Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Činnosti

Horizont 2020

Sieť Národných kontaktných bodov (NCP) je hlavnou podpornou štruktúrou na národnej úrovni pre odborné poradenstvo, poskytovanie usmernení, praktických informácií a pomoci vo všetkých aspektoch účasti v programe Horizont 2020 pre potenciálnych žiadateľov bez ohľadu na sektor alebo vedný odbor.

 

Hlavnou činnosťou Národnej kancelárie Horizontu je informovať o programe Horizont 2020 výskumnú a inovačnú komunitu, ako aj podporovať žiadateľov a riešiteľov projektov Horizontu 2020 od štádia prípravy projektového návrhu, cez realizáciu až po ukončenie projektu. Celú podporu poskytujeme v slovenskom jazyku.

 

O rámcovom programe poskytujeme informácie v nasledujúcich formách:

 • informačné dni,
 • semináre,
 • workshopy,
 • personalizované konzultácie,
 • dopytovo - orientované podujatia,
 •  burza partnerov a matchmaking,
 • personalizovaná podpora v slovenskom jazyku.

V prípade, že máte záujem o špecializovanú prednášku alebo školenie šité na mieru, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára.

 

Národná kancelária Horizontu poskytuje poradenstvo  súvisiace so zapojením sa do rámcového programu  pre výskum a inovácie Horizont 2020 v slovenských podmienkach.

Poradíme Vám ako sa zapojiť do programu Horizont 2020 od úplného začiatku až po realizáciu projektu. Pomôžeme Vám nájsť správnu výzvu, poradíme pri príprave projektového návrhu pred jeho podaním, vieme pomôcť s hľadaním partnerov do konzorcia, či nájsť odpovede na otázky, ktoré môžu vyvstať počas implementácie projektu až po jeho ukončenie. Celým procesom vás bude sprevádzať  NCP zodpovedný za danú oblasť Horizontu.

 

Na základe vami vybraných kritérií spracovávame tematické prehľady o projektoch, výzvach, témach, návrhoch či relevantných riešiteľoch za účelom ich  využitia pri tvorbe projektového návrhu, stratégie alebo politík na úrovni organizácie či na národnej úrovni.

Služby poradenstva poskytujeme bezplatne.

Konzultácie poskytujeme bezplatne, na základe vzájomného dohovoru, osobne, telefonicky alebo e-mailom počas celého projektového cyklu. Miestom konzultácie je zvyčajne Kancelária NCP v budove CVTI SR alebo prídeme aj k Vám. Konzultovať môžete:

 

 • projektovú ideu, či zámer,
 • témy výziev,
 • tvorbu konzorcií,
 • vyhľadávanie partnerských kontaktov,
 • finančné a právne záležitosti,
 • otázky etiky vo výskume.

Snažíme sa o maximálnu flexibilitu a ústretovosť.

 

V časti Kontakty nájdete príslušného NCP pre konkrétnu oblasť záujmu a kontaktujte ho.

Národné kontaktné body v rámci svojich služieb organizujú na mieru šité semináre, kurzy a školenia pre konkrétne cieľové skupiny (MSP, univerzity, výskumné inštitúcie, podniky) alebo na konkrétne témy (právne aspekty, finančné pravidlá, etické aspekty, spôsoby účasti, otvorený prístup, výskumné a inovačné oblasti, na ktoré sa vzťahuje niekoľko konkrétnych výziev a programov, atď.).

 

Ak zamýšľate predložiť projektový návrh do aktuálnych výziev H2020 alebo už projekty realizujete a radi by ste zaškolili nový personál, ktorý bude participovať na ich implementácii máme pre vás v ponuke tieto školenia:

 • práca s užívateľským portálom EK - Funding & Tender Opportunities Portal
 • príprava projektovej žiadosti 
 • zásady reportovania a predkladania správ počas a po ukončení realizácie projektov
 • možnosti hľadania partnerov do konzorciálnych projektov
 • komunikácia, šírenie a  využitie výstupov projektov H2020
 • ...a ďalšie, ktoré pre vás pripravujeme priebežne.

V prípade, že máte záujem o špecializovanú prednášku alebo na mieru šité školenie pre vašu organizáciu, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára. Ďakujeme za váš záujem, obratom vás budeme kontaktovať.

Sieť NCP poskytuje službu pre - skríningu projektového návrhu na základe predchádzajúcej dohody s potenciálnym uchádzačom o grant.

V prípade, že máte napísaný projektový návrh, príslušný NCP Vám môže pomôcť a pre-skrínovať Vám ho ešte pred jeho podaním, a to ak:

 • podávate nový projektový návrh,
 • podávate opätovne projektový návrhu, ktorý nezískal financovanie od EK a máte k nemu už hodnotiacu správu.

S cieľom zvýšenia kvality podávaných projektových návrhov Vám ponúkame mentoringovú schému. Táto schéma je určená žiadateľom o granty v Horizonte 2020, ktorí majú záujem a cieľ podávať projektový návrh v rámci programu Horizont 2020. Cieľom schémy je pomôcť napísať kvalitný projekt, ktorý nielen zaujme, ale získa najväčší počet bodov a teda aj financovanie z EK.

 

Čo je to mentoringová schéma?

Je to schéma mentoringovej podpory, ktorá bola vytvorená v snahe zvýšiť účasť a kvalitu podávaných projektových návrhov v rámci programu Horizont 2020 a získať viac finančných prostriedkov z EK. Schéma dáva žiadateľom možnosť získať pre svoj návrh projektu odborného poradcu – mentora.

 

Kto sú mentori?

Mentori žiadateľom poskytnú odborné rady, v závislosti od ich expertného zamerania a zhodnotia pripravovaný projektový návrh. Táto služba nasleduje až po tzv. pre-skríningu projektového návrhu príslušným Národným kontaktným bodom (NCP) programu Horizont 2020. Mentori poskytnú žiadateľovi spätnú väzbu ako aj návrhy na zlepšenie projektu po obsahovej a formálnej stránke. V našej domovskej databáze mentorov sú experti z radov hodnotiteľov projektov z predchádzajúcich výziev či programov a/alebo vysokokvalifikovaní odborníci z vedecko výskumných organizácií a univerzít.

 

Kto môže mentora získať?

Mentora môže získať každý žiadateľ v pozícii koordinátora projektu alebo zodpovedný riešiteľ (v prípade ERC grantov), ktorý o to požiada príslušný Národný kontaktný bod (Kontakty na NCP), podľa oblasti, ktorej sa projekt týka. Do termínu uzávierky výzvy na podanie projektových návrhov musia byť minimálne 4 týždne, aby mal mentor dostatočný čas na pripomienkovanie projektového návrhu a aj žiadateľ na zapracovanie pripomienok.

 

Čo musí spĺňať žiadateľ o mentora?

Žiadateľ o mentora musí byť koordinátorom projektového návrhu v rámci niektorej z výziev Horizontu 2020 a musí mať už napísaný projektový návrh. Jeho projektový návrh by mal už poznať NCP, ktorý tento návrh odporučí na mentorovanie. Žiadateľ po odsúhlasení využitia mentoringovej schémy a po pridelení mentora súhlasí s poskytnutím (predchádzajúcej) hodnotiacej správy príslušnému NCP. Zároveň sa žiadateľ zaväzuje pripomienkovaný projektový návrh podať, poskytnúť o tom dôkaz NCP a vyplniť dotazník spokojnosti s prácou mentora po ukončení mentoringového poradenstva.  V prípade, že sa žiadateľ rozhodne projektový návrh nepodať, je povinný niesť náklady spojené so službou mentorigového poradenstva a uhradiť tieto náklady do CVTI SR.

 

V prípade otázok a/alebo požiadaviek na informácie sa môžete obrátiť písomne na: h2020@cvtisr.sk alebo kontaktovať priamo príslušný NCP.

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spravuje v rámci projektu SK4ERA databázu expertov – nezávislých odborníkov, ktorí majú záujem asistovať žiadateľom o granty programu H2020. Úlohy zahŕňajú odborné rady a hodnotenie podávaných návrhov, mentorovanie žiadateľov a finálny skríning podávaných projektov. Ak máte skúsenosti s projektami EÚ, či už ako hodnotitelia, alebo ako riešitelia projektov rámcových programov EÚ, pripojte sa k databáze nezávislých odborníkov a pomôžte zvýšiť kvalitu podávaných projektov a následne aj úspešnosť SR v programe Horizont 2020.

Podmienkou prihlásenia sa je registrácia za experta a zaslanie profesionálneho CV vo formáte Europass. Ak ho nemáte, môžete si ho urobiť prostredníctvom online europass editor. Nutnou podmienkou je predchádzajúca skúsenosť s projektami EÚ a znalosť anglického jazyka. Činnosť mentora je honorovaná.                                                                                                                                                                          

 

Máte záujem? Pripojte sa k databáze externých odborníkov vyplnením formulára.  V prípade, že máte problém s načítaním formuláru, alebo Vaša doména nedovoľuje zdieľať dokumenty, pošlite prosím email peter.wachter@cvtisr.sk.

Registráciou za experta udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov. Týmto Vás zároveň informujeme o tom, že v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zhromažďujeme a spracovávame vyššie uvedené osobné údaje na základe osobitného súhlasu a k týmto údajom má prístup len obmedzený počet zamestnancov, ktorí podliehajú povinnosti mlčanlivosti.

Na základe vami vybraných kritérií spracovávame tematické prehľady o projektoch, výzvach, témach, návrhoch či relevantných riešiteľoch za účelom ich  využitia pri tvorbe projektového návrhu, stratégie alebo politík na úrovni organizácie či na národnej úrovni.

Služby poradenstva poskytujeme bezplatne.