Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Spoločné výskumné centrum (JRC)

Ďalšie oblasti

Spojené výskumné centrum (Joint Research Centre)  je servisnou zložkou Európskej komisie. Poslaním Joint Research Centra je poskytovať Európskej komisii nezávislú, dôkazmi podloženú, vedeckú a technickú podporu. Práca JRC má priamy dopad na život obyvateľov v Európskej únii tým, že výstupmi svojho výskumu prispieva k zdravšiemu a bezpečnejšiemu prostrediu, k dostatočnému zásobovaniu energiami, k udržateľnej mobilite, ako aj k zdraviu a bezpečnosti spotrebiteľov.

JRC stavia na vyše 50-ročných vedeckých skúsenostiach. JRC si sústavne buduje expertízu v siedmich vedeckých ústavoch, v ktorých sídlia špecializované laboratóriá s jedinečnými výskumnými zariadeniami. Ústavy sa nachádzajú v Belgicku (Brusel a  Geel), ďalej v Nemecku (Karlsruhe), v Taliansku (Ispra), v Holandsku (Petten) a v Španielsku (Sevilla). Od 1. januára 2014 je generálnym riaditeľom JRC Slovák – prof. Vladimír Šucha.

Väčšina vedeckej práce JRC slúži politikám generálnych riaditeľstiev (DGs) Európskej komisie. JRC sa zaoberá kľúčovými spoločenskými problémami, stimuluje inovácie, vyvíja nové metódy, nástroje a štandardy. JRC zdieľa svoje know-how s ostatnými členskými štátmi, s vedeckou komunitou a medzinárodnými partnermi a spolupracuje s vyše tisíckou organizácií na celom svete. Vedci z týchto organizácií majú prístup do mnohých zariadení JRC na základe rôznych dohôd o spolupráci.

JRC predstavuje kľúčového hráča v podpore úspešných investícií do vedomostí a inovácií v rámci pracovného programu Horizontu 2020. Horizont 2020 definuje celkové ciele pre nejadrové aktivity JRC nasledovne: poskytovanie pro-klientsky orientovanej vedecko-technickej podpory politikám Európskej únie pri súčasnej flexibilite voči požiadavkám nových politík. JRC so svojou dlhoročnou vedeckou expertízou, možnosťami modelového testovania,  prognostickými štúdiami, štandardizačnými prácami, infraštruktúrou a e-infraštruktúrou prispieva k celkovým cieľom Horizontu 2020.

Jadrové aktivity JRC, ktoré sa financujú cez program EURATOM (EURATOM Research and Training Programme), majú za cieľ pokračovanie výskumu, znalostný manažment a školiace aktivity s dôrazom na jadrovú bezpečnosť, čím prispievajú k bezpečnému a efektívnemu prechodu na bezuhlíkové hospodárstvo.

Pozrite si video : https://youtu.be/XdlEY0ffK0M

Pracoviská JRC

Pracoviská JRC sú rozmiestené v niekoľkých štátoch Európskej únie nasledovne:

Belgicko, Brusel:

Belgicko, Geel:

Holandsko, Petten:

Nemecko, Karlsruhe:

Španielsko, Sevilla:

Taliansko, Ispra:

 

Aké sú možnosti spolupráce organizácií s JRC?

Zapojenie do projektov:

  • Inštitucionálne siete Institutional Networks  s partnermi, ktorí  sa podieľajú na pracovných programoch JRC;
  • Nepriame akcie Indirect Actions – JRC sa môže zapájať do projektov a sietí do rámcových programov za rovnakých podmienok ako organizácie z členských štátov;
  • V rámci dohôd o spolupráci Collaboration Agreements týkajúcich sa spoločného výskumu, výmeny informácií a niekedy aj výmeny pracovníkov.

Školenia a workshopy zamerané na disemináciu výsledkov jednotlivých projektov a štúdií. Ohľadne podpory členských štátov pri implementácii politík Európskej únie nájdete viac informácií na stránkach jednotlivých ústavov JRC.

Informačné a popularizačné aktivity (Information Days & Round Tables), podujatia v rámci predsedníctva EÚ, návštevy s technickým zameraním a návštevy vysokých predstaviteľov zamerané na propagáciu aktivít JRC pri podpore politík EÚ a spolupráce medzi JRC a členskými štátmi.

 

Aké sú možnosti spolupráce JRC a jednotlivcov?

JRC ponúka multikultúrne viacjazyčné pracovné prostredie s možnosťou  ďalšieho  vzdelania a profesionálneho rozvoja. Ponuky voľných miest existujú v oblasti výskumu i administratívy a poskytujú príležitosť práce pri podpore politík EÚ v  najsúčasnejších vedeckých a technických oblastiach.

Nábor pracovníkov sa zameriava predovšetkým na výskumníkov v oblasti hlavných aktivít JRC, ale sú aj možnosti v iných oblastiach, ako sú administratívne, finančné, právnické pozície, ďalej miesta pre personalistov, pracovníkov v oblasti informačných a komunikačných technológií, bezpečnosti i pre servisné oblasti a údržbu. Odporúčame preštudovať si informácie o aktuálne dostupných  trvalých a dočasných pozíciách.

Odporúčame navštíviť stránku Job opportunities. Tu nájedete všetky aktuálne ponuky miest pre stážistov, štipendistov a zamestnancov. Cez stránku External Staff Recruitment Application (ESRA) sa môžete o miesto uchádzať online.

Ak máte záujem o iné typy pozícií, ako aj o inštrukcie, ako sa o ne uchádzať, nájdete ich tu (v prípade, že sú také miesta v ponuke):

 

Telefón: +421 2 69253 164
Mobil: +421 917 733 513
E-mailová adresa: horizont@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

 

Aktuality

Spolupráca s krajinami EÚ
JRC úzko spolupracuje s rôznymi verejnými a súkromnými organizáciami, výskumnými centrami, univerzitami, regulačnými orgánmi, ako aj miestnymi a vnútroštátnymi orgánmi vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

JRC sa zaväzuje tieto spolupráce posilňovať a prostredníctvom týchto partnerstiev uľahčovať užšie väzby medzi európskou vedeckou komunitou a EK.

Najčastejšie kladené otázky k tematike JRC môžete nájsť na oficiálnych stránkach JRC.