Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť (SwafS)

Ďalšie oblasti

Cieľom oblasti veda so spoločnosťou a pre spoločnosť je budovanie účinnej spolupráce medzi vedou a spoločnosťou, získavanie nových talentov pre vedu a spájanie vedeckej excelentnosti so spoločenskou informovanosťou a zodpovednosťou.

Financovanie je 462 miliónov EURO.

 

Základom oblasti veda so spoločnosťou a pre spoločnosť je:

  • zatraktívniť vedeckú a technickú kariéru pre mladých študentov a posilniť udržateľnú  interakciu medzi školami, výskumnými inštitúciami a priemyslom,
  • podporiť rodovú rovnosť, najmä prostredníctvom podpory štrukturálnych zmien v organizácií výskumných inštitúcií a v obsahu a forme výskumných činností,
  • rozvíjať dostupnosť a využívať výsledky výskumu financovaného z verejných zdrojov,
  • nabádať občanov, aby sa zapájali do vedy, podporovať šírenie činností opierajúcich sa o vedu.

 

Nový/aktualizovaný pracovný program pre rok 2020 bol zverejnený dňa 2.júla 2019.

Následne budú aktualizované aj výzvy na portáli.

Pracovný program pre obdobie 2018-2020 - staršia verzia pre porovnanie

Katarína Šimková  
Telefón: +421 2 69253 164
Mobil: +421 917 796 727
E-mailová adresa: katarina.simkova@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

 

V septembri 2020 EK zverejní témy do poslednej tematicky zameranej výzvy programu Horizont 2020 s názvom „Green Deal Call“. Výzva bude otvorená od polovice septembra a uzávierky budú v januári 2021. Jednou z možností ako nájsť partnerov či konzorcium budete mať počas EU R&I Days v dňoch 22. – 24. 9. 2020.

Cieľom „výzvy Green Deal“ je zmobilizovať výskum a inovácie s cieľom podporiť spravodlivú a udržateľnú spoločenskú transformáciu. Očakáva sa, že projekty prinesú hmatateľné a viditeľné výsledky relatívne rýchlo a ukážu, ako výskum a inovácie môžu poskytnúť konkrétne riešenia pre hlavné priority "Európskeho ekologického dohovoru" (Green Deal). Rozpočet na túto výzvu bude 1 miliarda €.

Desiata oblasť (area) je zameraná na Posilnenie pozície občanov v transformácii k zelenej Európe (Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable Europe). Otvoria sa tak príležitosti pre projekty a aktivity zaoberajúce sa zapojením občanov do premeny európskej spoločnosti na zelenšiu a udržitelnejšiu.

Témy zo Zelenej dohody, ktoré majú nadväznosť na témy z oblasti Veda so spoločnosťou a pre spoločnost (SwafS) a spoločenskej výzvy 6 Európa v meniacom sa svete: inkluzívna, inovatívna a reflektívna spoločnosť. Oblasť je rozdelená na 3 témy tj. 3 potenciálne budúce výzvy: 

 

- LC-GD-10-1-2020: Európske kapacity pre deliberáciu a účasť občanov na Zelenej dohode / European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal,

 

- LC-DG-10-2-2020: Zmena správania, sociálna a kultúrna zmena pre Zelenú dohodu / Behavioural, social and cultural change for the Green Deal,

 

- LC-DG-10-3-2020: Umožniť občanom, aby sa prostredníctvom vzdelávania, občianskej vedy, iniciatív pozorovania a občianskeho zapojenia pripojili k ochrane klímy, životného prostredia a udržiteľnosti / Enabling citizens to act on climate change and for sustainable development through education and through better monitoring and observing of the environment and their environmental impacts.

 

POZOR:

Aktuálne sa dvojkolové výzvy sa uzavrú 17.11.2020 o 17:00 hod. Ide o posledné výzvy programu Horizont 2020. nie sú otvorené žiadne výzvy.  Jednokolové výzvy sa uzatvorili dňa  15.04.2020 do 17:00 hod.

Výzvy boli/sú rozdelené podľa typu akcie, ktorá určuje podmienky aj template pre podanie projektového návrhu do danej výzvy, ktoré treba dodržať.

 

Research and Innovation Action (RIA):

Dvojkolová výzva:

Science education outside the classroom SwafS-24-2020

 

Coordination and support action (CSA)

Dvojkolová výzva:

Open schooling and collaboration on science education SwafS-01-2018-2019-2020

 

 

 

 

Odpovede na všeobecné otázky k projektom môžete nájsť v časti právnych a finančných otázok.

 

Pre všetky oblasti Horizontu 2020 môžete nájsť najčastejšie kladené otázky na stránkach Európskej komisie, kde ich môžete selektovať podľa Vašej oblasti záujmu.

 

 DOs and DONTs for applicants.

 

V prípade, že ste svoju otázku nenašli, neváhajte kontaktovať príslušný Národný kontaktný bod alebo priamo Európsku komisiu prostredníctvom jej Research Enquiry Service.

GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy implementatiON

  • Popis: GENDERACTION vytvorí spoločenskú komunity pre implementáciu rodovej priority v rámci ERA. Cieľom je uľahčiť vytváranie sietí a výmenu medzi viac a menej skúsenými krajinami s cieľom rozvíjať vedomosti a budovať kapacity, kompetencie a know-how pre rodovú rovnosť a začlenenie problematiky výskumu a inovácií medzi výskumnými a vývojovými pracovníkmi rôznych európskych a národných zainteresovaných strán.
  • Partneri: 12 a koordinátor je z ČR
  • Budget: 1 948 400 EUR
  • Trvanie: 1.4.2017 - 31.3.2021