Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC)

Čo je EOSC?

Európsky cloud pre otvorenú vedu je celoeurópskou iniciatívou na podporu otvorenej vedy a otvorených inovácií.

Predstavuje sieť organizácií a infraštruktúr z rôznych krajín a komunít, ktorá podporuje otvorené vytváranie a šírenie poznatkov a vedeckých údajov.

EOSC je víziou federatívneho, globálne prístupného, multidisciplinárneho prostredia, v ktorom výskumní pracovníci, inovátori, podniky a občania môžu navzájom publikovať, vyhľadávať, využívať a opätovne využívať údaje, nástroje, publikácie a ďalšie výstupy na výskumné, inovačné a vzdelávacie účely (Report on the governance and financial schemes for the European Open Science Cloud).

Zámerom EOSC je zoskupovať existujúce infraštruktúry vedeckých údajov, ktoré sú teraz fragmentované medzi jednotlivé vedné disciplíny a členské štáty EÚ. Tým sa uľahčí a zefektívni prístup k vedeckým údajom (Realising the European Open Science Cloud).

 

Informačné videá o EOSC

Pre oboznámenie sa s Európskym cloudom pre otvorenú vedu si môžete pozrieť informačné video, ktoré pripravil EOSC secretariat v spolupráci s rakúskym partnerom FFG:

EOSC What do you need to know?

 

EOSC Portal pripravil video, ktorým oboznamuje záujemcov so zásadami a princípmi svojho fungovania: 

Discover the EOSC Portal

 

Národná pracovná skupina pre EOSC

Národná pracovná skupina pre EOSC bola zriadená v novembri 2019 pri CVTI SR, v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠVVaŠ SR. CVTI SR zastupuje SR aj v štruktúre EOSC Governance Board (Výkonná rada EOSC).

Národná pracovná skupina bude slúžiť ako odborný strategický a poradný orgán pre formovanie stanovísk a pozícii SR v rámci iniciatívy EOSC.

Zoznam členov národnej pracovnej skupiny pre EOSC

 

Štruktúra asociácie EOSC

Do EOSC sa ako členovia môžu pripojiť organizácie sídliace v členských krajinách EÚ, rovnako i krajiny pridružené v rámcovom programe EÚ pre výskum a inováciu. Iné organizácie sa môžu pripojiť ako pozorovatelia. Do pozorovateľského statusu sú podporované organizácie z rozširujúcich sa krajín a s obmedzeným zapojením sa do EOSC.

Každý členský štát a pridružená krajina, ktorá má viac ako jednu organizáciu za člena asociácie EOSC, môže vymenovať jedného člena, ktorý bude pôsobiť ako poverená organizácia reprezentujúca národné záujmy. Za Slovensko je status poverenej organizácie zverený CVTI SR.

 

Asociácia EOSC je riadené prostredníctvom troch hlavných orgánov: Valného zhromaždenia, Predstavenstva a Sekretariátu.

 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom asociácie EOSC a je zložené z jedného delegáta za člena, ktorý má hlasovacie právomoci a z jedného zástupcu za pozorovateľa bez hlasovacej právomoci. Valné zhromaždenie volí predsedu EOSC asociácie na trojročné obdobie. Opakovane zvolený môže byť v nasledujúcom volebnom období. Predseda riadi zasadnutia Valného zhromaždenia a Predstavenstva. Od roku 2021 je predsedom asociácie EOSC Karel Luyben.

 

Predstavenstvo riadi aktivity EOSC asociácie prostredníctvom implementácie rozhodnutí prijatých Valným zhromaždením. Predstavenstvo je zložené z členov správnej rady, ktorí sú menovaní samostatne z delegátov Valného zhromaždenia. Na čele stojí predseda podporovaný viceprezidentom a pokladníkom. Na obdobie rokov 2021-2023 sú členmi správnej rady Predstavenstva menovaní Marialuisa Lavitrano, Suzanne Dumouchel a Klaus Tochtermann. V období 2021-2022 sú členmi správnej rady Sarah Jones a Ignacio Blanquer. V rokoch 2022-2024 zastávajú funkciu členov správnej rady Predstavenstva Sara Garavelli , Bob Jones a Wilhelm Widmark. Zloženie Predstavenstva má zabezpečiť rovnováhu z hľadiska pohlavia, rozmanitosti, geografického pokrytia, odbornosti a zastúpenia zainteresovaných strán.

 

Sekretariát, riadený generálnym tajomníkom, podporuje a radí predsedovi, Predstavenstvu i Valnému zhromaždeniu a koordinuje implementácie ich rozhodnutí. Generálny sekretár je poverený vedením Sekretariátu, každodenným riadením asociácie EOSC a vykonáva funkciu tajomníka Predstavenstva a Valného zhromaždenia. Aktuálnou generálnou sekretárkou je Ute Gunsenheimer.

 

Pracovnéporadné orgány môže vytvárať asociácia EOSC za účelom riešenia problémov a poradenstva pri plnení poslania EOSC.

 

Dôležité dokumenty

Viacročný plán pre EOSC

Viacročný plán EOSC (MAR – Multiannual Roadmap) 2023 – 2024 bol zverejnený. MAR 2023-2024 poskytuje rámec priorít s odvodenými aktivitami a ukazovateľmi pre druhú etapu implementácie SRIA v rámci programu Horizont Európa. Druhá etapa (2023 – 2024) sa má zameriavať aj na zapojenie priemyselných hráčov, čo vytvorí ďalšiu pridanú hodnotu. V rámci tejto etapy má prísť k prepojeniu EOSC okrem vedeckej komunity, aj so širším verejným a súkromným sektorom.

Za hlavné priority plánu boli označené nasledovné oblasti:

  • Obchodné/zdrojové modely
  • Rozvoj EOSC-Core a vstupných postupov
  • Interoperabilita a vyhľadávanie dát
  • Kvalita dát
  • Zapojenie členských krajín
  • Uznanie a ocenenie vedcov

Dokument Multi-Annual Roadmap pre obdobie 2023 - 2024 je dostupný online.


Pracovný program Horizontu Európa, oblasť "Research Infrastructures" (pokrývajúci aj oblasť EOSC) na roky 2021-22

Výzvy týkajúce sa EOSC (označené ako "INFRAEOSC") sú uvedené na stranách 28-56 dokumentu pracovného programu.


Vývoj Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) 

Informácie o vývoji Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC)

Cieľom tohto prehľadu je informovať EOSC komunitu na Slovensku o aktuálnom vývoji EOSCu k máju 2021, o orgánoch, ktoré koordinujú implementáciu EOSC na európskej úrovni a o hlavných strategických materiáloch, ktorými sa má proces budovania EOSCu riadiť.


"Memorandum of Understanding" (verzia - draft, z 26.2.2021) pre partnerstvo EOSC

Memorandum of Understanding stanovuje zmluvné dojednania medzi EK a EOSC asociáciou. Podpísaním memoranda medzi EK a EOSC asociáciou v júni 2021 vzniká európske partnerstvo EOSC.


Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) EOSC (Verzia 1.0, 15. 2.2021)

         SRIA EOSC

Hlavným cieľom strategického programu pre výskum a inovácie (Strategic Research and Innovation Agenda – SRIA) je definovať všeobecný rámec pre budúce strategické aktivity v oblasti výskumu,       vývoja a inovácií vo vzťahu k európskemu cloudu pre otvorenú vedu (EOSC). Tento rámec sa bude rozvíjať a ďalej definovať v rámci európskeho partnerstva EOSC, vytvoreného v rámci programu Horizont Európa.


EOSC Steering Board a jeho kompetencie

Hlavným cieľom tejto neformálnej expertnej skupiny je od roku 2021 poskytovať poradenstvo a odborné znalosti EK a jej oddeleniam v súvislosti so stratégiou pre EOSC, podporovať koordináciu a synergie s európskymi a národnými politikami a investíciami do EOSC a pomáhať pri monitorovaní celkového strategického vývoja a implementácie EOSC. EOSC-SB je súčasťou dojednaní tripartitného riadenia pre EOSC po roku 2020, kde predstavuje kolektívne záujmy a príspevky členských štátov, asociovaných krajín a záujmov Európskej únie.

EOSC Steering Board - Terms of Reference


Záverečná správa Výkonnej rady EOSC

EOSC Executive Board Final Progress Report

Dokument sumarizuje činnosť Výkonnej rady EOSC počas jej existencie až do     decembra 2020. Účelom výkonnej rady EOSC bolo dohliadať na implementáciu EOSC, poskytovať rady pri implementácii strategických a finančných nastavení a pomáhať pri prechode riadenia EOSC po roku 2020. Január 2021


6 odporúčaní pre realizáciu FAIR praktík

Six Recommendations for Implementation of FAIR Practice

Oficiálna publikácia Európskej komisie, október 2020


PID (Persistent Identifier) zásady pre Európsky cloud pre otvorenú vedu

A Persistent Identifier (PID) policy for the European Open Science Cloud

Oficiálna publikácia Európskej komisie, október 2020


Hodnotiaca správa prvej implementačnej fázy (2018 – 2020) Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC)

Evaluation of the first implementation phase (2018-2020) of the European Open Science Cloud

Správa poskytuje hodnotenie týkajúce sa pokroku pri budovaní Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) počas jeho počiatočnej fázy implementácie 2018 – 2020. Správu vypracovala Európska komisia s cieľom informovať členské štáty o dosiahnutom pokroku na základe informácií dostupných do začiatku septembra 2020. Jej cieľom je predložiť ju na vyjadrenie v poslednom štvrťroku 2020 správnej rade EOSC (EOSC Governance Board) a Strategickému programovému výboru H2020, ku ktorému táto rada patrí.

23.september 2020


Prehľad infraštruktúr a iniciatív súvisiacich s EOSC

Landscape of EOSC-related Infrastructures and Initiatives

Oficiálna publikácia Európskej komisie, august 2020


Príručka pre publikácie, dáta a iné výskumné výstupy Open Access - pre H2020 projekty venujúce sa COVID-19 a súvisiacim témam

Guidelines for open access to publications, data and other research outputs - Horizon 2020 projects working on the 2019 coronavirus disease (COVID-19), the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), and related topics

  1. apríl 2020

Návrh partnerstva EOSC (Draft proposal for aEuropean Partnership under Horizon Europe European Open Science Cloud (EOSC) PartnershipVersion, 28 May 2020)

EOSC partnership draft proposal 28.5.2020


Európska dátová stratégia

Európska dátová stratégia zverejnená EK dňa 19.2.2020 sa zameriava na vytvorenie jednotného trhu s údajmi, ktorý zabezpečí európsku globálnu konkurencieschopnosť a dátovú suverenitu.
So zámerom zabezpečiť vedúce postavenie EÚ v globálnej ekonomike údajov cieľom tejto európskej dátovej stratégie je:

 • Prijať legislatívne opatrenia týkajúce sa správy údajov, prístupu a opätovného použitia, napríklad na zdieľanie údajov medzi podnikmi a orgánmi verejnej správy v záujme verejnosti.
 • Sprístupniť údaje širším spôsobom otvorením vysoko hodnotných verejne uchovávaných údajov v celej EÚ a umožnením ich opätovného použitia zadarmo;
 • Investovať 2 miliardy EUR do európskeho projektu s vysokým dosahom na rozvoj infraštruktúr na spracovanie údajov, nástrojov na zdieľanie údajov, architektúr a mechanizmov riadenia na prospešné zdieľanie údajov a na združovanie energeticky účinných a dôveryhodných cloudových infraštruktúr a súvisiacich služieb;
 • Umožniť prístup k bezpečným, fair a konkurencieschopným cloudovým službám uľahčením vytvorenia trhu obstarávania služieb spracovania údajov a vytvorením jasného regulačného rámca pre cloud;
 • Umožniť používateľom, aby mali kontrolu nad svojimi údajmi a investovali do budovania kapacít pre malé a stredné podniky a digitálne zručnosti;
 • Podporovať zavádzanie spoločných európskych dátových priestorov v kľúčových odvetviach, ako je priemyselná výroba, ekologické obchody, mobilita alebo zdravie.

V rámci dátovej stratégie Európska komisia uverejnila správu o zdieľaní údajov medzi podnikmi a vládou (B2G). Správa od skupiny odborníkov na vysokej úrovni obsahuje súbor politických, právnych a finančných odporúčaní, ktoré prispejú k tomu, aby zdieľanie údajov B2G vo verejnom záujme bolo škálovateľnou, zodpovednou a udržateľnou praxou v EÚ.

Dokumenty na stiahnutie: European_data_strategy_skEuropean_data_strategy_enTlačová správa EK


Strategický implementačný plán EOSC

Európska výkonná rada pre Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC) vydala v júli 2019 strategický implementačný plán EOSC, ktorým sa zriaďuje prvých päť pracovných skupín a výstupy, ktoré sa budú priamo zaoberať prioritnými oblasťami na vytváranie vedeckého cloudu. Strategický implementačný plán predstavuje činnosti, ktoré prispejú k realizácii EOSC na obdobie rokov 2019 – 2020. Je určený predovšetkým zainteresovaným subjektom zapojeným do budovania európskeho cloudu pre otvorenú vedu. Tento dokument predstavuje komplexný prehľad o vykonávaní EOSC s akčnými líniami a časovými harmonogramami na dané obdobie. Zoznam činností zahŕňa najnovšie schválené projekty Horizont 2020 súvisiace s EOSC.

EOSC Strategic Implementation Plan 2019 – 2020


EOSC pracovný plán 2019 – 2020

Výkonná rada EOSC vydala prvú verziu pracovného plánu EOSC. Plán definuje kľúčové výstupy a ich časové harmonogramy plánované v prvej fáze realizácie EOSC – od polovice roku 2019 do konca roku 2020. Pracovný plán sa bude pravidelne aktualizovať, a to najbližšie v prvom štvrťroku 2020.

EOSC Work Plan 2019-2020

Pozrite si aktuálne programy a výzvy, do ktorých je možné sa zapojiť. 

Výzva EOSC Future Domain Ambassadors #2

Ako súčasť projektu EOSC Future spustila Výskumná dátová aliancia (RDA) výzvy na predkladanie návrhov na zlepšenie rámca technických údajov pre Európsky cloud otvorenej vedy (EOSC).

 

Nová výzva EOSC Future Domain Ambassadors #2 podporuje sieť expertov pri integrácií ich disciplinárnej know-how a úspechoch komunity v rámci EOSC.

Aj prostredníctvom tejto výzvy sa projekt EOSC Future usiluje vybudovať taký Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC), ktorý reaguje na potreby a realitu rôznych špecifických výskumných komunít v EÚ.

Za týmto účelom EOSC Future Domain Ambassadors #2 oslovuje výskumníkov a vedecké skupiny, aby participovali ako experti a kvalifikovaní sprostredkovatelia na rozvoji EOSC v rámci svojich príslušných komunít.

 

Táto výzva sa zameriava na uchádzačov, ktorí majú:

 • odborné znalosti v oblasti výskumných infraštruktúr v konkrétnej vedeckej oblasti
 • znalosti prostredia európskej dátovej infraštruktúry
 • komunikačné schopnosti
 • predchádzajúce skúsenosti s aktivitami RDA a záväzok k výstupom RDA

Návrhy k výzve musia obsahovať podrobný plán zvyšovania povedomia a prístupu k EOSC v rámci konkrétnej výskumnej komunity, pričom sa identifikujú:

 • osvetové aktivity súvisiace s konkrétnou komunitou a oblasťou
 • výhody EOSC-u v disciplinárnom kontexte
 • riešenia potencionálych prekážok zapojenia sa do aktivít EOSC

Výskumná dátová aliancia (RDA) uvíta žiadosti osôb, či skupín, ktorých hodnoty a princípy práce sú v súlade s RDA a s princípmi FAIR dát (vyhľadateľné, prístupné, interoperabilné, opakovane použiteľné).

Výzva je otvorená pre širokú škálu uchádzačov z rôznych oblastí, vrátane pomocných alebo vedúcich výskumníkov, dátových profesionálov a vedcov.

Poznámka: Výzva nie je otvorená pre členov konzorcia EOSC Future ani pre žiadateľov pochádzajúcich mimo členských štátov EÚ a pridružených krajín.

Čo je súčasťou grantu ?

V priebehu projektu EOSC Future bude poskytnutých 10 grantov v maximálnej výške príspevku 10 000 EUR.

Žiadosť je možné podať do 15.septembra 2022 (do 16.tej hod.).

Výzva RDA Open Call for cross disciplinary science adoption grants #2

V rámci projektu EOSC Future zverejnila Výskumná dátová aliancia (RDA) tiež výzvu Open Call for cross disciplinary science adoption grants #2, v ktorej nabáda malé komunitné projekty, aby otestovali a prispôsobili medzidisciplinárne postupy v rámci EOSC podľa výstupov a odporúčaní RDA.

 

Návrhy by mali byť schopné okrem iného preukázať:

 • metodológiu na zefektívnenie interdisciplinárneho výskumu
 • špecifické výhody pre výskumné komunity využívajúce služby EOSC (napr. správa a ukladanie údajov, cloudové služby atď.)
 • príklady alebo získané poznatky týkajúce sa otvorených noriem vychádzajúcich zo štandardov vedeckej komunity a medziodborovej interoperability
 • záväzok k interdisciplinárnej implementácii výstupov a odporúčaní RDA

Podané žiadosti musia predstavovať nielen komunitný výskum špecifický pre vednú disciplínu, no tiež musia poukázať aj na príklady k záväzkom FAIR dát a dátovej interoperability.

 

V rámci tejto výzvy sa v priebehu projektu EOSC Future udeľujú 4 granty, každý v celkovej výške maximálne 50 000 EUR.

 

Očakáva sa, že žiadatelia navrhnú koherentný plán šírenia informácií, ktorý pokryje 6-9 mesiacov práce.

Žiadateľmi môžu byť výskumní pracovníci, dátoví vedci, členovia Európskej výskumnej skupiny, organizácií alebo malých a stredných podnikov.

 

Výzva je pre žiadateľov otvorená do 15.septembra 2022 (do 16.tej hod.).

EOSC Platform Early Adopter Programme

V aktuálnej fáze implementácie poskytuje EOSC výkonný nástroj na riešenie zložitých problémov spracovania údajov v rôznych oblastiach. V súvislosti s tým spustil EOSC Future v súčinnosti s projektami C-SCALEDICEEGI-ACEOpenAIRE NexusReliance a ARCHIVERProgram včasného osvojenia platformy EOSC. Na základe neho získajú výskumné komunity a poskytovatelia služieb pomoc s prístupom k službám a odborným znalostiam EOSC.

 

Cieľom Programu včasného osvojenia platformy EOSC je podporiť kultúru spolupráce medzi výskumníkmi a poskytovateľmi v rámci ekosystému EOSC. Praktický formát programu poskytne výskumným komunitám a poskytovateľom služieb odborné znalosti a zdroje, ktoré pokrývajú rôzne služby a e-infraštruktúry.

Okrem vecnej podpory, budú mať účastníci programu možnosť zohrávať aktívnu rolu v rámci vývoja EOSC-u. Pomôžu tak vytvoriť EOSC, ktorý bude slúžiť aktuálnym a skutočným potrebám európskych výskumných komunít vo všetkých oblastiach.

Prostredníctvom programu sa EOSC Future zameria na:

 • zvýšenie povedomia o EOSC-u u výskumníkov prostredníctvom poskytovania odborných znalostí a zdrojov
 • získanie prehľadu o potrebách používateľov a možných prípadov použitia EOSC-u ( napr. analýzy údajov vo veľkom federatívnom prostredí na využitie rôznych pokročilých technológií, ako je prenos údajov, správa údajov atď.)
 • podporovať kultúru spolupráce medzi výskumníkmi a poskytovateľmi služieb EOSC
 • posilniť dôveru v kapacity a schopnosti EOSC-u
 • integrovať nové služby a zdroje do EOSC s cieľom obohatiť jeho celkovú funkčnosť
 • umiestniť používateľov do centra vývoja intuitívneho a účelovo prispôsobeného prostredia, ktoré reaguje na skutočné potreby výskumníkov vo všetkých oblastiach

Program je určený pre:

 • poskytovateľov, ktorí chcú integrovať svoje služby do EOSC-Core, aby ich sprístupnili širokej výskumnej komunite
 • výskumné komunity zamerané na riešenie medziodborových, spoločenských alebo zložitých výskumných výziev využívaním zdrojov EOSC z rôznych disciplín alebo elektronických infraštruktúr

V rámci Programu včasného osvojenia platformy EOSC, budete mať prístup k množstvu služieb a zdrojov, ktoré podporia vašu komunitu, inštitúciu, či organizáciu počas celého vedeckého cyklu. Dostanete tiež stálu podporu od odborníkov, ktorí vám pomôžu identifikovať, získať a používať služby a zdroje, ktoré budú najlepšie vyhovovať vašim požiadavkám.

Ak prevádzkujete služby, odborníci vás podporia pri ich „zaradení“ do EOSC. To vám umožní nielen ponúkať svoje služby širšej komunite EOSC, ale tiež využívať služby EOSC-Core (t.j. AAI, technickú pomoc, monitorovanie, vedenie účtovníctva atď.), čo je séria funkcií, ktoré môžu zjednodušiť prístup k vašim službám a znížiť prevádzkové náklady.

Účasťou v programe budete zohrávať aktívnu úlohu vo vývoji EOSC a jeho ďalšej implementácie. Svojimi postrehmi, pripomienkami a nápadmi pomôžete EOSC Future a ďalším partnerom vytvoriť EOSC, ktorý môže lepšie slúžiť európskym výskumníkom.

 

Projekty včasného osvojenia

Vybraní žiadatelia budú zoskupení do „projektov včasného osvojenia“ s dobre definovanými pracovnými plánmi a cieľmi (napr. začlenenie služby do EOSC, spustenie pracovného toku analýzy údajov atď.). Každý projekt môže trvať 3, 6 alebo 12 mesiacov.

 

Projekty včasného osvojenia získajú podporu v nasledujúcich oblastiach:

 • prístup k technickým službám a zdrojom počas celého cyklu projektu
 • získanie technickej podpory od expertov projektu EOSC Future a projektových partnerov na identifikáciu, prístup a používanie služieb a zdrojov
 • zavedenie služieb na EOSC Marketplace a zviditeľnenie služieb pre širšiu komunitu EOSC
 • profitovanie zo služieb EOSC (AAI – autentifikačná a autorizačná infraštruktúra, monitorovanie, účtovníctvo, atď. ...)

Vezmite prosím na vedomie, že cieľom programu je poskytovať technickú podporu, to však nezahŕňa priamu finančnú podporu žiadateľom. V prípade záujmu o poskytnutie finančnej podpory pre konkrétny projekt, si pozrite aktuálne výzvy v programe Horizont Európa.

 

Participácia

Program je zameraný na poskytovateľov služieb, ktorí chcú integrovať svoje služby do EOSC-Core, sprístupniť ich širokej výskumnej komunite a výskumným komunitám pracujúcim na riešení medzidisciplinárnych, spoločenských alebo komplexných výskumných výziev s pomocou zdrojov EOSC z rôznych odborov alebo e-infraštruktúr.

 

Žiadosti o zaradenie do projektov musia obsahovať:

 • zhrnutie výskumného projektu, vedeckej oblasti a potencionálneho vplyvu
 • informácie o tom, ako projekt využije zdroje združené v EOSC
 • pre poskytovateľov výber služieb EOSC – Core

V druhej fáze budú úspešné projekty schopné rozšíriť svoje projekty smerom k produkcii v plnom rozsahu.

 

Viac informácií o programe sa dozviete TU. 

 

Hlavný informačný portál o EOSC: www.eosc.eu

 

Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8/A

840 05 Bratislava

Tel.: +421 2 69253 178

www.cvtisr.sk

 

Kontaktná kancelária pre Open Access CVTI SR

www.otvorenaveda.cvtisr.sk

Mgr. Jitka Dobbersteinová

email: jitka.dobbersteinova@cvtisr.sk

 

Odbor medzinárodnej spolupráce CVTI SR

RNDr. Ing. Anna Krivjanská

email: anna.krivjanska@cvtisr.sk

 

Aktuálne novinky, podujatia, výzvy a programy z oblasti EOSC.