Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Európska rada pre výskum (ERC)

Excelentná veda

Európska rada pre výskum (European Research Council) je prvou paneurópskou grantovou agentúrou  podporujúcou špičkový hraničný výskum („frontier research“  -  výskum na hraniciach poznaného a nepoznaného) a  vedeckú excelentnosť v celej Európe. V programe Horizont2020 má celkový rozpočet presahujúci 13 miliárd € na obdobie 2014-2020. Jej cieľom je podporiť najlepších a najkreatívnejších individuálnych riešiteľov (nie medzinárodné konzorciá) akejkoľvek národnosti, veku a ich vedecké tímy v návrhoch, ktoré prekračujú hranice vedeckých disciplín, zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy a otvárajú nové výskumné perspektívy.  Excelentnosť je jediným hodnotiacim kritériom výskumníka a výskumného zámeru.  Hostiteľská inštitúcia individuálneho riešiteľa sa musí nachádzať v členskom štáte EÚ alebo pridruženej krajine v rámci Horizontu 2020.   

                                          

V súčasnosti existuje päť typov grantov:

ERC Starting Grant

ERC Starting Grants sú určené na podporu vynikajúcich mladých vedcov akejkoľvek národnosti, ktorí začínajú rozvíjať svoju nezávislú  kariéru a  vytvárať vlastné vedecké tímy alebo programy.
Rozpočet: max. 2,5  mil.  EUR 
Doba trvania: max.  5 rokov
Podmienky výzvy: vedec akejkoľvek národnosti, ktorému bol udelený titul PhD (alebo jeho ekvivalent) 2 – 7 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov. Predpokladom úspechu je orignálna excelentná myšlienka a adekvátne výsledky zodpovedajúcemu danému odboru a stupňu kariéry (najmenej 5 významných publikácií v medzinárodných recenzovaných časopisoch, pričom minimálne 1 významná publikácia by mala byť bez podielu školiteľa, pozvanej prednášky a pod.).

ERC Consolidator Grant

ERC Consolidators Grants  podporujú vynikajúcich mladých vedcov vo fáze konsolidácie vlastných vedeckých tímov alebo programov.
Rozpočet: max. 3 mil. EUR
Doba trvania: max.  5 rokov
Podmienky výzvy: vedec  akejkoľvek národnosti, ktorému bol udelený titul PhD (alebo jeho ekvivalent) 7 – 12 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov. Predpokladom úspechu je originálna excelentná  myšlienka a adekvátne výsledky zodpovedajúcemu danému odboru a stupňu kariéry (najmenej 10  významných publikácií v medzinárodných recenzovaných časopisoch, z ktorých niekoľko  významných publikácií by malo byť bez podielu školiteľa, pozvanej prednášky a pod.).

ERC Advanced Grant

ERC Advanced Grants  podporujú medzinárodne uznávaných vedcov, ktorí  významne ovplyvnili  svoj odbor.
Rozpočet: max. 3,5 mil. EUR
Doba trvania: max.  5 rokov
Podmienky výzvy: vedec  akejkoľvek národnosti, výnimočná vedúca osobnosť, ktorá v posledných 10 rokoch pred zverejnením výzvy dosiahla prelomové originálne výsledky v danom odbore.

Proof-of-Concept

Proof of Concept podporuje úspešných riešiteľov ERC grantov v rannej fáze komercionalizácie ich výsledkov výskumnej činnosti.
Rozpočet: max. 150 000 EUR
Doba trvania: max.  18 mesiacov
Podmienky výzvy: vedec  musí preukázať, že pôvodný ERC grant má inovačný potenciál a výrazný ekonomický a sociálny prínos.

ERC Synergy Grant

ERC Synergy Grants  je pilotnou grantovou schému podporujúcou malé tímy vedcov ( 2 – 4 hlavných riešiteľov) pri spoločnom riešení problémov hraničného výskumu .  Vzájomná synergia, komplementárnosť vedomostí a a použitie  zdieľaných zariadení vedie k vynikajúcim novým myšlienkam a nečakaným objavom, ktoré by nebolo možné dosiahnuť, ak by každý riešiteľ pracoval  sám.
Rozpočet:  max. 14 miliónov EUR
Doba trvania: max.  6 rokov
Podmienky výzvy: 2 – 4 individuálni riešitelia a ich výskumné tímy, spoločné riešenie problémov hraničného výskumu, synergický efekt vzájomnej spolupráce je základom návrhu priekopníckeho výskumu.


Ďalšie informácie nájdete na ERC

Iveta Hermanovská  
Telefón: +421 2 69253 169
Mobil: +421 917 733 513
E-mailová adresa: iveta.hermanovska@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

Soňa Ftáčniková  
Mobil: +421 905 550 747
E-mailová adresa: sona.ftacnikova@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

Odpovede na všeobecné otázky k projektom môžete nájsť v časti právnych a finančných otázok.

V prípade, že ste svoju otázku nenašli, neváhajte kontaktovať príslušný Národný kontaktný bod alebo priamo Európsku komisiu prostredníctvom jej Research Enquiry Service.

Video:                                                     Ako získať grant ERC

Európska rada pre výskum:             erc.europa.eu

Úspešné projekty ERC :                     http://erc.europa.eu/erc-stories

ERC Grantové schémy:                      http://erc.europa.eu/publication/erc-grant-schemes

A Novel Detection protocols for REliable prostate cancer Assays (Andrea)

 

 

Popis:  Overenie technológie bolo úspešne ukončené, čo naznačuje veľký komerčný potenciál a inovatívne aspekty testovacej platformy sú teraz zahrnuté v podaných patentových prihláškach Európskeho patentového úradu (EPO). Validovaná glykoprofilácia proteínov teraz používa lektíny vo formáte plne kompatibilnom s klinickými testovacími súpravami PSA. Tento PoC grant sa zameriava na 1. predklinickú retrospektívnu validáciu biomarkera včasného štádia karcinómu prostaty (PCa) a 2. komercionalizáciu diagnostickej súpravy PCa. Predklinická štúdia (60 vzoriek ľudského séra) prebieha a retrospektívna validačná štúdia (450 vzoriek ľudského séra) testu sa vykoná štatistickou analýzou s  použitím krivky prevádzkovej charakteristiky prijímača (ROC). PoC popisuje všetky kroky, ktoré boli doteraz vykonané  a  ktoré je potrebné vykonať pre retrospektívnu validačnú štúdiu, vývoj produktov a komercionalizáciu prostredníctvom nášho novo začleneného start-up-u Glycanostics Ltd. (www.glycanostics.com). Poskytneme diagnostický test karcinómu prostaty, ktorého výsledkom bude druhý názor vedúci  k správnemu rozhodnutiu v prípade potreby biopsie. Tým sa predíde zbytočným a nespoľahlivým biopsiám a v budúcnosti aj  nepresnému testovaniu PSA.

 

Hostiteľská inštitúcia: Chemický ústav SAV

Prijímatelia grantu:  Chemický ústav SAV, GLYCANOSTIC S s.r.o

Typ projektu:  ERC Proof of concept Grant

Príspevok EÚ:  149 499,93 EUR

Trvanie projektu:  1. 12. 2018 – 31. 5. 2020