Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC)

Čo je EOSC?

Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC) je celoeurópskou iniciatívou na podporu otvorenej vedy a otvorených inovácií.

Predstavuje sieť organizácií a infraštruktúr z rôznych krajín a komunít, ktorá podporuje otvorené vytváranie a šírenie poznatkov a vedeckých dát.

EOSC je víziou federatívneho, globálne prístupného, multidisciplinárneho prostredia, v ktorom výskumní pracovníci, inovátori, podniky a občania môžu navzájom publikovať, vyhľadávať, využívať a opätovne využívať dáta, nástroje, publikácie a ďalšie výstupy na výskumné, inovačné a vzdelávacie účely (Report on the governance and financial schemes for the European Open Science Cloud).

Zámerom EOSC je zoskupovať existujúce infraštruktúry vedeckých dát, ktoré sú teraz fragmentované medzi jednotlivé vedné disciplíny a členské štáty EÚ. Tým sa uľahčí a zefektívni prístup k vedeckým dátam (Realising the European Open Science Cloud).

 

Informačný leták EOSC  

 

 

Informačné videá o EOSC

Pre oboznámenie sa s Európskym cloudom pre otvorenú vedu si môžete pozrieť informačné video, ktoré pripravil EOSC secretariat v spolupráci s rakúskym partnerom FFG:

EOSC What do you need to know?

 

EOSC Portal pripravil video, ktorým oboznamuje záujemcov so zásadami a princípmi svojho fungovania: 

Discover the EOSC Portal

 

Štruktúra asociácie EOSC

Do EOSC sa ako členovia môžu pripojiť organizácie sídliace v členských krajinách EÚ, rovnako i krajiny pridružené v rámcovom programe EÚ pre výskum a inováciu. Iné organizácie sa môžu pripojiť ako pozorovatelia. Do pozorovateľského statusu sú podporované organizácie z rozširujúcich sa krajín a s obmedzeným zapojením sa do EOSC.

Každý členský štát a pridružená krajina, ktorá má viac ako jednu organizáciu za člena asociácie EOSC, môže vymenovať jedného člena, ktorý bude pôsobiť ako poverená organizácia reprezentujúca národné záujmy. Za Slovensko je status poverenej organizácie zverený CVTI SR.

 

Asociácia EOSC je riadené prostredníctvom troch hlavných orgánov: Valného zhromaždenia, Predstavenstva a Sekretariátu.

 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom asociácie EOSC a je zložené z jedného delegáta za člena, ktorý má hlasovacie právomoci a z jedného zástupcu za pozorovateľa bez hlasovacej právomoci. Valné zhromaždenie volí predsedu EOSC asociácie na trojročné obdobie. Opakovane zvolený môže byť v nasledujúcom volebnom období. Predseda riadi zasadnutia Valného zhromaždenia a Predstavenstva. Od roku 2021 je predsedom asociácie EOSC Karel Luyben.

 

Predstavenstvo riadi aktivity EOSC asociácie prostredníctvom implementácie rozhodnutí prijatých Valným zhromaždením. Predstavenstvo je zložené z členov správnej rady, ktorí sú menovaní samostatne z delegátov Valného zhromaždenia. Na čele stojí predseda podporovaný viceprezidentom a pokladníkom. 

 

Sekretariát, riadený generálnym tajomníkom, podporuje a radí predsedovi, Predstavenstvu i Valnému zhromaždeniu a koordinuje implementácie ich rozhodnutí. Generálny sekretár je poverený vedením Sekretariátu, každodenným riadením asociácie EOSC a vykonáva funkciu tajomníka Predstavenstva a Valného zhromaždenia. Aktuálnou generálnou sekretárkou je Ute Gunsenheimer.

 

Pracovnéporadné orgány môže vytvárať asociácia EOSC za účelom riešenia problémov a poradenstva pri plnení poslania EOSC.

 

Politiky otvorenej vedy v rámci krajín EÚ+

Interaktívna mapa poskytuje prehľad a informácie o politikách otvorenej vedy v členských krajinách EÚ, ako i v pridružených krajinách zapojených do programu Horizont Európa. Informácie o jednotlivých krajinách zdôrazňujú vývoj politík otvorenej vedy a národných iniciatív vrátane výskumných infraštruktúr. 

 

Národné tripartitné podujatie EOSC: Slovensko na ceste k otvorenej vede 

Dňa 31. mája 2023 sa v Bratislave, v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), uskutočnilo historicky prvé slovenské národné tripartitné podujatie EOSC.

CVTI SR sa z pozície poverenej organizácie v EOSC asociácii (EOSC-A) zameriava na koordináciu aktivít Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) v Slovenskej republike.

Na národnom tripartitnom podujatí sa stretla slovenská vedecká komunita, aby diskutovala o doterajšom pokroku a výsledkoch v oblasti otvorenej vedy. Z diskusií vzišli viaceré podnetné príspevky o aktuálnych nedostatkoch. Jasné definovanie nedostatkov dopomôže k celkovému rozvoju EOSC iniciatívy na Slovensku. Rovnako prebiehala diskusia aj o budúcich úlohách, ktoré je potrebné pre fungovanie princípov EOSC na Slovensku zaviesť.

 

 

 

 

Účastníci

Na národnom tripartitnom podujatí EOSC sa zúčastnili zástupcovia trojstrannej spolupráce EOSC, teda zástupcovia Európskej komisie, asociácie EOSC, ako i slovenskí zástupcovia z Riadiaceho výboru EOSC. Rovnako boli prítomní ďalší výskumníci a poprední členovia slovenskej komunity otvorenej vedy.

 

Témy podujatia

Robert Ševčík, generálny riaditeľ sekcie vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vo svojom príhovore povedal: „Údaje a dáta sú základom, počiatočným prvkom, z ktorého postupne vzniká informácia, vedomosť, myšlienka, inovácia a nakoniec aj prelomový objav.  Objav a poznatky sú na konci vedeckého bádania. My na Slovensku, sme aktuálne pevne verím na historickom počiatku zdieľania dát medzi vedcami a výskumnými pracoviskami. Máme špičkových vedeckých pracovníkov a ich výsledky sú svetové, no je potrebné zapracovať na zdieľaní dát pre ďalší rozvoj vedy na Slovensku. Dnešné podujatie (prvé slovenské tripartitné podujatie EOSC) je teda pre slovenskú vedu v prenesenom slova zmysle historickým.“

 

Iniciatíva Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) bola na podujatí prezentovaná v celej svojej komplexnosti a z rozličných uhlov pohľadu.

 

Z pohľadu Európskej komisie boli predstavené témy aktuálnej pozície EK k otvorenej vede a k iniciatíve EOSC. Otvorená veda i EOSC predstavujú pre Európsku komisiu politické priority. Aj pre ich dôležitosť boli predstavené ciele riadenia a fungovania EOSC po roku 2027 (po ukončení rámcového programu Horizont Európa). Na tieto prezentácie o budúcnosti EOSC nadviazal prezident EOSC asociácie Karel Luyben, ktorý predstavil aktuálne aktivity a priority EOSC-A.

 

Slovenská zástupkyňa v Riadiacom výbore EOSC, vedúca oddelenia medzinárodnej spolupráce CVTI SR Anna Krivjanská, oboznámila vedeckú komunitu s funkciou a úlohami Riadiaceho výboru EOSC. Výbor zastupuje v rámci EOSC záujmy jednotlivých členov, či asociovaných partnerov. Rovnako prispieva v oblasti politickej, komunikačnej agendy a slúži na zdieľanie osvedčených postupov na národnej a európskej úrovni.

 

Potrebu zapojenia sa do EOSC pre slovenských výskumníkov a vedecké inštitúcie zdôraznil Marek Cebecauer. Príležitosťou pre slovenských vedcov je zapájanie sa do pracovných skupín EOSC, v ktorých sa zdieľajú nadobudnuté informácie a skúsenosti. Pracovné skupiny sú príležitosťou pre aktívnejšie zapájanie sa slovenských vedcov do EOSC komunity.

 

Na podujatí prezentovala Gabriela Fišová aktivity CVTI SR, ako poverenej organizácie EOSC za SR. Poukázané bolo na aktivity a stratégie otvorenej vedy, ktoré majú uľahčiť a prispieť k transformácii vedy založenej na otvorenom princípe.

 

Nasledujúca panelová diskusia, zložená z vedeckých i vládnych predstaviteľov dospela k záveru, že Slovensko a ostatné členské štáty, či pridružené krajiny, ktoré sa zúčastňujú na implementácii EOSC, musia byť pripravené na zavedenie politík a poskytovanie dostatočných finančných zdrojov. Je potrebné, aby tvorcovia politík a poskytovatelia finančných prostriedkov kládli výskumu popredné miesto v spoločnosti.

 

Účastníci diskusie konkrétne zdôraznili potrebu:

 • informácii o otvorenej vede prispôsobených rôznym vedným odborom;
 • dobre definovaných stratégií a politík;
 • stimulov na zapojenie sa do publikovania v rámci otvoreného prístupu (OA);
 • spájania otvorenej vedy (v prípade výskumných dát) s inými typmi dát, najmä sektorových dát z vládnych inštitúcií, ktoré majú byť otvorené na opakované použitie.
 •  

Panelisti a účastníci tiež diskutovali o nákladoch spojených s otvorenými prístupmi pre inštitúcie a vydavateľov, ako aj o nákladoch spojených s prechodom od súčasných postupov. V krajinách, ako je Slovensko, kde je financovanie vedy nízkou politickou prioritou, je potrebné, aby agentúry financujúce výskum jasne poukázali na prínosy pre kvalitu výskumu, ktoré sa získajú vďaka praktikám otvorenej vedy.

 

Národné tripartitné podujatie EOSC bolo zakončené príkladmi iniciatív otvorenej vedy na Slovensku (systém monitorovania vírusu SARS-CoV2 a iných respiračných patogénov – Tomáš Szemes; národné centrum GAIA-X – Martina Le Gall Maláková; slovenský archív pre sociálne dáta – Miloslav Bahna)

 

Poslední traja rečníci ponúkli príklady súčasných iniciatív na Slovensku, ktoré dokazujú úsilie krajiny o to, aby sa otvorená veda stala „novou normou“.

 

Prehľad aktivít Slovenska pri uplatňovaní zásad EOSC nájdete TU. 

Využite možnosť pravidelného informovania o iniciatíve EOSC, aktuálnych výzvach, podujatiach a prihláste sa na odber EOSC newslettra.

 

Pracovná skupina pre medzinárodnú spoluprácu, výskumné infraštruktúry a EOSC

 

EOSC prepája dátové infraštruktúry, preto je problematika EOSC pričlenená do pracovnej skupiny pre medzinárodnú spoluprácu a výskumné infraštruktúry. 


Rozšírenie členov o zástupcov relevantných inštitúcií, do kompetencie ktorých patria výskumné dáta, rozvoj dátovej infraštruktúry a zastrešenie účasti v štruktúrach EOSC.

 

Úlohy pracovnej skupiny: 

 • vytvorenie strategickej podpory pre FAIR výskumné dáta v SR a budovanie EOSCu ako webu FAIR dát v SR.
 • strategické plánovanie rozvoja dátovej infraštruktúry v SR v súlade s FAIR princípmi, na najvyššej úrovni.
 • EOSC - je aj jednou z politických akcií, ktoré navrhla EK v rámci politickej agendy nového ERA - očakáva zapojenie v rámci národných politík, aktivít a nástrojov na podporu výskumu a inovácií.
 • Zapojením rozšírenej pracovnej skupiny sa posilní nadrezortná koordinácia účasti SR v EOSC.
 • Dobrá prax zo zahraničia - väčšina štátov EÚ má ustanovené koordinačné mechanizmy pre EOSC na najvyšších vládnych úrovniach.

 

⇒  Uznesenie Rady EVP k  materiálu „Návrh pracovných skupín Rady pre európsku vednú politiku“

 

⇒  Návrh pracovných skupín Rady pre európsku vednú politiku (EVP) 

 

 

EOSC SK sekretariát

 

EOSC SK sekretariát predstavuje podpornú jednotku a národný kontaktný bod, ktorý je zriedený pri CVTI SR. 

 

Hlavné úlohy sekretariátu: 

 • prevádzkovanie informačného portálu pre EOSC/ www. eosc.sk
 • tvorba a zdieľanie EOSC newsletterov 
 • organizácia informačných dní a podujatí
 • distribúcia strategických dokumentov 

 

 

 

 

Schéma implementácie EOSC

 

 

Pozrite si aktuálne programy a výzvy, do ktorých je možné sa zapojiť. 

 

Aktuálne verejné súťaže a výzvy v rámci EOSC:

 

Výzvy EOSC v programe Horizont Európa:

ID: HORIZON-INFRA-2024-EOSC-01-01

Ďalšie výzvy a pracovné ponuky:

 

EOSC Platform Early Adopter Programme

V aktuálnej fáze implementácie poskytuje EOSC výkonný nástroj na riešenie zložitých problémov spracovania údajov v rôznych oblastiach. V súvislosti s tým spustil EOSC Future v súčinnosti s projektami C-SCALEDICEEGI-ACEOpenAIRE NexusReliance a ARCHIVERProgram včasného osvojenia platformy EOSC. Na základe neho získajú výskumné komunity a poskytovatelia služieb pomoc s prístupom k službám a odborným znalostiam EOSC.

 

Cieľom Programu včasného osvojenia platformy EOSC je podporiť kultúru spolupráce medzi výskumníkmi a poskytovateľmi v rámci ekosystému EOSC. Praktický formát programu poskytne výskumným komunitám a poskytovateľom služieb odborné znalosti a zdroje, ktoré pokrývajú rôzne služby a e-infraštruktúry.

Okrem vecnej podpory, budú mať účastníci programu možnosť zohrávať aktívnu rolu v rámci vývoja EOSC-u. Pomôžu tak vytvoriť EOSC, ktorý bude slúžiť aktuálnym a skutočným potrebám európskych výskumných komunít vo všetkých oblastiach.

Prostredníctvom programu sa EOSC Future zameria na:

 • zvýšenie povedomia o EOSC-u u výskumníkov prostredníctvom poskytovania odborných znalostí a zdrojov
 • získanie prehľadu o potrebách používateľov a možných prípadov použitia EOSC-u ( napr. analýzy údajov vo veľkom federatívnom prostredí na využitie rôznych pokročilých technológií, ako je prenos údajov, správa údajov atď.)
 • podporovať kultúru spolupráce medzi výskumníkmi a poskytovateľmi služieb EOSC
 • posilniť dôveru v kapacity a schopnosti EOSC-u
 • integrovať nové služby a zdroje do EOSC s cieľom obohatiť jeho celkovú funkčnosť
 • umiestniť používateľov do centra vývoja intuitívneho a účelovo prispôsobeného prostredia, ktoré reaguje na skutočné potreby výskumníkov vo všetkých oblastiach

Program je určený pre:

 • poskytovateľov, ktorí chcú integrovať svoje služby do EOSC-Core, aby ich sprístupnili širokej výskumnej komunite
 • výskumné komunity zamerané na riešenie medziodborových, spoločenských alebo zložitých výskumných výziev využívaním zdrojov EOSC z rôznych disciplín alebo elektronických infraštruktúr

V rámci Programu včasného osvojenia platformy EOSC, budete mať prístup k množstvu služieb a zdrojov, ktoré podporia vašu komunitu, inštitúciu, či organizáciu počas celého vedeckého cyklu. Dostanete tiež stálu podporu od odborníkov, ktorí vám pomôžu identifikovať, získať a používať služby a zdroje, ktoré budú najlepšie vyhovovať vašim požiadavkám.

Ak prevádzkujete služby, odborníci vás podporia pri ich „zaradení“ do EOSC. To vám umožní nielen ponúkať svoje služby širšej komunite EOSC, ale tiež využívať služby EOSC-Core (t.j. AAI, technickú pomoc, monitorovanie, vedenie účtovníctva atď.), čo je séria funkcií, ktoré môžu zjednodušiť prístup k vašim službám a znížiť prevádzkové náklady.

Účasťou v programe budete zohrávať aktívnu úlohu vo vývoji EOSC a jeho ďalšej implementácie. Svojimi postrehmi, pripomienkami a nápadmi pomôžete EOSC Future a ďalším partnerom vytvoriť EOSC, ktorý môže lepšie slúžiť európskym výskumníkom.

 

Projekty včasného osvojenia

Vybraní žiadatelia budú zoskupení do „projektov včasného osvojenia“ s dobre definovanými pracovnými plánmi a cieľmi (napr. začlenenie služby do EOSC, spustenie pracovného toku analýzy údajov atď.). Každý projekt môže trvať 3, 6 alebo 12 mesiacov.

 

Projekty včasného osvojenia získajú podporu v nasledujúcich oblastiach:

 • prístup k technickým službám a zdrojom počas celého cyklu projektu
 • získanie technickej podpory od expertov projektu EOSC Future a projektových partnerov na identifikáciu, prístup a používanie služieb a zdrojov
 • zavedenie služieb na EOSC Marketplace a zviditeľnenie služieb pre širšiu komunitu EOSC
 • profitovanie zo služieb EOSC (AAI – autentifikačná a autorizačná infraštruktúra, monitorovanie, účtovníctvo, atď. ...)

Vezmite prosím na vedomie, že cieľom programu je poskytovať technickú podporu, to však nezahŕňa priamu finančnú podporu žiadateľom. V prípade záujmu o poskytnutie finančnej podpory pre konkrétny projekt, si pozrite aktuálne výzvy v programe Horizont Európa.

 

Participácia

Program je zameraný na poskytovateľov služieb, ktorí chcú integrovať svoje služby do EOSC-Core, sprístupniť ich širokej výskumnej komunite a výskumným komunitám pracujúcim na riešení medzidisciplinárnych, spoločenských alebo komplexných výskumných výziev s pomocou zdrojov EOSC z rôznych odborov alebo e-infraštruktúr.

 

Žiadosti o zaradenie do projektov musia obsahovať:

 • zhrnutie výskumného projektu, vedeckej oblasti a potencionálneho vplyvu
 • informácie o tom, ako projekt využije zdroje združené v EOSC
 • pre poskytovateľov výber služieb EOSC – Core

V druhej fáze budú úspešné projekty schopné rozšíriť svoje projekty smerom k produkcii v plnom rozsahu.

 

Viac informácií o programe sa dozviete TU. 

 


Dokumenty EOSC asociácie

Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) EOSC (Verzia 1.1, 1.11.2022)

SRIA 1.1

Aktualizovaná verzia Strategickej agendy pre výskum a inovácie (SRIA 1.1), vznikla s cieľom začleniť Viacročný plán pre EOSC (MAR) 2023-2024 do SRIA. Aj preto verzia SRIA 1.1 nie je úplnou aktualizáciou predošlej verzie SRIA 1.0. Počas roku 2023 bude následne vypracovaná nová verzia SRIA 2.0 v spolupráci s EOSC komunitou a Európskou komisiou. 

 


Viacročný plán pre EOSC

Viacročný plán EOSC (MAR – Multiannual Roadmap) 2023 – 2024 bol zverejnený. MAR 2023-2024 poskytuje rámec priorít s odvodenými aktivitami a ukazovateľmi pre druhú etapu implementácie SRIA v rámci programu Horizont Európa. Druhá etapa (2023 – 2024) sa má zameriavať aj na zapojenie priemyselných hráčov, čo vytvorí ďalšiu pridanú hodnotu. V rámci tejto etapy má prísť k prepojeniu EOSC okrem vedeckej komunity, aj so širším verejným a súkromným sektorom.

Za hlavné priority plánu boli označené nasledovné oblasti:

  • Obchodné/zdrojové modely
  • Rozvoj EOSC-Core a vstupných postupov
  • Interoperabilita a vyhľadávanie dát
  • Kvalita dát
  • Zapojenie členských krajín
  • Uznanie a ocenenie vedcov

Dokument Multi-Annual Roadmap pre obdobie 2023 - 2024 je dostupný online.


Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) EOSC (Verzia 1.0, 21.6.2021)

SRIA EOSC

Hlavným cieľom Strategickej agendy pre výskum a inovácie (Strategic Research and Innovation Agenda – SRIA) je definovať všeobecný rámec pre budúce strategické aktivity v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vo vzťahu k Európskemu cloudu pre otvorenú vedu (EOSC). Tento rámec sa bude rozvíjať a ďalej definovať v rámci európskeho partnerstva EOSC, vytvoreného v rámci programu Horizont Európa.

 


"Memorandum of Understanding" (verzia - draft, z 26.2.2021) pre partnerstvo EOSC

Memorandum of Understanding stanovuje zmluvné dojednania medzi EK a EOSC asociáciou. Podpísaním memoranda medzi EK a EOSC asociáciou v júni 2021 vzniká európske partnerstvo EOSC.


 

Dokumenty Riadiaceho výboru EOSC (EOSC-SB)

EOSC: prierezový európsky dátový priestor pre vedu, výskum a inovácie


EOSC Steering Board a jeho kompetencie

Hlavným cieľom tejto neformálnej expertnej skupiny je od roku 2021 poskytovať poradenstvo a odborné znalosti EK a jej oddeleniam v súvislosti so stratégiou pre EOSC, podporovať koordináciu a synergie s európskymi a národnými politikami a investíciami do EOSC a pomáhať pri monitorovaní celkového strategického vývoja a implementácie EOSC. EOSC-SB je súčasťou dojednaní tripartitného riadenia pre EOSC po roku 2020, kde predstavuje kolektívne záujmy a príspevky členských štátov, asociovaných krajín a záujmov Európskej únie.

EOSC Steering Board - Terms of Reference


Záverečná správa Výkonnej rady EOSC

EOSC Executive Board Final Progress Report

Dokument sumarizuje činnosť Výkonnej rady EOSC počas jej existencie až do     decembra 2020. Účelom výkonnej rady EOSC bolo dohliadať na implementáciu EOSC, poskytovať rady pri implementácii strategických a finančných nastavení a pomáhať pri prechode riadenia EOSC po roku 2020. Január 2021


Strategický implementačný plán EOSC

Európska výkonná rada pre Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC) vydala v júli 2019 strategický implementačný plán EOSC, ktorým sa zriaďuje prvých päť pracovných skupín a výstupy, ktoré sa budú priamo zaoberať prioritnými oblasťami na vytváranie vedeckého cloudu. Strategický implementačný plán predstavuje činnosti, ktoré prispejú k realizácii EOSC na obdobie rokov 2019 – 2020. Je určený predovšetkým zainteresovaným subjektom zapojeným do budovania európskeho cloudu pre otvorenú vedu. Tento dokument predstavuje komplexný prehľad o vykonávaní EOSC s akčnými líniami a časovými harmonogramami na dané obdobie. Zoznam činností zahŕňa najnovšie schválené projekty Horizont 2020 súvisiace s EOSC.

EOSC Strategic Implementation Plan 2019 – 2020


EOSC pracovný plán 2019 – 2020

Výkonná rada EOSC vydala prvú verziu pracovného plánu EOSC. Plán definuje kľúčové výstupy a ich časové harmonogramy plánované v prvej fáze realizácie EOSC – od polovice roku 2019 do konca roku 2020. Pracovný plán sa bude pravidelne aktualizovať, a to najbližšie v prvom štvrťroku 2020.

EOSC Work Plan 2019-2020

 

Všeobecné dokumenty EOSC

Európska komisia vydala v súvislosti s EOSC tieto strategické dokumenty: 


Pracovný program Horizontu Európa, oblasť "Research Infrastructures" (pokrývajúci aj oblasť EOSC) na roky 2021-22

Výzvy týkajúce sa EOSC (označené ako "INFRAEOSC") sú uvedené na stranách 28-56 dokumentu pracovného programu.


6 odporúčaní pre realizáciu FAIR praktík

Six Recommendations for Implementation of FAIR Practice

Oficiálna publikácia Európskej komisie, október 2020


PID (Persistent Identifier) zásady pre Európsky cloud pre otvorenú vedu

A Persistent Identifier (PID) policy for the European Open Science Cloud

Oficiálna publikácia Európskej komisie, október 2020


Hodnotiaca správa prvej implementačnej fázy (2018 – 2020) Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC)

Evaluation of the first implementation phase (2018-2020) of the European Open Science Cloud

Správa poskytuje hodnotenie týkajúce sa pokroku pri budovaní Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) počas jeho počiatočnej fázy implementácie 2018 – 2020. Správu vypracovala Európska komisia s cieľom informovať členské štáty o dosiahnutom pokroku na základe informácií dostupných do začiatku septembra 2020. Jej cieľom je predložiť ju na vyjadrenie v poslednom štvrťroku 2020 správnej rade EOSC (EOSC Governance Board) a Strategickému programovému výboru H2020, ku ktorému táto rada patrí.

23.september 2020


Prehľad infraštruktúr a iniciatív súvisiacich s EOSC

Landscape of EOSC-related Infrastructures and Initiatives

Oficiálna publikácia Európskej komisie, august 2020


Príručka pre publikácie, dáta a iné výskumné výstupy Open Access - pre H2020 projekty venujúce sa COVID-19 a súvisiacim témam

Guidelines for open access to publications, data and other research outputs - Horizon 2020 projects working on the 2019 coronavirus disease (COVID-19), the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), and related topics

24. apríl 2020


Návrh partnerstva EOSC (Draft proposal for aEuropean Partnership under Horizon Europe European Open Science Cloud (EOSC) PartnershipVersion, 28 May 2020)

EOSC partnership draft proposal 28.5.2020


Európska dátová stratégia

Európska dátová stratégia zverejnená EK dňa 19.2.2020 sa zameriava na vytvorenie jednotného trhu s údajmi, ktorý zabezpečí európsku globálnu konkurencieschopnosť a dátovú suverenitu.
So zámerom zabezpečiť vedúce postavenie EÚ v globálnej ekonomike údajov cieľom tejto európskej dátovej stratégie je:

 • Prijať legislatívne opatrenia týkajúce sa správy údajov, prístupu a opätovného použitia, napríklad na zdieľanie údajov medzi podnikmi a orgánmi verejnej správy v záujme verejnosti.
 • Sprístupniť údaje širším spôsobom otvorením vysoko hodnotných verejne uchovávaných údajov v celej EÚ a umožnením ich opätovného použitia zadarmo;
 • Investovať 2 miliardy EUR do európskeho projektu s vysokým dosahom na rozvoj infraštruktúr na spracovanie údajov, nástrojov na zdieľanie údajov, architektúr a mechanizmov riadenia na prospešné zdieľanie údajov a na združovanie energeticky účinných a dôveryhodných cloudových infraštruktúr a súvisiacich služieb;
 • Umožniť prístup k bezpečným, fair a konkurencieschopným cloudovým službám uľahčením vytvorenia trhu obstarávania služieb spracovania údajov a vytvorením jasného regulačného rámca pre cloud;
 • Umožniť používateľom, aby mali kontrolu nad svojimi údajmi a investovali do budovania kapacít pre malé a stredné podniky a digitálne zručnosti;
 • Podporovať zavádzanie spoločných európskych dátových priestorov v kľúčových odvetviach, ako je priemyselná výroba, ekologické obchody, mobilita alebo zdravie.

V rámci dátovej stratégie Európska komisia uverejnila správu o zdieľaní údajov medzi podnikmi a vládou (B2G). Správa od skupiny odborníkov na vysokej úrovni obsahuje súbor politických, právnych a finančných odporúčaní, ktoré prispejú k tomu, aby zdieľanie údajov B2G vo verejnom záujme bolo škálovateľnou, zodpovednou a udržateľnou praxou v EÚ.

Dokumenty na stiahnutie: European_data_strategy_skEuropean_data_strategy_enTlačová správa EK

Dokumenty EOSC SK

Vývoj Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) 

Informácie o vývoji Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC)

Cieľom tohto prehľadu je informovať EOSC komunitu na Slovensku o aktuálnom vývoji EOSCu k máju 2021, o orgánoch, ktoré koordinujú implementáciu EOSC na európskej úrovni a o hlavných strategických materiáloch, ktorými sa má proces budovania EOSCu riadiť.

 

EOSC portál pre poskytovateľov dát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavný informačný portál o EOSC: www.eosc.eu

 

Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8/A

840 05 Bratislava

Tel.: +421 2 69253 178

www.cvtisr.sk

 

Kontaktná kancelária pre Open Access CVTI SR

www.otvorenaveda.cvtisr.sk

Mgr. Jitka Dobbersteinová

email: jitka.dobbersteinova@cvtisr.sk

 

Odbor medzinárodnej spolupráce CVTI SR

RNDr. Ing. Anna Krivjanská

email: anna.krivjanska@cvtisr.sk

 

Aktuálne novinky, podujatia, výzvy a programy z oblasti EOSC.