Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC)

Čo je EOSC?

Európsky cloud pre otvorenú vedu je celoeurópskou iniciatívou na podporu otvorenej vedy a otvorených inovácií.

Predstavuje sieť organizácií a infraštruktúr z rôznych krajín a komunít, ktorá podporuje otvorené vytváranie a šírenie poznatkov a vedeckých údajov.

EOSC je víziou federatívneho, globálne prístupného, multidisciplinárneho prostredia, v ktorom výskumní pracovníci, inovátori, podniky a občania môžu navzájom publikovať, vyhľadávať, využívať a opätovne využívať údaje, nástroje, publikácie a ďalšie výstupy na výskumné, inovačné a vzdelávacie účely (Report on the governance and financial schemes for the European Open Science Cloud).

Zámerom EOSC je zoskupovať existujúce infraštruktúry vedeckých údajov, ktoré sú teraz fragmentované medzi jednotlivé vedné disciplíny a členské štáty EÚ. Tým sa uľahčí a zefektívni prístup k vedeckým údajom (Realising the European Open Science Cloud).

 

Informačné video o EOSC

Pre oboznámenie sa s Európskym cloudom pre otvorenú vedu si môžete pozrieť informačné video, ktoré pripravil EOSC secretariat v spolupráci s rakúskym partnerom FFG:

EOSC What do you need to know?

 


Národná pracovná skupina pre EOSC

Národná pracovná skupina pre EOSC bola zriadená v novembri 2019 pri CVTI SR, v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠVVaŠ SR. CVTI SR zastupuje SR aj v štruktúre EOSC Governance Board (Výkonná rada EOSC).

Národná pracovná skupina bude slúžiť ako odborný strategický a poradný orgán pre formovanie stanovísk a pozícii SR v rámci iniciatívy EOSC.

Zoznam členov národnej pracovnej skupiny pre EOSC

 


Štruktúra asociácie EOSC 

Do EOSC sa ako členovia môžu pripojiť organizácie sídliace v členských krajinách EÚ, rovnako i krajiny pridružené v rámcovom programe EÚ pre výskum a inováciu. Iné organizácie sa môžu pripojiť ako pozorovatelia. Do pozorovateľského statusu sú podporované organizácie z rozširujúcich sa krajín a s obmedzeným zapojením sa do EOSC.

Každý členský štát a pridružená krajina, ktorá má viac ako jednu organizáciu za člena asociácie EOSC, môže vymenovať jedného člena, ktorý bude pôsobiť ako poverená organizácia reprezentujúca národné záujmy. Za Slovensko je status poverenej organizácie zverený CVTI SR.

 

Asociácia EOSC je riadené prostredníctvom troch hlavných orgánov: Valného zhromaždenia, Predstavenstva a Sekretariátu.

 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom asociácie EOSC a je zložené z jedného delegáta za člena, ktorý má hlasovacie právomoci a z jedného zástupcu za pozorovateľa bez hlasovacej právomoci. Valné zhromaždenie volí predsedu EOSC asociácie na trojročné obdobie. Opakovane zvolený môže byť v nasledujúcom volebnom období. Predseda riadi zasadnutia Valného zhromaždenia a Predstavenstva. Od roku 2021 je predsedom asociácie EOSC Karel Luyben.

 

Predstavenstvo riadi aktivity EOSC asociácie prostredníctvom implementácie rozhodnutí prijatých Valným zhromaždením. Predstavenstvo je zložené z členov správnej rady, ktorí sú menovaní samostatne z delegátov Valného zhromaždenia. Na čele stojí predseda podporovaný viceprezidentom a pokladníkom. Na obdobie rokov 2021-2023 sú členmi správnej rady Predstavenstva menovaní Marialuisa Lavitrano, Suzanne Dumouchel a Klaus Tochtermann. V období 2021-2022 sú členmi správnej rady Sarah Jones a Ignacio Blanquer. V rokoch 2022-2024 zastávajú funkciu členov správnej rady Predstavenstva Sara Garavelli , Bob Jones a Wilhelm Widmark. Zloženie Predstavenstva má zabezpečiť rovnováhu z hľadiska pohlavia, rozmanitosti, geografického pokrytia, odbornosti a zastúpenia zainteresovaných strán.

 

Sekretariát, riadený generálnym tajomníkom, podporuje a radí predsedovi, Predstavenstvu i Valnému zhromaždeniu a koordinuje implementácie ich rozhodnutí. Generálny sekretár je poverený vedením Sekretariátu, každodenným riadením asociácie EOSC a vykonáva funkciu tajomníka Predstavenstva a Valného zhromaždenia. Aktuálnou generálnou sekretárkou je Ute Gunsenheimer.

 

Pracovnéporadné orgány môže vytvárať asociácia EOSC za účelom riešenia problémov a poradenstva pri plnení poslania EOSC.

 

 • Viacročný plán pre EOSC

Viacročný plán EOSC (MAR – Multiannual Roadmap) 2023 – 2024 bol zverejnený. MAR 2023-2024 poskytuje rámec priorít s odvodenými aktivitami a ukazovateľmi pre druhú etapu implementácie SRIA v rámci programu Horizont Európa. Druhá etapa (2023 – 2024) sa má zameriavať aj na zapojenie priemyselných hráčov, čo vytvorí ďalšiu pridanú hodnotu. V rámci tejto etapy má prísť k prepojeniu EOSC okrem vedeckej komunity, aj so širším verejným a súkromným sektorom.

Za hlavné priority plánu boli označené nasledovné oblasti:

  • Obchodné/zdrojové modely
  • Rozvoj EOSC-Core a vstupných postupov
  • Interoperabilita a vyhľadávanie dát
  • Kvalita dát
  • Zapojenie členských krajín
  • Uznanie a ocenenie vedcov

Dokument Multi-Annual Roadmap pre obdobie 2023 - 2024 je dostupný online.

 • Pracovný program Horizontu Európa, oblasť "Research Infrastructures" (pokrývajúci aj oblasť EOSC) na roky 2021-22

Výzvy týkajúce sa EOSC (označené ako "INFRAEOSC") sú uvedené na stranách 28-56 dokumentu pracovného programu.

 • "Memorandum of Understanding" (verzia - draft, z 26.2.2021) pre partnerstvo EOSC

Memorandum of Understanding stanovuje zmluvné dojednania medzi EK a EOSC asociáciou. Podpísaním memoranda medzi EK a EOSC asociáciou v júni 2021 vzniká európske partnerstvo EOSC.

 • Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) EOSC (Verzia 1.0, 15. 2.2021)

         SRIA EOSC

Hlavným cieľom strategického programu pre výskum a inovácie (Strategic Research and Innovation Agenda – SRIA) je definovať všeobecný rámec pre budúce strategické aktivity v oblasti výskumu,       vývoja a inovácií vo vzťahu k európskemu cloudu pre otvorenú vedu (EOSC). Tento rámec sa bude rozvíjať a ďalej definovať v rámci európskeho partnerstva EOSC, vytvoreného v rámci programu Horizont Európa.

 • EOSC Steering Board a jeho kompetencie

Hlavným cieľom tejto neformálnej expertnej skupiny je od roku 2021 poskytovať poradenstvo a odborné znalosti EK a jej oddeleniam v súvislosti so stratégiou pre EOSC, podporovať koordináciu a synergie s európskymi a národnými politikami a investíciami do EOSC a pomáhať pri monitorovaní celkového strategického vývoja a implementácie EOSC. EOSC-SB je súčasťou dojednaní tripartitného riadenia pre EOSC po roku 2020, kde predstavuje kolektívne záujmy a príspevky členských štátov, asociovaných krajín a záujmov Európskej únie.

EOSC Steering Board - Terms of Reference

 • Záverečná správa Výkonnej rady EOSC

EOSC Executive Board Final Progress Report

Dokument sumarizuje činnosť Výkonnej rady EOSC počas jej existencie až do     decembra 2020. Účelom výkonnej rady EOSC bolo dohliadať na implementáciu EOSC, poskytovať rady pri implementácii strategických a finančných nastavení a pomáhať pri prechode riadenia EOSC po roku 2020. Január 2021

 • 6 odporúčaní pre realizáciu FAIR praktík

Six Recommendations for Implementation of FAIR Practice

Oficiálna publikácia Európskej komisie, október 2020

 

 • PID (Persistent Identifier) zásady pre Európsky cloud pre otvorenú vedu

A Persistent Identifier (PID) policy for the European Open Science Cloud

Oficiálna publikácia Európskej komisie, október 2020

 

 • Hodnotiaca správa prvej implementačnej fázy (2018 – 2020) Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC)

Evaluation of the first implementation phase (2018-2020) of the European Open Science Cloud

Správa poskytuje hodnotenie týkajúce sa pokroku pri budovaní Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) počas jeho počiatočnej fázy implementácie 2018 – 2020. Správu vypracovala Európska komisia s cieľom informovať členské štáty o dosiahnutom pokroku na základe informácií dostupných do začiatku septembra 2020. Jej cieľom je predložiť ju na vyjadrenie v poslednom štvrťroku 2020 správnej rade EOSC (EOSC Governance Board) a Strategickému programovému výboru H2020, ku ktorému táto rada patrí.

23. september 2020

 

 • Prehľad infraštruktúr a iniciatív súvisiacich s EOSC

Landscape of EOSC-related Infrastructures and Initiatives

Oficiálna publikácia Európskej komisie, august 2020

 

 • Príručka pre publikácie, dáta a iné výskumné výstupy Open Access - pre H2020 projekty venujúce sa COVID-19 a súvisiacim témam

Guidelines for open access to publications, data and other research outputs - Horizon 2020 projects working on the 2019 coronavirus disease (COVID-19), the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), and related topics

24. apríl 2020

 

 • Návrh partnerstva EOSC (Draft proposal for aEuropean Partnership under Horizon Europe European Open Science Cloud (EOSC) PartnershipVersion, 28 May 2020)

EOSC partnership draft proposal 28.5.2020

 

 • Európska dátová stratégia

Európska dátová stratégia zverejnená EK dňa 19.2.2020 sa zameriava na vytvorenie jednotného trhu s údajmi, ktorý zabezpečí európsku globálnu konkurencieschopnosť a dátovú suverenitu.
So zámerom zabezpečiť vedúce postavenie EÚ v globálnej ekonomike údajov cieľom tejto európskej dátovej stratégie je:

 • Prijať legislatívne opatrenia týkajúce sa správy údajov, prístupu a opätovného použitia, napríklad na zdieľanie údajov medzi podnikmi a orgánmi verejnej správy v záujme verejnosti.
 • Sprístupniť údaje širším spôsobom otvorením vysoko hodnotných verejne uchovávaných údajov v celej EÚ a umožnením ich opätovného použitia zadarmo;
 • Investovať 2 miliardy EUR do európskeho projektu s vysokým dosahom na rozvoj infraštruktúr na spracovanie údajov, nástrojov na zdieľanie údajov, architektúr a mechanizmov riadenia na prospešné zdieľanie údajov a na združovanie energeticky účinných a dôveryhodných cloudových infraštruktúr a súvisiacich služieb;
 • Umožniť prístup k bezpečným, fair a konkurencieschopným cloudovým službám uľahčením vytvorenia trhu obstarávania služieb spracovania údajov a vytvorením jasného regulačného rámca pre cloud;
 • Umožniť používateľom, aby mali kontrolu nad svojimi údajmi a investovali do budovania kapacít pre malé a stredné podniky a digitálne zručnosti;
 • Podporovať zavádzanie spoločných európskych dátových priestorov v kľúčových odvetviach, ako je priemyselná výroba, ekologické obchody, mobilita alebo zdravie.

V rámci dátovej stratégie Európska komisia uverejnila správu o zdieľaní údajov medzi podnikmi a vládou (B2G). Správa od skupiny odborníkov na vysokej úrovni obsahuje súbor politických, právnych a finančných odporúčaní, ktoré prispejú k tomu, aby zdieľanie údajov B2G vo verejnom záujme bolo škálovateľnou, zodpovednou a udržateľnou praxou v EÚ.

Dokumenty na stiahnutie: European_data_strategy_sk; European_data_strategy_en; Tlačová správa EK

 

 • Strategický implementačný plán EOSC

Európska výkonná rada pre Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC) vydala v júli 2019 strategický implementačný plán EOSC, ktorým sa zriaďuje prvých päť pracovných skupín a výstupy, ktoré sa budú priamo zaoberať prioritnými oblasťami na vytváranie vedeckého cloudu. Strategický implementačný plán predstavuje činnosti, ktoré prispejú k realizácii EOSC na obdobie rokov 2019 – 2020. Je určený predovšetkým zainteresovaným subjektom zapojeným do budovania európskeho cloudu pre otvorenú vedu. Tento dokument predstavuje komplexný prehľad o vykonávaní EOSC s akčnými líniami a časovými harmonogramami na dané obdobie. Zoznam činností zahŕňa najnovšie schválené projekty Horizont 2020 súvisiace s EOSC.

EOSC Strategic Implementation Plan 2019 – 2020

 

 • EOSC pracovný plán 2019 – 2020

Výkonná rada EOSC vydala prvú verziu pracovného plánu EOSC. Plán definuje kľúčové výstupy a ich časové harmonogramy plánované v prvej fáze realizácie EOSC – od polovice roku 2019 do konca roku 2020. Pracovný plán sa bude pravidelne aktualizovať, a to najbližšie v prvom štvrťroku 2020.

EOSC Work Plan 2019-2020

 

 

Hlavný informačný portál o EOSC: www.eosc.eu

 

Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8/A

840 05 Bratislava

Tel.: +421 2 69253 178

www.cvtisr.sk

 

Kontaktná kancelária pre Open Access CVTI SR

www.otvorenaveda.cvtisr.sk

Mgr. Jitka Dobbersteinová

email: jitka.dobbersteinova@cvtisr.sk

 

Odbor medzinárodnej spolupráce CVTI SR

RNDr. Ing. Anna Krivjanská

email: anna.krivjanska@cvtisr.sk