Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

Otvorený prístup

Plán S - Urýchlenie prechodu na plný a okamžitý otvorený prístup k vedeckým výsledkom

Po 1. januári 2021 vedecké publikácie, ktoré sú výsledkom výskumu financovaného z verejných grantov alebo Európskou radou pre výskum, musia byť publikované vo vyhovujúcich Open Access časopisoch, na Open Access platformách alebo ihneď prístupné cez repozitáre bez embarga.

10 princípov plánu S na stiahnutie v slovenskom jazyku

 


 

Otvorený prístup (OA) znamená bezplatný, neobmedzený on-line prístup k výstupom výskumu, ako sú články v časopisoch a knihy. Pretože výskum bol financovaný daňovými poplatníkmi, mal by byť otvorený a dostupný všetkým bez poplatku. Myšlienka OA vznikla a rozšírila sa vďaka trom deklaráciám, Budapest Open Access Initiative, Bethesda Statement on Open Access Publishing a Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, známym tiež ako BBB deklarácie (preklady deklarácií sú dostupné na stránke otvorenaveda.cvtisr.sk ) . Tieto deklarácie vytvorili na začiatku 21. storočia prostredie pre OA publikovanie pre nasledujúce desaťročia. Ich vyhlásenia naznačili silné filozofické základy pre podporu myšlienok a princípov otvoreného prístupu.

 

Existujú dve hlavné cesty na sprístupnenie výsledkov výskumu. Prvou z nich je publikovanie článkov alebo kníh prostredníctvom OA na platforme vydavateľa, označovaná ako zlatá cesta. V tomto modeli sa predpokladá, že čitatelia vedeckých periodík nebudú za takýto prístup platiť ani cestou predplatného.  Najčastejším obchodným modelom je, že autori týchto článkov zaplatia jednorazovo vydavateľom.  Tieto výdavky (často len autorské poplatky spojené so spracovaním, APCs) zvyčajne hradí univerzita alebo výskumná organizácia, na ktorú je výskumník napojený alebo financujúca agentúra podporujúca výskum. V iných prípadoch, výdavky spojené s publikáciou v rámci open access sú kryté príspevkami alebo inými finančnými modelmi.

Druhá cesta zahŕňa archiváciu verzie rukopisu v repozitári OA, označovaná je tiež ako zelená cesta. Obsah zverejnený prostredníctvom zlatej cesty je dostupný ihneď po uverejnení, zatiaľ čo rukopisy uložené prostredníctvom zelenej cesty môžu byť v mnohých prípadoch sprístupnené až po uplynutí obdobia samoarchívneho embarga (vydavatelia požadujú obdobie embarga s tým vysvetlením, že takéto obdobie chráni hodnotu predplatného časopisu). Podmienky ďalšieho zdieľania a opätovného použitia obsahu OA budú závisieť od licencie, na základe ktorej boli sprístupnené.


 

Otvorený prístup v Budapeštianskej deklarácii (z roku 2002): ,,Otvoreným prístupom k tejto literatúre, máme na mysli jej voľnú dostupnosť na verejnom internete, umožňujúcu každému užívateľovi čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné znenie týchto článkov, prehľadávať pre indexovanie, odovzdávať ich ako dáta pre softvér, alebo ich použiť na akýkoľvek iný zákonný účel bez finančných, právnych alebo technických prekážok iných ako neoddeliteľný od prístupu k samotnému internetu. Jediným obmedzením pre rozmnožovanie a distribúciu, a jediná úloha pre autorské práva v tejto oblasti, by malo byť poskytnúť autorom kontrolu nad integritou ich práce a právo byť riadne uznaným a citovaným” (pozri http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read).

 

Otvorený prístup v Berlínskej deklarácii (2003): ,,Otvorené príspevky prístupu musí spĺňať dve podmienky: 1.  autor (autori) a držiteľ(lia) práva takých príspevkov grantu (ov) pre všetkých užívateľov zadarmo, neodvolateľné, celosvetové, právo na prístup k, a povolenie kopírovať, používať, distribuovať, prenášať a zobrazovať prácu verejne, a vytvárať a distribuovať odvodené diela, v akomkoľvek digitálnom médiu pre akýkoľvek zodpovedný účel pod podmienkou riadneho priznania autorstva (podľa zaužívaných pravidiel, budú aj naďalej poskytovať mechanizmus pre presadzovanie riadneho priznávania a zodpovedného použitia publikovaných prác, ako je tomu teraz), ako aj právo, aby sa malé množstvo výtlačkov zachovalo pre ich osobnú potrebu. 2. Kompletná verzia práce a všetkých doplnkových materiálov, vrátane kópie povolenia, ako je uvedené vyššie, vo vhodnom štandardnom elektronickom formáte je uložená (a teda zverejnená) v aspoň jednom online úložisku použijúc vhodné technické normy (napríklad definície Open Archive), ktorý je podporovaný a udržiavaný akademickou inštitúciou, vedeckou spoločnosťou, vládnou agentúrou, alebo inou právne založenou organizáciou, ktorá umožňuje otvorený prístup, neobmedzenú distribúciu, interoperabilitu a dlhodobú archiváciu” (pozri http://openaccess.mpg.de/67605/berlin_declaration_engl.pdf).

 

Podmienky OA zvyčajne charakterizujeme skratkou 4R:

  • Reuse - právo opakovane používať obsah v jeho nezmenenej podobe
  • Revise - právo adaptovať, modifikovať, spracovať a meniť obsah
  • Remix - právo kombinovať originálny a revidovaný obsah s iným obsahom, aby sa vytvorilo niečo nové
  • Redistribute - právo zdieľať rozmnoženiny originálneho obsahu, ako aj zmenený obsah s inými ľuďmi
  1. Národná stratégia SR pre otvorenú vedu a Akčný plán k Národnej stratégii pre otvorenú vedu
  2. Online príručka „Sprievodca licenciami Creative Commons [nielen] pre autorov monografií z oblasti humanitných a spoločenských vied“, ktorá je preložená z britského originálu a doplnená o relevantné state zo slovenského autorského zákona. Sprístupnená je online pod licenciou Creative Commons Attribution 3.0 CC-BY
  3. Otvorený prístup v politike Európskej komisie: Open Access Policies of the European Commission
  4. Úvod do Open Access
  5. Zoznam repozitárov:

      5. Zoznam slovenských Open Access časopisov (Zoznam vedeckých a odborných časopisov slovenskej proveniencie s otvoreným prístupom a ich sledovanie/indexovanie v registroch a databázach):

(aktualizácia: December 2020)

Platforma ORE bola zriadená za účelom zverejňovania výsledkov výskumov financovaných z programu Horizont 2020 a Horizont Európa. Vznik platformy oznámila Európska komisia (Direktoriát pre výskum a inovácie) dňa 7. apríla. Platforma je založená na princípoch otvorenej vedy s okamžitým publikovaním článkov, po ktorých nasledujú transparentné a otvorené hodnotenia vedeckých kolegov so zahrnutím všetkých podporných údajov a materiálov. Mená recenzentov sú zverejnené, rovnako ako ich recenzie, ktoré sú tiež citovateľné. Metriky na úrovni článkov budú neustále sledovať ich vedecký a sociálny dopad. V konečnom dôsledku platforma ORE umožní všetkým výskumníkom aj občanom bezplatný prístup k najnovším vedeckým objavom.

 

Tento oznam slúži taktiež ako výzva k publikovaniu článkov z oblasti výskumu financovaného z programu Horizont 2020. Platforma prijíma články zo všetkých oblastí vedy, vrátane prírodných vied, technických vied, lekárskych a zdravotníckych vied, poľnohospodárskych a veterinárnych vied, spoločenských vied, humanitných vied a umenia. Komisia pri oznámení zdôraznila, že ORE nie je úložiskom na ukladanie príspevkov, ktoré už boli publikované niekde inde. Predložený výskum musí byť originálny, nesmie byť predložený nikde inde a musí byť výstupom z grantu Horizont 2020, do ktorého je zapojený aspoň jeden z autorov.

 

Je potrebné tiež uviesť, že publikovanie v ORE je voliteľná služba, takže publikovanie výsledkov výskumu v nej nie je povinné. EK pokrýva všetky náklady spojené s publikovaním, neplatí sa žiadny autorský poplatok, čo znamená žiadne administratívne zaťaženie pre autorov. Okrem toho existuje záruka automatického dodržiavania požiadaviek otvoreného prístupu, je teda optimálnym riešením na publikovanie článkov po ukončení grantu z programov Horizont 2020 a Horizont Európa.

 

Bližšie informácie: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/other/comm/open-research-europe_official-launch_en.pdf

Kontaktná kancelária pre Open Access CVTI SR

https://otvorenaveda.cvtisr.sk/

 

Kontaktné osoby:

Mgr. Jitka Dobbersteinová

email: jitka.dobbersteinova@cvtisr.sk

 

Mgr. Silvia Horáková

e-mail: silvia.horakova@cvtisr.sk