Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

Európska charta a kódex pre výskumných pracovníkov

V roku 2005 Európska komisia prijala Európsku chartu pre výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov. Tieto dva dokumenty adresované výskumníkom, ako aj výskumným zamestnávateľom a financujúcim subjektom vo verejnom aj súkromnom sektore sú kľúčovými prvkami politiky EÚ na podporu kariéry výskumných pracovníkov. Podpora kariér výskumníkov v Európe je roztrieštená na miestnej, regionálnej, národnej alebo odvetvovej úrovni a neumožňuje Európe čo najlepšie využiť jej vedecký potenciál. Charta a kódex zabezpečujú, že výskumníci môžu mať rovnaké práva a povinnosti v ktorejkoľvek európskej krajine.

 

Európska charta výskumných pracovníkov je súbor všeobecných zásad a požiadaviek, ktoré špecifikujú úlohy, zodpovednosti a nároky výskumných pracovníkov, ako aj zamestnávateľov a / alebo financujúcich pracovníkov výskumných pracovníkov. Aplikácia do praxe je zodpovednosťou zamestnávateľov, financujúcich organizácií a výskumníkov samotných.

 

Cieľom charty je zabezpečiť, aby povaha vzťahu medzi výskumníkmi a zamestnávateľmi alebo financujúcimi organizáciami prispievala k úspešnému výkonu v oblasti vytvárania, prenosu, zdieľania a šírenia poznatkov a technologického rozvoja a kariérneho rozvoja výskumných pracovníkov. Charta tiež uznáva hodnotu všetkých foriem mobility ako prostriedku na posilnenie profesionálneho rozvoja výskumných pracovníkov. V tomto zmysle charta predstavuje rámec pre výskumných pracovníkov, zamestnávateľov a financujúcich pracovníkov, ktorí ich vyzývajú, aby konali zodpovedne a profesionálne vo svojom pracovnom prostredí, a aby sa navzájom uznávali ako také. Charta sa zaoberá všetkými výskumníkmi v Európskej únii vo všetkých fázach svojej kariéry a pokrýva všetky oblasti výskumu vo verejnom a súkromnom sektore bez ohľadu na povahu menovania alebo zamestnania, právne postavenie svojho zamestnávateľa alebo typ organizácie alebo v ktorom sa práca vykonáva. Zohľadňuje viacero úloh výskumníkov, ktorí sú určení nielen na vykonávanie výskumu a / alebo na realizáciu rozvojových aktivít, ale aj na dohľad, mentoring, riadenie alebo administratívne úlohy.

 

Dokumenty sú k dispozícii vo formáte PDF v sekcii Dokumenty pod názvom „European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers“.

 

Pracovné príležitosti pre výskumníkov pribúdajú každý deň. Ich prehľad môžete sledovať na portály EURAXESS.

Všeobecné pravidlá a požiadavky pre otvorený trh pre výskumníkov delíme na dve skupiny.

1. Pravidlá vzťahujúce sa na výskumníkov

Sloboda výskumu

Výskumní pracovníci by mali sústrediť svoj výskum na dobro ľudstva a rozširovať hranice vedeckých poznatkov, pričom by mali slobodu myslenia a prejavu a slobodu určovať metódy, ktorými sa riešia problémy podľa uznávaných etických zásad a praktík. Výskumní pracovníci by však mali uznať obmedzenia tejto slobody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku konkrétnych výskumných okolností (vrátane dohľadu / usmernenia / riadenia) alebo prevádzkových obmedzení, napr. z rozpočtových dôvodov alebo z dôvodov infraštruktúry, alebo najmä v priemyselnom sektore z dôvodu ochrany duševného vlastníctva. Takéto obmedzenia by však nemali byť v rozpore s uznávanými etickými zásadami a postupmi, ktoré musia výskumníci dodržiavať.

Etické princípy

Výskumní pracovníci by mali dodržiavať uznávané etické postupy a základné etické princípy, ktoré zodpovedajú ich disciplíne, ako aj etickým štandardom, ako sa dokumentuje v rôznych národných, sektorových alebo inštitucionálnych etických kódexoch.

Profesionálna zodpovednosť

 Výskumní pracovníci by mali vyvinúť maximálne úsilie, aby zabezpečili, že ich výskum bude pre spoločnosť dôležitý a nebude duplikovať výskum, ktorý sa predtým uskutočnil inde. Musia sa vyhýbať plagiátorstvu akéhokoľvek druhu a dodržiavať zásadu duševného vlastníctva a spoločného vlastníctva údajov v prípade výskumu vykonávaného v spolupráci s nadriadeným a / alebo inými výskumnými pracovníkmi. Potreba potvrdiť nové pozorovania tým, že sa ukáže, že pokusy sú reprodukovateľné, by sa nemali interpretovať ako plagiátorstvo za predpokladu, že údaje, ktoré majú byť potvrdené, sú výslovne citované. Výskumní pracovníci by mali zabezpečiť, ak je niektorý aspekt ich práce delegovaný, aby osoba, ktorej sú delegované, má právomoc vykonávať ich.

Profesionálny prístup

Výskumní pracovníci by mali byť oboznámení so strategickými cieľmi, ktorými sa riadia ich výskumné prostredie a mechanizmy financovania, a pred začatím výskumu alebo sprístupňovaním poskytnutých zdrojov by mali hľadať všetky potrebné schválenia. Mali by informovať svojich zamestnávateľov, poskytovateľov financovania alebo nadriadeného, keď sa ich výskumný projekt oneskorí, predefinuje alebo dokončí, alebo oznámi, či má byť ukončený skôr alebo pozastavený z akéhokoľvek dôvodu.

Zmluvné a právne záväzky

Výskumní pracovníci na všetkých úrovniach musia byť oboznámení s vnútroštátnymi, sektorovými alebo inštitucionálnymi predpismi upravujúcimi odbornú prípravu a / alebo pracovné podmienky. To zahŕňa predpisy o právach duševného vlastníctva a požiadavky a podmienky akéhokoľvek sponzora alebo donorov, nezávisle od povahy ich zmluvy. Výskumní pracovníci by mali dodržiavať takéto predpisy tým, že poskytnú požadované výsledky (napr. Diplomové práce, publikácie, patenty, správy, vývoj nových produktov atď.), Ako sú uvedené v zmluvných podmienkach alebo v rovnocennom dokumente.

Zodpovednosť

Výskumníci si musia uvedomiť, že sú zodpovední voči svojim zamestnávateľom, sponzorom alebo iným súvisiacim verejným alebo súkromným orgánom, ako aj z etických dôvodov voči spoločnosti ako celku. Najmä výskumní pracovníci financovaní z verejných zdrojov sú zodpovední aj za efektívne využívanie peňazí daňových poplatníkov. Z tohto dôvodu by mali dodržiavať zásady riadneho, transparentného a efektívneho finančného riadenia a spolupracovať so všetkými autorizovanými auditmi svojho výskumu, či už vykonávanými ich zamestnávateľmi / financujúcimi subjektmi alebo etickými výbormi. Metódy zhromažďovania a analýzy, výstupy a prípadne údaje o údajoch by mali byť vždy, keď je to potrebné a podľa požiadaviek príslušných orgánov, otvorené vnútornej a vonkajšej kontrole.

Osvedčené postupy vo výskume

Výskumní pracovníci by mali vždy prijať bezpečné pracovné postupy v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane prijatia potrebných bezpečnostných opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti a na obnovu po katastrofách v oblasti informačných technológií, napr. prípravou správnych záložných stratégií. Mali by byť tiež oboznámení so súčasnými vnútroštátnymi právnymi požiadavkami týkajúcimi sa požiadaviek na ochranu údajov a ochranu dôvernosti a mali by podniknúť potrebné kroky na ich neustále plnenie.

Šírenie, využívanie výsledkov

Všetci vedci by mali v súlade so svojimi zmluvnými dojednaniami zabezpečiť, aby sa výsledky ich výskumu šírili a využívali, napr. oznámené, prevedené do iných výskumných prostredí alebo, ak je to vhodné, obchodované. Od hlavných výskumných pracovníkov sa predovšetkým očakáva, že budú mať vedúcu úlohu pri zabezpečovaní toho, aby výskum bol plodný a aby sa výsledky buď komerčne využívali alebo sprístupnili verejnosti (alebo obom) vždy, keď príležitosť vznikne.

Zapojenie verejnosti

Výskumní pracovníci by mali zabezpečiť, aby ich výskumné činnosti boli všeobecne známe spoločnosti takým spôsobom, aby ich mohli pochopiť nešpecialisti, čím by sa zlepšilo pochopenie vedy zo strany verejnosti. Priama spolupráca s verejnosťou pomôže výskumným pracovníkom lepšie pochopiť verejný záujem o priority v oblasti vedy a techniky a tiež obavy verejnosti.

Vzťah s nadriadenými

Výskumní pracovníci vo svojej fáze výcviku by mali vytvoriť štruktúrovaný a pravidelný vzťah so svojimi nadriadenými a zástupcami fakulty / rezortu, aby mohli plne využiť ich vzťah s nimi. Zahŕňa to vedenie záznamov o všetkých pracovných postupoch a výsledkoch výskumu, získanie spätnej väzby prostredníctvom správ a seminárov, uplatňovanie takej spätnej väzby a práca v súlade s dohodnutými harmonogrammi, míľnikmi, výstupmi a / alebo výsledkami výskumu.

Dohľad a riadiace povinnosti

Vedúci výskumní pracovníci by mali venovať osobitnú pozornosť svojej viacstrannej úlohe supervízorov, mentorov, kariérových poradcov, vedúcich pracovníkov, koordinátorov projektov, manažérov alebo vedeckých komunikátorov. Tieto úlohy by mali vykonávať podľa najvyšších odborných štandardov. Pokiaľ ide o ich úlohu supervízorov alebo mentorov výskumných pracovníkov, vedúci výskumní pracovníci by mali vybudovať konštruktívny a pozitívny vzťah s výskumníkmi v počiatočnom štádiu s cieľom vytvoriť podmienky pre efektívny prenos vedomostí a pre ďalší úspešný rozvoj výskumných pracovníkov, kariéry.

Pokračujúci profesionálny rozvoj

Výskumníci vo všetkých štádiách kariéry by sa mali snažiť neustále zlepšovať prostredníctvom pravidelnej aktualizácie a rozširovania svojich zručností a kompetencií. To sa môže dosiahnuť rôznymi spôsobmi vrátane, ale nie výlučne, formálneho školenia, workshopov, konferencií a e-vzdelávania.

 

 

2. Pravidlá vzťahujúce sa na zamestnávateľov a investorov

Uznanie profesie

Všetci vedci zaoberajúci sa výskumnou kariérou by mali byť uznaní za profesionálov a malo by sa s nimi tak aj zaobchádzať. Malo by sa tak začať už hneď na začiatku ich kariéry, a to na úrovni postgraduálneho štúdia, a mali by zahŕňať všetky úrovne bez ohľadu na ich klasifikáciu na národnej úrovni (napr. Zamestnanec, postgraduálny študent, doktorand, postdoktorand, štátni zamestnanci).

Výskumné prostredie

Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by mali zabezpečiť, aby sa vytvorilo stimulujúce prostredie výskumu alebo odbornej prípravy v oblasti výskumu, ktoré ponúka vhodné vybavenie, zariadenia a príležitosti vrátane spolupráce na diaľku prostredníctvom výskumných sietí a že vnútroštátne alebo odvetvové nariadenia týkajúce sa zdravia a bezpečnosti vo výskume sú dodržané. Investori by mali zabezpečiť poskytnutie primeraných zdrojov na podporu dohodnutého pracovného programu.

Pracovné podmienky

Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby pracovné podmienky pre výskumných pracovníkov vrátane výskumných pracovníkov so zdravotným postihnutím v prípade potreby poskytli pružnosť považovanú za nevyhnutnú pre úspešné výsledky výskumu v súlade s existujúcimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a s vnútroštátnymi alebo odvetvovými dohodami o kolektívnom vyjednávaní. Mali by sa zameriavať na poskytovanie pracovných podmienok, ktoré umožnia ženám i mužom výskumných pracovníkov spojiť rodinu a prácu, deti a kariéru. Osobitná pozornosť by sa mala venovať okrem iného pružnej pracovnej dobe, práci na čiastočný úväzok, pracovnej dobe a pracovnému voľnu, ako aj potrebným finančným a administratívnym ustanoveniam upravujúcim takéto dojednania.

Stabilita a trvalosť zamestnania

Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby výkon výskumných pracovníkov nebol narušený nestabilitou pracovných zmlúv, a preto by sa mali čo najviac zaviazať k zlepšeniu stability podmienok zamestnávania výskumných pracovníkov, a tým uplatňovať a dodržiavať zásady a podmienky ustanovené v smernici EÚ o práci na dobu určitú.

Financovanie a platy

Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by mali zabezpečiť, aby výskumní pracovníci využívali spravodlivé a atraktívne podmienky financovania a / alebo platy s primeranými a spravodlivými ustanoveniami o sociálnom zabezpečení (vrátane nemocenských a rodičovských dávok, dôchodkových práv a dávok v nezamestnanosti) v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi as vnútroštátne alebo odvetvové dohody o kolektívnom vyjednávaní. Musí to zahŕňať výskumných pracovníkov vo všetkých fázach kariéry, vrátane výskumných pracovníkov na začiatku štádia, zodpovedajúcich ich právnemu postaveniu, výkonnosti a úrovni kvalifikácie a / alebo zodpovednosti.
Rodová rovnosť
Zamestnávatelia a / alebo financujúce subjekty by sa mali zamerať na reprezentatívnu rodovú rovnováhu na všetkých úrovniach zamestnancov, a to aj na úrovni dohľadu a manažmentu. To by sa malo dosiahnuť na základe politiky rovnosti príležitostí pri nábore a následných kariérnych stupňoch bez toho, aby mali prednosť pred kvalitatívnymi a kompetentnými kritériami. Na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania by výberové a hodnotiace výbory mali mať primeranú rodovú rovnováhu.

Rozvoj kariéry

Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by mali v rámci svojho riadenia ľudských zdrojov vypracovať osobitnú stratégiu kariérneho rastu pre výskumných pracovníkov vo všetkých fázach svojej kariéry bez ohľadu na ich zmluvnú situáciu vrátane výskumných pracovníkov na dobu určitú. Mala by zahŕňať aj dostupnosť mentorov, ktorí sa podieľajú na poskytovaní podpory a usmernení pre osobný a profesionálny rozvoj výskumných pracovníkov, čím ich motivujú a prispievajú k znižovaniu akejkoľvek bezpečnosti v ich profesionálnej budúcnosti. Všetci vedci by mali byť oboznámení s týmito ustanoveniami a opatreniami.

Hodnota mobility

Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov musia uznať hodnotu geografickej, medzisektorovej, interdisciplinárnej a transdisciplinárnej a virtuálnej mobility, ako aj mobilitu medzi verejným a súkromným sektorom ako dôležitý prostriedok na posilnenie vedeckých poznatkov a profesionálneho rozvoja v ktoromkoľvek štádiu výskumu kariéry. Preto by mali tieto možnosti stavať do špecifickej stratégie kariérneho rastu a plne oceňovať a uznávať akékoľvek skúsenosti s mobilitou v rámci svojho systému kariérneho postupu / hodnotenia. To tiež vyžaduje, aby sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zaviedli potrebné administratívne nástroje, ktoré umožnia prenosnosť grantov aj ustanovení o sociálnom zabezpečení.

Prístup k odbornému vzdelávaniu a neustálemu rozvoju

Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by mali zabezpečiť, aby všetci výskumní pracovníci v ktorejkoľvek fáze svojej kariéry, bez ohľadu na ich zmluvnú situáciu, dostali príležitosť na profesionálny rozvoj a zlepšenie ich zamestnateľnosti prostredníctvom prístupu k opatreniam na ďalší rozvoj zručností a kompetencií. Takéto opatrenia by sa mali pravidelne hodnotiť z hľadiska ich dostupnosti, využitia a účinnosti pri zlepšovaní kompetencií, zručností a zamestnateľnosti.

Prístup ku kariérovému poradenstvu

Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by mali zabezpečiť, aby sa kariérové poradenstvo a pomoc pri umiestňovaní pracovných miest buď v príslušných inštitúciách, alebo prostredníctvom spolupráce s inými štruktúrami ponúkali výskumníkom vo všetkých fázach ich kariéry bez ohľadu na ich zmluvnú situáciu.
Práva duševného vlastníctva
Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby výskumníci vo všetkých štádiách kariéry využívali výhody ich výsledkov výskumu a vývoja (ak nejaké) prostredníctvom právnej ochrany a najmä prostredníctvom vhodnej ochrany práv duševného vlastníctva vrátane autorských práv. Politiky a postupy by mali špecifikovať, aké práva patria výskumným pracovníom a / alebo prípadne ich zamestnávateľom alebo iným stranám, vrátane externých obchodných alebo priemyselných organizácií, ako to prípadne vyplýva zo špecifických dohôd o spolupráci alebo iných typov dohôd.

Spoluautorstvo

Spoluautorstvo by mali inštitúcie hodnotiť pozitívne pri hodnotení zamestnancov ako dôkaz konštruktívneho prístupu k vykonávaniu výskumu. Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by preto mali vypracovať stratégie, postupy a procesy, ktoré poskytnú výskumným pracovníkom vrátane výskumníkov na začiatku ich výskumnej kariéry potrebné rámcové podmienky, aby mohli využívať právo byť uznaní a vymenovaní a / alebo citovaní v kontextu ich skutočných príspevkov ako spoluautorov dokumentov, patentov atď., alebo publikovať svoje vlastné výsledky výskumu nezávisle od svojich nadriadených.
Dozor
Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by mali zabezpečiť, aby osoba bola jasne identifikovaná, na koho sa výskumní pracovníci v ranom štádiu môžu odvolávať na plnenie svojich pracovných povinností, a mali by o tom informovať výskumných pracovníkov. Takéto opatrenia by mali zabezpečiť, že navrhované orgány dohľadu sú dostatočne odborne zdatné v oblasti dohľadu nad výskumom, majú čas, vedomosti, skúsenosti, odborné znalosti a odhodlanie poskytnúť výskumnému stážistovi primeranú podporu a zabezpečiť potrebné postupy pokroku a preskúmania, ako aj potrebné mechanizmy spätnej väzby.
Výučba
Výučba je základným prostriedkom na štruktúrovanie a disemináciu, a preto by sa mala považovať za hodnotnú voľbu v rámci kariérneho postupu výskumných pracovníkov. Povinnosti v oblasti výučby by však nemali byť neprimerané a nemali by zabraňovať výskumným pracovníkom, najmä na začiatku ich kariéry, pri vykonávaní svojich výskumných činností. Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby boli výučbové povinnosti primerane odmeňované a zohľadňované v hodnotení / hodnotiacich systémov a že čas venovaný staršími zamestnancami školeniu začínajúcich výskumných pracovníkov by sa mal počítať ako súčasť ich učiteľského záväzku. Vzdelávacie a koučingové činnosti by mali byť súčasťou odborného vzdelávania výskumných pracovníkov.

Systémy ocenienia / hodnotenia

Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by mali zaviesť pre všetkých výskumníkov, vrátane vysokoškolských výskumných pracovníkov, systémy hodnotenia / hodnotenia na pravidelné a transparentné hodnotenie ich odbornej výkonnosti nezávislým (a v prípade vedúcich výskumných pracovníkov, prednostne medzinárodný) výbor. Takéto postupy ocenenia a hodnotenia by mali náležite zohľadňovať celkovú výskumnú kreativitu a výsledky výskumu, napr. publikácií, patentov, riadenia výskumu, výučby / prednášok, dohľadu, mentoringu, národnej alebo medzinárodnej spolupráce, administratívnych povinností, činností zameraných na informovanie verejnosti a mobility a mali by sa brať do úvahy v súvislosti s kariérnym postupom.

Sťažnosti / odvolania

Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie výskumných pracovníkov by mali v súlade s vnútroštátnymi predpismi a nariadeniami zaviesť vhodné postupy, pravdepodobne vo forme nestrannej (ombudsmanovej) osoby, ktorá by riešila sťažnosti / odvolania výskumných pracovníkov vrátane tých, ktoré sa týkajú konfliktov medzi školiteľmi a výskumníkmi v rannom štádiu. Takéto postupy by mali poskytovať všetkým výskumným pracovníkom dôvernú a neformálnu pomoc pri riešení konfliktov, sporov a sťažností súvisiacich s prácou s cieľom podporiť čestné a spravodlivé zaobchádzanie v rámci inštitúcie a zlepšiť celkovú kvalitu pracovného prostredia.

Účasť v rozhodovacích orgánoch

Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by ju mali považovať za úplne legitímnu a naozaj žiaducu, aby boli výskumní pracovníci zastúpení v príslušných informačných, konzultačných a rozhodovacích orgánoch inštitúcií, pre ktoré pracujú, aby chránili a podporovali ich individuálne a kolektívne záujmy ako profesionáli a aktívne prispievali k fungovaniu inštitúcie.

Nábor pracovníkov

Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby boli jasne špecifikované vstupné a prijímacie štandardy pre výskumných pracovníkov, najmä na začiatku ich kariéry, a aby takisto uľahčili prístup znevýhodneným skupinám alebo výskumným pracovníkom, ktorí sa vrátili do výskumnej kariéry vrátane učiteľov akejkoľvek úrovni) vrátiť sa k výskumnej kariére. Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by mali pri vymenúvaní alebo prijímaní výskumných pracovníkov dodržiavať zásady stanovené v Kódexe správania pre nábor výskumných pracovníkov.

 1. Commission Recommendation of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers.  
 2. EURAXESS SLOVENSKO - Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - 11/2017
 3. Entry, stay and employment of foreigners in Slovakia - guide to administrative duties - 09/2018
 4. „Rakúska národná stratégia mobility a internacionalizácie vysokých škôl (HMIS) 2020 -2030“ - Nationale Hochschulmobilitäts- und Internationalisierungsstrategie 2020–2030, National Mobility and Internationalisation Strategy for Higher Education 2020–2030 - 13/4/2021

   

Aktivity slovenskej siete EURAXESS sú financované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z rámcových programov na podporu výskumu a inovácií Európskej únie.

 

Centrum EURAXESS Bratislava

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

tel.: +421 2 5930 4700 - ústredňa
       +421 2 5930 4711 - ústredňa
fax: +421 2 5930 4701
e-mail: euraxess@saia.sk

Mgr. Silvia Kotuličová
 silvia.kotulicova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4732

Mgr. Janka Kottulová, PhD.
 janka.kottulova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4758

Mgr. Lukáš Marcin
 lukas.marcin@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4733

PaedDr. Karla Zimanová, PhD.
 
karla.zimanova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4757

Katarína Košťálová
katarina.kostalova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4711

 

Centrum EURAXESS Banská Bystrica

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Banská Bystrica
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Mgr. Antónia Jurečková, PhD.
tel.: +421 48 4137 810
e-mail: antonia.jureckova@saia.sk, saia.bbystrica@saia.sk

 

Centrum EURAXESS Košice

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Košice
Boženy Němcovej 32
040 01 Košice

Ing. Zuzana Kalináčová
tel.: +421 55 6325 418
e-mail: zuzana.kalinacova@saia.sk, saia.kosice@saia.sk

 

Centrum EURAXESS Nitra

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda Andreja Hlinku 1
949 74 Nitra

Mgr. Beáta Košťálová
tel.: +421 37 6408 187
e-mail: beata.kostalova@saia.sk, saia.nitra@saia.sk

 

Centrum EURAXESS Žilina

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Žilina
Ubytovacie zariadenie ŽU - Veľký Diel, budova DE (internát bloky E-F)
Vysokoškolákov 20
010 08 Žilina

Mgr. Simona Mahútová
tel.: +421 948 291 667
e-mail: simona.mahutova@saia.sksaia.zilina@saia.sk

 

Kontaktný formulár EURAXESS - European Commission

Slovenská republika dlhodobo zaostáva za ostatnými krajinami v zapájaní sa do aktivít európskeho výskumného priestoru (ERA), a to najmä do projektov rámcových programov EÚ. Nedostatočná medzinárodná spolupráca má negatívny vplyv na kvalitu národného výskumu. Za tento nelichotivý stav môže viacero faktorov. Medzi najhlavnejšie však patria výška výdajov na výskum a vývoj (porovnanie SR s členskými krajinami EÚ a v rámci OECD) a kvalita vzdelávacieho systému.

 

Centrum vedecko-technických informácií SR sa rozhodlo podporiť medzinárodnú spoluprácu okrem iného aj prostredníctvom vytvorenia siete slovenských výskumníkov pôsobiacich v zahraničí. V rámci projektu SK4ERA je pripravená séria nástrojov, ktoré by mali uľahčiť interakciu s prostredím vedy a inovácií na Slovensku. Využívanie týchto nástrojov zlepší spoluprácu medzi inštitúciami a výskumníkmi v zahraničí.

 

Pilotnou aktivitou je v tomto smere špecializovaná mentoringová schéma SK4ERA, ktorá má zvýšiť účasť Slovenska v rámcovom programe Horizont 2020/ Horizont Európa. Na ňu teraz nadväzujeme vytvorením registra vedcov pôsobiacich v zahraničí - Alumni, ktorý môže poslúžiť aj ako zdroj kontaktov pre honorovaný mentoring riešiteľov projektov. Zároveň sa tak vytvorí databáza potenciálnych rečníkov na podujatiach v Slovenskej republike a v zahraničí, z ktorého budú môcť čerpať ostatné verejné výskumné inštitúcie, univerzity i odborná verejnosť. Hlavným cieľom ALUMNI DATABÁZY, ktorá zoskupuje slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, je zvýšiť účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce.

 

Prihlásiť sa do databázy Alumni SK4ERA môžete vyplnením tohto formulára. 

 

Prihlásením do Alumni SK4ERA môžete získať následovné benefity:

 • možnosť poskytovať honorovaný mentoring pre žiadateľov o grant v programe Horizont 2020
 • pool rečníkov na podujatiach organizovaných na pôde CVTI SR alebo v styčnej kancelárii SLORD v Bruseli
 • sprostredkovanie matchmakingu s relevantnými domácimi aktérmi
 • poskytnutie zázemia a priestorov CVTI SR za účelom zorganizovania matchmakingu, alebo iného podujatia

 

A čo si o tejto iniciatíve myslia tí, ktorých sa to týka, teda samotní vedci? Odpovedali nám Viera Kováčová, bio informatička pôsobiaca na Univerzite v Kolíne nad Rýnom, Lucia Bialešová, ktorá pôsobí ako Research Scientist v ATXA Therapeutics Limited a Jana Laláková, In situ seq facility manager v CARTANA. Všetky 3 vedkyne sú súčasne ambasádorkami iniciatívy Žijem vedu.

 

Prečo si myslíte, že Alumni databáza je dôležitá?

 

V.K.: Som bioinformatička, na Slovensku som nikdy neštudovala ani nepracovala. Bioinformatika je bežne vyučovaná na univerzitách v USA od 90. rokov, u nás je ešte stále v plienkach a nie je možné v nej obdržať Mgr., ani PhD, titul. Tzv. big data nám umožňujú učiť sa z minulosti a predikovať budúcnosť, vyriešiť podstatu mnohých ochorení a vystavať podklady pre wet-lab biológov na riešenie hlavných otázok mnohých projektov. Prostredníctvom databázy Alumni som ochotná zdieľať svoje vedomosti a nadväzovať nové profesijné známosti, ako i uvažovať nad spoločným projektom.

L.B.: Databáza Alumni je výborný nápad ako rozšíriť povedomie o vedkyniach a vedcoch pôsobiacich mimo SR a ako zvýšiť ich spoluprácu s domácimi kolegami. Na viacerých univerzitách v zahraničí podobný nástroj bežne funguje. Kontakty z databázy sú využívané na mentoring, couching a na získavanie informácii o akademických podmienkach v prípade záujmu práce/ štúdia na danej univerzite. Osobne si myslím, že je žiadúce a ukáže sa byť prospešné, vytvoriť jednu spoločnú sieť kontaktov aj na Slovenku.

J.L.: V zahraničí žije podľa oficiálnych údajov 300000 Slovákov. Nemáme vôbec predstavu, akú časť predstavujú slovenskí vedci, ktorí vycestovali zo Slovenska za účelom získavania skúsenosti v medzinárodných tímoch. Alumni databáza môže výrazne pomôcť pri získavaní týchto informácii. My vedci často chodíme na konferencie, workshopy a stáže do miest, kde sme nikdy predtým neboli a nikoho tam nepoznáme. Je preto vždy prijemné zistiť, že tam budú aj iní Slováci a len tak sa nezáväzne stretnúť a porozprávať.

 

Je podľa vás mentoring užitočný?

 

L.B.:  Aktívna účasť na mentoringu by mala byť v dnešnej dobe bežnou praxou pre vedcov aj študentov. Ja osobne som ako študentka veľakrát tápala v tom, na koho sa môžem obrátiť a požiadať o pomoc alebo nejakú radu. Počas môjho pôsobenia v Štokholme a neskôr aj v Dubline som sa zúčastnila niekoľkých kariérne zameraných workshopov a vždy som sa stretla s ľuďmi ochotnými so mnou otvorene diskutovať, čo mi pomohlo v mojich ďalších rozhodnutiach.

V.K.: Mentoring som absolvovala v Nemecku v roku 2017. Moja mentorka bola prof. Jane Parker z Inštitútu Maxa Plancka pre výskum šľachtenia rastlín v Kolíne nad Rýnom. Bolo to skvelé. Načerpala som množstvo inšpirácie, prenieslo sa na mňa kvantum entuziazmu od špičkovej vedkyne a dostala som množstvo rád. V rámci všeobecnej časti som sa dozvedela o kultúrnych a povahových rozdieloch rozmanitého spektra spolupracovníkov, príznakoch depresie a clivosti po domove, kariérnych možnostiach a ako balansovať pracovný a osobný život. Veľmi užitočný bol aj „couching“ od lektoriek špecializujúcich sa na body-language, prácu s hlasom, ako prednášať na medzinárodných konferenciách, ako písať granty, ako povedať NIE a ako vyjednávať počas rokovaní o pracovnej zmluve.

J.L.: Mentoring je podľa mňa v dnešnej dobe dôležitý v každej profesii, ale pre vedcov je to nevyhnutnosť. Ja som sa osobne zúčastnila na niekoľkých kurzoch ohľadne písania grantových žiadostí, prezentácie vedeckých výsledkov, vystupovania a komunikácie. Naučila som sa, že nielen obsah, ale aj forma musia byt na top úrovni. Ak sa podobne podujatia začnú vo veľkom organizovať aj na Slovensku, budú mat šancu sa posunúť ďalej nielen jednotlivci, ale cela slovenská veda.

Prihlásiť sa do databázy Alumni SK4ERA môžete vyplnením tohto formulára.

 

Alumni databáza SK4ERA

 

Veríme, že zozbieraním a systematizovaním kontaktov na krajanov v zahraničí prehĺbime cezhraničnú spoluprácu, podporíme intelektuálnu výmenu a prispejeme k odstraňovaniu bariér ich prípadnému návratu.

Na prehliadanie databázy je nutná registrácia na následujúcom linku:

http://eraportal.sk/alumni

Nemecko

MAX PLANCK GRADUATE CENTER FOR QUANTUM MATERIALS

Fully funded PhD positions (doctoral researcher) at Max Planck Graduate Center for Quantum Materials (f/div/m)

 

JOB DETAILS

Employer:          Max Planck Graduate Center for Quantum Materials

Job location:      Heisenbergstr. 1, 70569 Stuttgart, Germany, 70569 Stuttgart

Published:          September 15, 2021

Application deadline:     December 1, 2021

Job types:           PhD 

Fields:   Optics,   Materials Chemistry,   Solid-state Chemistry,   Quantum Computing,   Materials Physics,   Quantum Physics,   Solid-state Physics,   Big Data,   Machine Learning

 

 

JOB DESCRIPTION

Are you interested in working in the rapidly evolving research field of quantum materials

The Max Planck Graduate Center for Quantum Materials (MPGC-QM) currently has an open call for multiple fully funded PhD student positions. Deadline for submission of your application is December 01st 2021!

Seven Max Planck Institutes (Berlin, Dresden, Erlangen, Hamburg, Halle and Stuttgart) - all of them world-leading institutions in their respective fields - bring together their expertise in the research on quantum materials and thus offer a truly unique graduate program in this intriguing research area. 

We offer:

 • Vibrant research environment with access to a large number of world-class research facilities and cutting-edge research projects
 • A modern, English-speaking structured PhD program
 • Fully funded positions, no tuition costs and additional funding for scientific meetings and trainings
 • Individual supervision and mentoring by research scientists who are leaders in their respective fields

Join our network 

Becoming part of our interdisciplinary quantum materials community and our unique program will allow you to establish an international network that will last beyond your PhD. Connecting different research groups at six locations, MPGC-QM also connects diverse research topics with focus on quantum materials and fosters interdisciplinary collaborations.

More than 25 distinguished and internationally recognized group leaders actively participate in the PhD program and offer challenging and cutting-edge PhD projects.

Your application

Are you interested? We invite highly motivated students with strong commitment to basic science from all over the world to apply to our international program centered on quantum materials.

Application deadline is December 01st.

Applicants should hold an MSc (or equivalent degree) with a strong background in physics, chemistry, mathematics or computer science, have some knowledge of solid-state science, excellent English language skills and a drive to pursue their PhD in an international and multidisciplinary setting.

Outstanding candidates with a first-class BSc degree (or equivalent degree) are eligible to apply for the fast-track option.

Only applications submitted through our online application portal can be considered.

Details on the program, eligibility, and how to apply can be found here:

https://www.quantummaterials.mpg.de/3352/Application

For further information, please browse the answers to Frequently Asked Questions and direct any further inquiries to the MPGC Coordination Office at info@quantummaterials.mpg.de

The Max Planck Graduate Center for Quantum Mater as well as Max Planck Society is committed to increasing the number of individuals with disabilities in its workforce and therefore encourages applications from such qualified individuals. The Max Planck Society strives for gender equality and diversity. Furthermore, the Max Planck Society seeks to increase the number of women in its workforce in those areas where they are underrepresented and therefore explicitly encourages women to apply. 


 

GERMAN CANCER RESEARCH CENTER (DKFZ)

PhD Positions in Cancer Research

 

JOB DETAILS

Employer:          German Cancer Research Center (DKFZ)

Job location:      Im Neuenheimer Feld 280, 69120 Heidelberg

Published:          April 16, 2021

Application deadline:     December 15, 2021

Job types:           PhD 

Fields:   Health Economics,   Biotechnology,   Biostatistics,   Physiology,   Neuroscience,   Biomedicine,   Cancer Research,   Bioinformatics,   Virology and 13 more.   

 

JOB DESCRIPTION

 

Are you looking for excellent research opportunities for your PhD studies at the forefront of cancer research? The German Cancer Research Center (DKFZ) in Heidelberg invites international students holding a Master’s degree in (molecular) biology, (bio-)chemistry, (bio-)physics, computational biology, computer science, epidemiology/public health studies, health economics and related subjects to apply for the International PhD Program.

PhD students are supported by a Thesis Advisory Committee, participate in scientific and professional skills courses, attend international conferences and receive career development support. The language of the PhD program is English. Full funding is provided for the duration of the PhD, either by the DKFZ, third party sources or in collaboration with the DAAD within their Graduate School Scholarship Program.

Research at the DKFZ is organized into the following programs with a lot of interaction and interdisciplinary PhD projects available across different topics:

 

For more information and to apply online visit www.dkfz.de/phd

Do you want to join our lively and international community of over 500 PhD students to do your PhD at Germany’s largest biomedical research institute? Then apply now!

Application Deadline: 15th December 2021


 

Max Planck Institute for Biology of Ageing

Postdoctoral Research Fellow (m/f/d)

 

ORGANISATION/COMPANY: Max Planck Institute for Biology of Ageing

RESEARCH FIELD: Biological sciences › Biology

RESEARCHER PROFILE: Established Researcher (R3); Recognised Researcher (R2)

APPLICATION DEADLINE: 31/05/2022 23:00 - Europe/Brussels

LOCATION: Germany › Cologne

TYPE OF CONTRACT: Temporary

JOB STATUS: Full-time

HOURS PER WEEK: 39

REFERENCE NUMBER: 01-2021

 

OFFER DESCRIPTION

The Proteomics and ADP-ribosylation signaling Research Group
headed by Ivan Matic at the Max Planck Institute for Biology of Ageing
is looking for a full time

Postdoctoral Research Fellow (m/f/d) (job code 01-2021)

 

We are interested in revealing the molecular secrets of ADP-ribosylation (ADPr), a challenging PTM that plays key roles in health and disease. Using advanced proteomics, we uncovered Serine ADPr as a new type of histone mark (Nature Chemical Biology 2016) and described the underlying molecular mechanisms by identifying HPF1/PAPR1 as its reader complex (Mol Cell 2017) and ARH3 as its eraser (eLife 2017). Crucially, we and others have shown that Ser-ADPr is the primary form of ADPr in the DNA damage response (eLife 2018). These insights are stimulating studies of how Ser-ADPr regulates the DNA damage response and chromatin dynamics, as exemplified by our recent report on the interplay between Ser-ADPr and canonical histone marks (Cell Reports 2018). Recently we established a chemical biology strategy that is based on the Ser-ADPr writer complex and allows the generation of a range of essential tools for ADPr. This novel technology has broad potential to illuminate ADPr signalling pathways in essential biological processes and has allowed us to elucidate the prevalence of mono-ADPr upon DNA damage (Cell 2020).

Currently with the support of an ERC consolidator grant we are capitalizing on our lead and combining our newly established chemical biology-based technology with state-of-the-art proteomics, biochemistry, molecular biology and microscopy techniques to study elusive, but biologically and clinically important forms of ADPr in the DNA damage response, chromatin dynamics and ageing.

We seek an ambitious and talented scientist to join an enthusiastic, fast-paced and collaborative team in an outstanding scientific environment.

Qualifications

The applicant is required to hold a Ph.D. in biology, molecular biology, biochemistry or a related field, and have a strong track record of accomplishments and relevant experience demonstrated by first author publication(s) in high-profile journals. Candidates with a strong interest in PTMs and signaling and with a high level of competence in cell biology and/or biochemistry are encouraged to apply for this position. The working language is English; knowledge of the German language is not required.

Research environment

The Max Planck Institute for Biology of Ageing (MPI-AGE) was founded in 2008 with the aim to understand fundamental mechanisms of healthy ageing. It is part of a broad network of research institutions in the Cologne-Bonn area dedicated to research on ageing, metabolism, and age-related disease, including the CECAD Cluster of Excellent in the University of Cologne and the Max Planck Institute for Metabolism Research, constituting a vibrant and collaborative environment for research. Equipped with state-of-the-art technology and excellent core facilities, to which the successful candidate will have access, the institute provides outstanding research opportunities for its scientists. At the moment, we host employees from more than 30 different nations.

Are you interested?

Then please upload your complete application documents, containing a one-page letter with a personal statement describing your scientific accomplishments and your interests in our laboratory, your CV including a list of publications, contact information for 3 references, in electronic form as one single pdf-file via our online application platform: https://www.age.mpg.de/career-education/open-positions/

The job post will be published until a candidate will be found.

Informal inquiries (but not applications) are welcome and should be sent to Dr. Ivan Matic imatic@age.mpg.de. For further information about the Matic group see https://www.age.mpg.de/science/research-laboratories/matic

The employment contract is based on contracts for the civil service (TVöD-Bund, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) and will be time limited. The Max Planck Society is committed to increasing the number of individuals with disabilities in its workforce and therefore encourages applications from such qualified individuals. Furthermore, the Max Planck Society seeks to increase the number of women in those areas where they are underrepresented and therefore explicitly encourages women to apply.

Pease consult recent publications from Matic laboratory for more information on our research programme:

An HPF1/PARP1-Based Chemical Biology Strategy for Exploring ADP-Ribosylation. Bonfiglio, J. J.Leidecker, O.Dauben, H.Longarini, E. J.Colby, T.San Segundo-Acosta, P.Perez, K. A.Matic, I. (2020) Cell, 183, 4, 1086-1102 e23

Interplay of Histone Marks with Serine ADP-Ribosylation. Bartlett, E.Bonfiglio, J. J.Prokhorova, E.Colby, T.Zobel, F.Ahel, I.Matic, I. (2018) Cell Reports, 24, 13, 3488-3502 e5

Serine is the major residue for ADP-ribosylation upon DNA damage. Palazzo, L.*Leidecker, O.*Prokhorova, E.*Dauben, H.Matic, I.**Ahel, I.** (2018) Elife, 7

Serine ADP-ribosylation reversal by the hydrolase ARH3. Fontana, P.*Bonfiglio, J. J.*Palazzo, L.*Bartlett, E.Matic, I.**Ahel, I.** (2017) Elife, 6

Serine ADP-Ribosylation Depends on HPF1. Bonfiglio, J. J.Fontana, P.Zhang, Q.Colby, T.Gibbs-Seymour, I.Atanassov, I.Bartlett, E.Zaja, R.Ahel, I.**Matic, I.** (2017) Molecular Cell, 65, 5, 932-940 e6

Serine is a new target residue for endogenous ADP-ribosylation on histones. Leidecker, O.*Bonfiglio, J. J.*Colby, T.Zhang, Q.Atanassov, I.Zaja, R.Palazzo, L.Stockum, A.Ahel, I.Matic, I. (2016) Nature Chemical Biology, 12, 12, 998-1000


 

IU International University of Applied Sciences

Freelance Author (m/f/d) - Data Query Languages

Since its founding in 1998, the IU International University of Applied Sciences has developed into the largest private university for online and dual study programs in Europe. We offer more than 80 career-oriented bachelor and master programs in various disciplines. These English and German language programs are all accredited and state-recognized. As a pioneer in digital education, we continuously improve the learning experience of our students with the help of innovative technologies and consistently focus on their satisfaction. Through our employees’ entrepreneurial mindset we continue to achieve our ambitious goals and high growth rate of more than 50 percent. 

For our distance learning program "Data Management" (Master-level course) we are looking for a Freelance Author (m/f/d) now for the following course:  

       Data Query Languages

Course Content  

 • Introduction to Data Query Languages

 • Data Management

 • Fundamentals of SQL

 • Advanced SQL

 • Data Query Languages for NoSQL Database and Other Purposes

 • Using Data Query Languages within Application Programming

 • NoSQL Concepts

 • Key-Value-oriented Databases

 • Document-oriented Databases

 • Column-oriented Databases

 • Graph-oriented Databases

Your tasks include:  

 • The creation of a course book based on an existing module description 

 • The creation of related online and exam questions  

 • The selection of related readings  

Your profile:  

 • An academic degree (Master or PhD), corresponding appropriately to the level of the study program  

 • An academic profile relevant to the field  

 • Industrial experience in the field is of advantage  

 • Previous experience creating study materials is of advantage  

All content will be written in English. A course book contains about 30,000 to 50,000 words (130–180 pages). You will receive detailed guidelines regarding the content, format, and the specific elements of the course book to be delivered. The work will be completed exclusively offsite (i.e. from your home office).  

If you match this profile and are searching for a new challenge as a freelancer, we look forward to receiving your application with the following documents (in English and in a single .pdf file)

 • Tailored CV and cover letter 

 • An independent writing sample related to one of the listed topics (3-5 pages)

 • Your earliest start date 

 • Contact details of references  

We look forward to receiving your application.  

For questions please contact Ms Hayre (recruiting-medienproduktion-fernstudium@iu.org).  
 
For further information please visit our career page or www.iu.de/en/  


IU International University of Applied Sciences

Freelance Author (m/f/d) - Introduction to the Internet of Things

Since its founding in 1998, the International University of Applied Sciences has developed into the largest private university for online and dual study programs in Europe. We offer more than 80 career-oriented bachelor and master programs in various disciplines. These English and German language programs are all accredited and state-recognized. As a pioneer in digital education, we continuously improve the learning experience of our students with the help of innovative technologies and consistently focus on their satisfaction. Through our employees’ entrepreneurial mindset we continue to achieve our ambitious goals and high growth rate of more than 50 percent.

For our distance learning program "Bachelor Robotics" (Bachelor-level course) we are looking for a Freelance Author (m/f/d) now for the following course

        Introduction to the Internet of Things

Course Content

 • Internet of Things Fundamentals
 • Social and Economic Significance
 • Communication Standards and Technologies
 • Data Storage and Processing
 • Design and Development
 • Applicability

Your tasks include: 

 • The creation of a course book based on an existing module description
 • The creation of related online and exam questions 
 • The selection of related readings 

Your profile: 

 • An academic degree (Master or PhD), corresponding appropriately to the level of the study program 
 • An academic profile relevant to the field 
 • Industrial experience in the field is of advantage 
 • Previous experience creating study materials is of advantage 

All content will be written in English. A course book contains about 30,000 to 50,000 words (130–180 pages). You will receive detailed guidelines regarding the content, format, and the specific elements of the course book to be delivered. The work will be completed exclusively offsite (i.e. from your home office). 

If you match this profile and are searching for a new challenge as a freelancer, we look forward to receiving your application with the following documents (in English and in a single .pdf file):

 • Tailored CV and cover letter
 • A relevant writing sample (3-5 pages)
 • Your earliest start date
 • Contact details of references

We look forward to receiving your application. 

For questions please contact Mr. Reschberger (+49 8651 90234 313).

For further information please visit our career page or https://www.iubh-international.com/. 


 

Holandsko

 

The Advanced Research Center for Nanolithography

Postdoctoral research fellow position: “Attosecond soft-X-ray spectroscopy and diffraction” at the Vrije Universiteit Amsterdam (VU) / Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL)

Qualifications

You have (or will receive in near future) a PhD degree in physics, physical chemistry, electrical engineering, or a closely related subject. You enjoy performing experiments and analysis to stepwise build a deeper understanding of complex physical mechanisms. Experience in one or more of the involved topics (high-harmonic generation, ultrafast lasers and optics, vacuum instrumentation, attosecond and femtosecond science, EUV and X-Ray spectroscopy and scattering), in particular experimentally but also theoretically, is required.

Very good verbal and written communications skills (in English) are required.

Terms of employment

A postdoc position is intended as full-time appointment in the service of VU University Amsterdam for the duration of 2 years (initially 12 months and - after positive evaluation - extended to two years). The postdoc salary will be in accordance with university regulations for academic personnel, and depending on the experience.

VU University can assist international candidates with visa applications and ARCNL can assist in finding housing.

Do you come from abroad? We will assist you with visa applications and compensate your transport costs and furnishing expenses. A favorable tax agreement, the ‘30% ruling’, may apply to non-Dutch applicants.

You can find information about VU excellent fringe benefits of employment at www.workingatvu.nl like:

 • remuneration of 8,3% end-of-year bonus and 8% holiday allowance
 • solid pension scheme (ABP);
 • a minimum of 29 holidays in case of full-time employment.


You can respond to this vacancy online via this website.
Please annex your:
–  Resume;
–  Motivation on why you want to join the group (max. 1 page).
It is important to us to know why you want to join our team. This means that we will only consider your application if it entails your motivation letter.
Application Deadline: December 31, 2021


 

The Advanced Research Center for Nanolithography

PhD-student: Ultrafast soft-X-ray spectroscopy and imaging of semiconductor nanostructures

Qualifications

You will need to meet the requirements for an MSc-degree, to ensure eligibility for a Dutch PhD examination. A degree in physics, physical chemistry, electrical engineering, or a closely related subject is the best fit for this project. You enjoy performing experiments and analysis to stepwise build a deeper understanding of complex physical mechanisms. Experience in one or more of the involved topics (high-harmonic generation, ultrafast lasers and optics, vacuum instrumentation, attosecond and femtosecond science, EUV and X-Ray spectroscopy and scattering, optical imaging), in particular experimentally but also theoretically, is advantageous.

Very good verbal and written communications skills (in English) are required.

Terms of employment

The position is intended as full-time (40 hours / week, 12 months / year) appointment in the service of the Netherlands Foundation of Scientific Research Institutes (NWO-I) for the duration of four years, with a starting salary of gross € 2,441 per month and a range of employment benefits. After successful completion of the PhD research a PhD degree will be granted at the Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Several courses are offered, specially developed for PhD-students. ARCNL assists any new foreign PhD-student with housing and visa applications and compensates their transport costs and furnishing expenses.

A favorable tax agreement, the ‘30% ruling’, may apply to non-Dutch applicants.

You can respond to this vacancy online via this website.

Please annex your:

–  Resume;

–  Motivation on why you want to join the group (max. 1 page).

It is important to us to know why you want to join our team. This means that we will only consider your application if it entails your motivation letter. on.

Application Deadline: December 31, 2021


The Advanced Research Center for Nanolithography

PhD-student: Spatial coherence control for metrology applications

Qualifications

We are looking for an enthusiastic candidate with an MSc or equivalent degree in physics or a strongly related field. A background in optics, (coherent) imaging and/or ultrafast laser physics is a clear advantage. Affinity for performing optical experiments, solve mathematical problems and working as part of a team are considered important. Candidates should have experimental skills and be able to communicate in English. The project’s results will be presented on national and international conferences and in relevant journals. The successful candidate is expected to write a PhD thesis towards the end of the 4-year project.

You will need to meet the requirements for an MSc-degree, to ensure eligibility for a Dutch PhD examination.

Terms of employment

The position is intended as full-time (40 hours / week, 12 months / year) appointment in the service of the Netherlands Foundation of Scientific Research Institutes (NWO-I) for the duration of four years, with a starting salary of € 2,441 and a range of employment benefits. After successful completion of the PhD research a PhD degree will be granted at VU University Amsterdam. Several courses are offered, specially developed for PhD-students. ARCNL assists any new foreign PhD-student with housing and visa applications and compensates their transport costs and furnishing expenses.

You can respond to this vacancy online via this website.
Please annex your:
–  Resume;
–  Motivation on why you want to join the group (max. 1 page).
It is important to us to know why you want to join our team. This means that we will only consider your application if it entails your motivation letter. on.

Application Deadline: December 31, 2021


AMOLF 

PhD-student: Mechanical Metamaterials for Positioning

Qualifications

At the start of the PhD the candidate meets the requirements for an MSc-degree, to ensure eligibility for a Dutch PhD examination. The position is open to candidates from a range of backgrounds, including Physics, Engineering, Mathematics, Computer Science or a related field. We are looking for a highly motivated candidate with a go-getter mentality. Preferably, the candidate has a strong theoretical/numerical background, in combination with a sound appetite for experimental work. Excellent verbal and written communication skills (in English) are essential.

Terms of employment

The position is intended as full-time (40 hours / week, 12 months / year) appointment in the service of the Netherlands Foundation of Scientific Research Institutes (NWO-I) for the duration of four years, with a starting salary of € 2,441 and a range of employment benefits. After successful completion of the PhD research a PhD degree will be granted at the University of Amsterdam. Several courses are offered, specially developed for PhD-students. AMOLF assists any new foreign PhD-student with housing and visa applications and compensates their transport costs and furnishing expenses.

You can respond to this vacancy online via this website.
Please annex your:
–  Resume;
–  Motivation on why you want to join the group (max. 1 page).

It is important to us to know why you want to join our team. This means that we will only consider your application if it entails your motivation letter.
Application Deadline: December 31, 2021

Slovensko

 

Centre of Excellence for advanced materials application SAS, CEMEA

Post-doctoral position on the development of new concept aluminum - air battery

RESEARCH FIELD: Engineering › Chemical engineering; Engineering › Electrical engineering; Engineering › Materials engineering

RESEARCHER PROFILE: Recognised Researcher (R2); Established Researcher (R3)

APPLICATION DEADLINE: 28/10/2021 23:00 - Europe/Brussels

LOCATION: Slovakia › Bratislava

TYPE OF CONTRACT: Temporary

JOB STATUS: Full-time

HOURS PER WEEK: 37.5

OFFER STARTING DATE: 10/01/2022

OFFER DESCRIPTION

The aluminum (Al) - air battery is considered to be an attractive candidate as a power source for electric vehicles because of its high theoretical energy density. However, some technical and scientific problems preventing the large-scale development of Al - air batteries are to be resolved. Al - air battery chemistries are facing a series of problems such as the corrosion of Al anode, high self-discharge rate, sluggish discharge kinetics, lack of rechargeability, and short shelf life. The aim of a postdoc candidate is to address the abovementioned challenges by developing of a unique Al anode produced by powder metallurgy approach. This will require a good understanding of the relationship between the anode`s microstructure and performance. The main task of the postdoc will be electro-chemical analyses including galvanostatic testing, impedance spectrometry, measurement of polarization curves, etc. Other duties involve coordination of analyses, exploitation and synthesis of results, organization of follow-up meetings, oral presentations, writing of reports and scientific articles. The postdoc will closely collaborate with other postdoc team member, who`s been focused more towards processing issues in terms of Al - air batteries.

 

Further information: here

Contact: erik.simon@savba.sk


 

Slovak University of Agriculture in Nitra

Postdoctoral Researcher in Agricultural Science

 

ORGANISATION/COMPANY: Slovak University of Agriculture in Nitra

RESEARCH FIELD: Agricultural sciences

RESEARCHER PROFILE: Recognised Researcher (R2); Established Researcher (R3)

APPLICATION DEADLINE: 01/11/2021 23:00 - Europe/Brussels

LOCATION: Slovakia › Nitra

TYPE OF CONTRACT: Temporary

JOB STATUS: Full-time

HOURS PER WEEK: 37,5

REFERENCE NUMBER: UP-2021-106

 

OFFER DESCRIPTION

Rector of SUA opens a call for the research postdoctoral post

Eligible applicants for the postdoctoral post are persons who have completed PhD. study at the university or research institution no later than five years before starting postdoctoral post.

Application deadline: 1/11/2021

Offer starting date: 1/12/2021 or negotiable

Employment contract: 1 year with the possibility of extension to 3 years

The basic tariff salary is determined according to the number of years of experience starting from 1,079 EUR.

Applicants for this post must professionally profile themselves to the topic of the postdoctoral post: 

Numerical study of climate change impact on soil temperature variation affecting agricultural productivity of Nitra river basin in Slovakia

Links to research project:

The AgroBioTech Research Centre of the Slovak University of Agriculture in Nitra is looking for a postdoctoral researcher in the field of agricultural science related to numerical modelling of temperature and moisture variation in the agricultural soil with special focus on the impact of climate change on soil temperature variation affecting agricultural productivity of Nitra river basin in Slovakia (with the scopes in modelling of water uptake, hydraulic redistribution and fertilizer induced contaminant transport in the agricultural soil). The postdoctoral position is linked to the work on the solving of ongoing project “SMARTFARM (2019-2023)”, specifically work on activity No. 3 entitled "Management systems preserving biodiversity and mitigating the impacts of climate change".

Supervisor: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., e-mail: dusan.igaz@uniag.sk

Contact: The AgroBioTech Research Centre of the Slovak University of Agriculture in Nitra, Tr. A Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovakia

Brief introduction to the research topic:

Soil temperature is an important parameter to keep the ecological balance on this earth. It plays vital role in various biological processes which affect fertility and productivity of the soil. Therefore, understanding of soil temperature variation induced by climate change is very essential for managing agricultural production in an area. During last few years, soil temperature in the agricultural land on Nitra river basin in Slovakia has been found to be considerably affected due to the climate change. As a result, the crop growth on this basin area has also been significantly affected. In such situation, the numerical study of temperature variation in agricultural soil using any efficient tool needs to be conducted for finding the plausible solutions to this problem. Further numerical investigation might be carried out for modelling of water uptake, hydraulic redistribution and fertilizer induced contaminant transport in the agricultural soil.

Objective of the research project:

The main objective of this postdoctoral research work is to numerically investigate the climate change impact on the variation of soil temperature affecting the fertility and agricultural productivity of Nitra river basin in Slovakia.

Research methodology:

Apart from the academic expertise, the candidate may require good knowledge to carry out numerical simulations of heat transport in the software tools like HYDRUS 2D or VADOSE/W for this postdoctoral research study. The hiring university has very well equipped laboratories and other useful resources may be needed by the candidate for the postdoctoral research study. However, if necessary the experimental laboratory and field setup may be developed by the university to be used by the candidate.

Necessity of the Research project:

Agricultural production provides the necessary foods which should be sufficiently available for the growth and development of human body. The agricultural crop production of a land depends upon its fertility which is the function of soil temperature. Hence, this postdoctoral research project finds its necessity to explore the future potential based on the numerical study which may show the risk to maintain the suitable range of soil temperature so as to be alert in advance for avoiding the deficiency in agricultural production. In addition, this project outputs may be helpful to find some sustainable measures for maintaining suitable range of soil temperature in the agricultural land for the survival of plants and trees in the area of research study.

Description of the professional content of the postdoctoral post:

Primary task of the postdoctoral position will include:

 1. Collection of required field data:
 • Sampling of soil for evaluating useful soil hydraulic properties
 • Measurement of soil temperature using electronic device
 • Measurement of daily weather parameters using suitable equipment
 • Sampling of plants for determining various parameters to know crop yields
 1. Collection of past and futuristic climate data
 • Collecting past climate data measured by Slovak Hydrometeorolgical Institute
 • Forecasting of futuristic climate data based on Statistical Downscale Model
 1. Numerical modelling of soil temperature variation
 • Simulation of temporal variation of soil temperature using appropriate tools such as HYDRUS 2D or VADOSE/W
 • Exploring the future potential if there is any risk to maintain the suitable range of soil temperature
 • Identification of sites (in GIS environment) with susceptibility to excessive drying in the model river basin
 • Formulation of strategy and recommendations for proper agricultural practice

Required proficiency of the postdoctoral candidate should include the skills and experiences in the above mentioned tasks of the postdoctoral research study.

Required Knowledge of the applicant:

 • Good knowledge in English language
 • Adequate technical understanding in physical, chemical and hydraulic properties of soil
 • Good concepts to analyse various weather parameters and climatic data
 • Good experience for conducting laboratory experiment to determine various soil properties
 • Good understanding in plant physiology, crop yields, plant root zone, hydraulic redistribution and biological processes from agricultural point of view.
 • Good skill to handle electronic devices for measuring soil temperature and weather parameters
 • Proper knowledge for executing simulations in various numerical tools such as HYDRUS 2D or VADOSE/W and modelling of soil heat transport and soil moisture movement
 • Good experience in preparing research articles for peer-reviewed scientific journals

Minimum research output in terms of scientific papers during the postdoctoral position:

 • Preparing at least two manuscripts and communicating these to good peer-reviewed journals with Q1 or Q2 quartile based on the Web of Science.
 • Writing at least one international conference paper

Other requirements: moral integrity and good work ethic

Selection process:

In the first round, selection committee appointed by the Rector will assess submitted applications in accordance with required conditions and documents defined in this call. Applicants who have not met defined requirements of this call do not advance to the second round.

The second round means interview in Slovak or English. Applicants will present their vision, research proposal and professional suitability with the post offered in the maximum 10-minute presentation. Presentation will be in the form of guided interview between the applicants and members of the selection committee.

Selection committee will determine the overall ranking of applicants. The final decision on selection process will be issued by the Rector of the University.

Application for the postdoctoral post includes the following documents submitted in Slovak or English:

 • Written request to apply for this post
 • Letter of motivation
 • Project proposal
 • CV emphasising scientific research activities relevant to the topic
 • Basic scientometric indicators of the applicant (list of publications with emphasis on works indexed in WOS and SCOPUS and journal works, overview of citations, patent activity, transfer of knowledge into practice, studio/atelier activities)
 • List of research grants/projects and brief description of the most significant results achieved
 • List of completed internships (advantage)
 • 1 letter of recommendation
 • Other information, if any, illustrating the applicant's professional profile
 • Certified copies of diplomas of the second and third degree studies (master and PhD.)
 • Certified copy of an extract from the judicial record not older than 3 months

How to apply:

Send your application by mail to

Reference number UP-2021-106

Slovak University of Agriculture in Nitra

Human Resources Unit

Tr. A. Hlinku 2

949 76 Nitra

Slovak Republic

 

Additional admin info: hana.zach@uniag.sk

Additional research info: dusan.igaz@uniag.sk


 

Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences

Open Postdoctoral position in Lithium batteries

 

COMPANY/INSTITUTE: Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences

RESEARCH FIELD: Physics > Solid state physics; Chemistry > Physical chemistry; Chemistry > Solar chemistry

RESEARCHER PROFILE: Recognised Researcher (R2)

APPLICATION DEADLINE: 15/11/2021 12:00 - Europe/Brussels

LOCATION: Slovakia › Bratislava

TYPE OF CONTRACT: Temporary

JOB STATUS: Full-time

HOURS PER WEEK: 39.5

OFFER STARTING DATE: 01/01/2022

 

OFFER DESCRIPTION

Open Postdoctoral position on the topic of Improving the lifetime of Li-based batteries by atomic layer deposition. Research will be focused on improving the lifetime of Li batteries using atomic layer deposition technique. In addition, a large number of in-situ characterization techniques, including X-ray diffraction/scattering and Raman spectroscopy, will be used to track processes in-operando. For detailed information, please send an email to: peter.siffalovic@savba.sk or call +421949556037.

 

Required qualifications:

 • Research experience in physics, material science, physical chemistry, chemistry or related areas
 • PhD. or equivalent degree in relevant subject area
 • A creative and self-motivated personality, with interest in fundamental and applied science
 • Excellent problem-solving skills
 • Good team-working skills
 • Good communication skills in English

Preferred qualifications:

 • Relevant experience in one or more of the following techniques: fabrication of Li batteries

We offer:

 • Working in an international, creative and highly motivated environment of a newly established research group
 • Cutting-edge research topics with high application potential
 • Working in a multidisciplinary research team
 • Stimulating friendly supervising and mentoring environment
 • Unique research facilities
 • Trainings and development possibilities (seminars, workshops, conferences)
 • Soft skills lessons (project management, grants applications, etc.)
 • A competitive salary
 • Flexible working hours
 • And more benefits as (accommodation in campus, ticket meals)

To apply, please forward the following documents (single pdf-file) to peter.siffalovic@savba.sk until 15th of November 2021:

 • Your curriculum vitae
 • A cover letter, in which you reason your motivation to become a part of our group.
 • A short proposal (5 pages), in which you summarize your past research achievements and detail your future research plans within our division.
 • Abstract/summary of PhD thesis
 • Certificates for Master/Diploma and PhD/Doctor degrees
 • 2 letters of recommendation

 

Required Research Experiences

RESEARCH FIELD: Physics › Solid state physics

YEARS OF RESEARCH EXPERIENCE: 1 - 4

RESEARCH FIELD: Chemistry › Physical chemistry

Offer Requirements

REQUIRED EDUCATION LEVEL

Chemistry: PhD or equivalent

Physics: PhD or equivalent

REQUIRED LANGUAGES

ENGLISH: Excellent

 

Contact: peter.siffalovic@savba.sk


 

Institute of Telemedicine, Slovak Histochemical Society

Postdoctoral Fellow

 

ORGANISATION/COMPANY: Institute of Telemedicine, Slovak Histochemical Society

RESEARCH FIELD

 • Biological sciences
 • Chemistry
 • Computer science
 • Engineering
 • Ethics in health sciences
 • Ethics in natural sciences
 • Information science
 • Medical sciences
 • Neurosciences
 • Pharmacological sciences
 • Physics
 • Technology

RESEARCHER PROFILE: First Stage Researcher (R1)

APPLICATION DEADLINE: 31/12/2021 00:00 - Europe/Athens

LOCATION: Slovakia › Kosice

 

OFFER DESCRIPTION

We seek junior or intermediate-level staff members working on the aspects of biology and/or medicine that do not require laboratory work or contact with patients. Examples include computational modeling, image analysis, e-health, processing public health records or bio-databases, ethics, bio-law, bio-mathematics, and other theoretical or computation-based problem solving.

More details and application instructions:

https://www.lifescience.net/jobs/77438/postdoctoral-fellow-theoretical-o...


 

Collection of hosting offers in Slovakia for MSCA Postdoctoral Fellows - all fields of research - 2021


 

Spojené Kráľovstvo

University of Nottingham

PhD Studentship To Conduct Research In Electric Power Systems For Future Hybrid-Electric Regional Aircraft

 

JOB DESCRIPTION

Reference: ENG1504

Closing Date: Wednesday, 15th December 2021

Department: Engineering

Applications are invited for a fully funded full-time PhD studentship to conduct research in Electric Power Systems for future Hybrid-Electric Regional Aircraft.

With the general trend towards more sustainable, environmentally friendly transportation, future aircrafts will become significantly electrified, shifting the balance between different types of energy used by onboard systems towards greener and more efficient electrical one. This trend, known as More-Electric Aircraft (MEA), leads to a significant increase of electric power demand onboard and makes the electric power system (EPS) the backbone of future aircraft. Looking ahead, further and even more radical increase in airborne electric energy usage, above few MW level for regional aircraft, is expected from partial or even full electrification of propulsive power within the next generation of MEA technology (hybrid-electric and full-electric). Such a substantial increase of power level requires reconsideration of many EPS principles in order to guarantee safe and reliable flight.

In this PhD project, the successful candidate will investigate potential EPS architectures suitable for implementation in a hybrid-electric regional aircraft. The project will start with the analysis of state-of-the-art and identifying potential solutions, innovative ideas for potential exploitation in onboard EPS, and associated technological challenges. Based on these, potential architectural solutions will be proposed. Through intensive modelling, the proposed EPS paradigms are to be investigated in order to identify the most promising solutions that meet a set of predefined criteria. The developed models should be able to integrate all the main EPS components foreseen to be commercially available and certified within next 10-15 years, including sources of electric power (conventional and unconventional), power electronic conversions, power distribution and protections, energy storages, typical loads (e.g., propulsion drives, actuators, environmental controls), and overall EPS control logic. The models will need to be representative of key electrical performances, but also will include other domains such as efficiency, weight, power density, volume etc. Based on these models, the proof of proposed EPS concept will be derived, and the key power requirements, achievable steady-state and transient performances, power quality and stability conditions will be demonstrated. Finally, the models will need to be integrated into a Digital Twin platform for overall assessment of future aircraft under development.

The candidate will develop a wide range of knowledge and skills in the fast-developing area of airborne electric power systems, which will be widely applicable to the candidate future career. This project is a collaboration between the University of Nottingham and the Leonardo Company, the lead regional aircraft developer and manufacturer, therefore the candidate will have a distinctive opportunity to work on cutting-edge technologies within unique academia-industry research environment.

Due to funding restrictions this opportunity is only open to Home Students.

For any enquiries, please contact Serhiy.bozhko@nottingham.ac.uk

Please apply here https://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/how-to-apply/apply-online.aspx 

When applying for this studentship, please include the reference number (beginning ENG and supervisors name) within the personal statement section of the application. This will help in ensuring your application is sent directly to the academic advertising the studentship.  


University of Nottingham

3-Year PhD Studentship: 3D Printing Of Proteins For Continuous Flow Biocatalysis And Bio-Adsorption

 

JOB DESCRIPTION

Reference: ENG1501

Closing Date: Monday, 13th December 2021

Department: Engineering

Applications are invited for a fully funded PhD studentship (3 years) within the Faculty of Engineering at the University of Nottingham, in collaboration with Johnson Matthey. The student will work with an interdisciplinary supervisory team with expertise in 3D printing, materials chemistry and biocatalysis.

Project title: 3D Printing of proteins for continuous flow biocatalysis and bio-adsorption

Supervisory Team: Ricky Wildman, Anca Pordea, Derek Irvine, Yinfeng He

We seek to use 3D printing for tailored support materials with applications in biocatalytic continuous flow reactors and in the selective adsorption of biomolecules. The high geometrical freedom and precise control of 3D printing allows the creation of complex structures with high surface area. This is key to the effectiveness of solid supports, either in immobilised enzyme reactors or in biosorption materials, where the mass transfer of the substrate to the active site (catalytic or adsorption site) depends on flow properties and on the geometry of the support. The ability to quickly generate new designs will allow us to iterate quickly to find the optimal structure for high yield and efficiency, whilst the high fidelity of the 3D printing process will allow scale up with high fidelity. 

In this project, the optimum design of the support polymer geometry will be developed for maximum efficiency in catalysis / adsorption. The encapsulation of enzymes within 3D printed hydrogels will be optimised with a range of oligomers/polymers, polymerisation initiators and additives. The requirements for these printable materials will be a high protein loading capacity, good chemical compatibilities between components and favourable diffusion properties. A suitable 3D printing process will be optimised in order to allow printing of mechanically stable structures with the smallest features in a few microns range. A set of proteins and enzymes will be tested to ensure applicability of the approach to a range of biocatalytic transformations and adsorption-based separations.

The ideal candidate will have knowledge in chemistry, materials science, materials engineering or related subjects and be interested in experimental catalysis, polymer chemistry and 3D printing. The studentship is an exciting research collaboration between supervisors based within the Centre for Additive Manufacturing (https://www.nottingham.ac.uk/cfam) and the Sustainable Process Technologies Research Group (https://www.nottingham.ac.uk/research/groups/sustainable-process-technologies-research-group/index.aspx). The student will have access to equipment and expertise at the forefront of the 3D printing and of biotechnology research areas.

Eligibility

 •   Due to funding restrictions, the position is only available for home/UK candidates
 •   Candidates must possess or expect to obtain, a 2:1 or first class degree in an Engineering or Physical Sciences related discipline. 

How to apply

Please send a copy of your covering letter, CV and academic transcripts to cfam@nottingham.ac.uk referring to the project title.  

Closing date: applications will be evaluated on a rolling basis until a suitable candidate is appointed.


University of East Anglia

Biochemical pathology of diabetes: Mechanisms of cysteine depletion during hyperglycaemia (HAMILTONC_U22SF)

 

ORGANISATION/COMPANY: University of East Anglia

RESEARCH FIELD: Pharmacological sciences

RESEARCHER PROFILE: First Stage Researcher (R1)

APPLICATION DEADLINE: 30/04/2022 23:00 - Europe/London

LOCATION: United Kingdom › Norwich

TYPE OF CONTRACT: Other

JOB STATUS: Other

OFFER STARTING DATE: 03/10/2022

OFFER REQUIREMENTS: Acceptable first degree: Minimum 2:1 in Chemistry, Pharmacy, Biological Sciences

OFFER DESCRIPTION

In humans, the cysteine-containing tripeptide glutathione (GSH) is an essential thiol cofactor that maintains an intracellular reducing environment to protect against oxidative stress, which causes lipid, protein & DNA damage.

Glutathione biosynthesis is limited by the availability of cysteine. In diabetics, hyperglycaemia causes long-term health complications, because elevated levels of glycolytic intermediates (dihydroxyacetone phosphate (DHAP) and glyceraldehyde-3-phosphate (GAP)) causing oxidative stress, which depletes intracellular glutathione and cysteine. This reduces the rate of glutathione biosynthesis, which explains why the glutathione levels are lower. However, nobody has ever established how and why the cysteine 

levels are reduced. We have recently discovered that cysteine can be chemically trapped by reaction with DHAP and GAP to form thiohemiacetals.

This project will characterise these reactions in detail (both in solution and in cells). Proving and understanding these biochemical reactions in vivo will fill a substantial gap in our knowledge of cellular biochemistry in diabetics. It will underpin future development of cysteine rich diets as a way to lower the long term health complications caused by hyperglycaemia in diabetics It will also establish the existence of an alternative intracellular reservoir for cysteine which could be of relevance across all living organisms.

The project offers extensive interdisciplinary training and research experience in analytical biochemistry, enzymology, whole cell NMR spectroscopy and cell biology. This will involve working within different research groups within the School of Pharmacy and The School of Biology.

The project is suited for a student with a degree in Chemistry, Pharmaceutical or Biological Sciences or a related discipline.

An earlier start date of 1 February or 1 June 2022 may be possible, but this should be discussed with the primary supervisor in the first instance

This PhD project is offered on a self-funding basis. It is open to applicants with funding or those applying to funding sources. Details of tuition fees can be found at https://www.uea.ac.uk/about/university-information/finance-and-procurement/finance-information-for-students/tuition-fees

A bench fee is also payable on top of the tuition fee to cover specialist equipment or laboratory costs required for the research. Applicants should contact the primary supervisor for further information about the fee associated with the project.


KINGS COLLEGE LONDON

Research Assistant

 

ORGANISATION/COMPANY: KINGS COLLEGE LONDON

RESEARCH FIELD: Psychological sciences

RESEARCHER PROFILE: First Stage Researcher (R1); Recognised Researcher (R2); Established Researcher (R3); Leading Researcher (R4)

APPLICATION DEADLINE: 30/09/2022 00:00 - Europe/London

LOCATION: United Kingdom › London (Greater) (GB)

TYPE OF CONTRACT: Other

JOB STATUS: Full-time

 

OFFER DESCRIPTION

Job description

This is an exciting opportunity to contribute to the Tackling Inequalities and Discrimination Experiences in Health Services (TIDES) Study within the Health Inequalities Research Group led by Professor Stephani Hatch.     

The post will be situated within the Health Inequalities Research Group, based at the Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King’s College London. 

The postholder will synthesise relevant literature; contribute to the evaluation of an immersive virtual reality (VR) environment following full training with VR equipment; organise study recruitment; carry out quantitative and qualitative data collection, data cleaning and analysis; contribute to the co-development of a race equality toolkit for healthcare staff and managers; general administrative duties; public engagement; delivering presentations; managing project related social media; and writing lay summaries, reports and research papers under the supervision of more senior team members.   

The post will also involve liaising with non-academic partners and collaborators across the health and social care sector.  

The successful candidate will have a strong interest in social inequalities, identifying potential ways to reduce these inequalities and their potential impact on mental health and health; be able to think creatively and innovatively with regards to methods and resources; be keen to learn new skills; be committed to anti-racist practice and contributing to meaningful change.

Applicants from minoritised racial and ethnic groups, and those with lived experience of social disadvantage/injustice, are strongly encouraged to apply.  

This post will be offered on a fixed-term contract for 12 months in the first instance 

This is a full-time post - 100% full time equivalent

Key responsibilities

 • Contribute to the evaluation of an immersive virtual reality (VR) environment in collaboration with colleagues from Maudsley Learning and the King’s Virtual Reality Lab   
 • Recruit participants for the study and ensure the project achieves the best possible response rates  
 • Facilitate the participation and use of the VR environment with the participants  
 • Maintain a database/record of interviews conducted and respondents contact details to ensure databases are maintained efficiently and accurately  
 • Undertake any training relevant to the role, including safeguarding and data protection training   
 • Ensure the security and confidentiality of data  
 • Support the TIDES team in seeking relevant literature, summarising research and drafting papers for publication under the supervision of senior team members  
 • Prepare reports on progress of data collection and undertake administrative tasks as needed  
 • Attend project meetings, prepare monthly progress reports, maintain clear and up to date written documentation, and present progress at team meetings    
 • Support team members on related studies and with public engagement activities  
 • Manage study website, email account and social media  
 • Present findings at departmental seminars and team meetings  
 • Prioritising workload according to discussion with managers  
 • Work with and supporting peer researchers with lived experience of inequities in health, mental health, and social care  
 • Support training and evaluation activities and revising the Peer Researcher training course  

 

The above list of responsibilities may not be exhaustive, and the post holder will be required to undertake such tasks and responsibilities as may reasonably be expected within the scope and grading of the post.  

Skills, knowledge, and experience 

Essential criteria  

 

 1. A first degree in social sciences, health, epidemiology or similar  
 2. MSc in mental health research, social sciences, applied health, policy, digital health or similar  
 3. Strong interest in virtual reality and digital health, social inequalities in health, mental health  
 4. Experience of recruitment and data collection   
 5. Strong quantitative training and analytic skills    
 6. Demonstration of ability and willingness to think creatively and innovatively when solving problems and learn new skills  
 7. Understanding of principles of ethics, including data confidentiality and data security and in collaborating with non-academic partners  
 8. Ability to work flexibly including occasional weekends/evenings  
 9. Excellent verbal and written communication  
 10. Excellent time management, organisation and team working skills   

Desirable criteria

- Experience of qualitative data collection and analysis  - Experience of literature reviewing, writing reports, and presenting results 

- Experience of managing and creating content for social media and/or website design  


Belgicko

 

UCLouvain 

PhD scholarship (4 years) on muon tomography

The center for Cosmology, Particle Physics and Phenomenology (CP3) of the Université catholique de Louvain (UCLouvain) in Louvain-la-Neuve (Belgium) invites applications for one position aimed to obtain a Ph.D. in experimental particle physics, funded for four years.

The research project, under the primary supervision of Andrea Giammanco, will be in the area of "muon tomography", or "muography", i.e. an imaging method that exploits the large natural flux of muons from cosmic-ray interactions in the atmosphere. For general information on this relatively young research area, see a recent review here; for specific information on the CP3-muography team, please have a look here. This project will also overlap with the research goals of the MODE consortium (see webpage and this brief article), i.e. automatic optimization of the design of experiments.
The selected candidate will receive full funding through the H2020-RIA project "SilentBorder" funded by the European Commission. The aim of "SilentBorder" is to design new scanners and/or propose new methods, based on the principles of muography, for the detection of illicit materials in specific case studies where traditional scanning methods are inadequate or insufficient. The main research task of the selected candidate will be to develop a fast, general and flexible simulation framework for muon tomography (applicable also outside of the SilentBorder research goals) in synergy with the rest of the CP3-muography team and other teams belonging to SilentBorder and with support from MODE experts in differentiable programming; and to apply such framework for the optimization of the design of muon tomography scanners.
This work is expected to lead to academic publications and presentations at international conferences, with the selected candidate as leading author or coauthor depending on the contribution. The skills and competences acquired during this work are expected to enhance the career prospects both in academia and the private sector.
There are no teaching duties in this position.

The net salary is slightly more than 2060 EUR/month, with social security covering health insurance, sickness, invalidity and, if applicable, family allowances. You will be entitled to a public transport pass paid by the university.
By applying to this position, you pledge to comply to academic best practices and to strive for contributing to a healthy and collaborative work environment.
The position is open to candidates of any nationality. This position will remain open until suitable candidates are found, but the first screening of applicants will start on 1st of June 2021, therefore we advice to complete your application by then. Although the current funding only allows us to cover a single PhD scholarship, short-listed candidates may be considered for other positions in case other budgets become available in the near future.
The earliest date of start of the contract is 1st of September 2021. Later starting dates are possible, preferentially before the end of 2021. By the regulations of our university, the contract cannot start before the candidate holds a MSc diploma.

More information here


 

University of Antwerp

PhD Vacancy on Next Generation AI for Perception and Cognition

The research project

State-of-the-art artificial neural networks have achieved remarkable successes in pattern recognition tasks for a variety of AI-related tasks. However, complex tasks require a combination of perception and higher level cognition.
In this research project, you will investigate new brain-inspired architectures and algorithms that can combine perception with reasoning capabilities, can work with only limited supervision, in real-world noisy environments, and allow for low power implementations.

The job

 • You are conducting research in the IDLab sustainable AI team, enhancing, applying or extending brain-inspired learning algorithms and creating new ones.
 • You will implement and analyze novel architectures and algorithms, and conduct experiments to compare the new algorithms with existing state-of-the-art methods
 • You will write detailed evaluation reports on the developed algorithms and executed experiments, publishing them in major conferences and journals. 
 • You will develop demonstrators in the framework of European and national research projects (in collaboration with industry).

Job requirements

 • You have (or will receive within a few months) a Masters of Science degree, preferably in Computer Science, Engineering, Mathematics, Biology, Physics, Electrical Engineering or related fields.
 • You have a profound interest in artificial intelligence and machine learning. Knowledge on artificial and/or spiking neural networks is an additional asset.
 • You have a solid mathematical background, and like to couple in-depth theoretical understanding with challenging practical applications.
 • You have experience with programming languages and software development.
 • You are a team player and have strong communication skills.
 • Your English is fluent, both speaking and writing.

More information here


 

Research and innovation hub in nanoelectronics and digital technologies IMEC, Heverlee

Program Manager Ultrasound Microsystems

As program manager you will have the responsibility to define and manage the research roadmap on microsystem technologies addressing multiple physical domains, e.g. P-sensors, T-sensors,... , specifically for acoustics, e.g. ultrasound transducers, and grow the project portfolio. Furthermore, you will also have project management responsibility. You will actively engage with customers (from public and private sectors) to understand the system needs, from which you will derive the required technology developments. You will capture the trends and future industry needs, that you will use to update our research roadmap. You will work closely together with the business development team and public funded projects team to maintain a clear R&D offering and support business development, ensuring a solid future revenue stream. You will be the interface between the customers, business and technical teams, and you will be responsible for timely execution and delivery in projects.

Your responsibilities are:

 • Set the vision and roadmap for the ultrasound microsystems program by intake of voice of customer from industry and understanding of future markets; Derive the required future technology developments based on these insights; Continuously benchmark the program with respect to the state of the art; Ensure that the program is aligned with the broader business strategy and imec core technology strengths;
 • Work with the business teams to pitch R&D offerings to customers; Understand customer requests and map them onto our internal competences & offerings; Drive project proposal preparations and discussions together with the technical teams; 
 • Work with a multi-disciplinary team of technical leaders and scientists to drive innovation, as well as deliver customer projects;
 • Maintain a 360-degree perspective and keep updated on projects and program scopes, schedules, costs, quality, communication and deliverables;
 • Develop positive relationships across teams and business units to ensure strong cooperation and open communication;
 • Build and ensure alignment across technology, systems and business teams, within the department and across the imec organization;
 • Identify, track, manage and communicate risks and issues with stakeholders and senior management;
 • Market your R&D offerings and technologies: write press announcements, present at conferences, showcase prototypes and demonstrators in exhibitions.

More information here


Research and innovation hub in nanoelectronics and digital technologies IMEC, Heverlee

Business Development Manager Connectivity

As a Business Development Manager Connectivity, your main tasks will be:

 • Thanks to your good knowledge of the semiconductor, radar and wireless market, you will build and manage a portfolio of customers for the imec radar technologies both in new hardware radar IC design projects as in software sensor fusion projects. 
 • You generate leads within these market segments and discover opportunities for collaboration. 
 • You advise and promote to customers the most optimal software solution for their application under consideration, in collaboration with the technical teams at imec.
 • You prepare quotations to customers per their needs and you negotiate and finalize contracts.
 • You track progress during the whole solution delivery and monitor customer’s satisfaction.
 • You stay in contact with the customer and facilitates the interaction between the customer and the technical teams.
 • You clearly communicate current and future customer needs to the technical teams and their management.
 • You work in close cooperation with the program management and with the worldwide account managers to create high-value proposals. You coordinate the business terms, legal and IP aspects of proposals by aligning with account management, business development, legal and IP in imec Leuven. You negotiate and finalize contracts with the customer. 
 • You represent imec at external trade shows and exhibitions. 
 • You report to head of imec PL Connectivity BD Team.

More details here


Francúzsko

ECAM, Automation and IT Department, Lyon

Assistant Professor in Automation in discontinuous systems

 

Position Information

The ECAM Lyon Automation and IT Department is accepting applications for a permanent full-time Assistant Professor position to teach automation in discontinuous systems for 4 academic programs: two traditional academic programs and through two part-time Master’s programs.

Primary duties include

 • Developing and teaching courses (lectures, tutorials, lab works, projects) and supervising the content according to the various engineering courses
 • Advancing automation and industrial robotics in the Automation and IT Department in collaboration with other ECAM professors in robotics or factory organization
 • Supervising student tutoring, teaching projects, and students in internships

Auxiliary duties include

 • Defining technical needs to solidify the Department’s investment plan
 • Participating in promotional and recruitment activities (student recruitment fairs, open house days, fairs, admissions juries) as well as different academic activities (defenses, transversal projects)

Required Minimum Qualifications

 • Master’s degree in relevant engineering field by date of hire
 • Expertise in the following fields
 • PLC programming (ex PLC Siemens : software TIA Portal, Step 7 ; Schneider Electric : SoMachine, Unity … ),
 • Functional analysis of industrial applications and selection of components (PLC, sensors, actuators...)
 • Control systems (via PLC)
 • Industrial network systems and supervision elements (IHM)
 • Experiences in an industrial environment and with applied robotics are an asset (Robot FANUC: Roboguide, IRVision, or others)
 • Ability to teach students in English (ideally C1) from a wide variety of backgrounds
 • Passion for teaching and able to contribute and thrive in a collaborative, multicultural, and highly interdisciplinary academic environment.

More information here


 

SAFRAN Tech Paris

Onboard aircraft engine monitoring analyzing vibratory and sound signals captured by smartphones / tablets

 

ORGANISATION/COMPANY: SAFRAN Tech Paris

RESEARCH FIELD: Engineering › Communication engineering

RESEARCHER PROFILE: First Stage Researcher (R1)

APPLICATION DEADLINE: 31/03/2022 23:00 - Europe/Brussels

LOCATION: France › Châteaufort

TYPE OF CONTRACT: Temporary

JOB STATUS: Full-time

HOURS PER WEEK: 40

OFFER STARTING DATE: 05/09/2021

EU RESEARCH FRAMEWORK PROGRAMME: H2020 / Marie Skłodowska-Curie Actions

REFERENCE NUMBER: MSCA-ITN-2020

MARIE CURIE GRANT AGREEMENT NUMBER: 955681

 

OFFER DESCRIPTION

This PhD position is part of the “MOIRA” (MOnItoRing of large scale complex technologicAl systems) project, funded by the European Commission through the H2020 “Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks” program.

Modern technological systems increase in scale and are becoming more and more complex and sophisticated. Parallel, the revolution in electronics, digital technology and communications have drastically modified and expanded the physical diversity, scope, processing capabilities and complexity of the monitoring equipment and infrastructure used. Millions of networked sensors are being embedded in the physical world sensing, creating and communicating data. The amount of data available for capturing has been exploding and the era of Big Data is already here, as the Internet of Things (IoT) is becoming a reality. The main question which arises is how, following which steps and with which tools the data can be transformed to information and knowledge.

The objectives of MOIRA are

 • the development of novel signal processing tools for the monitoring of industrial processes based on machine learning methods applied on heterogeneous time series,
 • the application of data mining technologies for the estimation of Key Performance Indicators which determine the operational profit,
 • the conception, development and validation of methodologies for automated monitoring of cyber physical system fleets,
 • The multi sensor machine condition monitoring under variable operating conditions.

Within the context of the MOIRA project, the PhD student will work on the analysis, identification and modelling of vibratory and acoustic sources of aircraft engines. Vibratory and acoustic sources include random phenomena related to fuel combustion, cyclic phenomena related to the rotations of shafts/rotors and nonlinear phenomena related to the fluidic link between the high-pressure and the low-pressure turbines. The digital industrial evolution is characterized by an interconnection of machines and systems (objects) that is mainly based on the use of many sensors that collect information, but with a degraded quality related to the nature of the “general public” sensors they are equipped with. ESR15 will study how the health condition of aircraft engines can be analysed in real time using this type of generally low-quality sensor and establish a diagnosis that will anticipate and optimize the maintenance. The work will rely on baseline data collected on board during a flight from the specialized monitoring equipment and on data captured by common smartphones/tablets during actual flights.

The captured data will be firstly structured and ESR15 will work towards the correlation of the different sources and the development and application of novel high-level signal-processing tools in order to extract the diagnostic information hidden in the sound-and-vibration signals collected by common smartphones/tablets (low-quality sensors). The statistical properties of the captured signals will be exploited to characterize the sources and provide indicators of the motor’s health. Moreover, the ESR will develop a model for predictive maintenance exploiting additional information collected on the ground and during the planned maintenance. To achieve this, four principal tasks are required

 • Task 1: In general, the data acquired from real-world machine are subject to some errors or censoring, which harden their subsequent use and processing. Typical examples may include sensor defects, partial loss in the data or some erroneous measurements caused by environmental factors. To address this issue, the first tasks focuses on structuring, pre-processing, cleaning and visualising the database while conserving useful information.
 • Task 2: As the amount of data to be treated is large, the access to relevant information is like looking for a needle in a haystack. This naturally calls for advanced statistical and signal processing techniques to construct a meaningful and low-dimensional feature space. This provides useful patterns allowing straightforward selection of suspicious data.
 • Task 3: Signals captured from rotating machines are known to have specific spectral patterns often modelled through physical or phenomenological models. These models offer an understanding of the baseline (healthy) state as well as potential faults on various organs. Faults are generally identified through their specific signature that departs from the baseline. This task consists in exploiting the available data to construct a model for different states of the system. An interesting way to explore is to construct a spectral cartography of the machine comprising the main and the most influencing components.
 • Task 4: This task consists in constructing condition indicators to monitor the health state of the machine, detect potential faults and identify the faulty components. Those indicators will be constructed based on physical and data-driven approaches. A decision scheme will be then elaborated to establish an accurate diagnosis of the monitored system

 

Eligibility criteria

Candidates must meet the eligibility conditions of ETN projects:

 • no residence in France longer than 12 months in the past 3 years immediately before the date of recruitment
 • not been involved in research for more than 4 years (full time equivalent) starting to count the date this person graduates his/her first MSc degree.

 

 

Offer Requirements

REQUIRED EDUCATION LEVEL

 

Engineering: Master Degree or equivalent

Skills/Qualifications

Candidates must have completed an M2 level with excellent academic results in signal processing, machine learning and statistics.

 

Specific Requirements

Candidates must meet the eligibility conditions of ETN projects:

 • no residence in France longer than 12 months in the past 3 years immediately before the date of recruitment
 • not been involved in research for more than 4 years (full time equivalent) starting to count the date this person graduates his/her first MSc degree.

 

Institut Pasteur of Paris

3 YEAR FUNDED POST-DOCTORAL POSITION AT INSTITUT PASTEUR, PARIS

 

ORGANISATION/COMPANY: Institut Pasteur of Paris

RESEARCH FIELD: Biological sciences › Biology

RESEARCHER PROFILE: Recognised Researcher (R2)

APPLICATION DEADLINE: 01/04/2022 00:00 - Europe/Brussels

LOCATION: France › Paris

TYPE OF CONTRACT: Temporary

JOB STATUS: Full-time

HOURS PER WEEK: 35

OFFER STARTING DATE: 01/06/2022

 

OFFER DESCRIPTION

3 YEAR FUNDED POST-DOCTORAL POSITION AT INSTITUT PASTEUR, PARIS

Metabolic Host-Pathogen Interactions:

Revealing how Intracellular Bacteria hijack Mitochondrial OXPHOS during Infection

A postdoc position is available at the Biology of Intracellular Bacteria Unit (BBI) at Institut Pasteur, headed by Prof. Carmen Buchrieser (https://research.pasteur.fr/en/team/biology-of-intracellular-bacteria/). The BBI Unit investigates and characterizes the molecular, genetic and cellular basis of the infection by intracellular bacteria. We have recently shown that the intracellular bacterium Legionella pneumophila, which causes Legionaries’ disease in humans, alters mitochondrial oxidative phosphorylation (OXPHOS) and ATP production during infection of human macrophages. Now we aim to understand the mechanism(s) by which L. pneumophila and other intracellular bacteria such as Salmonella enterica ser. Typhimurium hijack the mitochondrial OXPHOS machinery of infected macrophages.

The position will be funded for 3 years through an ANR JCJC grant awarded to Dr. Pedro Escoll, and would start at an agreed time between February and December 2022. By combining state-of-the-art image-based methods with bacterial genetics, si-RNA silencing, proteomics, and cellular biology approaches, the selected candidate would identify new mechanisms pathogenic bacteria employ to subvert mitochondrial functions in infected human macrophages.

We seek for a highly motivated and creative post-doc having an optimistic personality and excellent skills in cell biology and imaging. Knowledge in cell culture of human primary cells and basics in bacteriology will be welcomed. The selected candidate should be independent and ready to work in a collaborative manner in an international team, having also good organizational skills.

The Institut Pasteur (https://www.pasteur.fr/en) is a world-renowned center of excellence for its research in biology, infectious diseases and immunology. The Institut Pasteur is located in the center of Paris and offers outstanding research facilities, including state of the art imaging facilities and many technical platforms providing cutting edge technologies.

If you are interested, please contact Pedro Escoll (pescoll@pasteur.fr) with a brief motivation letter about your research interests, your CV and up to 3 recommendation contacts/letters.

 

References:

Cell Host Microbe. 2017; 22(3):302-316

Curr Opin Immunol. 2019; 60:117-123

bioRxiv 2021.05.12.443790         

 

Web site for additional job details

https://research.pasteur.fr/en/job/3-year-funded-post-doctoral-position-metab...


 

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

PhD position - Impact of turbulent transport on W accumulation and fusion performance in the central part of ITER plasmas

 

JOB DESCRIPTION

JOB PROFILE/TYPE : PhD Candidate

RESEARCH FIELD(S) : magnetic fusion, plasma physics, turbulence

JOB LOCATION: AMU-PIIM (60%), CEA-IRFM (20%), ITER-IO (20%)

JOB DESCRIPTION : Aix-Marseille University, 3 years PhD contract

Impact of turbulent transport on W accumulation and fusion performance in the central part of ITER plasmas

Fusion energy promises high-energy-density baseload electricity and heat production with essentially limitless fuel reserves, inherent nuclear safety, and negligible impact on the environment. With the construction of ITER, we are entering a new phase where fusion experiments aim for net power gain. This challenging goal requires to avoid excessive radiative losses associated with high Z impurity accumulation in the confined plasma and to maximize the density and temperature of the main ions for increased fusion performance. A very recent numerical study revealed that pressure-driven instabilities known as Kinetic Ballooning Modes (KBM) are destabilized in the central region of high-performance JET plasmas and drive a subsequent level of heat and particle transport [N. Kumar et al., Nucl. Fusion 61, 036005 (2021)]. Preliminary gyrokinetic stability calculations indicate that the central part of ITER conventional H-mode scenarios is also prone to KBM destabilization. The goal of this PhD is to study the implications of core turbulent transport, including transport driven by KBM turbulence, on core W accumulation in ITER, and mechanisms for its control. The problem will be addressed with state-of-the-art non-linear gyrokinetic simulations complemented with tokamak simulations relying on reduced transport models. The thesis will be jointly supervised by A. Loarte from ITER Organisation, C. Bourdelle from CEA Cadarache and Y. Camenen from Aix-Marseille University.

QUALIFICATIONS/SKILLS/EDUCATION & RESERACH REQUIREMENTS/DUTIES

 • MASTER degree in plasma physics

APPLICATION DEADLINE : 30th June 2022

REQUESTED DOCUMENTS OF APPLICATION

 • Curriculum Vitae
 • Letter of intention
 • Grades (Master’s and previous years)
 • If available, internship report
 • One or two recommendation letters

CONTACT TO APPLY (EMAIL OR WEBSITE) : isfin-direction@univ-amu.fr; yann.camenen@univ-amu.fr


 

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

PhD position in Development of vibrational technique for solicitation, measurement and interpretation to characterize the interactions between components of a complex structure in an extreme environment: Evaluation of their application to measurement in t

 

JOB DESCRIPTION

RESEARCH FIELD(S): Mechanics, Dynamics, Nuclear physics, Instrumentation

JOB LOCATION: 40% at the LMA (Laboratoire de Mécanique et d’acoustique, 4 impasse Nikola Tesla, 13013 Marseille), 60% à the CEA (Commissariat à L’Énergie Atomique, Cadarache, 13115 Saint-Paul-lez-Durance)

JOB DESCRIPTION :

Contract and salary: Aix-Marseille Université’s 3 year- PhD contract

Abstract

Pellet-Cladding Interaction (PCI) in a Light Water Reactor is one of the major concerns to guarantee fuel rod clad integrity of PWR nuclear reactor during operations needed to follow power grid demand. In order to forbid operations leading to clad failure, modeling capability to simulate the mechanism has improved through the years. And, Codes need more and more detailed and precise experimental data. Until now, those data result from dedicated irradiation programs, named “power ramp tests”, carried out in experimental devices in Material Testing Reactors, ISABELLE in OSIRIS in the past and the future ADELINE in the Jules Horowitz Reactor JHR.

There is currently no instrumentation for online PCI detection required for full validation of the modeling scheme.

A previous work has shown that it is possible to measure, under specific conditions, the effects of PCI on the vibrations of a nuclear fuel rod subjected to axial excitation of turbulent flow under external conditions. The objective of this PhD thesis will then be to develop a general process, including the three aspects, modelling, measurement and data processing, in order to improve existing methods capable of providing precise information on the mechanical interactions of the components of a complex structure in a very constrained context (limited space for instrumentation, high temperatures, irradiation, etc.).

QUALIFICATIONS/SKILLS/EDUCATION & RESEARCH REQUIREMENTS/DUTIES in Instrumentation, Mechanical Engineering (including structural dynamics aspects), Nuclear Physics

APPLICATION DEADLINE:

 30th June 2022

REQUESTED DOCUMENTS OF APPLICATION:

- Grades from last completed degree

- Cover letter & Curriculum Vitae

- Letter of recommendation if applicable

- The internship report at the end of the study possibly

CONTACT TO APPLY:

Please send any information request at the two following addresses:

isfin-direction@univ-amu.fr, lebon@lma.cnrs-mrs.fr


 

Iné krajiny

 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search


 

Polish Academy of Sciences

MSCA-cofund Fellowship Programme of the Polish Academy of Sciences

 

Call-2 for the PASIFIC Postdoctoral Fellowships Programme was opened on 15 September 2021. PASIFIC is coordinated by the Polish Academy of Sciences and co-financed by the European Union under the MSCA COFUND scheme (Horizon 2020).

 

In the second call, 15 researchers of any nationality and representing all research disciplines will be offered a possibility to pursue their research for two years at one of the 70 Polish Academy of Sciences institutes and the International Institute of Molecular and Cell Biology.

 

PASIFIC Call 2 deadline is 30 December 2021.

 

The PASIFIC fellows will be offered a monthly allowance of approx. €2,500 net. Those, who decide to come to Poland together with their families, will be entitled to an additional family allowance. In addition, they will be granted a research budget of up to €60,000 per project (plus 20% overheads). Selected candidates will be expected to come to Poland between July 2022 and October 2022.

 

Moreover, applicants who were not successful in the first call are free to resubmit their improved proposal or apply with a completely new research idea.

 

 

 

More detailed information, including:

 • the call terms and conditions
 • the call documents’ templates
 • the call evaluation criteria and selection process
 • the list of host institutions and potential supervisors
 • Guide for Applicants
 • FAQ

can be found on the PASIFIC webpage.

 

Please also feel invited to watch a short video explainer.

 

 

 

Should you have any queries, do not hesitate to contact the PASIFIC team.


 

MSCA Individual Fellowships: Advanced Skills for Data Analytics in Neurological Diseases

 

Call Open Now!

 

Deadline for proposals 19th January 2022

 

A new career track at the intersection of data science and neurology

 • 2 year Postdoctoral Fellowships (Marie Sklodowska-Curie)
 • Part-funded by Science Foundation Ireland
 • Based in one of 8 Irish universities
 • Incoming and Global options
 • Opportunity for industry/clinical placements
 • Comprehensive training and career development programme
 • Proposals invited across four domains:
 • Ethnographics
 • Advanced Analytics
 • Genomics
 • Patient Impact

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 101034252.

 

Register your interest: neuroinsight@rcsi.ie

More info and apply: www.neuroinsight.eu


 

Sparkle Fellowship programme

 

The Sparkle Fellowship programme is a Marie-Curie Actions 2 year post-doctoral programme, aiming to train future photonics research leaders. It is open to experienced researchers of any nationality, seeking a prestigious career in the field of photonics research and innovation. Fellows will be based at one of IPIC’s academic partners; Tyndall, UCC, MTU, TCD,DCU,NUIG, in Ireland, be aligned to one of the IPIC Research Areas and will have academic freedom to create a research proposal in collaboration with an IPIC Principal Investigator

 

Sparkle will provide Fellows with:

 • An advanced training programme in a cutting-edge research environment.
 • An expanded set of translational skills, including prototype development and fabrication, commercialisation, communication and dissemination, leadership, project and time management, detailed in your personal career development plan.
 • Enhanced innovative and entrepreneurial awareness skills through training on subjects such as market awareness, technology transfer, entrepreneurship and industry engagement.
 • A career-oriented 6-month industry secondment placement with either a global technology leader or rapidly growing SME.
 • Participation in IPIC’s comprehensive and diverse Education and Public Engagement (EPE) programme, to develop and apply dissemination skills with different audiences from students to the general public.

 

If you are considering a career in either academia or industry this could be a great next step for you! Please don’t hesitate to contact us if you are interested in the programme and would like to find out more at sparkle@ipic.ie  

 

The current open call deadline for applications is January 3rd 2022 and subsequent to that there is one closing March 31st 2022.

 

Podrobnejšie informácie k programom: Sparkle Candidate Information Pack V4

 

 


 

Universities of the EuroTech Universities Alliance

 

EuroTechPostdoc2 programme:

A Marie Skłodowska-Curie fellowship programme

 

Within the EuroTechPostdoc2 programme, the universities of the EuroTech Universities Alliance offer seventy Marie Skłodowska-Curie fellowships to experienced high-potential researchers.

 

Besides giving the fellows the freedom to establish their own research lines, the programme provides exceptional training opportunities to prepare the fellows for a future as part of the new generation of scientific leaders, within and outside of academia.

 

The EuroTechPostdoc2 2022 call offering 35 fellowships opened today with a deadline on February 24, 2022.

 

More information on our programme can be found on our website, in the Euraxess ad, and in the brochure.


 

Aktuality