Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Konzultačná služba CTVI SR

PLÁN RODOVEJ ROVNOSTI

Gender Equality Plan (GEP) je nástrojom stratégie inštitucionálnej zmeny. Posledná správa o pokroku v Európskom výskumnom priestore (Era Progress Report) ukazuje, že zavedenie plánov rodovej rovnosti bolo v mnohých organizáciách vykonávajúcich výskum katalyzátorom štrukturálnych zmien s dopadom na zvýšenie inkluzívnosti, excelentonosti a výskumnej integrity.

Kľúčová požiadavka úspešného projektového návrhu programu Horizont Európa

Európska komisia stanovuje vo výzvach publikovaných od roku 2022 požiadavku naplnenia kritéria rodovej rovnosti prostredníctvom Plánu rodovej rovnosti (eligibility criterium). Požiadavka sa vzťahuje na tri cieľové kategórie právnych subjektov, participujúcich v 9. rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizont Európa:

  • verejné orgány (vrátane napr. ministerstiev, organizácií financujúcich výskum, ako aj verejných neziskových organizácií ako sú niektoré múzeá)
  • výskumné organizácie (verejné aj súkromné)
  • vysokoškolské inštitúcie (verejné aj súkromné)

Výskumné inštitúcie vo výzvach s dátumom zverejnenia v roku 2021 v projektovom návrhu osobitným dokumentom (declaration), potvrdia prípravné aktivity súvisiace s tvorbou plánu rodovej rovnosti. V období medzi podaním projektového návrhu a podpisom grantovej zmluvy (transition period) vzniká priestor na prípravu a implementáciu plánu rodovej rovnosti na úrovni inštitúcie. V momente podpisu grantovej zmluvy (grant agreement) participujúce výskumné inštitúcie predkladajú funkčný – úradne legitimizovaný a verejne dostupný plán rodovej rovnosti.

 

 

Schéma špecializovanej podpory žiadateľom programu Horizont Európa s tvorbou plánov rodovej rovnosti

Centrum vedecko-technických informácií SR v súlade s novelizovanými požiadavkami Európskej komisie v programe Horizont Európa poskytuje žiadateľom  v programe Horizont Európa systémovú podporu v naplnení hodnotiaceho kritéria začlenenia rodovej rovnosti do výskumného a inovačného obsahu.

Schéma podpory sa realizuje formou konzultačnej služby a je flexibilným servisom – vychádza z požiadaviek a potrieb výskumnej inštitúcie. Rozsah podpory určuje výskumná inštitúcia spravidla podľa dosiahnutých výsledkov v integrovaní rodovej dimenzie do výskumu a inovácií. Podpora zahŕňa škálu služieb, od  základnej konzultácie s uvedením do problematiky tvorby a implementácie plánov rodovej rovnosti až po komplexný sprievod procesom prípravy a zavedenia GEP-u do inštitucionálnych procesov.

 

CVTI Schéma pomoci žiadateľom programu Horizont Európa s tvorbou plánov rodovej rovnosti

Leták CVTI SR Podpora GEP

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

Ďalšie podujatia