Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

Otvorený prístup

Otvorený prístup (OA) znamená bezplatný, neobmedzený on-line prístup k výstupom výskumu, ako sú články v časopisoch a knihy. Pretože výskum bol financovaný daňovými poplatníkmi, mal by byť otvorený a dostupný všetkým bez poplatku. Myšlienka OA vznikla a rozšírila sa vďaka trom deklaráciám, Budapest Open Access Initiative, Bethesda Statement on Open Access Publishing a Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, známym tiež ako BBB deklarácie . Tieto deklarácie vytvorili na začiatku 21. storočia prostredie pre OA publikovanie pre nasledujúce desaťročia. Ich vyhlásenia naznačili silné filozofické základy pre podporu myšlienok a princípov otvoreného prístupu.

 

Existujú dve hlavné cesty na sprístupnenie výsledkov výskumu. Prvou z nich je publikovanie článkov alebo kníh prostredníctvom OA na platforme vydavateľa, označovaná ako zlatá cesta. V tomto modeli sa predpokladá, že čitatelia vedeckých periodík nebudú za takýto prístup platiť ani cestou predplatného.  Najčastejším obchodným modelom je, že autori týchto článkov zaplatia jednorazovo vydavateľom.  Tieto výdavky (často len autorské poplatky spojené so spracovaním, APCs) zvyčajne hradí univerzita alebo výskumná organizácia, na ktorú je výskumník napojený alebo financujúca agentúra podporujúca výskum. V iných prípadoch, výdavky spojené s publikáciou v rámci open access sú kryté príspevkami alebo inými finančnými modelmi. Druhá cesta zahŕňa archiváciu verzie rukopisu v repozitári OA, označovaná je tiež ako zelená cesta. Obsah zverejnený prostredníctvom zlatej cesty je dostupný ihneď po uverejnení, zatiaľ čo rukopisy uložené prostredníctvom zelenej cesty môžu byť v mnohých prípadoch sprístupnené až po uplynutí obdobia samoarchívneho embarga (vydavatelia požadujú obdobie embarga s tým vysvetlením, že takéto obdobie chráni hodnotu predplatného časopisu). Podmienky ďalšieho zdieľania a opätovného použitia obsahu OA budú závisieť od licencie, na základe ktorej boli sprístupnené.


 

Otvorený prístup v Budapeštianskej deklarácii (z roku 2002): ,,Otvoreným prístupom k tejto literatúre, máme na mysli jej voľnú dostupnosť na verejnom internete, umožňujúcu každému užívateľovi čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné znenie týchto článkov, prehľadávať pre indexovanie, odovzdávať ich ako dáta pre softvér, alebo ich použiť na akýkoľvek iný zákonný účel bez finančných, právnych alebo technických prekážok iných ako neoddeliteľný od prístupu k samotnému internetu. Jediným obmedzením pre rozmnožovanie a distribúciu, a jediná úloha pre autorské práva v tejto oblasti, by malo byť poskytnúť autorom kontrolu nad integritou ich práce a právo byť riadne uznaným a citovaným” (pozri http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read).

 

Otvorený prístup v Berlínskej deklarácii (2003): ,,Otvorené príspevky prístupu musí spĺňať dve podmienky: 1.  autor (autori) a držiteľ(lia) práva takých príspevkov grantu (ov) pre všetkých užívateľov zadarmo, neodvolateľné, celosvetové, právo na prístup k, a povolenie kopírovať, používať, distribuovať, prenášať a zobrazovať prácu verejne, a vytvárať a distribuovať odvodené diela, v akomkoľvek digitálnom médiu pre akýkoľvek zodpovedný účel pod podmienkou riadneho priznania autorstva (podľa zaužívaných pravidiel, budú aj naďalej poskytovať mechanizmus pre presadzovanie riadneho priznávania a zodpovedného použitia publikovaných prác, ako je tomu teraz), ako aj právo, aby sa malé množstvo výtlačkov zachovalo pre ich osobnú potrebu. 2. Kompletná verzia práce a všetkých doplnkových materiálov, vrátane kópie povolenia, ako je uvedené vyššie, vo vhodnom štandardnom elektronickom formáte je uložená (a teda zverejnená) v aspoň jednom online úložisku použijúc vhodné technické normy (napríklad definície Open Archive), ktorý je podporovaný a udržiavaný akademickou inštitúciou, vedeckou spoločnosťou, vládnou agentúrou, alebo inou právne založenou organizáciou, ktorá umožňuje otvorený prístup, neobmedzenú distribúciu, interoperabilitu a dlhodobú archiváciu” (pozri http://openaccess.mpg.de/67605/berlin_declaration_engl.pdf).

 

Podmienky OA zvyčajne charakterizujeme skratkou 4R:

  • Reuse - právo opakovane používať obsah v jeho nezmenenej podobe
  • Revise - právo adaptovať, modifikovať, spracovať a meniť obsah
  • Remix - právo kombinovať originálny a revidovaný obsah s iným obsahom, aby sa vytvorilo niečo nové
  • Redistribute - právo zdieľať rozmnoženiny originálneho obsahu, ako aj zmenený obsah s inými ľuďmi

Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8/A

81104 Bratislava

Tel.: +421 2 69253 175

www.cvtisr.sk

 

Mgr. Jitka Dobbersteinová

email: jitka.dobbersteinova@cvtisr.sk

 

Mgr. Silvia Horáková

e-mail: silvia.horakova@cvtisr.sk