Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Excelentná veda

Akcie „Marie Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) sú zamerané na podporu medzinárodnej, interdisciplinárnej a  medzisektorovej mobility, na otvorenie profesijných možností v oblasti výskumu na európskej alebo medzinárodnej úrovni, ktoré ponúkajú excelentné zamestnanie a pracovné podmienky v súlade so zásadami Európskej charty pre výskumných pracovníkov a Kódexu pre nábor výskumných pracovníkov. V členských štátoch neexistuje obdoba, pokiaľ ide o ich rozmer a rozsah, financovanie, medzinárodnú povahu, získavanie a prenos znalostí. Svojím prístupom zdola nahor podporujú všetky témy v rámci všetkých vedných odborov. Ich rozpočet v Horizonte2020  je 6,2 mild. EUR.

Základnou podmienkou je medzinárodná mobilita a minimálnou podmienkou je získanie akademického titulu oprávňujúceho pre štúdium doktorandského študijného programu. Akcie MSCA sú určené mladým vedeckým pracovníkom (ktorí ešte nemajú titul PhD. a majú menej než 4 roky praxe vo výskume), ale aj skúseným vedeckým pracovníkom (ktorí majú titul PhD. alebo najmenej 4 roky praxe vo výskume).

                                          

V súčasnosti rozlišujeme päť typov grantov:

Inovatívne školiace siete (Innovative Training Networks - ITN)

ITN sú určené na podporu odbornej prípravy mladých výskumných pracovníkov v rámci spoločných doktorandských programov realizovaných v partnerstve vysokých škôl, výskumných organizácií, centier a malých stredných podnikov. Ich cieľom je ponúknuť perspektívu kariéry v akademickom a súkromnom sektore.

Individuálne vedecko-výskumné pobyty pre skúsených výskumných pracovníkov (Individual Fellowships - IF)

IF podporujú kreatívny a inovačný potenciál skúsených vedeckých pracovníkov najmä na interdisciplinárnej úrovni prostredníctvom medzinárodnej a medzisektorovej mobility vrátane krátkodobých „secondments“ (tzv. dočasné vyslania) a tiež návrat po prerušení vedeckej kariéry.

Výmenné pobyty (Research and Innovation Staff Exchange, RISE)

Kolaboratívne interakcie medzi akademickou a neaakademickou sférou môžu byť silným katalyzátorom inovácií. RISE umožňuje medzinárodnú a medzisektorovú výmenu mladých a skúsených vedeckých pracovníkov, prípadne riadiacich, administratívnych a technických pracovníkov v rámci spoločného výskumného projektu, a tak podporuje výmenu skúseností a poznatkov medzi výskumom a trhom.

Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov (COFUND)

Nadnárodná mobilita otvára nové obzory pre výskumných pracovníkov. Európska komisia ponúka spolufinancovanie doktorandských študijných programov a individuálnych študijných programov skúsených výskumníkov. Z jej zdrojov je možné 50 % financovanie mzdových nákladov a nákladov na manažment projektu. Cieľom je šíriť príklady dobrej praxe programov MSCA, zvýšiť ich dopad a podporiť na národnej úrovni excelentnosť odborného vzdelávania, mobilitu a rozvoj kariéry výskumných pracovníkov.

Európska noc výskumníkov

Európska noc výskumníkov je verejná popularizačná aktivita s cieľom priblížiť výskumných pracovníkov verejnosti, predstaviť rozmanitosť vedy a jej vplyv na každodenný život, zvýšiť záujem mladých ľudí o kariéru výskumníka. Prebieha formou interaktívnych a pútavých podujatí v priestoroch obchodných centier, múzeí, kultúrnych zariadení i na verejných priestranstvách, kde vedci populárnou formou predstavujú verejnosti výsledky svojej práce.

Iveta Hermanovská  
Telefón: +421 2 69253 169
Mobil: +421 917 733 513
E-mailová adresa: iveta.hermanovska@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

Informácie o MSCA na stránkach EK

Marie Curie blog                                       

EURAXESS                                            

EURAXESS Slovensko                         

EURAXESS Jobs                                        

Survivor´s Guide to MSCA - IF   

Manual for Evaluators - IF 2018 

Guide for Evaluators - ITN 2018 

Prescreening ITN "Checklist" Proposals "Tips and Tricks"
Príručky pre MSCA IF a COFUND        

Výsledky SR v MSCA v 7RP

Výsledky SR v  MSCA v H2020

MSCA Facts & Figures

Net4Mobility

Net4Mobility+

History of European Urbanism in the 20th Century (UrbanHist)

 

Popis: Mestské plánovanie sa v priebehu 20. storočia stalo dôležitým nástrojom pre územný priamy sociálny rozvoj. To platí pre Európu viac ako pre ktorýkoľvek iný kontinent. Urbanistické plánovanie významne prispelo k vzniku sociálneho štátu, silných ekonomík a relatívne vyrovnanej štruktúry osídlenia. Mestské plánovanie však zapríčinilo aj potlačenie a zničenie niektorých skupín obyvateľstva spolu s prírodnými a kultúrnymi zdrojmi. S pádom socializmu v roku 1990 a narastajúcim významom EÚ skončilo 20. storočie viacúrovňovou konvergenciou, pokiaľ ide o realizáciu urbanistického plánovania ako regulačného a formovacieho nástroja.

Väčšina štúdií o urbanistickom plánovaní v 20. storočí zaujala národnú perspektívu, zatiaľ čo štúdie zamerané na poskytnutie prehľadu sa zameriavajú na niekoľko kľúčových krajín. Metodické prístupy sú navyše veľmi rôznorodé. Cieľom UrbanHist je rozvíjať a trvalo podporovať spoločné chápanie dejín mestského plánovania v 20. storočí z európskej perspektívy.

Doplnkové príspevky akademických a neakademických partnerov budú systematicky zvyšovať vedeckú úroveň projektu. Posilnia sa nové poznatky, kritické diskusie a šírenie. Podporí sa reflexívna európska identita. UrbanHist má v úmysle uľahčiť prelom v diskusii o histórii európskeho plánovania, ktorá je v súčasnosti v počiatočnej fáze rozvoja.

Štyria prijímatelia grantu majú rôzne oblasti odborných znalostí, pokiaľ ide o históriu medzinárodného plánovania, ako aj medzinárodnú spoluprácu. Propagácia zahraničných doktorandov je súčasťou dennej praxe univerzity. Pokiaľ ide o podporu a internacionalizáciu doktorandov, štyri vysoké školy už dosiahli vysoký štandard.

 

Prijímatelia grantu: Nemecko (koordinátor), Španielsko, Slovensko, Švédsko

Typ projektu: MSCA-ITN-EJD – Spoločné európske doktoráty

Príspevok EÚ: 3 703 651,56 EUR

Trvanie projektu:  1.10. 2016 – 30. 9. 2020