Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Ďalšie oblasti

 

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je hnacím prvkom udržateľného hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti v Európe.

 

Pracuje na upevnení inovačnej kapacity Európskej únie a jej členských štátov, aby boli schopné vyrovnať sa s výzvami, ktorým európska spoločnosť čelí. V programovom období od roku 2014 do 2020 EIT dostane 2 711,4 miliónov Eur na to, aby pokračoval v propagácii inovácií v Európe.

 

EIT bol vytvorený s cieľom podporiť inovačné schopnosti Európy tým, že po prvý raz na úrovni EÚ integroval vzdelávanie a podnikanie s výskumom a inováciami. Hlavný výkonný orgán EIT predstavujú komunity Znalostné a inovačné spoločenstvá (Knowledge and Innovation Communities  KICs). Pomocou nich EIT vyvíja a overuje nový model ako pristupovať k inováciám v Európe a ako ich riadiť, financovať a sprostredkúvať. KICs predstavujú pre top inovátorov jedinečnú príležitosť ako byť súčasťou vysoko kolaboratívej komunity založenej na princípoch excelentnosti a zaviazanosti a ako dosiahnuť celoeurópsky impakt.

 

Doterajšie výsledky EIT a jeho existujúcich Knowledge and Innovation Communities (alebo KICs) sú sľubné: vytvorili viac ako 6100 pracovných miest, pritiahli investície vo výške viac ako 1,5 mld. EUR, podporili viac ako 2000 nových firiem,  ktoré spustili viac ako 900 nových produktov a služieb, vyškolili viac ako 2300 študentov  a vytvorili viac ako 50 inovačných hubov po celej Európe.

 

V súčasnosti tvorí EIT najväčšiu inovačnú komunitu, ktorá zahŕňa vyše 900 malých a stredných podnikov, vyše 130 samospráv a neziskových organizácií, vyše 250 výskumných centier, viac ako 240 univerzít  a vyše 1500 partnerov z iných oblastí v celej Európe.

 

Základné princípy činnosti EIT sú:

  1. zaškoľovanie novej generácie podnikateľov
  2. vývoj nových produktov a služieb
  3. naštartovanie nových start-upov a scale-upov

 

V súčasnosti funguje 8 znalostných a inovačných spoločenstiev (KICs) v nasledovných oblastiach:

 

Na Slovensku poskytuje EIT služby vzdelávania, podpory inovácií a podnikania prostredníctvom tzv. regionálnej inovačnej schémy (EIT RIS). Jej cieľom je podporiť inovačné procesy v krajinách definovaných v European Innovation Scoreboard ako skromní a mierni inovátori. V súčasnosti je v SR aktívnych niekoľko inovačných hubov a 1 inovačné centrum v oblastiach klímy, digitálnej Európy, potravinárstva, energií, zdravia a surovín.

 

Infografika o EIT

Aktivity o EIT na Slovensku v rokoch 2017-2018

 

Viac informácií je k dispozícii na webstránke EIT.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt EIT FOOD logo

EIT Food spája podniky, výskumné centrá, univerzity a spotrebiteľov ako celoeurópske konzorcium, ktoré sa zameriava na podnikanie a inovácie v potravinárskom sektore.

Členmi potravinovej komunity EIT sú svetoví hráči v oblasti potravinárstva v medzinárodnom merítku - ide o viac ako 50 partnerov z popredných podnikov, výskumných stredísk a univerzít z 13 krajín.

 

Pozrite sa ako spolupracujeme

Strategická agenda na roky 2018 - 2024

 

Podujatia v našom regióne august - september 2019 

Na Slovensku v septembri 2019 RIS DEMO DAY

 

EIT FOOD HUBs - 13 potravinárskych HUBov v súčasnosti nájdete v cieľových krajinách RIS - Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko. 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je jedinou poľnohospodárskou univerzitou na Slovensku. Jedným z jej hlavných výskumných cieľov je potravinársky sektor. Univerzita vo svojom národnom merítku spája vzdelávanie, výskum a vývoj s prenosom do praxe. K relevantnej infraštruktúre univerzity v rámci „poľnohospodársky produkt - potravinový systém“ patria Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Výskumné centrum AgroBioTech s transferovým centrom.

Univerzita vytvorila Národnú platformu AgroBioFood Nitra, aby prezentovala Slovenskú republiku v oblasti potravín a biotechnológie ako národný uzol.

EIT Food Hub môžete kontaktovať v Slovenskej republike na: eitfoodhub@uniag.sk

 

 

Inovačný hub EIT Climate-KIC pre SR je lokalizovaný v Poľsku vo Varšave. Koordinuje aktivity EIT v oblasti klímy v strednej Európe a na Slovensku je jeho partnerom Technická univerzita v Košiciach.

 

EIT Climate-KIC prostredníctvom svojho inovačného hubu poskytuje start-upom a scale-upom služby rozbehu podnikania, ako aj vzdelávacie programy pre slovenských študentov a profesionálov. Naviac pripravuje aj inovačné projekty, ktoré prepájajú výskumníkov, malé a stredné podniky a priemyselných lídrov.

 

Viac informácií o EIT Climate-KIC

Zastúpenie EIT Climate-KIC v jednotlivých krajinách

 

 

V rámci EIT Digital je na Slovensku zriadené inovačné centrum, ktorého funkciu plní CIVITTA Slovakia (Neulogy). Podporuje regionálny aj národný rozvoj prostredníctvom poskytovania prístupu k novačným aktivitám EIT, podnikateľským komunitám a trhovým a finančným službám.

 

Prostredníctvom hubu implementuje EIT Digital ako súčasť EIT RIS európsky program ARISE. EIT Digital prepája najinovatívnejšie lokálne ekosystémy s európskymi sieťami globálnych firiem, vedúcimi výskumných centier a najkvalitnejšími univerzitami, čím posilňuje lokálne inovačné centrá. Prepája ich s inovačnými a podnikateľskými aktivitami EIT Digital a podporuje rozvoj podnikateľských zručností prostredníctvom prepájania lokálnych talentov a školiteľov na svoje excelentné vzdelávacie programy.

 

Viac o EIT Digital

 

EIT hubom pre oblasť InnoEnergy je v SR CIVITTA Slovakia (Neulogy). V roku 2017 alokovalo EIT vyše 15 tis. EUR na aktivity EIT InnoEnergy na Slovensku. Hub ponúka služby rozbehu podnikania pre start-upy a scale-upy z oblasti energetiky v rôznych štádiách zrelosti. Zároveň poskytuje programy pre vzdelávanie podnikateľov a rozbieha projekty prepájajúce výskum a priemysel s cieľom vývoja komerčne realizovateľných technológií. 

 

Viac informácií o EIT InnoEnergy

Funkciu hubu pre EIT Health plní na Slovensku spoločnosť T-Systems Slovakia. Hub sa zameria na rozvoj lokálnych inovačných ekosystémov, implementáciu programu EIT RIS a napomáha platforme EIT Health nájsť v SR výnimočné talenty, start-upy a podnikateľov.

 

EIT Health poskytuje inovátorom širokú paletu služieb. Program rozvoja podnikania a akcelerácie je dostupný pre podnikateľov vo všetkých štádiách inovačných procesov. EIT Health tiež poskytuje komplexnú podporu inovačným projektom, ako aj vzdelávacie programy pre sľubných podnikateľov a profesionálov v sektore zdravotníctva.

 

Viac informácií o EIT Health

 

Inštitúciou, s ktorou EIT RawMaterials v SR spolupracuje je Technická univerzita v Košiciach, ktorá je v pozícii hubu pre regionálnu inovačnú schému. Jej partnerom je Slovenská technická univerzita v Bratislave. V roku 2017 alokovala EIT RawMaterials do aktivít na Slovensku viac ako 7 tis. EUR.

 

Cieľom EIT RawMaterials na Slovensku je mobilizovať všetkých hráčov tzv. vedomostného trojuholníka, podporovať lokálne ekosystémy a podporiť rast inovácií v regióne v súlade so stratégiami EÚ.

 

Viac informácií o regionálnom hube EIT RawMaterials

 

Jedným z úspešných projektov, ktorý získal finančnú podporu z EIT RawMaterial je COSMOS Fenix®.  Ide o novú patentovanú technológiu na ošetrenie popola, ktorý vzniká tepelným spracovaním odpadu. Tieto popoly sa kvôli vysokému obsahu ťažkých kovov považujú za „nebezpečné“ a končia na skládke. Pri novom spôsobe úpravy popolčeka sa ťažké kovy blokujú inertizáciou a nový prášok COSMOS Fenix® sa môže použiť ako prímes do plastov.  Medzi výhody nových plastov vyrobených pomocou COSMOS Fenix® patria dobré mechanické vlastnosti, pekný a hladký povrch, dobrá spracovateľnosť, odolnosť voči ohňu, označenie „zelený“ produkt a ich pridaná hodnota v obehovom hospodárstve.