Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti

Ďalšie oblasti

Cieľom šírenia excelentnosti a zvyšovania účasti je plné využívanie potenciál európskych talentov a zabezpečiť maximalizáciu a široké rozdelenie prínosov hospodárstva založeného na inovácii v celej Únii v súlade so zásadou excelentnosti.

Výskumný a inovačný potenciál členských štátov je napriek zbližovaniu veľmi rôznorodý a medzi tzv. inovačnými lídrami a slabými inovátormi sú veľké rozdiely. Podporujú sa činnosti na prekonanie týchto rozdielov a rovnako synergie s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami.

Opatrenia na stimuláciu excelentnosti v regiónoch, ktoré dosahujú slabé výsledky v oblasti výskumu a inovácií, čím sa zvyšuje účasť na programe a príspevok k realizácii európskeho výskumného priestoru:

  • vytváranie tímov z excelentných výskumných inštitúcií a z regiónov s nízkou výkonnosťou v oblasti výskumu, vývoja a inovácie s cieľom vytvárať nové / výrazne modernizovať existujúce centrá excelentnosti v regiónoch s nízkou výkonnosťou v oblasti výskumu, vývoja a inovácie;
  • tvorba partnerstiev výskumných inštitúcií s cieľom výrazne posilniť určitú oblasť výskumu v novovznikajúcej inštitúcii, a to prostredníctvom prepojení s najmenej dvoma inštitúciami s vedúcim postavením v danej oblasti na medzinárodnej úrovni;
  • zriaďovanie pozícií „predsedov EVP“ s cieľom pritiahnuť výnimočných akademických pracovníkov do inštitúcií s jednoznačným potenciálom na dosiahnutie výskumnej excelentnosti, čím tieto inštitúcie dostanú možnosť v plnej miere využiť tento potenciál, a vytvoriť tak rovnaké podmienky na výskum a inováciu v EVP. Mali by sa preskúmať možné synergie s činnosťami Európskej rady pre výskum;
  • príprava nástroja politickej podpory s cieľom zlepšiť vypracúvanie, vykonávanie a hodnotenie národných a regionálnych politík v oblasti výskumu a inovácie;
  • podpora prístupu k medzinárodným sieťam pre excelentných výskumníkov a inovátorov, ktorým chýba dostatočné zapojenie sa do európskych a medzinárodných sietí, vrátane COST;
  • posilnenie administratívnej a operačnej kapacity nadnárodných sietí národných kontaktných bodov

 Pracovný program pre obdobie 2018-2020 nájdete na Funding & tenders opportunities alebo si ho môžete stiahnuť ako dokument  WP1820SEWP.

 

Nataša Hurtová  
Telefón: +421 2 69253 161
Mobil: +421 917 733 512
E-mailová adresa: natasa.hurtova@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

Zoznam výziev na roky 2018-20 v Horizonte 2020

 

VÝSLEDKY VÝZIEV:

 

H2020-WIDESPREAD-06-2020: ERA Chairs s uzávierkou 14.11.2019 bolo predložených celkovo 114 projektových návrhov

H2020-WIDESPREAD-05-2020: Twinning s uzávierkou 14.11.2019 bolo predložených celkovo 439 projektových návrhov

 

H2020-WIDESPREAD-04-2019: ERA Chairs s uzávierkou 15.11.2018 bolo celkovo predložených 106 projektových návrhov

H2020-WIDESPREAD-03-2018: Twinning s uzávierkou 15.11.2018 bolo predložených celkovo  460 projektových návrhov

 

H2020-WF-01-2018: Widening Fellowship s uzávierkou 12.09.2018 bolo predložených celkovo  402 projektových návrhov

 

WIDESPREAD-01-2018-2019, Teaming Phase 2

Aktuality

Odpovede na všeobecné otázky k projektom môžete nájsť v časti právnych a finančných otázok.

Pre všetky oblasti Horizontu 2020 môžete nájsť najčastejšie kladené otázky na stránkach Európskej komisie, kde ich môžete selektovať podľa Vašej oblasti záujmu.

Často kladené otázky k výzve TEAMING.

Často kladené otázky k výzve TWINNING.

Často kladené otázky k výzve ERA Chairs.

O priebehu predchádzajúcich projektov výzvy ERA Chairs sa môžete dozvedieť viac vo výstupoch wokrshopu ERA Chairs and mobility schemes in H2020 "Drivers, barriers and lessons learnt"

 DOs and DONTs for applicants.

V prípade, že ste svoju otázku nenašli, neváhajte kontaktovať príslušný Národný kontaktný bod alebo priamo Európsku komisiu prostredníctvom jej Research Enquiry Service.

Pracovný program na roky 2018-2020 je zverejnený na portále Funding & tenders opportunities alebo si ho môžete stiahnuť ako dokument  WP1820SEWP.

Odborný seminár Výzva 2020 Twinning & ERA Chairs, 2.10.2019, CVTI SR

PREZENTÁCIE: Štatistiky - Výzvy - Rozpočet - Projekt - Synergie - Mentoring - Mentor

 

Pracovný program na roky 2018-2020 je zverejnený na portále Funding & tenders opportunities alebo si ho môžete stiahnuť ako dokument WP1820SEWP.

 

Všeobecná prezentácia k výzvam Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti

Informačný deň k výzvam ERA CHAIR a TWINNING, 24.5.2017, CVTI SR:

Workshopu k výzve ERA CHAIRS, 16.3.2017, TC AV ČR:

Informačný deň TC AV ČR, 8.3.2018, Praha

VISION

Strategies to strengthen scientific excellence and innoVation capacIty for early diagnoSIs of gastrOintestinal caNcers

Grantová zmluva:     857381

Trvanie projektu:      1. október 2019 - 30. september 2022

Celkový rozpočet:   787 465 eur

Koordinátor:               Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, SR

 

Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším výskytom kolorektálneho karcinómu a rakoviny pankreasu v Európe.

Hlavným cieľom návrhu VISION je preto posilniť vedeckú excelentnosť a inovatívnu kapacitu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadámie vied (BMC SAV) pri včasnom zisťovaní rakoviny gastrointestinálneho traktu (GI).

Vytvorením strategického partnerstva s takými medzinárodne uznávanými inštitúciami ako sú Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung e.V. (FhG), Výskumný ústav nemocničného zdravotníctva Fakulty Ramón y Cajal zastúpený Serviciom Madrilenom de Saludom (SERMAS), Ethnikom Kai Kapodistriakom Panepistimiom Athinonom (NKUA) a Norským ústavom pre Luftforskning Stiftelse (NILU) slovenský koordinátor BMC SAV  má ambíciu zvýšiť svoju dôveryhodnosť a uznanie BMC SAV v európskom výskumnom priestore.

Prenos poznatkov a výskumných nápadov, zdieľanie know-how, odborných znalostí a osvedčených postupov spolu s implementáciou špičkových technológií prispeje k zlepšeniu vysokokvalitného výskumu translačného karcinómu v BMC SAV, najmä rakoviny GI.

Spolupráca a vytváranie sietí medzi partnermi VISION urýchli osobný a profesionálny rozvoj začínajúcich výskumných pracovníkov a lekárov a bude mať vplyv na mieru úspechu v medzinárodne konkurenčnom prostredí.

Zapojenie partnerov VISION do mentorstva a spoločného dohľadu nad PhD zvýši kvalitu vzdelávania na univerzitách, najmä lekárskych a prírodných fakultách.

Regionálne a informačné činnosti podporované systémom VISION navyše povedú k zvýšeniu informovanosti verejnosti o rakovine a dôležitosti prevencie.

 

Zdroj: CORDIS, nah