Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Činnosti

Horizont 2020

Sieť Národných kontaktných bodov (NCP) je hlavnou podpornou štruktúrou na národnej úrovni pre odborné poradenstvo, poskytovanie usmernení, praktických informácií a pomoci vo všetkých aspektoch účasti v programe Horizont 2020 pre potenciálnych žiadateľov bez ohľadu na sektor alebo vedný odbor.

 

Hlavnou činnosťou Národnej kancelárie Horizontu je informovať o programe Horizont 2020 výskumnú a inovačnú komunitu, ako aj podporovať žiadateľov a riešiteľov projektov Horizontu 2020 od štádia prípravy projektového návrhu, cez realizáciu až po ukončenie projektu. Celú podporu poskytujeme v slovenskom jazyku.

 

O rámcovom programe poskytujeme informácie v nasledujúcich formách:

 • informačné dni,
 • semináre,
 • workshopy,
 • personalizované konzultácie,
 • dopytovo - orientované podujatia,
 •  burza partnerov a matchmaking,
 • personalizovaná podpora v slovenskom jazyku.

V prípade, že máte záujem o špecializovanú prednášku alebo školenie šité na mieru, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára.

 

Národná kancelária Horizontu poskytuje poradenstvo  súvisiace so zapojením sa do rámcového programu  pre výskum a inovácie Horizont 2020 v slovenských podmienkach.

Poradíme Vám ako sa zapojiť do programu Horizont 2020 od úplného začiatku až po realizáciu projektu. Pomôžeme Vám nájsť správnu výzvu, poradíme pri príprave projektového návrhu pred jeho podaním, vieme pomôcť s hľadaním partnerov do konzorcia, či nájsť odpovede na otázky, ktoré môžu vyvstať počas implementácie projektu až po jeho ukončenie. Celým procesom vás bude sprevádzať  NCP zodpovedný za danú oblasť Horizontu.

 

Na základe vami vybraných kritérií spracovávame tematické prehľady o projektoch, výzvach, témach, návrhoch či relevantných riešiteľoch za účelom ich  využitia pri tvorbe projektového návrhu, stratégie alebo politík na úrovni organizácie či na národnej úrovni.

Služby poradenstva poskytujeme bezplatne.

Konzultácie poskytujeme bezplatne, na základe vzájomného dohovoru, osobne, telefonicky alebo e-mailom počas celého projektového cyklu. Miestom konzultácie je zvyčajne Kancelária NCP v budove CVTI SR alebo prídeme aj k Vám. Konzultovať môžete:

 

 • projektovú ideu, či zámer,
 • témy výziev,
 • tvorbu konzorcií,
 • vyhľadávanie partnerských kontaktov,
 • finančné a právne záležitosti,
 • otázky etiky vo výskume.

Snažíme sa o maximálnu flexibilitu a ústretovosť.

 

V časti Kontakty nájdete príslušného NCP pre konkrétnu oblasť záujmu a kontaktujte ho.

Národné kontaktné body v rámci svojich služieb organizujú na mieru šité semináre, kurzy a školenia pre konkrétne cieľové skupiny (MSP, univerzity, výskumné inštitúcie, podniky) alebo na konkrétne témy (právne aspekty, finančné pravidlá, etické aspekty, spôsoby účasti, otvorený prístup, výskumné a inovačné oblasti, na ktoré sa vzťahuje niekoľko konkrétnych výziev a programov, atď.).

 

Ak zamýšľate predložiť projektový návrh do aktuálnych výziev H2020 alebo už projekty realizujete a radi by ste zaškolili nový personál, ktorý bude participovať na ich implementácii máme pre vás v ponuke tieto školenia:

 • práca s užívateľským portálom EK - Funding & Tender Opportunities Portal
 • príprava projektovej žiadosti 
 • zásady reportovania a predkladania správ počas a po ukončení realizácie projektov
 • možnosti hľadania partnerov do konzorciálnych projektov
 • komunikácia, šírenie a  využitie výstupov projektov H2020
 • ...a ďalšie, ktoré pre vás pripravujeme priebežne.

V prípade, že máte záujem o špecializovanú prednášku alebo na mieru šité školenie pre vašu organizáciu, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára. Ďakujeme za váš záujem, obratom vás budeme kontaktovať.

Sieť NCP poskytuje službu pre - skríningu projektového návrhu na základe predchádzajúcej dohody s potenciálnym uchádzačom o grant.

V prípade, že máte napísaný projektový návrh, príslušný NCP Vám môže pomôcť a pre-skrínovať Vám ho ešte pred jeho podaním, a to ak:

 • podávate nový projektový návrh,
 • podávate opätovne projektový návrhu, ktorý nezískal financovanie od EK a máte k nemu už hodnotiacu správu.

Ponúkame Vám  mentoringovú schému SK4ERA, ktorej cieľom  je pomôcť napísať kvalitný projekt, ktorý nielen zaujme, ale získa najväčší počet bodov a teda aj financovanie z EK.

Táto schéma je určená všetkým žiadateľom o granty v Rámcových programoch Európskej komisie (RP EK), ktorí spĺňajú nižšie uvedené podmienky a  majú záujem   získať finančnú podporu na riešenie  projektu.

 

Čo je to mentoringová schéma SK4ERA?

je to systém financovania  externého odborného poradenstva formou mentoringu z rozpočtu národného projektu SK4ERA. Cieľom mentoringovej schémy je prispieť k zvýšeniu účasti Slovenska v RP EK zvyšovaním kvality projektových návrhov a rozvojom zručností koordinátorov a hlavných riešiteľov nevyhnutných pre vypracovanie konkurencieschopných projektových návrhov. V rámci tohto procesu mentor využíva svoju odbornosť a skúsenosti na poskytnutie osobnej podpory v podobe poradenstva mentorovanému ako menej skúsenému koordinátorovi alebo hlavnému riešiteľovi a sprevádza ho prípravou žiadosti o grant až po jej predloženie.

 

Kto sú mentori?

Mentori žiadateľom poskytnú odborné rady, v závislosti od ich expertného zamerania a zhodnotia pripravovaný projektový návrh. Táto služba nasleduje až po tzv. pre-skríningu projektového návrhu príslušným Národným kontaktným bodom (NCP) programu Horizont 2020. Mentori poskytnú žiadateľovi spätnú väzbu ako aj návrhy na zlepšenie projektu po obsahovej a formálnej stránke. Mentori sú vyberaní z internej databázy mentorov, kde sú zaradení prihlásení experti so skúsenosťami hodnotiteľa a/alebo úspešného koordinátora / hlavného riešiteľa projektu v rámci RP EK.

 

 

Kto môže mentora získať?

Mentoring sa poskytuje slovenským žiadateľom, v roli koordinátorov  alebo zodpovedných riešiteľov (v prípade  ERC grantov) projektových návrhov pripravovaných v RP EK (nevzťahuje sa na žiadateľov v roli člena konzorcia), ktorí  o mentoring požiadajú Národný kontaktný bod (NCP), prislúchajúci oblasti, ktorej sa projekt týka. Do termínu uzávierky výzvy na podanie projektových návrhov musia byť minimálne 4 týždne, aby mal mentor dostatočný čas na pripomienkovanie projektového návrhu a následne aj žiadateľ na zapracovanie pripomienok.

 Mentoring prebieha formou osobných stretnutí, online stretnutí, telefonickej i elektronickej komunikácie.

 

Čo musí spĺňať žiadateľ o mentora?

Žiadateľ o mentora musí byť v pozícii koordinátora alebo zodpovedného riešiteľa projektového návrhu v rámci niektorej z výziev RP EK, musí mať vypracovaný, predbežne skontrolovaný návrh projektu príslušným NCP vo formáte „Standard Proposal Template“. Ak príslušný NCP navrhne žiadateľovi možnosť využitia mentoringovej schémy a ten následne podpíše súhlas, má žiadateľ povinnosť:

 • poskytnúť predchádzajúcu hodnotiacu správu EK (ak už v minulosti projekt podával a správu z EK obdržal) príslušnému NCP;
 • podať pripomienkovaný projektový návrh do danej schémy RP EK a poskytnúť NCP potvrdenie o podaní projektu;
 • vyplniť dotazník spokojnosti s prácou mentora po ukončení mentoringového poradenstva; 
 • po ukončení hodnotenia výzvy RP EK a po obdržaní z EK hodnotiacej správy ESR projektového návrhu poskytnúť túto príslušnému NCP a mentorovi.

V prípade, ak sa žiadateľ rozhodne projektový návrh nepodať, je povinný niesť náklady spojené so službou mentorigového poradenstva a uhradiť tieto náklady do CVTI SR.

 

 

Akékoľvek otázky a/alebo požiadavky na informácie v súvislosti s mentoringovou schémou SK4ERA sa môžete obrátiť písomne na: h2020@cvtisr.sk alebo kontaktovať priamo príslušný NCP.

Na základe vami vybraných kritérií spracovávame tematické prehľady o projektoch, výzvach, témach, návrhoch či relevantných riešiteľoch za účelom ich  využitia pri tvorbe projektového návrhu, stratégie alebo politík na úrovni organizácie či na národnej úrovni.

Služby poradenstva poskytujeme bezplatne.