe, zahŕňa celý rad informácií a podporných služieb pre výskumníkov (informácie o vízovej povinnosti, sociálnom a zdravotnom poistení), ale aj informácie o pracovných príležitostiach v rámci Európy vrátane voľných pozícií v rámci projektov MSCA a ERC (EURAXESS Jobs).

Financujúci orgán

(Funding Body) Je to subjekt alebo orgán, mimo Komisie, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, ktorý EK poverila úlohami plnenia rozpočtu v súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013;

Grantová dohoda

(Grant Agreement) Zmluva uzavretá medzi Európskou komisiou (zastupujúcou Európsku úniu) a príjemcom (alebo príjemcami), v ktorej sú vymedzené práva a povinnosti zmluvných strán (napríklad právo finančného príspevku Únie a povinnosť vykonávať výskumnú a vývojovú aktivitu). Skladá sa z všeobecnej časti a príloh.

Hlavný riešiteľ

(Principal Investigator) Je to individuálny výskumník, ktorý môže združiť tím, aby vykonal projekt pod svojím vedeckým vedením.

Hodnotiace kritériá

(Evaluation/Award Criteria) Právnická osoba, ktorá podáva žiadosť na výzvu na predkladanie návrhov. Ak je žiadosť podaná v mene konzorcia, potom je žiadateľ koordinátorom.

Hostiteľská organizácia

(Host Institution) Žiadateľ – právnická osoba, ktorá zazmluvňuje a umiestňuje hlavného riešiteľa. Je zriadená v členskom štáte alebo pridruženej krajine.

Inovácia

(Innovation) Je to postup, vrátane jeho výstupu, podľa ktorého nové myšlienky zodpovedajú spoločenským a ekonomickým potrebám a požiadavkám a vytvárajú nové výrobky, služby alebo podnikanie a organizačné modely, ktoré sú úspešne zavedené na existujúci trh alebo ktoré sú schopné vytvoriť nové trhy a ktoré prispievajú ako hodnota do spoločnosti.

Inovačné opatrenie

(Innovation Action) Je to opatrenie pozostávajúce prevažne z činností priamo zameraných na vyhotovenie plánov a úprav alebo návrhov nových, upravených alebo vylepšených výrobkov, postupov alebo služieb. Na tieto účely môžu zahŕňať vývoj prototypov, testovanie, demonštráciu, pilotnú prevádzku, veľkoobjemovú validáciu výrobkov a výrobu pre trh

Inovačná únia

(Innovation Union) Je to vlajková iniciatíva stratégie Európy 2020. Táto iniciatíva má za cieľ zlepšiť podmienky a prístup k financiám pre výskum a inovácie v Európe, aby zabezpečila prenos inovatívnych myšlienok do výrobkov a služieb, ktoré vytvárajú rast a pracovné miesta. Horizont 2020 je kľúčovým nástrojom pre implementáciu Inovačnej únie.

Kapitálové zariadenie alebo nástroj

(Equity Facility or Instrument) Poskytujúci financovanie pre skoré- a rastové- stupne investícií s osobitným dôrazom na skoro-stupňové MSP s potenciálom na vykonávanie inovácií a rýchly rast.

Koordinačná a podporná akcia

(Coordination and Support Action) Je to akcia pozostávajúca predovšetkým zo sprievodných opatrení ako sú šírenie, zvyšovanie informovanosti a komunikácia, vytváranie sietí, koordinačné alebo podporné služby, politické dialógy a cvičenia a štúdie slúžiace na vzájomné poučenie sa vrátane návrhových štúdií pre novú infraštruktúru.

Koordinátor výzvy

(Call Coordinator) Úradník Európskej komisie zodpovedný za všetky praktické otázky v súvislosti s výzvou alebo časťou výzvy a ktorý plánuje a organizuje príjem a proces vyhodnotenia návrhov.

Komunikácia

(Communication) Komunikácia v projektoch je strategicky plánovaný proces, ktorý začína na začiatku akcie a pokračuje po celú dobu svojej životnosti, zameraný na podporu opatrení a ich výsledkov. To si vyžaduje strategické a cielené opatrenia pre komunikáciu o (i) projekte a (ii) jeho výsledkoch pre rôzny typy publika, vrátane médií a verejnosti a prípadne zapojenie sa do obojsmernej komunikácie.

Konzorcionálna dohoda

(Consortium Agreement) Je interná dohoda medzi členmi konzorcia, ktorou sa stanovujú ich vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na vykonávanie projektu v súlade s grantovou dohodou.

Koordinátor

(Coordinator) Koordinátor konzorcia, ktorý predloží projekt v mene konzorcia. V prípade úspešnej žiadosti sa podieľa na príprave grantu mene konzorcia a počas trvania projektu udržiava kontakt s Európskou komisiou v mene konzorcia.

Kľúčové podporné technológie

(Key Enabling Technologies) Ide o multidisciplinárne, znalostné a kapitálovo náročné technológie sa týkajú množstva rôznych sektorov a poskytujú základ na vytvorenie výraznej konkurenčnej výhody pre európsky priemysel, pre stimuláciu rastu a vytváranie nových pracovných miest. Sú to technologie v mikroelektronike a nanoelektronike, fotonike, v nanotechnológiách, biotechnológiách, moderné materiály a moderné systémy výroby.

Medzinárodná organizácia európskeho záujmu

(International European Interest Organisation) Je to medzinárodná organizácia, ktorej väčšinu členov tvoria členské štáty alebo pridružené krajina a ktorej základným cieľom je presadzovať vedeckú a technickú spoluprácu v Európe

Modelová grantová dohoda

(Model Grant Agreement) Povinná forma grantovej dohody. Skladá sa z všeobecnej časti (určuje základy projektu) a niekoľkých príloh.

Nadobudnutie účinnosti

(Entry into Force) Odkazuje na dátum, od ktorého grantová dohoda alebo dodatok k grantovej dohode má právnu silu a účinok.

Nepriame akcie

(Indirect Action) Sú to výskumné a inovačné činnosti, ktoré finančne podporuje EÚ a ktoré vykonávajú účastníci.

Neziskový právny subjekt

(Non-profit Legal Entity) Právny subjekt, ktorý je podľa svojej právnej formy neziskový alebo ktorý má právnu alebo štatutárnu povinnosť nerozdeľovať zisk svojim akcionárom alebo jednotlivým členom.

Obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím

(Pre-commercial Procurement) Ide o obstarávanie služieb z oblasti výskumu a vývoja zahŕňajúce účasť na riziku a prospechu podľa trhových podmienok a konkurenčný vývoj vo fázach s oddelením fázy výskumu a vývoja od fázy nasadenia komerčných objemov konečných výrobkov.

Osobitný program

(Specific Programme) Úradný dokument, ktorý obsahuje hlavné ciele programu Horizont 2020 a stanovuje spôsoby vykonávania a obsah, pokiaľ ide o hlavné črty činností.

Otvorený prístup

(Open Access) Prax poskytovania on-line prístupu k vedeckým informáciám, ktoré sú zadarmo pre čitateľa. V kontexte výskumu a inovácií, sa otvorený prístup typicky zameriava na prístup k „vedeckým informáciám“, pod ktorým rozumieme dve hlavné kategórie: odborne zhodnotené vedecké články výskumu (publikované v odborných časopisoch) a údajom z výskumu (údaje súvisiace s publikáciou článkov a / alebo nespracované dáta).

Otvorený prístup k publikáciám

(Open Access to Publication) On-line prístup k publikáciám, ktorý je zadarmo pre všetkých užívateľov. Rozlišujeme dva hlavné spôsoby otvoreného prístupu k publikáciám: vlastná archivácia (označovaná tiež ako zelený otvorený prístup – viď samostatná definícia) a otvorený prístup v rámci publikovania (označovaný aj ako zlatý otvorený prístup – viď samostatná definícia). Otvorený prístup k publikáciám vytvorených v rámci projektov v Horizonte 2020 je povinná (viac informácií nájdete v príručke o otvorenom prístupe k vedeckým publikáciám a výsledkom výskumu v programe Horizont 2020 na portáli účastníkov na adrese: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf).

Otvorený prístup k výskumným údajom

(Open Access to Research Data) Prax poskytovania prístupu a možnosť opakovaného použitia digitálnych výskumných dát. V súvislosti s výskumom, dáta zahŕňajú napríklad štatistiky, výsledky experimentov, meraní, pozorovaní vyplývajúcich z práce v teréne, výsledkov prieskumu, nahrávok rozhovorov a obrázky. Voľne prístupné údaje z výskumu sú pre užívateľov typicky bezplatne prístupné k hĺbkovej analýze dát, využívané, reprodukované a šírené. V rámci programu Horizont 2020 projekty v určitých oblastiach sú súčasťou Open Research Data Pilot a ďalšie sa môžu rozhodnúť zúčastniť sa tejto pilotnej akcie (viac informácií nájdete v príručke otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám a výsledkom výskumu v programe Horizont 2020 na účastníckom portál na adrese: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf).

Prístupové práva

(Access Rights) Sú to práva na používanie výsledkov alebo podkladov podľa podmienok stanovených v súlade s pravidlami Horizontu 2020 (nariadením).

Pridružený subjekt

(Affiliated Entity) Je to akýkoľvek právny subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo kontroluje účastník alebo ktorý spadá pod rovnakú priamu alebo nepriamu kontrolu ako účastník, alebo priamo alebo nepriamo kontroluje účastníka. Kontrola môže byť akejkoľvek formy ako sa uvádza v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 [Horizont 2020].

Pravidlá správania zamestnávania výskumníkov

(Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) Je to súbor všeobecných pravidiel a požiadaviek, ktoré by mali byť dodržané zamestnávateľmi a/alebo zakladateľmi pri vymenovávaní alebo zamestnávaní výskumníkov. Tieto by mali zabezpečiť dodržiavanie hodnôt, ako napríklad transparentnosť zamestnávateľského procesu a rovnaké zaobchádzanie všetkých žiadateľov, najmä s ohľadom na vývoj príťažlivého, otvoreného a udržateľného Európskeho pracovného trhu pre výskumníkov.

Pracovný plán

(Work Plan) Dokument podobný pracovnému programu EK, prijatý financujúcimi orgánmi, ktoré boli poverené vykonaním časti programu Horizont 2020 v súlade s článkom 9 (2) nariadenia (EÚ) č 1290/2013 [Horizont 2020].

Právny subjekt

(Legal Entity) Podnik, výskumné stredisko a univerzita vrátane každej fyzickej osoby alebo právnickej osoby zriadenej podľa vnútroštátneho práva, práva Únie alebo medzinárodného práva, ktorá má právnu subjektivitu a ktorá si, konajúc vo svojom vlastnom mene, môže uplatňovať práva a podliehať povinnostiam;

Právnická osoba

(Legal Entity) Každá fyzická osoba alebo právnická osoba založená a ako taká uznaná podľa vnútroštátneho práva, práva EÚ alebo medzinárodného práva, ktorá má právnu subjektivitu a môže, konajúca vo svojom vlastnom mene, vykonávať práva a podliehať povinnostiam.

Prednostný deň

(Priority Date) Je prvý deň podania prihlášky, kdekoľvek vo svete na účel ochrany vynálezu. Prednostný deň je používaný, aby sa určila novosť výrobku.

Priame akcie

(Direct Action) Znamenajú výskumné a inovačné činnosti Komisie vykonávané prostredníctvom Spoločného výskumného centra

Prijímateľ

(Beneficiary) Pod prijímateľom rozumieme právnickú osobu, inú ako Európska komisia, ktorá je stranou v grantovej dohode.

Podklady

(Background) Sú akékoľvek údaje, odborné znalosti a/alebo informácie v akejkoľvek forme alebo akejkoľvek povahy, ako aj také práva, ako sú práva duševného vlastníctva, ktoré (i) mali účastníci v držbe pred ich pristúpením k akcii a (ii) ktoré účastníci zistili v súlade s článkom 42 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 [Horizont 2020] a potrebné pre uskutočnenie akcie alebo pre vykonávanie výsledkov akcie.

Pracovný program

(Work Programme) Dokument prijatý Európskou komisiou na vykonávanie špecifického programu v súlade s článkom 5 rozhodnutia Rady (2013/743 / EÚ) [H2020 Osobitný program].

Primárna energetická spotreba

(Primary Energy Consumption) Je to hrubá domáca spotreba s výnimkou neenergetickej spotreby.

Prístup k rizikovému financovaniu

(Access to Risk Finance) Usiluje o prekonanie nedostatkov v dostupnosti dlhového a kapitálového financovania pre výskum, vývoj a inovácie, riadenie spoločností a projektov vo všetkých fázach vývoja. Spolu s kapitálovým nástrojom programu pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov, musí podporovať rozvoj rizikového kapitálu na úrovni EÚ.

Pridružená krajina

(Associated country) Je tretia krajina, ktorá je zmluvnou stranou medzinárodnej dohody s Úniou, ako sa uvádza v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 [Horizont 2020].

Plán spravovania dát

(Data Management Plan – DMP) Dokument má načrtnúť, ako budú výskumné dáta zhromažďované alebo vytvorené a ako sa s nimi bude manipulovať na výskumnom projekte počas jeho priebehu a po jeho skončení v programe Horizont 2020. Popisuje, aké dáta budú zhromažďované / generované, aké metodiky a štandardy budú používané, či a ako tieto dáta budú zdieľané a / alebo sprístupnené, kto to bude kurátorom dát a ako budú konzervované (viac informácií nájdete v pokynoch k spravovaniu dát v programe Horizont 2020 na účastníckom portáli http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf).

Register prijímateľov

(Beneficiary register) Centrálna databáza organizácií (právnych subjektov), ktoré sa zúčastňujú programov financovania EÚ. Každá organizácia má účastnícky identifikačný kód (PIC), ktorý sa používa ako jedinečný identifikátor vo všetkých interakciách s EK v podávaní návrhov alebo v grantoch. Register prijímateľov je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Spoločný podnik

(Joint Undertaking) Jedná sa o spoluprácu dvoch alebo viacerých spoločností, aby vykonali spoločný projekt alebo určitý konkrétny cieľ. Za týmto účelom spoluvlastníci združujú svoje spoločné zdroje a schopnosti, ako napríklad skúsenosti z financovanie projektov, investičné celky, know-how a duševné vlastníctvo. Spoločný podnik má zámer na vytvorenie právne nezávislej spoločnosti, ktorej cieľom je vyvinúť konkurenčnú výhodu a dodávať na trh nový produkt alebo službu.

Šírenie

(Dissemination) Zverejnenie výsledkov akýmikoľvek vhodnými prostriedkami (okrem prostriedkov vyplývajúcich z ochrany alebo využívania výsledkov) vrátane zverejnenia v akomkoľvek médiu.

Téma

(Topic) Výzvy Horizont 2020 na predloženie návrhov (tak ako sú definované v dvojročných pracovných programov) sú rozdelené do tém. Téma definuje konkrétne výskumný a inovačný predmet alebo oblasť, pre ktorú sú žiadatelia vyzvaní, aby predložili návrhy. Opis témy zahŕňa jej presný rozsah a očakávaný dopad týchto návrhov, ktoré sa majú financovať, a tiež typ projektu, hodnotiace kritériá a lehoty na predloženie návrhov.

Účastník

(Participant) Je to každý právny subjekt vykonávajúci akciu alebo časť akcie podľa nariadenia EÚ č. 1291/2013, ktorý má práva a povinnosti vo vzťahu k Únii alebo inému financujúcemu orgánu podľa podmienok pravidiel účasti v Horizonte 2020.

Účastnícky identifikačný kód

(Participant Identification Code – PIC) 9-miestne číslo, slúžiace ako jedinečný identifikátor pre organizácie (právnické osoby), ktoré sa zúčastňujú programov financovania EÚ. Nástroj na vyhľadávanie organizácií a ich PIC čísla je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Účastnícky záručný fond

(Participants Guarantee Fund) Je záchranným mechanizmom, ktorý znižuje riziko spojené s oprávnenou výškou a nepreplatenou účastníkom, ktorý v projekte pochybil.

Úverová služba pre výskum a inovácie

Je to dlhový nástroj vyvinutý Európskou komisiou a Európskou investičnou bankou (EIB), ktorá poskytuje úverové financie pre súkromné a verejné organizácie na podporu doplnkových investícií vo výskume, rozvoji a investíciách.

Verejné obstarávanie inovatívnych riešení

(Innovative Solutions Public Procurement) Ide o obstarávanie, v ktorom verejní obstarávatelia fungujú ako prvý zákazník inovatívnych tovarov alebo služieb, ktoré ešte nie sú dostupné vo veľkom na komerčnom základe a môžu zahŕňať testovanie zhody.

Verejno-súkromné partnerstvo

(Public-Private Partnership) Je to partnerstvo, v ktorom sa partneri zo súkromného sektora, Únia a (podľa potreby) aj ostatní partneri zaviažu spoločne podporovať vývoj a vykonávanie programu alebo činností v oblasti výskumu a inovácií

Výkonná agentúra pre výskum

(Research Executive Agency) Je to financujúci orgán vytvorený Európskou komisiou, aby podporovala excelentnosť vo výskume a inováciách. Riadi a implementuje širšiu časť Horizontu 2020.

Výskumná infraštruktúra

(Research Infrastructures) Sú zariadenia, zdroje a súvisiace služby, ktoré využíva vedecká komunita na uskutočňovanie výskumu na vysokej úrovni vo svojich príslušných odboroch. Toto vymedzenie zahŕňa základné vedecké vybavenie alebo súbory nástrojov, zdroje poznatkov, akými sú zbierky, archívy alebo štruktúrované vedecké informácie, ktoré umožňujú také infraštruktúry založené na informačných a komunikačných technológiách, ako sú siete GRID, hardvér, softvér a nástroje komunikácie; akýkoľvek iný subjekt jedinečnej povahy, ktorý je podstatný pre dosiahnutie špičkovej úrovne. Takéto výskumné infraštruktúry môžu byť sústredené na jednom mieste alebo „distribuované“ (organizovaná sieť zdrojov); (podľa nariadenia Rady (ES) č. 723/2009 z 25. júna 2009 o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC), Ú. v. EÚ L 206,8.8.2009, s. 1)

Výskumné a inovačné činnosti

(Research and Innovation Activities) Celé spektrum činností v oblasti výskumu, technologického rozvoja, demonštračných činností a inovácií vrátane podpory spolupráce s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami, šírenia a optimalizácie výsledkov a stimulácie odbornej prípravy a mobility výskumných pracovníkov v Únii.

Výsledky

(Results) Akékoľvek údaje, poznatky a informácie bez ohľadu na ich formu a povahu a nezávisle od toho, či môžu alebo nemôžu byť chránené, ktoré vznikajú v rámci akcie, ako aj všetky práva, ktoré sú s nimi spojené, vrátane práv duševného vlastníctva;

Využívanie

(Exploitation) Využitie výsledkov v ďalších výskumných činnostiach, na ktoré sa nevzťahuje dané opatrenie, alebo ich využitie na vývoj a vytvorenie výrobku alebo procesu a jeho uvedenie na trh, alebo na vytvorenie a poskytovanie služby, alebo použitie v normalizačných činnostiach.

Využitie výsledkov

(Exploitation) Využitie výsledkov projektu v ďalších výskumných činnostiach iných ako tých, pokrytých projektovými činnosťami, vo vývoji, tvorbe a marketingu produktu alebo procesov alebo pri vytváraní a poskytovaní služieb, alebo v štandardizačných činnostiach.

Vyššia moc

(Force Majeure) Ide o neobvyklé a nepredvídateľné okolnosti mimo kontroly zmluvných strán, ktorých následkom nebolo možné zabrániť ani napriek vynaloženiu všetkej starostlivosti, a ktoré bránia ktorejkoľvek zo zmluvných strán plniť akýkoľvek záväzok podľa grantovej dohody a túto nemožno prisúdiť omylu alebo nedbanlivosti na ich strane alebo na strane subdodávateľov, pridružených organizácií alebo tretích strán zahrnutých v implementácii.

Základný akt

(Basic Act) Je právny akt prijatý inštitúciami Únie vo forme nariadenia, smernice alebo rozhodnutia v zmysle článku 288 ZFEÚ, ktorý poskytuje právny základ pre akciu.

Zmluva o fungovaní Európskej únie

(Treaty on the Functioning of the European Union) Zmluva o fungovaní Európskej únie definuje príslušnosť k základným zmluvám Európskej únie, definuje podrobnosti o úlohe, politikách a fungovaní Európskej únie vymedzujúc svoje vnútorné a vonkajšie akcie, svoje spoločné inštitucionálne a finančné ustanovenia.

Žiadateľ

(Applicant) Právnická osoba, ktorá podáva žiadosť na výzvu na predkladanie návrhov. Ak je žiadosť podaná v mene konzorcia, potom je žiadateľ koordinátorom.

Zástupca menovaný právnym subjektom (LEAR)

(Legal Entity Appointed Representative – LEAR) Osoba poverená štatutárnym zástupcom právnickej osoby, ktorá sa zúčastňuje grantových programov EÚ. LEAR je zvyčajne administratívny pracovník ústredného správneho odboru organizácie. LEAR poskytuje Komisii aktuálne právne a finančné údaje, vrátane osôb v organizácii oprávnených podpísať dohody o grante (LSIGNs) a finančné výkazy (FSIGNs), a zaväzuje sa udržiavať aktuálne informácie o organizácii umožňujúc tak budúce využitie pre ďalšie granty a iné transakcie medzi organizáciou a výskumnými a inými programami Komisie. LEAR môže preniesť niektoré z jeho / jej úloh na administrátorov účtu. Viac podrobností o právach a úlohách LEARa možno nájsť na adrese: http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/register-an-organisation/lear-appointment_en.htm

Zelený otvorený prístup k publikáciám/autoarchivácia

(Green Open Access) Publikovaný článok alebo konečný recenzovaný rukopis je archivovaný (uložený) autorom alebo zástupcom v on-line repozitári predtým, popri alebo po jeho zverejnení. Repozitárny softvér zvyčajne umožňuje autorom oddialiť prístup k článku („obdobie embarga“).

Krátky prehľad o Horizonte 2020: