Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Cieľom Programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (EURATOM) pre výskum a odbornú prípravu je realizácia jadrového výskumu a odborného vzdelávania s dôrazom na trvalé zvyšovanie jadrovej bezpečnosti, zlepšovanie fyzickej ochrany jadrových materiálov a jadrových zariadení, zvyšovanie ochrany pred žiarením a najmä príspevok k bezpečnej a efektívnej dlhodobej dekarbonizácii energetických systémov. V období 2019 - 2020 budú k jeho naplneniu prispievať 

Nepriame opatrenia zamerané na

 • podporu bezpečnosti jadrových systémov;
 • príspevok k rozvoju bezpečných dlhodobých riešení nakladania s konečným jadrovým odpadom vrátane konečného geologického uloženia, ako aj delenia a transmutácie;
 • podporu rozvoja a udržateľnosti odborných znalostí a excelentnosti v oblasti jadrovej energie v Európskej únii;
 • podporu ochrany pred žiarením a rozvoj lekárskeho využívania žiarenia, aj pokiaľ ide o bezpečné a zabezpečené dodávky a využívanie rádioizotopov;
 • smerovanie  k demonštrácii využiteľnosti jadrovej syntézy ako zdroja energie prostredníctvom existujúcich a budúcich zariadení jadrovej syntézy;
 • vytváranie základu pre budúce termojadrové elektrárne  vyvíjaním materiálov, technológií a koncepčných návrhov;
 • podporu inovácií a konkurencieschopnosti priemyslu;
 • zabezpečenie dostupnosti a využívanie výskumných infraštruktúr celoeurópskeho významu.

Priame opatrenia sledujú tieto konkrétne ciele

 • zlepšovanie jadrovej bezpečnosti vrátane bezpečnosti jadrových reaktorov a jadrového paliva, nakladanie s odpadom vrátane konečného geologického ukladania, delenia a transmutácie; vyraďovania z prevádzky a pripravenosti na núdzové situácie;
 • zlepšovanie jadrovej bezpečnosti vrátane bezpečnostných záruk, nešírenia zbraní, boja proti nedovolenému obchodovaniu a jadrovej forenznej vedy;
 • zvyšovanie excelentnosti jadrovej vedeckej základne v oblasti normalizácie;
 • posilňovanie riadenia poznatkov, vzdelávanie a odbornú prípravu;
 • podporu politiky Únie v oblasti jadrovej bezpečnosti a fyzickej ochrany.

Plnením vymedzených cieľov program posilňuje výsledky v rámci troch priorít programu Horizont 2020, ktorými sú excelentná veda, vedúce postavenie priemyslu a spoločenské výzvy.

Program v širšom kontexte hľadania udržateľného energetického mixu pre budúcnosť prispeje k diskusii o prínosoch a obmedzeniach energie z jadrového štiepenia v súvislosti s nízkouhlíkovým hospodárstvom. Zabezpečením ďalšieho zvyšovania jadrovej bezpečnosti by vyspelejšie jadrové technológie mohli ponúknuť aj perspektívu výrazného zlepšenia účinnosti a využívania zdrojov a poklesu objemu produkovaného odpadu. Najväčšia možná pozornosť bude venovaná  aspektom jadrovej bezpečnosti.

Program posilní výskumný a inovačný rámec v oblasti jadrovej energie a bude koordinovať výskumné ciele členských štátov, čím zamedzí znásobovaniu úsilia, zachová kritické množstvo v kľúčových oblastiach a zabezpečí optimálne využitie verejných prostriedkov.

Stratégia rozvoja energie jadrovej syntézy ako dôveryhodnej možnosti komerčnej výroby energie bez uhlíkových emisií sa bude riadiť plánom s cieľom výroby elektriny do roku 2050. V uvedenej súvislosti sa vykoná reštrukturalizácia činnosti súvisiacej s jadrovou syntézou vrátane správy, financovania a riadenia tak, aby sa dôraz presunul na navrhovanie, výstavbu a prevádzku takých zariadení ako je ITER, DEMO a pod.

Pracovný program na roky 2019-2020 - aktualizácia 2019

Pracovný program na roky 2018-2020

Pracovný program na roky 2016-2017

Nataša Hurtová  
Telefón: +421 2 69253 161
Mobil: +421 917 733 512
E-mailová adresa: natasa.hurtova@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

FAQ - Fusion For Energy

Odpovede na všeobecné otázky k projektom môžete nájsť v časti právnych a finančných otázok.

Pre všetky oblasti Horizontu 2020 môžete nájsť najčastejšie kladené otázky na stránkach Európskej komisie, kde ich môžete selektovať podľa Vašej oblasti záujmu.

 V prípade, že ste svoju otázku nenašli, neváhajte kontaktovať príslušný Národný kontaktný bod alebo priamo Európsku komisiu prostredníctvom jej Research Enquiry Service.

CONCERT- European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research

CONCERT je EJP fungujúci ako zastrešujúca štruktúra pre spoločné výskumné iniciatívy výskumných platforiem MELODI, ALLIANCE, NERIS a EURADOS.

Viac info

Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform

IGD TP má podnecovať a vykonávať európske strategické initiatívy s cieľom podporovať postupné zavádzanie bazpečného hlbiného ukladania vyhoretého paliva, vysoko aktívnych odpadov a iného rádioaktívneho odpadu s dlhým polčasom rozpadu.

Viac info

Sustainable Nuclear Energy Technology Platform

SNETP - technologická platforma v oblasti udražeteľnej jadrovej energie.

Viac info

ITER

Medzinárodná organizácia, priemyselná iniciatíva v rámci SET Plan

Viac info

Fusion For Energy

F4E - je spoločný podnik Európskej únie pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy. Organizácia bola vytvorená na základe Zmluvy o Euratome rozhodnutím Rady Európskej únie.

Viac info a ciele F4E

NUCL-EU 2020 NEWSLETTER No 9 JUNE 2018