Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

Európska charta a kódex pre výskumných pracovníkov

V roku 2005 Európska komisia prijala Európsku chartu pre výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov. Tieto dva dokumenty adresované výskumníkom, ako aj výskumným zamestnávateľom a financujúcim subjektom vo verejnom aj súkromnom sektore sú kľúčovými prvkami politiky EÚ na podporu kariéry výskumných pracovníkov. Podpora kariér výskumníkov v Európe je roztrieštená na miestnej, regionálnej, národnej alebo odvetvovej úrovni a neumožňuje Európe čo najlepšie využiť jej vedecký potenciál. Charta a kódex zabezpečujú, že výskumníci môžu mať rovnaké práva a povinnosti v ktorejkoľvek európskej krajine.

 

Európska charta výskumných pracovníkov je súbor všeobecných zásad a požiadaviek, ktoré špecifikujú úlohy, zodpovednosti a nároky výskumných pracovníkov, ako aj zamestnávateľov a / alebo financujúcich pracovníkov výskumných pracovníkov. Aplikácia do praxe je zodpovednosťou zamestnávateľov, financujúcich organizácií a výskumníkov samotných.

 

Cieľom charty je zabezpečiť, aby povaha vzťahu medzi výskumníkmi a zamestnávateľmi alebo financujúcimi organizáciami prispievala k úspešnému výkonu v oblasti vytvárania, prenosu, zdieľania a šírenia poznatkov a technologického rozvoja a kariérneho rozvoja výskumných pracovníkov. Charta tiež uznáva hodnotu všetkých foriem mobility ako prostriedku na posilnenie profesionálneho rozvoja výskumných pracovníkov. V tomto zmysle charta predstavuje rámec pre výskumných pracovníkov, zamestnávateľov a financujúcich pracovníkov, ktorí ich vyzývajú, aby konali zodpovedne a profesionálne vo svojom pracovnom prostredí, a aby sa navzájom uznávali ako také. Charta sa zaoberá všetkými výskumníkmi v Európskej únii vo všetkých fázach svojej kariéry a pokrýva všetky oblasti výskumu vo verejnom a súkromnom sektore bez ohľadu na povahu menovania alebo zamestnania, právne postavenie svojho zamestnávateľa alebo typ organizácie alebo v ktorom sa práca vykonáva. Zohľadňuje viacero úloh výskumníkov, ktorí sú určení nielen na vykonávanie výskumu a / alebo na realizáciu rozvojových aktivít, ale aj na dohľad, mentoring, riadenie alebo administratívne úlohy.

 

Dokumenty sú k dispozícii vo formáte PDF v sekcii Dokumenty pod názvom „European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers“.

 

Pracovné príležitosti pre výskumníkov pribúdajú každý deň. Ich prehľad môžete sledovať na portály EURAXESS.

Všeobecné pravidlá a požiadavky pre otvorený trh pre výskumníkov delíme na dve skupiny.

1. Pravidlá vzťahujúce sa na výskumníkov

Sloboda výskumu

Výskumní pracovníci by mali sústrediť svoj výskum na dobro ľudstva a rozširovať hranice vedeckých poznatkov, pričom by mali slobodu myslenia a prejavu a slobodu určovať metódy, ktorými sa riešia problémy podľa uznávaných etických zásad a praktík. Výskumní pracovníci by však mali uznať obmedzenia tejto slobody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku konkrétnych výskumných okolností (vrátane dohľadu / usmernenia / riadenia) alebo prevádzkových obmedzení, napr. z rozpočtových dôvodov alebo z dôvodov infraštruktúry, alebo najmä v priemyselnom sektore z dôvodu ochrany duševného vlastníctva. Takéto obmedzenia by však nemali byť v rozpore s uznávanými etickými zásadami a postupmi, ktoré musia výskumníci dodržiavať.

Etické princípy

Výskumní pracovníci by mali dodržiavať uznávané etické postupy a základné etické princípy, ktoré zodpovedajú ich disciplíne, ako aj etickým štandardom, ako sa dokumentuje v rôznych národných, sektorových alebo inštitucionálnych etických kódexoch.

Profesionálna zodpovednosť

 Výskumní pracovníci by mali vyvinúť maximálne úsilie, aby zabezpečili, že ich výskum bude pre spoločnosť dôležitý a nebude duplikovať výskum, ktorý sa predtým uskutočnil inde. Musia sa vyhýbať plagiátorstvu akéhokoľvek druhu a dodržiavať zásadu duševného vlastníctva a spoločného vlastníctva údajov v prípade výskumu vykonávaného v spolupráci s nadriadeným a / alebo inými výskumnými pracovníkmi. Potreba potvrdiť nové pozorovania tým, že sa ukáže, že pokusy sú reprodukovateľné, by sa nemali interpretovať ako plagiátorstvo za predpokladu, že údaje, ktoré majú byť potvrdené, sú výslovne citované. Výskumní pracovníci by mali zabezpečiť, ak je niektorý aspekt ich práce delegovaný, aby osoba, ktorej sú delegované, má právomoc vykonávať ich.

Profesionálny prístup

Výskumní pracovníci by mali byť oboznámení so strategickými cieľmi, ktorými sa riadia ich výskumné prostredie a mechanizmy financovania, a pred začatím výskumu alebo sprístupňovaním poskytnutých zdrojov by mali hľadať všetky potrebné schválenia. Mali by informovať svojich zamestnávateľov, poskytovateľov financovania alebo nadriadeného, keď sa ich výskumný projekt oneskorí, predefinuje alebo dokončí, alebo oznámi, či má byť ukončený skôr alebo pozastavený z akéhokoľvek dôvodu.

Zmluvné a právne záväzky

Výskumní pracovníci na všetkých úrovniach musia byť oboznámení s vnútroštátnymi, sektorovými alebo inštitucionálnymi predpismi upravujúcimi odbornú prípravu a / alebo pracovné podmienky. To zahŕňa predpisy o právach duševného vlastníctva a požiadavky a podmienky akéhokoľvek sponzora alebo donorov, nezávisle od povahy ich zmluvy. Výskumní pracovníci by mali dodržiavať takéto predpisy tým, že poskytnú požadované výsledky (napr. Diplomové práce, publikácie, patenty, správy, vývoj nových produktov atď.), Ako sú uvedené v zmluvných podmienkach alebo v rovnocennom dokumente.

Zodpovednosť

Výskumníci si musia uvedomiť, že sú zodpovední voči svojim zamestnávateľom, sponzorom alebo iným súvisiacim verejným alebo súkromným orgánom, ako aj z etických dôvodov voči spoločnosti ako celku. Najmä výskumní pracovníci financovaní z verejných zdrojov sú zodpovední aj za efektívne využívanie peňazí daňových poplatníkov. Z tohto dôvodu by mali dodržiavať zásady riadneho, transparentného a efektívneho finančného riadenia a spolupracovať so všetkými autorizovanými auditmi svojho výskumu, či už vykonávanými ich zamestnávateľmi / financujúcimi subjektmi alebo etickými výbormi. Metódy zhromažďovania a analýzy, výstupy a prípadne údaje o údajoch by mali byť vždy, keď je to potrebné a podľa požiadaviek príslušných orgánov, otvorené vnútornej a vonkajšej kontrole.

Osvedčené postupy vo výskume

Výskumní pracovníci by mali vždy prijať bezpečné pracovné postupy v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane prijatia potrebných bezpečnostných opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti a na obnovu po katastrofách v oblasti informačných technológií, napr. prípravou správnych záložných stratégií. Mali by byť tiež oboznámení so súčasnými vnútroštátnymi právnymi požiadavkami týkajúcimi sa požiadaviek na ochranu údajov a ochranu dôvernosti a mali by podniknúť potrebné kroky na ich neustále plnenie.

Šírenie, využívanie výsledkov

Všetci vedci by mali v súlade so svojimi zmluvnými dojednaniami zabezpečiť, aby sa výsledky ich výskumu šírili a využívali, napr. oznámené, prevedené do iných výskumných prostredí alebo, ak je to vhodné, obchodované. Od hlavných výskumných pracovníkov sa predovšetkým očakáva, že budú mať vedúcu úlohu pri zabezpečovaní toho, aby výskum bol plodný a aby sa výsledky buď komerčne využívali alebo sprístupnili verejnosti (alebo obom) vždy, keď príležitosť vznikne.

Zapojenie verejnosti

Výskumní pracovníci by mali zabezpečiť, aby ich výskumné činnosti boli všeobecne známe spoločnosti takým spôsobom, aby ich mohli pochopiť nešpecialisti, čím by sa zlepšilo pochopenie vedy zo strany verejnosti. Priama spolupráca s verejnosťou pomôže výskumným pracovníkom lepšie pochopiť verejný záujem o priority v oblasti vedy a techniky a tiež obavy verejnosti.

Vzťah s nadriadenými

Výskumní pracovníci vo svojej fáze výcviku by mali vytvoriť štruktúrovaný a pravidelný vzťah so svojimi nadriadenými a zástupcami fakulty / rezortu, aby mohli plne využiť ich vzťah s nimi. Zahŕňa to vedenie záznamov o všetkých pracovných postupoch a výsledkoch výskumu, získanie spätnej väzby prostredníctvom správ a seminárov, uplatňovanie takej spätnej väzby a práca v súlade s dohodnutými harmonogrammi, míľnikmi, výstupmi a / alebo výsledkami výskumu.

Dohľad a riadiace povinnosti

Vedúci výskumní pracovníci by mali venovať osobitnú pozornosť svojej viacstrannej úlohe supervízorov, mentorov, kariérových poradcov, vedúcich pracovníkov, koordinátorov projektov, manažérov alebo vedeckých komunikátorov. Tieto úlohy by mali vykonávať podľa najvyšších odborných štandardov. Pokiaľ ide o ich úlohu supervízorov alebo mentorov výskumných pracovníkov, vedúci výskumní pracovníci by mali vybudovať konštruktívny a pozitívny vzťah s výskumníkmi v počiatočnom štádiu s cieľom vytvoriť podmienky pre efektívny prenos vedomostí a pre ďalší úspešný rozvoj výskumných pracovníkov, kariéry.

Pokračujúci profesionálny rozvoj

Výskumníci vo všetkých štádiách kariéry by sa mali snažiť neustále zlepšovať prostredníctvom pravidelnej aktualizácie a rozširovania svojich zručností a kompetencií. To sa môže dosiahnuť rôznymi spôsobmi vrátane, ale nie výlučne, formálneho školenia, workshopov, konferencií a e-vzdelávania.

 

 

2. Pravidlá vzťahujúce sa na zamestnávateľov a investorov

Uznanie profesie

Všetci vedci zaoberajúci sa výskumnou kariérou by mali byť uznaní za profesionálov a malo by sa s nimi tak aj zaobchádzať. Malo by sa tak začať už hneď na začiatku ich kariéry, a to na úrovni postgraduálneho štúdia, a mali by zahŕňať všetky úrovne bez ohľadu na ich klasifikáciu na národnej úrovni (napr. Zamestnanec, postgraduálny študent, doktorand, postdoktorand, štátni zamestnanci).

Výskumné prostredie

Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by mali zabezpečiť, aby sa vytvorilo stimulujúce prostredie výskumu alebo odbornej prípravy v oblasti výskumu, ktoré ponúka vhodné vybavenie, zariadenia a príležitosti vrátane spolupráce na diaľku prostredníctvom výskumných sietí a že vnútroštátne alebo odvetvové nariadenia týkajúce sa zdravia a bezpečnosti vo výskume sú dodržané. Investori by mali zabezpečiť poskytnutie primeraných zdrojov na podporu dohodnutého pracovného programu.

Pracovné podmienky

Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby pracovné podmienky pre výskumných pracovníkov vrátane výskumných pracovníkov so zdravotným postihnutím v prípade potreby poskytli pružnosť považovanú za nevyhnutnú pre úspešné výsledky výskumu v súlade s existujúcimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a s vnútroštátnymi alebo odvetvovými dohodami o kolektívnom vyjednávaní. Mali by sa zameriavať na poskytovanie pracovných podmienok, ktoré umožnia ženám i mužom výskumných pracovníkov spojiť rodinu a prácu, deti a kariéru. Osobitná pozornosť by sa mala venovať okrem iného pružnej pracovnej dobe, práci na čiastočný úväzok, pracovnej dobe a pracovnému voľnu, ako aj potrebným finančným a administratívnym ustanoveniam upravujúcim takéto dojednania.

Stabilita a trvalosť zamestnania

Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby výkon výskumných pracovníkov nebol narušený nestabilitou pracovných zmlúv, a preto by sa mali čo najviac zaviazať k zlepšeniu stability podmienok zamestnávania výskumných pracovníkov, a tým uplatňovať a dodržiavať zásady a podmienky ustanovené v smernici EÚ o práci na dobu určitú.

Financovanie a platy

Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by mali zabezpečiť, aby výskumní pracovníci využívali spravodlivé a atraktívne podmienky financovania a / alebo platy s primeranými a spravodlivými ustanoveniami o sociálnom zabezpečení (vrátane nemocenských a rodičovských dávok, dôchodkových práv a dávok v nezamestnanosti) v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi as vnútroštátne alebo odvetvové dohody o kolektívnom vyjednávaní. Musí to zahŕňať výskumných pracovníkov vo všetkých fázach kariéry, vrátane výskumných pracovníkov na začiatku štádia, zodpovedajúcich ich právnemu postaveniu, výkonnosti a úrovni kvalifikácie a / alebo zodpovednosti.
Rodová rovnosť
Zamestnávatelia a / alebo financujúce subjekty by sa mali zamerať na reprezentatívnu rodovú rovnováhu na všetkých úrovniach zamestnancov, a to aj na úrovni dohľadu a manažmentu. To by sa malo dosiahnuť na základe politiky rovnosti príležitostí pri nábore a následných kariérnych stupňoch bez toho, aby mali prednosť pred kvalitatívnymi a kompetentnými kritériami. Na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania by výberové a hodnotiace výbory mali mať primeranú rodovú rovnováhu.

Rozvoj kariéry

Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by mali v rámci svojho riadenia ľudských zdrojov vypracovať osobitnú stratégiu kariérneho rastu pre výskumných pracovníkov vo všetkých fázach svojej kariéry bez ohľadu na ich zmluvnú situáciu vrátane výskumných pracovníkov na dobu určitú. Mala by zahŕňať aj dostupnosť mentorov, ktorí sa podieľajú na poskytovaní podpory a usmernení pre osobný a profesionálny rozvoj výskumných pracovníkov, čím ich motivujú a prispievajú k znižovaniu akejkoľvek bezpečnosti v ich profesionálnej budúcnosti. Všetci vedci by mali byť oboznámení s týmito ustanoveniami a opatreniami.

Hodnota mobility

Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov musia uznať hodnotu geografickej, medzisektorovej, interdisciplinárnej a transdisciplinárnej a virtuálnej mobility, ako aj mobilitu medzi verejným a súkromným sektorom ako dôležitý prostriedok na posilnenie vedeckých poznatkov a profesionálneho rozvoja v ktoromkoľvek štádiu výskumu kariéry. Preto by mali tieto možnosti stavať do špecifickej stratégie kariérneho rastu a plne oceňovať a uznávať akékoľvek skúsenosti s mobilitou v rámci svojho systému kariérneho postupu / hodnotenia. To tiež vyžaduje, aby sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zaviedli potrebné administratívne nástroje, ktoré umožnia prenosnosť grantov aj ustanovení o sociálnom zabezpečení.

Prístup k odbornému vzdelávaniu a neustálemu rozvoju

Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by mali zabezpečiť, aby všetci výskumní pracovníci v ktorejkoľvek fáze svojej kariéry, bez ohľadu na ich zmluvnú situáciu, dostali príležitosť na profesionálny rozvoj a zlepšenie ich zamestnateľnosti prostredníctvom prístupu k opatreniam na ďalší rozvoj zručností a kompetencií. Takéto opatrenia by sa mali pravidelne hodnotiť z hľadiska ich dostupnosti, využitia a účinnosti pri zlepšovaní kompetencií, zručností a zamestnateľnosti.

Prístup ku kariérovému poradenstvu

Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by mali zabezpečiť, aby sa kariérové poradenstvo a pomoc pri umiestňovaní pracovných miest buď v príslušných inštitúciách, alebo prostredníctvom spolupráce s inými štruktúrami ponúkali výskumníkom vo všetkých fázach ich kariéry bez ohľadu na ich zmluvnú situáciu.
Práva duševného vlastníctva
Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby výskumníci vo všetkých štádiách kariéry využívali výhody ich výsledkov výskumu a vývoja (ak nejaké) prostredníctvom právnej ochrany a najmä prostredníctvom vhodnej ochrany práv duševného vlastníctva vrátane autorských práv. Politiky a postupy by mali špecifikovať, aké práva patria výskumným pracovníom a / alebo prípadne ich zamestnávateľom alebo iným stranám, vrátane externých obchodných alebo priemyselných organizácií, ako to prípadne vyplýva zo špecifických dohôd o spolupráci alebo iných typov dohôd.

Spoluautorstvo

Spoluautorstvo by mali inštitúcie hodnotiť pozitívne pri hodnotení zamestnancov ako dôkaz konštruktívneho prístupu k vykonávaniu výskumu. Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by preto mali vypracovať stratégie, postupy a procesy, ktoré poskytnú výskumným pracovníkom vrátane výskumníkov na začiatku ich výskumnej kariéry potrebné rámcové podmienky, aby mohli využívať právo byť uznaní a vymenovaní a / alebo citovaní v kontextu ich skutočných príspevkov ako spoluautorov dokumentov, patentov atď., alebo publikovať svoje vlastné výsledky výskumu nezávisle od svojich nadriadených.
Dozor
Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by mali zabezpečiť, aby osoba bola jasne identifikovaná, na koho sa výskumní pracovníci v ranom štádiu môžu odvolávať na plnenie svojich pracovných povinností, a mali by o tom informovať výskumných pracovníkov. Takéto opatrenia by mali zabezpečiť, že navrhované orgány dohľadu sú dostatočne odborne zdatné v oblasti dohľadu nad výskumom, majú čas, vedomosti, skúsenosti, odborné znalosti a odhodlanie poskytnúť výskumnému stážistovi primeranú podporu a zabezpečiť potrebné postupy pokroku a preskúmania, ako aj potrebné mechanizmy spätnej väzby.
Výučba
Výučba je základným prostriedkom na štruktúrovanie a disemináciu, a preto by sa mala považovať za hodnotnú voľbu v rámci kariérneho postupu výskumných pracovníkov. Povinnosti v oblasti výučby by však nemali byť neprimerané a nemali by zabraňovať výskumným pracovníkom, najmä na začiatku ich kariéry, pri vykonávaní svojich výskumných činností. Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby boli výučbové povinnosti primerane odmeňované a zohľadňované v hodnotení / hodnotiacich systémov a že čas venovaný staršími zamestnancami školeniu začínajúcich výskumných pracovníkov by sa mal počítať ako súčasť ich učiteľského záväzku. Vzdelávacie a koučingové činnosti by mali byť súčasťou odborného vzdelávania výskumných pracovníkov.

Systémy ocenienia / hodnotenia

Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by mali zaviesť pre všetkých výskumníkov, vrátane vysokoškolských výskumných pracovníkov, systémy hodnotenia / hodnotenia na pravidelné a transparentné hodnotenie ich odbornej výkonnosti nezávislým (a v prípade vedúcich výskumných pracovníkov, prednostne medzinárodný) výbor. Takéto postupy ocenenia a hodnotenia by mali náležite zohľadňovať celkovú výskumnú kreativitu a výsledky výskumu, napr. publikácií, patentov, riadenia výskumu, výučby / prednášok, dohľadu, mentoringu, národnej alebo medzinárodnej spolupráce, administratívnych povinností, činností zameraných na informovanie verejnosti a mobility a mali by sa brať do úvahy v súvislosti s kariérnym postupom.

Sťažnosti / odvolania

Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie výskumných pracovníkov by mali v súlade s vnútroštátnymi predpismi a nariadeniami zaviesť vhodné postupy, pravdepodobne vo forme nestrannej (ombudsmanovej) osoby, ktorá by riešila sťažnosti / odvolania výskumných pracovníkov vrátane tých, ktoré sa týkajú konfliktov medzi školiteľmi a výskumníkmi v rannom štádiu. Takéto postupy by mali poskytovať všetkým výskumným pracovníkom dôvernú a neformálnu pomoc pri riešení konfliktov, sporov a sťažností súvisiacich s prácou s cieľom podporiť čestné a spravodlivé zaobchádzanie v rámci inštitúcie a zlepšiť celkovú kvalitu pracovného prostredia.

Účasť v rozhodovacích orgánoch

Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by ju mali považovať za úplne legitímnu a naozaj žiaducu, aby boli výskumní pracovníci zastúpení v príslušných informačných, konzultačných a rozhodovacích orgánoch inštitúcií, pre ktoré pracujú, aby chránili a podporovali ich individuálne a kolektívne záujmy ako profesionáli a aktívne prispievali k fungovaniu inštitúcie.

Nábor pracovníkov

Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby boli jasne špecifikované vstupné a prijímacie štandardy pre výskumných pracovníkov, najmä na začiatku ich kariéry, a aby takisto uľahčili prístup znevýhodneným skupinám alebo výskumným pracovníkom, ktorí sa vrátili do výskumnej kariéry vrátane učiteľov akejkoľvek úrovni) vrátiť sa k výskumnej kariére. Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by mali pri vymenúvaní alebo prijímaní výskumných pracovníkov dodržiavať zásady stanovené v Kódexe správania pre nábor výskumných pracovníkov.

 1. Commission Recommendation of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers.  
 2. EURAXESS SLOVENSKO - Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - 11/2017
 3. Entry, stay and employment of foreigners in Slovakia - guide to administrative duties - 09/2018
 4. „Rakúska národná stratégia mobility a internacionalizácie vysokých škôl (HMIS) 2020 -2030“ - Nationale Hochschulmobilitäts- und Internationalisierungsstrategie 2020–2030, National Mobility and Internationalisation Strategy for Higher Education 2020–2030 - 13/4/2021

   

Aktivity slovenskej siete EURAXESS sú financované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z rámcových programov na podporu výskumu a inovácií Európskej únie.

 

Centrum EURAXESS Bratislava

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

tel.: +421 2 5930 4700 - ústredňa
       +421 2 5930 4711 - ústredňa
fax: +421 2 5930 4701
e-mail: euraxess@saia.sk

Mgr. Silvia Kotuličová
 silvia.kotulicova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4732

Mgr. Janka Kottulová, PhD.
 janka.kottulova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4758

Mgr. Lukáš Marcin
 lukas.marcin@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4733

PaedDr. Karla Zimanová, PhD.
 
karla.zimanova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4757

Katarína Košťálová
katarina.kostalova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4711

 

Centrum EURAXESS Banská Bystrica

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Banská Bystrica
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Mgr. Antónia Jurečková, PhD.
tel.: +421 48 4137 810
e-mail: antonia.jureckova@saia.sk, saia.bbystrica@saia.sk

 

Centrum EURAXESS Košice

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Košice
Boženy Němcovej 32
040 01 Košice

Ing. Zuzana Kalináčová
tel.: +421 55 6325 418
e-mail: zuzana.kalinacova@saia.sk, saia.kosice@saia.sk

 

Centrum EURAXESS Nitra

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda Andreja Hlinku 1
949 74 Nitra

Mgr. Beáta Košťálová
tel.: +421 37 6408 187
e-mail: beata.kostalova@saia.sk, saia.nitra@saia.sk

 

Centrum EURAXESS Žilina

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Žilina
Ubytovacie zariadenie ŽU - Veľký Diel, budova DE (internát bloky E-F)
Vysokoškolákov 20
010 08 Žilina

Mgr. Simona Mahútová
tel.: +421 948 291 667
e-mail: simona.mahutova@saia.sksaia.zilina@saia.sk

 

Kontaktný formulár EURAXESS - European Commission

Slovenská republika dlhodobo zaostáva za ostatnými krajinami v zapájaní sa do aktivít európskeho výskumného priestoru (ERA), a to najmä do projektov rámcových programov EÚ. Nedostatočná medzinárodná spolupráca má negatívny vplyv na kvalitu národného výskumu. Za tento nelichotivý stav môže viacero faktorov. Medzi najhlavnejšie však patria výška výdajov na výskum a vývoj (porovnanie SR s členskými krajinami EÚ a v rámci OECD) a kvalita vzdelávacieho systému.

 

Centrum vedecko-technických informácií SR sa rozhodlo podporiť medzinárodnú spoluprácu okrem iného aj prostredníctvom vytvorenia siete slovenských výskumníkov pôsobiacich v zahraničí. V rámci projektu SK4ERA je pripravená séria nástrojov, ktoré by mali uľahčiť interakciu s prostredím vedy a inovácií na Slovensku. Využívanie týchto nástrojov zlepší spoluprácu medzi inštitúciami a výskumníkmi v zahraničí.

 

Pilotnou aktivitou je v tomto smere špecializovaná mentoringová schéma SK4ERA, ktorá má zvýšiť účasť Slovenska v rámcovom programe Horizont 2020/ Horizont Európa. Na ňu teraz nadväzujeme vytvorením registra vedcov pôsobiacich v zahraničí - Alumni, ktorý môže poslúžiť aj ako zdroj kontaktov pre honorovaný mentoring riešiteľov projektov. Zároveň sa tak vytvorí databáza potenciálnych rečníkov na podujatiach v Slovenskej republike a v zahraničí, z ktorého budú môcť čerpať ostatné verejné výskumné inštitúcie, univerzity i odborná verejnosť. Hlavným cieľom ALUMNI DATABÁZY, ktorá zoskupuje slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, je zvýšiť účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce.

 

Prihlásiť sa do databázy Alumni SK4ERA môžete vyplnením tohto formulára. 

 

Prihlásením do Alumni SK4ERA môžete získať následovné benefity:

 • možnosť poskytovať honorovaný mentoring pre žiadateľov o grant v programe Horizont 2020
 • pool rečníkov na podujatiach organizovaných na pôde CVTI SR alebo v styčnej kancelárii SLORD v Bruseli
 • sprostredkovanie matchmakingu s relevantnými domácimi aktérmi
 • poskytnutie zázemia a priestorov CVTI SR za účelom zorganizovania matchmakingu, alebo iného podujatia

 

A čo si o tejto iniciatíve myslia tí, ktorých sa to týka, teda samotní vedci? Odpovedali nám Viera Kováčová, bio informatička pôsobiaca na Univerzite v Kolíne nad Rýnom, Lucia Bialešová, ktorá pôsobí ako Research Scientist v ATXA Therapeutics Limited a Jana Laláková, In situ seq facility manager v CARTANA. Všetky 3 vedkyne sú súčasne ambasádorkami iniciatívy Žijem vedu.

 

Prečo si myslíte, že Alumni databáza je dôležitá?

 

V.K.: Som bioinformatička, na Slovensku som nikdy neštudovala ani nepracovala. Bioinformatika je bežne vyučovaná na univerzitách v USA od 90. rokov, u nás je ešte stále v plienkach a nie je možné v nej obdržať Mgr., ani PhD, titul. Tzv. big data nám umožňujú učiť sa z minulosti a predikovať budúcnosť, vyriešiť podstatu mnohých ochorení a vystavať podklady pre wet-lab biológov na riešenie hlavných otázok mnohých projektov. Prostredníctvom databázy Alumni som ochotná zdieľať svoje vedomosti a nadväzovať nové profesijné známosti, ako i uvažovať nad spoločným projektom.

L.B.: Databáza Alumni je výborný nápad ako rozšíriť povedomie o vedkyniach a vedcoch pôsobiacich mimo SR a ako zvýšiť ich spoluprácu s domácimi kolegami. Na viacerých univerzitách v zahraničí podobný nástroj bežne funguje. Kontakty z databázy sú využívané na mentoring, couching a na získavanie informácii o akademických podmienkach v prípade záujmu práce/ štúdia na danej univerzite. Osobne si myslím, že je žiadúce a ukáže sa byť prospešné, vytvoriť jednu spoločnú sieť kontaktov aj na Slovenku.

J.L.: V zahraničí žije podľa oficiálnych údajov 300000 Slovákov. Nemáme vôbec predstavu, akú časť predstavujú slovenskí vedci, ktorí vycestovali zo Slovenska za účelom získavania skúsenosti v medzinárodných tímoch. Alumni databáza môže výrazne pomôcť pri získavaní týchto informácii. My vedci často chodíme na konferencie, workshopy a stáže do miest, kde sme nikdy predtým neboli a nikoho tam nepoznáme. Je preto vždy prijemné zistiť, že tam budú aj iní Slováci a len tak sa nezáväzne stretnúť a porozprávať.

 

Je podľa vás mentoring užitočný?

 

L.B.:  Aktívna účasť na mentoringu by mala byť v dnešnej dobe bežnou praxou pre vedcov aj študentov. Ja osobne som ako študentka veľakrát tápala v tom, na koho sa môžem obrátiť a požiadať o pomoc alebo nejakú radu. Počas môjho pôsobenia v Štokholme a neskôr aj v Dubline som sa zúčastnila niekoľkých kariérne zameraných workshopov a vždy som sa stretla s ľuďmi ochotnými so mnou otvorene diskutovať, čo mi pomohlo v mojich ďalších rozhodnutiach.

V.K.: Mentoring som absolvovala v Nemecku v roku 2017. Moja mentorka bola prof. Jane Parker z Inštitútu Maxa Plancka pre výskum šľachtenia rastlín v Kolíne nad Rýnom. Bolo to skvelé. Načerpala som množstvo inšpirácie, prenieslo sa na mňa kvantum entuziazmu od špičkovej vedkyne a dostala som množstvo rád. V rámci všeobecnej časti som sa dozvedela o kultúrnych a povahových rozdieloch rozmanitého spektra spolupracovníkov, príznakoch depresie a clivosti po domove, kariérnych možnostiach a ako balansovať pracovný a osobný život. Veľmi užitočný bol aj „couching“ od lektoriek špecializujúcich sa na body-language, prácu s hlasom, ako prednášať na medzinárodných konferenciách, ako písať granty, ako povedať NIE a ako vyjednávať počas rokovaní o pracovnej zmluve.

J.L.: Mentoring je podľa mňa v dnešnej dobe dôležitý v každej profesii, ale pre vedcov je to nevyhnutnosť. Ja som sa osobne zúčastnila na niekoľkých kurzoch ohľadne písania grantových žiadostí, prezentácie vedeckých výsledkov, vystupovania a komunikácie. Naučila som sa, že nielen obsah, ale aj forma musia byt na top úrovni. Ak sa podobne podujatia začnú vo veľkom organizovať aj na Slovensku, budú mat šancu sa posunúť ďalej nielen jednotlivci, ale cela slovenská veda.

Prihlásiť sa do databázy Alumni SK4ERA môžete vyplnením tohto formulára.

 

Alumni databáza SK4ERA

 

Veríme, že zozbieraním a systematizovaním kontaktov na krajanov v zahraničí prehĺbime cezhraničnú spoluprácu, podporíme intelektuálnu výmenu a prispejeme k odstraňovaniu bariér ich prípadnému návratu.

Na prehliadanie databázy je nutná registrácia na následujúcom linku:

http://eraportal.sk/alumni

Nemecko

 

University of Stuttgart

PhD Positions/Scholarships – Intelligent imaging systems based on AI and deep learning

 

Organisation/Company:         University of Stuttgart

Department:                          Department of Computational Imaging Systems

Research Field:                     Engineering » Industrial engineering

Researcher Profile:               First Stage Researcher (R1)

Application Deadline:             17/04/2023 - 23:59 (Europe/Berlin)

Type of Contract:                  Temporary

Job Status:                           Full-time

Hours Per Week:                  39,5

Offer Starting Date:               Sun, 01/01/2023 - 12:00

The job is not funded through the EU Research Framework Programme.

Reference Number:               2771638

The job is not related to staff position within a Research Infrastructure.

Number of offers available:    2

 

Offer Description

The Department of Computational Imaging Systems deals with the realization of 3D imaging systems based on artificial intelligence (deep learning) which have proven to be very successful in the field of computer vision. The physical setup of these systems is based on either modern human-collaborative robots to move light source and detectors manually or the physical setup is based on mechanical components like precision stages with an accuracy in the single digit micrometer or nanometer range. Both types of physical setups enable the computation of tomographic 3D image data of the scanned objects which can be improved significantly in quality by novel neural networks. Building such imaging systems requires the interest and ability of the respective candidate to work on the physical and mechanical design of the systems as well as neural networks to improve the overall image quality. This call is open to master’s graduates or graduates with equivalent qualification worldwide.

We offer

 • PhD and expertise development in the field of imaging systems based on collaborative robots, novel mechanical setups with nanometer precision and artificial intelligence, an interdisciplinary and high-quality task environment
 • Motivation and enjoyment of your work due to the immediate visibility of your contributions in 3D imaging, appreciation of your results by our partner institutes and industry as users of your 3D imaging algorithms and data
 • Positive working atmosphere and integration into the international working group, contribution of your strengths and ideas, cooperative and self-organized way of working
 • Participation in international conferences financed by the university and development of a professional network
 • High potential for a further international career in science or industry in the above field, possibility for further qualification as a postdoc

Your responsibilities

 • Design and physical realization of imaging systems including the mechanical setup, compensation of mechanical inaccuracies by 3D imaging corrections based on novel neural network architectures
 • Building and exploring novel intelligent imaging systems and validating them with user data from academia and industry
 • Publication of research results as well as discussion and initiative to pursue new research questions
 • Cooperation with users and applications of the imaging systems in science and industry in the context of novel research questions

Your qualification profile

 • You have completed your master's degree in mechanical engineering, mechatronics computer science, electrical engineering, physics or a similar course of study and you are interested in working independently
 • You have interest to work with CAD software for mechanical design or robots and you are able to learn programming languages like Python, C++, etc. and to implement neural networks accordingly
 • You should have the interest in the physical realization of imaging systems and to validate your contributions in the field of intelligent imaging systems
 • Your English skills enable you to communicate in a scientific environment, you enjoy working in an international team

The University of Stuttgart has a policy of gender equality and therefore particularly encourages qualified women to apply. Disabled persons are given preferential consideration in the case of equal qualification. Please send your application as an email to the following address with the subject "application cis-11":

Email for applications: application@cis.iti.uni-stuttgart.de and cc Timo.Schweizer@cis.iti.uni-stuttgart.de

For general inquiries, please contact Mr. Timo Schweizer (secretary's office) by phone at +49-711-685-88390 or Professor Simon at +49-711-685-88450 for questions regarding the content of the advertised position.

Department of Computational Imaging Systems

at the CACE Institute of the Faculty Computer Science,

Electrical Engineering and Information Technology

Prof. Dr. S. Simon

Universitaetsstr. 38

D-70569 Stuttgart

Germany

Website: https://www.uni-stuttgart.de


 

NVIDIA, TU Eindhoven and Aalborg University

Industrial Research Positions 

 

Organisation/Company:                   NVIDIA GmbH

Department:                                       Enterprise Marketing

Research Field:                                  Engineering

Researcher Profile:                            First Stage Researcher (R1)

Country:                                             Germany

Application Deadline:                        02/05/2023 - 13:00 (UTC)

Type of Contract:                               Temporary

Job Status:                                          Full-time

Hours Per Week:                               40

The job is funded through the EU Research Framework Programme HE / MSCA.

MSC Grant Agreement Number:      101073355

The job is not related to staff position within a Research Infrastructure.

Number of offers available:    7

 

Offer Description

Are you looking for a research position in an industrial setting?

 

The European Doctoral Network “QUARC” is an Industrial Doctorate, offering 8 positions to immerse in research and development teams at NVIDIA. The position are mixed academia and industry; this means you will spend 18 months in Eindhoven (The Netherlands) or Copenhagen (Denmark) and 18 months in Yokneam (Israel) or Roskilde (Denmark).

 

The project includes not only research activities but also training opportunities in science, technology, business and entrepreneurship.

 

The topic of QUARC is in the area of networking, in particular the utilization of data-processing units (DPUs) to enable quantum resistance communications. This topic is multidisciplinary, meaning there is no predetermined profile for the researcher : computer scientist, mathematicians, electrical engineers, electronic engineers… the project offers enough room to find an angle to apply your background.

 

The positions are open to fill as of September 2022 to start right away; we will keep the positions open until filled, hence do not hesitate in contacting us regardless of when you see this ad, as chances as we are still looking for you. The industrial researchers will be enrolled in a PhD program, and hence, at the end of the three years they will graduate with a doctorate in the field. 

 

Contact us through this website and we will reach out immediately; do not forget to send your cv and few lines about your background, and we will matchmake you into the right position.

Requirements

Skills/Qualifications

Applicants should have or about to receive a Master of Science degree or equivalent education (5 years university degree) in the area of computer science, computer engineering, electrical engineering, mathematics, physics, statistics or telecommunication engineering.

Specific Requirements

You need to like programming and coding, this is an important part of the day to day work. 

We dont have any language requirement besides English, which needs to be sufficient for quality communication. 

Additional Information

Benefits

The salary conditions are according to the Marie Curie Guidelines - these vary from country to country, but are normally higher than salaries for regular academic PhDs. 

E-mail for applications:       i.tafur.monroy@tue.nl

Website:                                  http://nvidia.com/


 

Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems

PhD Positions in Nonequilibrium Quantum Dynamics

 

Organisation/Company:                    Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems

Department:                                       Nonequilibrium Quantum Dynamics

Research Field:                                  Physics; Physics » Quantum mechanics; Physics » Condensed matter properties; Physics » Computational physics

Researcher Profile:                            First Stage Researcher (R1)

Country:                                             Germany

Application Deadline:                       30/06/2023 - 23:00 (UTC)

Type of Contract:                              Temporary

Job Status:                                          Full-time

Hours Per Week:                               39

The job is not funded through the EU Research Framework Programme.

The job is not related to staff position within a Research Infrastructure.

Number of offers available:    3

 

Offer Description

The Nonequilibrium Quantum Dynamics Group at the Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems is looking for PhD students.

Research in the group currently evolves around the following topics in quantum many-body physics:

 • Engineering effective Hamiltonians for quantum simulators using nonequilibrium drives;
 • Equilibration and thermalization of nonequilibrium quantum systems;
 • Control and manipulation of nonequilibrium quantum many-body states;
 • Reinforcement learning on near-term intermediate-scale quantum computing devices;
 • Tensor-networks-based reinforcement learning for quantum many-body systems;
 • Machine learning techniques in quantum many-body dynamics.

PhD students at MPI-PKS profit from frequently attending talks and poster sessions as part of the workshops program of the institute, as well as external summer schools and conferences. 

Apply all-year round

If you are a highly motivated and creative young physicist and want to join the group, do not hesitate to drop an email to the research group leader Marin Bukov mgbukov|at>pks.mpg.de. Please include:

 • a cover letter where you outline your motivation and/or any previous research experience in relation to the research directions in the group;
 • your academic CV, highlighting your qualifications in relation to the research directions in the group;
 • scanned copies of the transcripts of records for all undergraduate and graduate programs attended;

In addition, please arrange for two confidential letters of recommendation to be sent by your referees directly to mgbukov|at>pks.mpg.de.

Your application will be reviewed promptly once we have received all materials, and we will inform you whether or not you will be invited for an interview. 

If you're planning your PhD application early, you are welcome to inquire about possible PhD topics ahead of time; please, include your CV and trascript of records in the communication. 

Requirements

Skills/Qualifications

Applicants should hold a Masters degree or equivalent in theoretical physics or a related field and be fluent in English.

Contact

State/Province:                     Saxony

City:                                      Dresden

Street:                                  Nöthnitzer Str. 38

Postal Code:                         01187

E-Mail for applications:          mgbukov@pks.mpg.de

Website:                               https://www.pks.mpg.de/nqd/join-us


 

Max Planck Institute for Polymer Research

PhD/ Postdoc/Group leader - Spectroscopy and Microscopy of Nanoscale Water

 

Organisation/Company:                    Max Planck Institute for Polymer Research

Department:                                       Molecular Spectroscopy

Research Field:                                  Chemistry; Chemistry » Physical chemistry; Physics; Physics » Quantum mechanics; Physics » Optics; Physics » Electronics

Researcher Profile:                            Recognised Researcher (R2)

Country:                                             Germany

Application Deadline:                       31/12/2025 - 00:00 (UTC)

Type of Contract:                              To be defined

Job Status:                                          Full-time

Hours Per Week:                               39

The job is funded through the EU Research Framework Programme H2020 / ERC.

Reference Number:                            GAP 101071937

The job  is not related to staff position within a Research Infrastructure.

Number of offers available:              5 (PhD positions)

                                                           4 (Postdoc positions)

                                                           2 (Group leader positions)

 

 

Offer Description

Water shapes our blue planet, is life-enabling, and scientifically fascinating with a host of anomalous behaviours. When water is confined within nanometer-sized pores and cavities, wholly new and unexpected phenomena appear: water flows differently, its phase diagram changes drastically, and conventional theories break down. This is exciting from a scientific perspective, but also of great technological importance: nanoscale water is central to water purification and desalination, where water has to flow through nanopores, and for energy-related processes, e.g., hydrogen production.

In our project on nanoscale water, funded by the European Research Council with 10 million Euros, we aim to transform our understanding of nano-confined water. In collaboration with leading groups at Cambridge University and ENS Paris, we will develop new advanced spectroscopies and microscopies, based on ultrafast lasers, to ‘see‘ nanoscale water in action.

We have openings for PhD students, postdocs, and (largely independent) Group Leaders, and provide an inspiring and outstanding working environment.

Max Planck is an equal-opportunity employer. We prioritize diversity, are committed to creating an inclusive environment for everyone, and promote a culture of curiosity and creativity.

Applications in .pdf should include:

 1. A curriculum vitae,
 2. A brief letter of motivation (up to 1 page),
 3. The names and contact information of 2-3 persons who can serve as references.

and should be sent to prof. Mischa Bonn, email:  apply-bonn@mpip-mainz.mpg.de

More information about the research group can be found at:

https://www.mpip-mainz.mpg.de/en/bonn

We will recruit until the positions are filled.

 

Contact

City:                            Mainz

Street:                         Ackermannweg 10

Postal Code:                55128

Website:                      http://www.mpip-mainz.mpg.de

https://www.mpip-mainz.mpg.de/en/bonn

 


Holandsko

 

Delft University of Technology

PhD Position Maintenance-Aware Multi-Level Control for Ammonia-Powered Ships

 

Organisation/Company:        Delft University of Technology (TU Delft)

Research Field:                      Technology

Researcher Profile:                First Stage Researcher (R1)

Country:                                 Netherlands

Application Deadline:            31/05/2023 - 15:52 (UTC)

Type of Contract:                   Temporary

Job Status:                              Not Applicable

Hours Per Week:                   38.0

The job is not funded through the EU Research Framework Programme.

The job is not related to staff position within a Research Infrastructure.

Number of offers available:  1

 

Offer Description

This PhD project focuses on integrated control strategy and maintenance policy design to assure reliable operation and high availability of ships powered by ammonia (NH3). Ammonia is one of the most promising hydrogen carriers and clean, alternative fuels for long-distance shipping and other maritime, or heavy-duty, applications. When produced from renewable power, ammonia could decarbonize shipping and thus help to achieve the goals of the Paris agreement to combat climate change.

In this PhD project, you will start from an innovative ammonia-fuelled power and propulsion system concept for ships utilising a combination of state-of-the-art Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) and Internal Combustion Engine (ICE) technology, i.e., the AmmoniaDrive concept. This system contains many non-proven subsystems in new configurations introducing the scientific challenges related to system diagnosis.

The aim of this PhD project is to investigate how automatic control strategies could ensure a high ship system performance under various operating conditions. This requires input from a large number of sensors installed on the system. At the same time, this sensor data will be used to diagnose the system and predict upcoming failures. These insights will, on the one hand, be used to plan maintenance activities (e.g. repair, replace parts) just-in-time, and on the other hand to feed the control system, allowing to adapt the system operational settings (e.g. to reduce the loads on specific parts) to the actual system condition. You will investigate the operational control challenges of the ship concept, for the ship system itself, as well as in relation to the direct surrounding waterway users. The link between operational decision making (during navigation) and decision making for maintenance (typically on a somewhat longer timescale) are hereby considered from an integrated perspective. Of particular importance hereby is how to control the system in unexpected situations involving, e.g., sensor or actuator malfunctioning or unexpected movements of other waterway users.

The key challenges that we will address are:

 • How can the real-time dynamics of the ammonia-powered ship system best be (mathematically) captured, keeping in mind the trade-off between accuracy and computational complexity?
 • How does quality and availability of (sensor) data affect the capability to improve the dynamic models representing the ship system, or to identify emerging faults and risks?
 • What architecture for large-scale interconnected systems is most suitable for control of the ammonia-powered ship system, and for shaping of its interaction with the other surrounding waterway users?
 • In which way can maintenance-awareness, fault-tolerance and potential near-future events information be encapsulated in the operational decision-making processes and the interaction with human operators?

This PhD project is hosted by the Dept. of Maritime & Transport Technology, TU Delft, and is part of the NWO AmmoniaDrive program. In this program universities and industry work together to achieve breakthroughs towards the transition towards a zero-emission maritime sector. During the project you will moreover directly interact with the researchers of the Researchlab Autonomous Shipping (RAS) at TU Delft.

Requirements

 
Specific Requirements

Candidates for this challenging project have an MSc degree and background in systems and control engineering, maintenance & operations, mathematical modelling, maritime technology, or related areas. Good communication and writing skills in English and the ability to collaborate are important.

Doing a PhD at TU Delft requires English proficiency at a certain level to ensure that the candidate is able to communicate and interact well, participate in English-taught Doctoral Education courses, and write scientific articles and a final thesis. For more details, please check the Graduate Schools Admission Requirements.

Additional Information

Benefits

Doctoral candidates will be offered a 4-year period of employment in principle, but in the form of 2 employment contracts. An initial 1,5 year contract with an official go/no go progress assessment within 15 months. Followed by an additional contract for the remaining 2,5 years assuming everything goes well and performance requirements are met.

Salary and benefits are in accordance with the Collective Labour Agreement for Dutch Universities, increasing from € 2541 per month in the first year to € 3247 in the fourth year. As a PhD candidate you will be enrolled in the TU Delft Graduate School. The TU Delft Graduate School provides an inspiring research environment with an excellent team of supervisors, academic staff and a mentor. The Doctoral Education Programme is aimed at developing your transferable, discipline-related and research skills.

The TU Delft offers a customisable compensation package, discounts on health insurance and sport memberships, and a monthly work costs contribution. Flexible work schedules can be arranged. For international applicants we offer the Coming to Delft Service and Partner Career Advice to assist you with your relocation.

 
Selection process

Are you interested in this vacancy? Please apply now!

Assessment procedure:
Received applications will be reviewed and assessed on the first day of the upcoming month (December 1, January 1, February 1, etc.), followed by a potential invitation for a first interview in the subsequent weeks.

This vacancy will be closed as soon as a suitable candidate has been selected.
As such: Make sure to apply before the end of the current month.

Please apply via the application button and upload:

 • a cover letter stating your motivation;
 • detailed curriculum vitae (including a list of publications, if any);
 • names of up to three professional referees;
 • a summary of your MSc thesis;
 • list of courses and grades at Master and Bachelor level (in English).

Please note:

 • A pre-employment screening can be part of the selection procedure.
 • You can apply online. We will not process applications sent by email and/or post.
 • Contact by recruiting agencies is not appreciated.
Additional comments

For more information about this vacancy, please contact Prof.dr. Rudy R. Negenborn, R.R.Negenborn@tudelft.nl, +31(0)15 278 6718.

For more information about the application procedure, please contact Anita van Vianen, HR-advisor, at recruitment-3me@tudelft.nl.

Website for additional job details: https://www.academictransfer.com/320805/

 

Contact

Company/Institute:       Delft University of Technology

Country:                      Netherlands

City:                            Delft

Postal Code:                2628 CD

Street:                         Mekelweg 2


 

Tilburg University

Fully funded 4-year PhD Position on system dynamics modeling of drivers and inhibitors of mission-driven open innovation projects

Organisation/Company:                    Tilburg University

Research Field:                                  Economics

Researcher Profile:                            First Stage Researcher (R1)

Country:                                             Netherlands

Application Deadline:                       01/05/2023 - 23:59 (UTC)

Type of Contract:                              Temporary

Job Status:                                          Not Applicable

Hours Per Week:                               40.0

The job is not funded through the EU Research Framework Programme.

The job is not related to staff position within a Research Infrastructure.

Number of offers available:              1

 

Offer Description

Tilburg University (TiSEM) is looking for an ambitious PhD Candidate to become part of the Fieldlabs@Scale NWO project studying open innovation networks at a regional level. Preferably, the candidate should be Dutch speaking and have exposure or interest to study System Dynamics modelling.
 
Fieldlabs@Scale: Towards effective collaborative experimentation for mission-driven innovation
Fieldlabs are emerging as a promising approach to mission-driven innovation. They bring together regional stakeholders—including business and knowledge institutes—to collaboratively experiment with solutions for societal challenges. Their effectiveness remains mixed as they face problems in scaling such innovative solutions in business ecosystems. Involving a broad, interdisciplinary consortium, Fieldlabs@Scale studies fieldlabs in agriculture, healthcare, infrastructure, and smart industry. We develop new theories on mechanisms for collaborative experimentation and co-create a toolkit and Fieldlab Academy programmes alongside policymakers, regional network organisations, and fieldlab participants in our consortium, to support fieldlabs in accelerating mission-driven innovation and generate economic and societal value.

Consortium:
University of Twente, Tilburg University, TU Eindhoven, VU Amsterdam, Stichting Pioneering, Greenports Nederland, Waterschap Vechtstromen, Philips Electronics Nederland B.V., Brainport Development NV, World Class Maintenance (WCM), Kansen voor West, Provincie Overijssel, NeLL (National E-Health Living Lab), Fidett - Fieldlab Digitalisation Energy Transition Twente, KNVB, Technische Universiteit Delft, Greenports NL, Royal Philips, Aspari, ZoARG, Techport, EFRO/Kansen voor West, Smart Industry Hub Noordwest, TNO

Embedding
The PhD candidate will be embedded in the productive, collegial, and engaged Information and Supply Chain Management (ISCM) Research Group at Tilburg University. The group consists of faculty, lecturers, postdoctoral fellows, and PhD candidates. The PhD candidates are also enrolled in the world-class CentER PhD Program, where they will take about 40 European credits of courses as part of working towards the PhD degree. Two of the SCM faculty members are designated as advisors to the candidate for this project. For this candidate, the advisors will be Professor Henk Akkermans and Andreas Alexiou.

The ISCM Group is part of the Department of Management in the Tilburg School of Economics and Management (TiSEM). TISEM is the largest school of Tilburg University. It benefits from a strong research reputation, for instance exemplified by the recent top-10 ranking in the Academic Ranking of World Universities (“Shanghai Ranking”) for the field of business administration.

Tilburg University
Tilburg University is one of Europe’s leading universities in the fields of business and economics, ranking #5 in Europe in the field of Business Research (UT Dallas World Ranking) and #20 in Economics & Business Worldwide (US News Ranking 2021). The School of Economics and Management has 7,000 students (26% international) and 400 academic staff (50% international).  The campus provides a green, academically centered environment with modern facilities and convenient local transportation.  Tilburg’s central position in the Benelux offers excellent regional and international access.  Major airports nearby include Amsterdam (Netherlands), Brussels (Belgium) and Düsseldorf (Germany).  English is the working language of the university.

Requirements

 
Specific Requirements
 1. An academic Master’s or MPhil/Research Master’s degree in econometrics or business (in the latter case with a sizeable share of quantitative courses. The degree should demonstrate an excellent background in analytical skills. 
 2. Completed the previous degree with an excellent GPA (top 10% of class)
 3. Proficiency in English to be proven by means of an IELTS score of at least 7.0, with no sub scores below 6.5, a TOEFL score of at least 100 (internet based) or 600 (paper based), a Cambridge CAE (at least B) or a Cambridge CPE. Exemptions can be provided upon request to native English speakers or to candidates who have obtained their bachelor’s and master’s degree in English in Europe, Canada, USA, Australia, or New Zealand.
 4. For candidates from a university outside Europe: a recent GRE or GMAT test score of at most two years old. 

  If you have any of the following additional skills or evidence of skills, please include them specifically in your application, as they can be of value in the selection process:
   

 5. Knowledge of Python / R programming and/or other evidence of data science skills (including certificates obtained through online education)
 6. Evidence of econometric and/or data science work conducted with empirical data.
 7. Excellent academic writing skills (a writing sample of a thesis or paper can serve as evidence)
 8. Knowledge of any of the languages of the countries where we do field work would be considered an additional asset. These would include Spanish, Portuguese, French, and/or Swahili.

Additional Information

Benefits

Tilburg University is rated among the top Dutch employers and has excellent terms of employment. The appointment will be for the total of 48 months. The selected candidates will initially be appointed for 16 months, with an extension for the following 32 months based on a positive evaluation. The evaluation will take place after about 12 months.

During the first year, you will receive extensive training in theory and methods by taking several PhD-level courses. There is also a good travel budget for attending summer schools, working visits and conferences. The training can be adapted to the previous educational achievements of the PhD candidate by mutual agreement with the supervisors. For the remaining three years, 80% of the position’s time will be dedicated to the completion of your PhD research, and 20% to the acquisition of academic skills through teaching courses and supervising master/bachelor theses within the department.

The appointed PhD candidate will be an employee of Tilburg University.  The starting gross salary is 
€ 2,541 per month (for a full-time appointment) in the first year, up to € 3,247 in the final year. There is a holiday allowance (8% in May), and end-of-year bonus (8.3% in December). 

All university employees are covered by the so-called civil servants pension fund (ABP). Researchers from outside the Netherlands may qualify for a tax-free allowance equal to 30% of their taxable salary. The university will apply for such an allowance on their behalf. The university offers very good fringe benefits (it is one of the best non-profit employers in the Netherlands), such as an options model for terms and conditions of employment and excellent reimbursement of moving expenses.

 
Selection process

To apply for this position, please submit the following documents at your earliest convenience. We will start reviewing applications by January 1, and the position will remain open until filled.  The only way to apply is online.  Interviews are expected to start in the second half of January 2023, and will be conducted online initially.

 1. Letter of motivation, including research area/topics of interest.
 2. Curriculum vitae.
 3. Copy of ID.
 4. Official copy of your university degree and grades (transcripts).
 5. A pdf copy of your master thesis written in English or other research-oriented output (such as a Bachelor Thesis or a term paper).  This work must be single- or first-authored.  If you are currently working on your master thesis, feel free to submit your thesis draft.
 6. The exact contact details of at least two references.
 7. Proof of proficiency in English, or a request for exemption. 
 8. If applicable, a recent GRE or GMAT score.  
Additional comments

If you have any further questions regarding this opening, please do not hesitate to contact Professor Henk Akkermans at ha@tilburguniversity.edu

Website for additional job details: https://www.academictransfer.com/320782/

Contact

City:                    Tilburg

Street:                Warandelaan 2

Postal Code:       5037 AB

Website:             http://www.uvt.nl/

Website for application:          https://www.academictransfer.com/320782/fully-funded-4-year-phd-position-on-sys…


 

University of Amsterdam 

Postdoc in Experimental Quantum Physics

Organisation/Company:         University of Amsterdam (UvA)

Research Field:                     Physics

Researcher Profile:               Recognised Researcher (R2)

Country:                               Netherlands

Application Deadline:             23/05/2023 - 17:11 (UTC)

Type of Contract:                  Temporary

Job Status:                           Not Applicable

Hours Per Week:                  38.0

The job is not funded through the EU Research Framework Programme.

The job is not related to staff position within a Research Infrastructure.

 

Offer Description

Are you a eager to push optical atomic clocks and atom interferometers to new levels in a lively, international research group?

Our Strontium Quantum Gases Group is looking for a postdoc who wants to take part in leading the new Quantum Delta NL (QDNL) Ultracold Quantum Sensing Testbed. This group is headed by Prof. Florian Schreck and is part of the Quantum Gases & Quantum Information (QG&QI) cluster at the Institute of Physics (IoP) of the University of Amsterdam (UvA). We exploit ultracold Sr gases for quantum sensing, the study of many-body physics and for quantum computing. We are collaborating with industry, startups and users to bring optical clocks to the market and explore new ways to build sensors, such as superradiant clocks or atom interferometers based on continuous atom lasers.

What are you going to do?

You are given the opportunity to take a leading role in the establishment and running of the QDNL Ultracold Quantum Sensing Testbed. This testbed focuses on following activities, in close collaboration with all research projects in our group (see www.strontiumBEC.com).

 • We are building strontium optical lattice clocks that will be used to provide an optical reference frequency to partners across the Netherlands.
 • We are building a time and frequency network that transmits signals through telecom fibres across the Netherlands and has the ambition to ultimately connect to partners across Europe.
 • We are collaborating with partners to make these time and frequency signals useful for, e.g. Sr neutral atom quantum computing (QDNL KAT-1 within our own group and at TU/e), precision spectroscopy for the study of fundamental physics (VU), telecommunication or terrestrial navigation.
 • We are collaborating with industry, startups and ESA to render ultracold atom devices more compact, robust and cheaper. For example we push towards rugged ways of constructing optical systems, e.g. systems based on microbench optics or photonic chips.
 • We are investigating new atom interferometry methods, e.g. based on continuous atom lasers. We are interested in using atom interferometry for inertial navigation.
 • We are exploring a new way of building an optical lattice clock, superradiant clocks, which could lead to more robust clocks.

You are invited to join our team of eight PhDs and postdocs working on ultracold quantum sensing. You are expected to be strongly involved in all activities of our testbed that involve external partners. You are invited to participate in all other activities of the testbed. Together with you, we will determine which topics are the most suitable for you to start on. The maximum duration of this position is four years and during that time you can get involved in several of our topics or even start new activities aligned with the mission of the testbed. For this position it is not required to teach, but if you are interested in advancing your teaching skills teaching opportunities can be arranged. Similarly, you are supported if you want to apply for your own funding for research in our group or your own research at another institution after you finish your employment at UvA.

Tasks and responsibilities:

 • conducting research in ultracold quantum sensing, resulting in academic publications in peer-reviewed international journals;
 • actively contributing to and developing national and international research and industry partnerships and other forms of cooperation. This includes helping to organise tenders for sub-projects that are taken up by industry partners;
 • representing the Quantum Delta NL Ultracold Quantum Sensing Testbed and our group at workshops, conferences, research schools, etc.;
 • contributing to outreach activities of the Testbed and our group;
 • supervising Bachelor, Master students and co-supervising PhD students;
 • supporting Florian Schreck in pursuing external funding for research;
 • helping with reporting duties for the Testbed and research grants associated with the Testbed (e.g. writing of EU deliverable reports).

Requirements

Specific Requirements

You are enthusiastic about experimental quantum physics and a good team worker. You take pride in designing and building complex research instruments. You love pushing into the unknown and reaching for results well beyond the state-of-the-art. You are open to collaboration with people of different background, e.g. industry engineers.

Your experience and profile:

 • PhD in AMO physics;
 • Committed researcher, demonstrated by publications in international refereed academic journals and academic publishers;
 • Professional command of English

Additional Information

Benefits

We offer a temporary employment contract for 38 hours per week for an initial period of 1 year. Based on performance the contract can be extended to a total of two to four years. The preferred starting date is as soon as possible.

The gross monthly salary, based on 38 hours per week and dependent on relevant experience, ranges between € 2,960 to € 4,670 (scale 10). This does not include 8% holiday allowance and 8,3% year-end allowance. The UFO profile researcher is applicable. A favourable tax agreement, the '30% ruling', may apply to non-Dutch applicants. The Collective Labour Agreement of Universities of the Netherlands is applicable.

Besides the salary and a vibrant and challenging environment at Science Park we offer you multiple fringe benefits:

 • 232 holiday hours per year (based on fulltime) and extra holidays between Christmas and 1 January;
 • multiple courses to follow from our Teaching and Learning Centre;
 • a complete educational program for PhD students;
 • multiple courses on topics such as leadership for academic staff;
 • multiple courses on topics such as time management, handling stress and an online learning platform with 100+ different courses;
 • 7 weeks birth leave (partner leave) with 100% salary;
 • partly paid parental leave;
 • the possibility to set up a workplace at home;
 • a pension at ABP for which UvA pays two third part of the contribution;
 • the possibility to follow courses to learn Dutch;
 • help with housing for a studio or small apartment when you're moving from abroad.

Are you curious to read more about our extensive package of secondary employment benefits, take a look here.

Selection process

If you feel the profile fits you, and you are interested in the job, we look forward to receiving your application. Please submit your application apply online via the button below and by email to schreck@uva.nl. We accept applications until and including 31 July 2023. We will likely have other postdoc positions opening after that date. Send Florian Schreck an email to find out (schreck@uva.nl).

Applications should include the following information (all files besides your cv should be submitted in one single pdf file):

 • a detailed CV including the months (not just years) when referring to your education and work experience;
 • a letter of motivation;
 • a list of publications;
 • the name and email address of at least one reference who can provide a letter of recommendation.

The first interview will usually be held within a few weeks of the reception of an application from a suitable applicant by email.

Website for additional job details

https://www.academictransfer.com/320505/

 

Contact

City:                             Amsterdam

Street:                          Spui 21

Postal Code:                1012 WX

Website:                      http://www.uva.nl/

Website for application: https://www.academictransfer.com/320505/postdoc-in-experimental-quantum-physics…

 


Slovensko

 

Funglass

PhD. Study Program: Chemical Engineering and Technologies: Inorganic Technology and Non-metallic Materials 

 

 Title:                                              PhD. Study Program: Chemical Engineering and Technologies: Inorganic Technology and Non-metallic Materials – general information

 Employer:                                     FunGlass

 Location:                                      Študentská 2 911 50 Trenčín, Slovakia Trenčín, Slovakia

 Published:                                    2022-11-29

 Application deadline:                2023-01-25

 Job type:                                       PhD

 Field:                                              Inorganic ChemistryChemical EngineeringMaterials ChemistrySolid-state ChemistryPhysical Chemistry and 10 more

 

Graduates of PhD study program in the area of Inorganic Technology and Non-metallic Materials gain deep knowledge on scientific methods of research related to preparation of new types of non-metallic inorganic materials, with special focus on glass, ceramics, and surface modification of a broad range of various materials, including biomaterials. Graduates are able to solve problems related to inorganic technologies, development and characterization of new materials. They have special knowledge in the area of glass, inorganic binders, ceramic and refractory materials and inorganic additives. They have deep theoretical knowledge in the field of thermodynamics and kinetics and are capable of solving challenging engineering problems in technical practice. Graduates understand methods of studying structures as well as materials characteristics. They speak foreign languages, actively use computer and information systems, are able to work actively in teams, plan their own development within their research field and execute project management. Gained knowledge represents an excellent basis for obtaining a job either in academic or industrial research and development.

What we offer:

 • Unique opportunity to participate in the European project integrating significant international knowhow and experience with access to up to 1-year internships with FunGlass international partners at their home sites in Germany, Italy or Spain under supervision of world leading scientists,
 • individual training plans including not only scientific but also complementary competencies,
 • scholarships to cover living cost during study,
 • access and training on high-end laboratories and equipment/techniques; for full list see http://www.funglass.eu/equipment/,
 • program of visiting scientists/lectures, workshops,
 • FunGlass school (twice a year), summer schools (Montpellier), conferences,
 • Slovak language classes, English competence program.
 • More info: https://www.funglass.eu/study-programs/doctoral-study/

 To apply:

 • Send e-mail to phd.admission.funglass@tnuni.sk with chosen PhD. dissertation thesis topic (only 1) and your skype-contact – you will get e-mail information about application process.
 • Application deadline: January 25th, 2023

PhD admission interviews: February 13-17th, 2023

Registration for study on site (in Trenčín, Slovakia):     October 31st 2023

 


 

Slovak Academy of Sciences

Scholarships for excellent researchers threatened by the conflict in Ukraine - assistance to Ukrainian Scientists and Students

 

Organisation/Company:                 Slovak Academy of Sciences

Research Field:                             Other

Researcher Profile:                        First Stage Researcher (R1); Recognised Researcher (R2); Established Researcher (R3); Leading Researcher (R4)

Country:                                        Slovakia

Application Deadline:                     31/12/2022 - 17:00 (UTC)

Type of Contract:                           To be defined

Job Status:                                    Negotiable

The job is not funded through the EU Research Framework Programme.

The job is not related to staff position within a Research Infrastructure.

 

Offer Description

Helping Ukrainian scientists

SAS offers help to Ukrainian scientists and students

Scholarships for excellent researchers threatened by the conflict in Ukraine:

 • The scholarships are designed for those interested in scientific work at our institutes who (after 1.2.2022) were forced to come or will come to Slovakia and meet the criteria for a postdoctoral researcher, senior scientist (minimum 75% of qualification requirements IIa) and senior research fellow (150% of qualification requirements IIa). The financial support is intended for a period of 36 months, it will be possible to cover the wage claims of selected applicants at the level of the average wage at the above qualification levels.
 • The call is open from 19.05.2022 until the funds are exhausted, but no later than December 31, 2022.
 • Each applicant (also each SAS organization) submits the application separately and is signed by the organization's statutory. At the same time, each institution can submit any number of applications. A total of 100-150 applications will be supported in the call.
 • To apply, please contact relevant SAS institute (all SAS institutes are eligible to apply for stipend) – please check the "List of SAS institutes divided by scientific sections" in "Where to apply” section of this job offer.

If successful, the application for the stipend will be processed by the receiving institution. The receiving institution will then ask you to submit your CV in English and a written consent to process your personal data. They may ask you for additional information needed to fill out the funding application.

 

Requirements

Skills/Qualifications

R1 – First Stage Researcher – PhD candidate or equivalent. Early stage researcher with less than 4 years FTE research experience.

R2 – Recognised Researcher – PhD holder or equivalent, not yet fully independent. Experienced researcher with more than 4 years FTE research experience or has a doctoral degree.

R3 – Established Researcher – Established researcher with developed level of independence. Experienced researcher with more than 4 years FTE research experience or has o doctoral degree.

R4 – Leading Researcher – Leading his/her research area or field.

Specific Requirements

 

Contact

City:                                      Bratislava

Street:                                  Stefanikova 49

Postal Code:                         814 38

Website:                               http://www.sav.sk

Website for application:          https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-podporu-vyskumnikov-ohrozenych-konfliktom-na-…

 


Spojené Kráľovstvo

 

KINGS COLLEGE LONDON

Lecturer in Developmental Psychiatry

 

Organisation/Company:        KINGS COLLEGE LONDON

Research Field:                      Psychological sciences

Researcher Profile:                Recognised Researcher (R2), First Stage Researcher (R1)

Country:                                 United Kingdom

Application Deadline:            05/10/2023 - 02:00 (UTC)

Type of Contract:                   Permanent

Job Status:                              Full-time

The job is not funded through the EU Research Framework Programme.

The job is not related to staff position within a Research Infrastructure.

Number of offers available:  1

 

Offer Description

Job description

​This is an exciting opportunity for a Lecturer or Senior Lecturer to join us to contribute to the postgraduate educational programme at the Social, Genetic and Developmental Psychiatry (SGDP) Centre at the Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King’s College London (IoPPN-KCL). We are seeking an enthusiastic and dedicated colleague who can make a distinctive contribution to education and drive forward collaborative high-quality research. You should have excellent teaching and communication skills, and be able to inspire and inform students. 

 

Education and training of the next generation of scientists is a priority at the SGDP Centre. As post holder, you will provide educational leadership on our MSc in Developmental Psychology and Psychopathology. This would include programme and/or module leadership, course delivery, research project supervision, and personal tutor roles. You may also support other undergraduate and postgraduate psychology courses within the School and Faculty, for example with project supervision. The appointment will be made on the Academic Education Pathway, where the primary contribution is to education (80%).  You should be able to demonstrate suitable teaching skills and experience including curriculum and assessment design, along with an ability to supervise student research, and have a track record of high-quality research outputs.

 

You should have an area of research that complements the existing interdisciplinary research in the SGDP Centre. Our expertise includes developmental psychology, epidemiology, behavioural genetics, statistical genetics, lifespan approaches, digital phenotyping and the integration of administrative and biomarker data. Inter-disciplinary research and collaboration with existing Centre research programmes will be encouraged. The Centre is home to the Twins Early Development Study (TEDS) and the E-Risk study. We encourage open science practices in data, software and publishing.    

 

We particularly welcome applicants who are disabled, LGBTQ+ and/or from a minority ethnic background, as they are particularly under-represented at King’s. At King’s, we are deeply committed to embedding good equality and diversity practice into all our activities so that the university is an inclusive, welcoming and inspiring place to work and study. The SGDP Centre strives to be an open and supportive community, with a strong emphasis on working practices that promote diversity and inclusion, including an anti-racism working group.    

 

SGDP Centre webpage :   https://www.kcl.ac.uk/mental-health-and-psychological-sciences/about/departments/social-genetic-and-developmental-psychiatry

MSc in Developmental Psychology and Psychopathology    https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate-taught/courses/developmental-psychology-psychopathology-msc  

 

This post will be offered on an indefinite contract   

This is a full-time post - 100% full time equivalent; a part-time role would be considered.

Skills, knowledge, and experience

Essential criteria

 1. PhD in an area relevant to the SGDP Centre, of relevance to our MSc programme in Developmental Psychology and Psychopathology.  
 2. Experience of designing and delivering excellent teaching and assessment for postgraduate and/or undergraduate students, in person and/or online 
 3. Ability to supervise postgraduate taught and undergraduate research projects. 
 4. Understanding of the UK Higher Education environment 
 5. Skills in research design, quantitative and/or qualitative research methods relevant for field 
 6. Ability to produce excellent scientific research outputs, as evidenced by peer reviewed publications as a key contributor  
 7. Developing research record with evidence of potential to secure external funding  

 

Desirable criteria

 1. Fellow (or higher) of the Higher Education Academy (or equivalent)  
 2. Ability to disseminate work beyond academia  
 3. Experience of providing pastoral support and guidance to postgraduate and undergraduate students 

 

Where to apply

Website

https://www.timeshighereducation.com/unijobs/listing/311537/lecturer-in-develop…


 

KINGS COLLEGE LONDON

Gene Therapy Post Doctoral Research Associate

 

Organisation/Company:         KINGS COLLEGE LONDON

Research Field:                     Chemistry

Researcher Profile:               Recognised Researcher (R2); Established Researcher (R3)

Country:                               United Kingdom

Application Deadline:             06/07/2023 - 02:00 (UTC)

Type of Contract:                  Other

Job Status:                           Full-time

The job is not funded through the EU Research Framework Programme.

The job is not related to staff position within a Research Infrastructure.

Number of offers available:    1

 

 

Offer Description

Job description

We are seeking to appoint two organised and enthusiastic Post-Doctoral Research Associates. 

The successful candidates will be part of a team testing viral vector gene therapy reagents aimed at treating amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and fronto-temporal dementia (FTD) on a commercially funded project.  

The aim of the project is to optimise the dose and delivery of gene supplement and knock-down vectors in cellular and animal models of disease as proof of concept and efficacy for potential clinical application.  

Working with Professor Shaw and Dr Youn Bok Lee they will join a team of technicians and post-doctoral scientists analysing cells and tissues transduced with plasmid and vector constructs and quantify the effects on target gene expression.  

For in vivo work the candidate will sacrifice animals and harvest and prepare tissues for histological sectioning, staining, imaging and quantitative analyses. All experiments will be undertaken at a very high standard and all data treated with complete confidentiality 

You will join a research group based within the UK Dementia Research Institute (DRI) centre that is embedded within the Department of Basic and Clinical Neuroscience at King’s College London (  www.kcl.ac.uk/ioppn/depts/bcn/dri/lab-groups) within the Maurice Wohl Clinical Neuroscience Institute on the Denmark Hill campus.  

The DRI is a national consortium focused on cutting-edge dementia research funded by the Medical Research Council, Alzheimer’s Society and Alzheimer’s Research UK (  www.ukdri.co.uk).   

This post will be offered on an a fixed-term contract till March 31 2023 

This is a full-time  post - 100% full time equivalent

 

Key responsibilities

 • Perform laboratory work to optimise the efficiency of our preclinical studies.  
 • Deliver high-quality data from our preclinical studies including:  
 • Undertake rodent colony care, breeding and genotyping  
 • Optimise perfusion, harvesting, fixation and sectioning of animal tissues. 
 • Image tissues using slide scanning and confocal microscopes 
 • Undertake image analysis using advanced analytical software tools 

The above list of responsibilities may not be exhaustive, and the post holder will be required to undertake such tasks and responsibilities as may reasonably be expected within the scope and grading of the post.  

Skills, knowledge, and experience

Strong experience of  

 • In vivo experimental methods 
 • Rodent colony maintenance and genotyping  
 • Tissue collection and processing for immunohistochemistry and biochemistry 
 • Advanced microscopy using confocal imaging  
 • Quantitative image analytical software and statistical analyses 
 • AAV gene transduction and expression 

 

Essential criteria  

 1. PhD in Neuroscience or equivalent biological field 
 2. An ability to work independently and within a team 
 3. Attention to detail and high standards of accuracy in all work 
 4. Conscientious and organised 
 5. Ability to time manage appropriately  
 6. Willing to work occasionally during weekends and bank holidays 

 

Desirable criteria

 1. Experience of AAV gene therapy

 

Where to apply

Website

https://www.timeshighereducation.com/unijobs/listing/299992/gene-therapy-post-d…


 

EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY

Lecturer in Psychology

 

Organisation/Company:         EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY

Research Field:                     Psychological sciences

Researcher Profile:               Recognised Researcher (R2); First Stage Researcher (R1)

Country:                               United Kingdom

Application Deadline:             28/08/2023 - 02:00 (UTC)

Type of Contract:                  Permanent

Job Status:                           Full-time

The job is not funded through the EU Research Framework Programme.

The job is not related to staff position within a Research Infrastructure.

 

Offer Description

Job title: Lecturer in Psychology – Full Time, Permanent

Job reference: 0000315907

Date posted: 18/07/2022

Application closing date: 28/08/2022

Salary: £40,927 - £50,296 (Grade 6)

Package: Excellent Benefits Package

Contractual hours: 35

Basis: Full Time

Job description
Edinburgh Napier’s School of Applied Sciences is recognised for the quality of the educational provision we offer, the employability of our graduates and the international reputation and partnerships we have.

You would be joining the Psychology department at a time of growth within our provision both in Edinburgh and overseas. As a result, we are recruiting a new Lecturer to become a valued member of the Psychology team. The Psychology department has significant modern laboratory and research facilities to support the group’s research and teaching activities. We welcome applicants with research interests in any area of psychology and would be very interested to hear from applicants whose research/experience could support our growing area of Forensic Psychology.

We value international perspectives in our teaching, both for our local students and for students on our Transnational Education Programmes in Hong Kong and Singapore.

Edinburgh Napier University’s phenomenal results from the Research Excellence Framework (2021) are testament to our growing strength and capability as a research institution.

REF 2021 assessed 68% of our research as either “world-leading” or “internationally excellent”, up 15% since 2014. Additionally, the University’s research power metric rocketed from 250 to 718, making Edinburgh Napier the top ranking Scottish modern university for both research power and research impact.

The University’s improved power rating will now see our research funding increase as we take significant strides to grow our reputation as a research-focused institution as well as a teaching one. We are confident that we are well on our way to establishing ourselves as one of the UK’s world-leading universities in research.

For a detailed list of requirements, you can read the full role profile by clicking here.

Benefits we offer

In return, we offer a great working environment where we support ambition, recognise achievement and offer an attractive benefits package. This includes a minimum of 46 days annual leave (includes bank holidays), a generous pension scheme, professional development opportunities, discounted access to onsite sports facilities and a wide range of other staff discounts

Salary: £40,927 - £50,296 (Grade 6)

For detailed information on our benefits, click here.

Where to apply

Website

https://www.timeshighereducation.com/unijobs/listing/301474/lecturer-in-psychol…

 

 


Belgicko

 

Ghent University

PhD researcher on real-time digital signal processing for distributed multi-user massive MIMO systems

 

Organisation/Company:                 Ghent University

Research Field:                             Engineering » Communication engineering; Computer science » Other; Engineering » Other; Engineering » Systems engineering

Researcher Profile:                        First Stage Researcher (R1)

Country:                                         Belgium

Application Deadline:                     30/09/2023 - 23:59 (UTC)

Type of Contract:                           Temporary

Job Status:                                    Full-time

Hours Per Week:                           38

The job is not funded through the EU Research Framework Programme.

The job is no related to staff position within a Research Infrastructure.

Number of offers available:             1

 

Offer Description

Last application date Sep 30, 2023 00:00

Department TW05 - Department of Information Technology

Contract Limited duration

Degree Master of Science in Electronics Engineering, Master of Science in Information and Communication Technology

Occupancy rate 100%

Vacancy type Research staff

Job description

PhD researcher on real-time digital signal processing for distributed multi-user massive MIMO systems

Summary
To strengthen our design team, this vacancy is looking for a strong research profile on real-time digital signal processing for wireless applications on FPGA and ASIC in the context of distributed massive MIMO communication systems. This PhD candidate will work on algorithms, designs, system prototyping, and experiments for next generation radio access networks.

Background

The Internet Technology & Data Science Lab (IDLab) is an imec research group at Ghent University and the University of Antwerp. IDLab focuses its research on internet technologies and data science. Within IDLAB, the Design team is internationally recognized as a leading research group on high-speed and high-frequency integrated circuits for next-generation communications systems. At this moment, the Design group is for example active in eight European projects and in direct research contracts with world-leading industry partners. Besides these high-profile projects, the Design group is also a core partner in the ERC Atto project of Prof. Piet Demeester. These roadmaps form the perfect basis for high-level and industry-relevant research in an environment with expert peers and top-notch test and measurement equipment.
The main research lines focus on wired (fiber-optic, radio-over-fiber, copper), wireless (RF, 5G-6G, mmWave) and instrumentation for which custom CMOS or SiGe BiCMOS chips are developed and integrated in (FPGA-based) system demonstrators.

Next generation wireless communication systems targeting industrial applications demand extremely high reliability. One of the ways to realize this is by deploying a very large number of remote radio nodes that cooperate together. However, this approach puts a very high load on the fronthaul network connecting these nodes: synchronization between different nodes should be very tight (a few degrees phase accuracy, 100 ps timing accuracy). The bandwidth of the system should remain controllable. The latter implies that part of the signal processing needs to be performed distributed in the fronthauling network. To address these challenges, the Design group is looking for PhD researchers to investigate novel scalable radio access architectures and real-time signal processing solutions.

Your profile:

 • You need to hold a relevant master’s degree (e.g., Master of Science in Electronics Engineering, Master of Science in Information and Communication Technology, …) with demonstrated first-class performance (e.g., outstanding grades, thesis result, or publications).
 • You can demonstrate mastery of the following core aspects:
  • o Digital design skills: RTL design and knowledge of Verilog / VHDL.
  • o Knowledge about wireless PHY, OFDM modulation and detection
  • o Expertise on synthesis and place and routing and digital implementation tools such as Xilinx Vivado / Cadence Xrun / Candence Innovus are a plus.
 • You are a team player with good networking and reporting skills.

Job profile

Job Offer

We offer a fully funded PhD position to do full-time research in a highly international and friendly working environment, with a competitive salary at Ghent University. As a researcher you will publish and present your research results at major international conferences and in scientific journal in order to pursue your PhD degree.
Typical research projects in the Design group involve multiple researchers with different specialties working as a team, stimulating knowledge creation across different domains. Further, we offer the possibility to follow various advanced training courses in Belgium or abroad.
After initiation in the field, you will perform research on real-time signal processing algorithms which will be implemented and demonstrated on our distributed massive MIMO testbed, consisting at the moment of 64 synchronously interconnected antennas, high-end FPGAs. After verification in the testbed, implementation in the in-house developed fronthaul ASICs will be considered.

How to apply

Applications can be sent to prof. Guy Torfs (guy.torfs@ugent.be) including a cover letter and CV. Suitable candidates will be invited for an interview and may get a small assignment. We offer you a flexible starting date, with a preference to start as soon as possible.

 

Contact

Company/Institute:                         Ghent University

Country:                                        Belgium

City:                                              Ghent

Postal Code:                                  9000

Street:                                           Sint-Pietersnieuwstraat 33

Website                                         http://www.ugent.be/en

Website for additional job details:         https://academicpositions.com

Website for applications:                https://academicpositions.com/ad/ghent-university/2022/phd-researcher-on-real-t…


 

KU Leuven

Doctoral researcher

 

Organisation/Company:             KU Leuven

Research Field:                             Mathematics

Researcher Profile:                       First Stage Researcher (R1)

Country:                                         Belgium

Application Deadline:                  30/06/2023 - 23:59 (UTC)

Type of Contract:                         To be defined

Job Status:                                     Full-time

Hours Per Week:                          38

The job is not funded through the EU Research Framework Programme.

Reference Number:                     BAP-2022-649

The job is not related to staff position within a Research Infrastructure.

Number of offers available:       1

 

Offer Description

This is a joint PhD project offered by the actuarial science research groups at KU Leuven and University of Melbourne. This vacancy applies to the PhD position with Leuven as home institution. The PhD candidate will visit the University of Melbourne during minimum 24 months.

The insurance industry faces fundamental changes that will not be tackled by incremental improvements of existing techniques, but call for entirely new insurance pricing paradigms. The dynamics of emerging risks such as cyber and weather related risks need to be handled with little or no past data. At the same time, for more traditional covers the wealth of data that is collected now presents new challenges (e.g., computational or ethical) and opportunities (e.g., statistical power). Bringing together the Leuven-based expertise on machine learning practice for insurance data with the knowledge on stochastic processes, behavioral data and dependencies from the Melbourne team, this PhD project will focus on:

 1. formulas for discrimination-free insurance pricing;
 2. predictive modeling tools for the actuarial valuation of emerging risks; and
 3. the creation of data analytic tools for a customer-centric, usage based insurance paradigm that bundles selected products and even services.

Differential pricing is a foundation of modern-day insurance and deals with the actuarial valuation of risk by calculating a fair price for a new policy sold to a given risk profile.  The so-called best estimate price   is calculated as the ‘expected frequency times expected impact’ of the insured event resulting from standard regression models (the generalized linear models, or GLMs) for claims data. These predictive models are key in a business that is highly regulated, strongly valuing the explainability of the algorithms driving decisions with impact on customers. After selling a contract to a client, the insurer is liable for the claims arising from this contract. Capital must be held to meet these future liabilities. Calculating the necessary amount of capital is the job of a reserving actuary. Even though these key actuarial tasks are treated in silos in current insurance practice and literature, reserving is the mere continuation of pricing. Whereas pricing happens at the onset of the insurance policy – before any coverage has been provided – reserving is, in some way, an updated pricing of the insurance policy. The pricing actuary values the total loss on a policy from ground-up, while the reserving actuary assesses the total loss in the presence of some (though incomplete) information on the development of occurred claims.

As such, we will design dynamic, responsive and resilient pricing and reserving techniques for traditional but also emerging risk types, including machine lear... For more information see https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/60152921

Requirements

Additional Information

Benefits

Full-time employment in an international context with a competitive salary/scholarship. You will join the doctoral school of the Faculty of Economics and Business of KU Leuven. Funding is available for 4 years. You will join the Insurance research group which is part of the LRisk research center of KU Leuven. See the website of the center for more information. The main focus is on research but you will provide occasional support in the teaching and administrative activities of the group 

You will work towards a joint PhD degree by KU Leuven and the University of Melbourne. 

Start date: September 1, 2023 or to be negotiated

Eligibility criteria

We are looking for a highly motivated, enthusiastic, communicative, and eager-to-learn researcher with a passion for actuarial science, statistics, probability theory and analytics. 

Specific qualifications: 

 • Holder of a Master's degree in mathematics, actuarial science, statistics, engineering, or another related, quantitative field, with excellent grades.
 • Interested in programming and computational work.
 • A high level of proficiency in English, both spoken and written.

Selection process

For more information please contact Prof. dr. Katrien Antonio, mail: katrien.antonio@kuleuven.be or Prof. dr. Benjamin Avanzi, mail: b.avanzi@unimelb.edu.au
You can apply for this job no later than 30/06/2023 via the online application tool

 

Contact

City:                    Leuven

Street:                 Parijsstraat 72b

Postal Code:       3000

E-Mail:                katrien.antonio@kuleuven.be

Phone:                +32 16 32 67 65

Website              https://easyapply.jobs/r/IcHbj8I1YihGWITNaMt

Website for applications: https://easyapply.jobs/r/vcIbjbv1YihHWv4aktIa


 

Multitel ASBL

Cybersecurity Engineer

 

Organisation/Company:                          Multitel ASBL

Department:                                           Networks & Telecom - Cybersecurity Engineer

Research Field:                                      Engineering; Engineering » Computer engineering

Researcher Profile:                                 First Stage Researcher (R1); Established Researcher (R3); Recognised Researcher (R2); Leading Researcher (R4)

Country:                                                 Belgium

Application Deadline:                              30/08/2023 - 23:00 (UTC)

Type of Contract:                                    Permanent

Job Status:                                             Full-time

Hours Per Week:                                    40

The job is not funded through the EU Research Framework Programme.

The job is not related to staff position within a Research Infrastructure.

 

Offer Description

Recognized as a center of excellence at the international level, Multitel develops and integrates emerging technologies in the industrial sector. These technologies are articulated around four areas of activity: Networks and Telecoms, Applied Photonics, Signal & Embedded Systems and Railway Certification.

Multitel assists companies in their technological innovation projects, both in the exploratory, feasibility and minimum viable product (MVP) development phases

 

Requirements

Research Field: Computer science

Education Level: Bachelor Degree or equivalent

 

Skills/Qualifications

Main missions:

You will contribute to the implementation of cybersecurity technologies, particularly in embedded systems and IoT infrastructure. Integrated in a multidisciplinary team, with autonomy capacities, you will contribute to all the phases of this expertise. This activity will be carried out within the framework of various European and regional projects, in collaboration with companies, other research centers or universities.

 

Expected qualification:

- Master's degree in computer science

- Knowledge of network technology: TCP/IP, IPv6...

- Knowledge in telecommunications infrastructure: LoRaWan, NB-IoT, 4G/5G...

- Knowledge in network and system security: SSL, PKI, Kerberos, Radius...

- Knowledge in embedded systems: Linux, microcontrollers...

- Experience: 2 to 3 years in a similar position but beginners are accepted if they have a strong motivation to work in the cybersecurity field

- Fluency in English is imperative

Languages: ENGLISH

Level: Excellent

 

Additional Information

Benefits

luncheon vouchers, group insurance

Additional comments

Why you should apply ?

You will join an open, dynamic and growing team, and you will contribute to the development of innovative solutions deployed around the world. You will work in an international environment (multicultural team, international customers, the possibility of missions abroad, ...) in this crucial and growing field.

Website for additional job details: http://www.multitel.be

 

 

Contact

City:                             Mons

Street:                         Parc Initialis Rue Pierre et Marie Curie 2

Postal Code:                7000

 

Website:                      http://www.multitel.be

E-Mail for applications: rh@multitel.be

 

 


Francúzsko

 

CNRS - University of Rennes 1

Fabrication of multimaterials optical fibers for photoelectrochemical analysis

 

 

Organisation/Company:                 CNRS - University of Rennes 1

Department:                                  Chemistry

Research Field:                             Chemistry » Inorganic chemistry; Chemistry » Physical chemistry

Researcher Profile:                        First Stage Researcher (R1)

Country:                                        France

Application Deadline:                     01/07/2023 - 12:00 (Europe/Paris)

Type of Contract:                           Temporary

Job Status:                                    Full-time

Hours Per Week:                           38

Offer Starting Date:                        Mon, 05/01/2023 - 12:00

The job is not funded through the EU Research Framework Programme.

The job is not related to staff position within a Research Infrastructure.

 

Offer Description

This PHD position is part of a french ANR project, the PELICAN project : Optrodes for PhotoELectrochemICal ANalysis based on multimaterials fibers.
The development of miniaturized electrodes has been the subject of intense research for many years because of unique beneficial properties arising at small scales. In this context, the PELICAN project aims at developing miniaturized sensors based on multimaterials/multifunctional fibers as optrodes for photoelectrochemical analysis. The ultimate objective is the integration of all elements of an electrochemical cell within a unique instrument (e.g., a working photoelectrode, a reference electrode, and a counter electrode) to design a standalone, “fully-integrated” photoelectrochemical sensing system. The approach proposed by the PELICAN consortium is the realization of multifunctional fibers combining several materials such as glasses, metals, and/or polymers. Novel Stack and draw and 3D printing approaches will be deployed to reach the challenge of the multimaterial and multifunctional fiber fabrication. The optrodes will be manufactured by employing a photoactive semiconductor electrode integrated on multimaterial optical fibers.
The project brings together three partners: the V&C-ISCR (Rennes) and the ICMCB (Bordeaux) partners which have recognized skills in the elaboration of non-conventional glasses and fibers and multifunctional fibers respectively and the MaCSE-ISCR partner (Rennes), which has the required expertise in terms of deposition of oxide semiconductors and photoelectrochemistry.
The role of the PhD student in this project will be the production of the special glass preforms, the drawing of the multi-material fibres and their characterizations. In addition, the PhD student will be involved in the preliminary fabrication and characterizations of the optrodes by electrochemical means.

 

Contact

City:                                              Rennes

Street:                                           263 Avenue Général Leclerc

Postal Code:                                  35700

Website:                                        https://iscr.univ-rennes1.fr/macse/contact-1/contact

E-mail for applications:                   johann.troles@univ-rennes1.fr


 

Center for interdisciplinary research in Biology, Collège de France, Paris.

Postdoctoral Research Fellowship in Neuroscience

 

Organisation/Company:                 Center for interdisciplinary research in Biology, Collège de France, Paris.

Research Field:                             Biological sciences

Researcher Profile:                        Recognised Researcher (R2)

Country:                                        France

Application Deadline:                     01/06/2023 - 01:00 (UTC)

Type of Contract:                           To be defined

Job Status:                                    Full-time

Hours Per Week:                           To be defined

The job is not funded through the EU Research Framework Programme.

The job is not related to staff position within a Research Infrastructure.

 

Offer Description

Applications are invited for a postdoctoral position to study local translation in glial cells. The focus of the project will be to characterize local translation in radial glia and in astrocytes and understand its contribution to the development of the cortex in physiology and physiopathology. Our research combines molecular approaches to characterize mRNAs and the translation machinery (Translating affinity ribosome purification; Immunoptrcipitation; RNAseq; Mass spectrometry; qPCR…) with imaging techniques (Fluorescent in situ hybridization and immunofluorescence on brain sections) during brain development and in the adult. Candidates must have a PhD degree in neuroscience and a solid practical expertise in molecular biology. The ability to work both independently and cooperatively within a team is essential.

The appointment is for about 2 years, but candidates will be encouraged and guided to apply for additional funding opportunities.

The position is available starting from September 2022.

List of references corresponding to the project:

Oudart, M., Avila-Gutierrez, K., Moch, C., Dossi, E., Milior, G., Boulay, A.C., Gaudey, M., Moulard, J., Lombard, B., Loew, D., et al. (2022). Translational regulation by RACK1 in astrocytes represses KIR4.1 expression and regulates neuronal activity. bioRxiv 2022.07.16.500292; doi: https://doi.org/10.1101/2022.07.16.500292

Boulay, A.C., Mazare, N., Saubamea, B., and Cohen-Salmon, M. (2019). Preparing the Astrocyte Perivascular Endfeet Transcriptome to Investigate Astrocyte Molecular Regulations at the Brain-Vascular Interface. Methods Mol Biol 1938, 105-116.

Mazare, N., Oudart, M., and Cohen-Salmon, M. (2021). Local translation in perisynaptic and perivascular astrocytic processes - a means to ensure astrocyte molecular and functional polarity? J Cell Sci 134.

Mazare, N., Oudart, M., Moulard, J., Cheung, G., Tortuyaux, R., Mailly, P., Mazaud, D., Bemelmans, A.P., Boulay, A.C., Blugeon, C., et al. (2020). Local Translation in Perisynaptic Astrocytic Processes Is Specific and Changes after Fear Conditioning. Cell Rep 32, 108076.

Boulay, A.C., Saubaméa, B., Adam, N., Chasseigneaux, S., Mazaré, N., Gilbert, A., Bahin, M., Bastianelli, L., Blugeon, C., Perrin, S., et al. (2017). Translation in astrocyte distal processes sets molecular heterogeneity at the gliovascular interface. Cell Discovery 3, 17005.

Mazare, N., Oudart, M., Cheung, G., Boulay, A.C., and Cohen-Salmon, M. (2020).

Immunoprecipitation of Ribosome-Bound mRNAs from Astrocytic Perisynaptic Processes of the Mouse Hippocampus. STAR Protoc 1, 100198.

Oudart, M., Tortuyaux, R., Mailly, P., Mazare, N., Boulay, A.C., and Cohen-Salmon, M. (2020). AstroDot - a new method for studying the spatial distribution of mRNA in astrocytes. J Cell Sci 133.

 

Contact

Website:                      https://www.college-de-france.fr/site/en-cirb/cohen-salmon.htm

Website for application: https://jobrxiv.org/job/center-for-interdisciplinary-research-in-biology-colleg…


 

Aix-Marseille université, Institut des Sciences du Mouvement (ISM)

Resilient actuator inspired from plant pulvinus

 

Organisation/Company:                          Aix-Marseille université, Institut des Sciences du Mouvement (ISM)

Research Field:                                      Engineering; Physics; Computer science » Cybernetics

Researcher Profile:                                 Recognised Researcher (R2); Leading Researcher (R4); First Stage Researcher (R1); Established Researcher (R3)

Country:                                                 France

Application Deadline:                              31/08/2023 - 00:00 (UTC)

Type of Contract:                                    Temporary

Job Status:                                             Full-time

The job is not funded through the EU Research Framework Programme.

The job is not related to staff position within a Research Infrastructure.

Number of offers available:                      1

 

Offer Description

Mimosa Pudica moves its foliage when touched in less than a second by changing turgor pressure
in pulvinus cells. Pulvinus tissue consists of flexible thin-walled parenchyma cells organised around a core
of vascular pipes (xylem/phloem for water/sap transport), see fig 1. The selective change of cell turgor
pressure allows, for instance, the contraction of the upper pulvinus (flacid cells) and expansion (turgid cells)
of the lower one, achieving leaf motion by bending.
The PhD Thesis goal is to investigate actuator technology inspired from pulvinus: how does complex
motions emerge from a simple design but a complex pattern of cell pressure? Thin or bulky cell-piloted
actuators are expected to generate a large variety of motions depending on the applied pressure pattern.
The PhD candidate will leverage on a prototype of pulvinus tissue in 2D developed in the lab using micro-
pneumatics and silicone casting.
The Thesis has 3 goals:
1) Automatize cell pressure control using solenoid valves. [Skills: Python / Node-Red]
2) Create new prototypes (changing cell dimensions and material properties) [Skills: 3D printing,
silicone casting]
3) Design of an experimental bench to measure actuator motion. [Skills: image treatment / AI, Python,
Matlab]
4) Test the damage resilience of the pulvinus-inspired actuator.

PhD thesis offer is supported by ANR (French National Agency for research).

Funding category: Autre financement public
ANR
PHD title: Doctorat en bio-mécanique
PHD Country: France

 

Requirements

Specific Requirements

Background in physics, mechanics or engineering.

Experience in plant biomechanics is a plus but not mandatory.

Experimental and coding skills are highly recommended but motivation will be the major choice criterion.

 

Contact

Website:                               http://ism-cbi.duckdns.org/MExP

Website for application: https://www.abg.asso.fr/fr/candidatOffres/show/id_offre/107243

 


Iné krajiny

 

University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering

Mobility GT – Post-Doctoral 3-year Fellowships for own-idea projects on tribology for sustainable green mobility (# of pos: 24)

 

Organisation/Company:                           University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering

Department:                                               Laboratory for tribology and interface nanotechnology (TINT)

Research Field:                                            Computer science; Chemistry; Environmental science; Technology; Mathematics; Engineering; Engineering » Mechanical engineering; Engineering » Materials engineering; Technology » Nanotechnology; Physics;

Researcher Profile:                                     Recognised Researcher (R2)

Country:                                                       Slovenia

Application Deadline:                                31/05/2023 - 00:00 (UTC)

Type of Contract:                                        Temporary

Job Status:                                                   Full-time

Hours Per Week:                                         40

The job is not funded through the EU Research Framework Programme.

The job is not related to staff position within a Research Infrastructure.

Number of offers available:              12

 

 

Offer Description

 

Mobility GT in an international post-doctoral programme involving 4 academic partners – it is coordinated by the Laboratory for Tribology and Interface Nanotechnology of the University of Ljubljana (Slovenia) in cooperation with the University of Leeds (UK), Luleå University of Technology (Sweden) and University of Coimbra (Portugal) – and 50 associated partners, mainly from industry (e.g., Volvo, Scania, Oerlikon, SKF, Hidria, Kolektor, Mahle, Cummins, and others). The programme will host 24 post-doctoral researchers, each with a 3-year contract.

The programme will be realised in two calls for two cohorts of 12 postdocs each. Half the positions in each cohort will initially focus on fundamental nanoscale research (at the University of Ljubljana), with the other half working on macroscale, application-oriented tribology research of materials, surfaces, coatings, and lubrication at the (at the University of Leeds, Luleå University of Technology or the University of Coimbra). This will be followed by what will be an exciting, compulsory switch between the two length scales after 27 months (and includes a mandatory secondment at an intersectorial/industrial partner) as the “nanoscale” postdocs take what they have discovered to the macroscale, and the “macroscale” postdocs get the chance to look more deeply into their findings on the nanoscale. This means the postdocs will finish off with a 9-month academic sec­ondment to complement the main period of research.

The first call will be available on Jan 1st, 2023, with the submission of a post-doc project proposal in May 2023. After an international review, led by six high-profile tribologists (including three Tribology Gold Medallists), the winning proposals will be announced in August 2023. After the necessary administrative procedures for the winning proposals, the first 12 postdocs will start in January 2024. The whole procedure will then be repeated, to recruit the next cohort of 12 post-docs, who will start in January 2025.

Each post-doc can propose their own project with bottom-up ideas, but in agreement with the host university. So preliminary contacts and a discussion with provisional mentors are mandatory.

The Mobility GT post-docs, with their individual research projects, will be able to address major challenges in green tribology in the following research areas:

Nanoscale-based green lubrication and surface technology (Ljubljana)

Boundary films & tribochemical interfaces (Leeds)

Green lubrication for lightweight composites and lubrication modelling (Luleå)

Wear-resistant, low-friction, advanced surface coatings (Coimbra)

Several sub-areas have already been identified, leading to an initial, approximately 200 research directions being available to choose from, guided by 30 academic mentors, specialising in different research fields.

Mobility GT website: https://www.mobility-gt.eu/.

 

Additional Information

 

Benefits:                                                       https://www.mobility-gt.eu/en/fellowships

Eligibility criteria:                                       https://www.mobility-gt.eu/en/application-process/

Selection process:                                      https://www.mobility-gt.eu/en/selection-process/

Additional comments:                               https://www.mobility-gt.eu/en/research/

Website for additional job details:          https://www.mobility-gt.eu

 

Contact

City:                                     Ljubljana

Street:                                  Askerčeva cesta 6

Postal Code:                         1000

Website for application:         https://www.mobility-gt.eu/


 

CYENS - CENTRE OF EXCELLENCE LIMITED

Research Associate / App Developer – Socially Competent Robotic And Agent Technologies (SCRAT)

 

Organisation/Company:                          CYENS - CENTRE OF EXCELLENCE LIMITED

Research Field:                                      Computer science; Engineering; Engineering » Computer engineering; Mathematics; Physics

Researcher Profile:                                 First Stage Researcher (R1); Established Researcher (R3); Recognised Researcher (R2)

Country:                                                 Cyprus

Application Deadline:                              01/06/2023 - 06:00 (UTC)

Type of Contract:                                    To be defined

Job Status:                                             Full-time

Hours Per Week:                                    40

The job funded through the H2020 EU Research Framework Programme.

Reference Number:                                739578

The job is not related to staff position within a Research Infrastructure.

 

Offer Description

CYENS Centre of Excellence (formerly known as RISE) is the Research Centre of Excellence in Cyprus focusing on Interactive media, Smart systems and Emerging technologies aiming to empower knowledge and technology transfer in the region. It is a joint venture between the three public universities of Cyprus - University of Cyprus, Cyprus University of Technology, and Open University of Cyprus, the Municipality of Nicosia, and two renowned international partners, the Max Planck Institute for Informatics, Germany, and, the University College London, United Kingdom. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme H2020-WIDESPREAD-01-2016-2017 (Teaming Phase 2) under grant agreement No. 739578, as well as from the Cypriot Government, local and international partners, and other sponsors.

The Centre conducts excellent, internationally competitive scientific research in the areas of visual sciences, human factors and design, communication, and artificial intelligence delivered by high-calibre multidisciplinary research teams. CYENS engages in knowledge transfer and innovation activities aiming to bridge the gap between scientific research and STEM-led innovation and entrepreneurship.

The research focus of CYENS is on interactive media, smart systems, and emerging technologies. Interactive media have become an integral part of our lives, changing the way that information is conveyed to the user and the ways users interact with devices, with other people, and with the world around them. Smart systems have offered a novel way of producing automated solutions to hard problems for which the mere use of the human intellect is insufficient. Research in CYENS integrates the Visual Sciences, Human Factors & Design, and Communications & Artificial Intelligence, in a tight synergy that provides a unique interdisciplinary research perspective that emphasizes an “Inspired by Humans, Designed for Humans” philosophy. CYENS is designed to act as an integrator of academic research and industrial innovation, towards the sustainable fueling of the scientific, technological, and economic growth of Cyprus and Europe.

The successful candidate will conduct research as a part of the PEDESTRIAN project. The candidate will be working in the Socially Competent Robotic And Agent Technologies (SCRAT) MRG, under the supervision of Dr Loizos Michael and will collaborate closely with researchers from the Socially Competent Robotic and Agent Technologies (SCRAT) MRG. Possibility of additional engagement in other projects during the same period, and continuing engagement with the SCRAT MRG after the conclusion of the project.

The project seeks to develop a machine-mediated social interaction application for smart-devices that will allow citizens across Cyprus to reach out for help from others. Each user of the application will interact with the application in their language of choice. A user will be able to create written requests for information or help, and these will be sent by the underlying machine-mediated interaction protocol to other users of the platform who can contribute to the request. The interaction protocol is diversity-aware and is, thus, oblivious to the so-called shallow features of the profiles of the platform users (e.g., gender, age, religion, language). The proposed project will utilize the WeNet platform (https://internetofus.eu) and will further enhance its diversity-awareness by developing an automated translation process so that requests sent by one user will be delivered in the language of choice of each recipient of those requests. In doing so, the proposed project will facilitate the adoption of this technology in multilingual societies, such as that of Cyprus.

The successful candidate will be responsible for carrying out the below duties and responsibilities:

 • Support with the development of the mobile app (Android, iOS, cross platform).
 • Develop technical specifications, perform code reviews, testing and debugging.
 • Development of documentation and design, and authoring of project reports.
 • Participate in dissemination activities to promote the adoption of the mobile app.

 

Required skills and qualifications

 1. Bachelor's degree and postgraduate degree in a relevant field (Computer Science, Computer Engineering, Data Science, Mathematics, Physics, Multimedia) from an accredited institution
 2. Experience in mobile app development (Android, iOS, cross platform).
 3. Past participation in research / innovation project implementation.
 4. Solid knowledge of at least one programming language (e.g., Java, C#, C++).

 

Desired skills and qualifications

 1. Knowledge of Machine Learning / Artificial Intelligence tools and techniques.
 2. Experience in programing using scripting languages (e.g., Python, Javascript).
 3. Ability to use Telegram API / TDLib as part of the development of mobile apps.
 4. Knowledge of Machine Translation and NLP tools, resources, and techniques.

 

Benefits

Take advantage of this opportunity for your professional and personal development by being a part of our fast- growing Research and Innovation Centre of Excellence. A very attractive remuneration package will be offered to the successful candidate according to qualifications and experience.

 

Application process

For full consideration, interested applicants should submit the following items via the online application form and mention the position you are applying for: “Application for PEDESTRIAN Project (SCRAT) Research Associate / App Developer”:

 

Process for Research Associates:

 1. A cover letter which clearly specifies 1) contact details, 2) employment availability date, 3) part-time or full-time availability
 2. A detailed curriculum vitae in English.
 3. Copies of academic transcripts
 4. Description of their academic and research experiences as well as any relevant industrial / innovation / entrepreneurship experience, where applicable (500 words maximum).
 5. Contact details of two University professors or one University professor and one industry referee who will provide the letters.
 6. Two (2) representative publications (if applicable).
 7. Two (2) representative innovation outcomes / products (if applicable).

 

In case you previously applied for a post at CYENS CoE, a new application is required. 

For general enquiries, applicants may contact the HR Department of CYENS, Centre of Excellence at vacancies@cyens.org.cy .

For more information contact the project coordinator, Dr Loizos Michael, loizos@cyens.org.cy

CYENS Centre of Excellence is an equal opportunity employer and the position is open to everyone, internationally.

All applications are treated in the strictest confidence.

 

Contact

City:                                      Nicosia

Street:                                  Dimarcheio Lefkosias, Plateia Eleftherias

Postal Code:                         1016

E-Mail:                                  m.ioannou@cyens.org.cy

Website for application:         http://www.cyens.org.cy


 

University College Dublin

PhD Scholarship Opportunity - Mental health and Mindfulness: Professionals and the Populations they serve

 

 

Organisation/Company:                          university college dublin

Department:                                           school of social policy social work and social justice

Research Field:                                      Sociology; Sociology » Other; Psychological sciences; Psychological sciences » Psychology; Other

Researcher Profile:                                 First Stage Researcher (R1)

Country:                                                 Ireland

Application Deadline:                              31/03/2023 - 23:00 (UTC)

Type of Contract:                                    Temporary

Job Status:                                             Full-time

Hours Per Week:                                    35

The job is not funded through the EU Research Framework Programme.

The job is related to staff position within a Research Infrastructure.

 

Offer Description

PhD Scholarship Opportunity

Mental health and Mindfulness: Professionals and the Populations they serve

University College Dublin (UCD)

UCD College of Social Sciences and Law, UCD School of Social Policy, Social Work and Social Justice. Dublin, Ireland

About the UCD School of Social Policy, Social Work and Social Justice Scholarship

The UCD School of Social Policy, Social Work and Social Justice aims to provide one student with outstanding potential and a strong desire to undertake a full-time PhD programme the opportunity to work within the area of mental health with the support of an excellent supervisor. This scholarship provides full tuition fees and a stipend over the course of the UCD four-year structured PhD programme and will be based at the School of Social Policy, Social Work and Social Justice. University College Dublin is Ireland’s global university which is a world-leading centre for education and research in the social sciences and related disciplines. This PhD scholarship aims to provide one student who is passionate about research, has very strong analytical skills and is able to demonstrate outstanding academic performance the opportunity to work within an exciting multidisciplinary research field. We invite applications for the PhD programme, starting September 2023. On completion of the PhD, the successful candidate will earn a PhD in Social Work from University College Dublin, under the supervision of Dr. Alan Maddock.

Funding

Successful candidates will receive the following financial support for 4 years:

 • Full funding for tuition fees.
 • A stipend of €18,000 per annum to assist with living expenses.
 • Research fund of €4,000 per year.
 • A programme of training opportunities and events delivered by the UCD College of Social Sciences and Law.

Am I eligible?

Candidates must meet the following eligibility criteria:

 • Applications are accepted from candidates from Ireland, the EU and worldwide.
 • An academic background in Social Sciences or cognate disciplines.
 • Candidates should have achieved a minimum 2.1 honours or international equivalent in a Masters degree cognate to the proposed thesis topic.
 • A PhD research proposal that examines Mental health and Mindfulness: Professionals and the Populations they serve.
 • UCD is committed to equality, diversity and inclusion. Learn more: www.ucd.ie/equality

 

How to apply

The PhD has a commencement date in September 2023. The application must be submitted via email to alan.maddock@ucd.ie no later than March 31, 2023, 23:59 Irish Time, and must include:

 • Proof of English proficiency (6.5 IELTS minimum).
 • Diploma and Transcripts of academic records (undergraduate and postgraduate).
 • CV.
 • Research proposal (3,000 words maximum, not including references, See guidelines HERE).
 • Personal Statement (1,000 words).
 • Letters of recommendation (Two).

Applicants will be shortlisted and then interviewed by an authorized appointment committee.

 

Find out more

For more information about the structure of the PhD programme in Social Work please consult the School website: www.ucd.ie/socialpolicyworkjustice/study/graduateprogrammes/phdsocialpolicysocialworkandsocialjustice

 

About the School

The School of Social Policy, Social Work and Social Justice is part of the UCD College of Social Sciences and Law and operates a Structured PhD programme. This programme has proven to be highly successful and enables our PhD candidates to gain the best possible experience of graduate research and training.

 

About the lead investigator

Dr. Alan Maddock is an Assistant Professor/Ad Astra Fellow at the School of Social Policy, Social Work and Social Justice. Alan is a professionally qualified social worker who worked for a number of years as a mental health social worker with persons experiencing homelessness, and subsequently as youth mental health social worker in a primary care setting. Alan has a PhD in Psychology from Trinity College, Dublin. His research expertise spans the topics of Mental health and Mindfulness: Professionals and the Populations they serve based on research undertaken in Cambodia, the United Kingdom, and Ireland. His latest publications can be found here: Alan Maddock Publications | University College Dublin (ucd.ie)

 

Requirements

Research Field:                     Sociology

Education Level:                   Bachelor Degree or equivalent

Research Field:                     Psychological sciences

Education Level:                   Bachelor Degree or equivalent

Research Field:                     Other

Education Level:                   Bachelor Degree or equivalent

 

Skills/Qualifications

Candidates must meet the following eligibility criteria:

 • Applications are accepted from candidates from Ireland, the EU and worldwide.
 • An academic background in Social Sciences or cognate disciplines.
 • Candidates should have achieved a minimum 2.1 honours or international equivalent in a Masters degree cognate to the proposed thesis topic.
 • A PhD research proposal that examines Mental health and Mindfulness: Professionals and the Populations they serve.
 • UCD is committed to equality, diversity and inclusion. Learn more: www.ucd.ie/equality

Specific Requirements

How to apply

The PhD has a commencement date in September 2023. The application must be submitted via email to alan.maddock@ucd.ie no later than March 31, 2023, 23:59 Irish Time, and must include:

 • Proof of English proficiency (6.5 IELTS minimum).
 • Diploma and Transcripts of academic records (undergraduate and postgraduate).
 • CV.
 • Research proposal (3,000 words maximum, not including references, See guidelines HERE).
 • Personal Statement (1,000 words).
 • Letters of recommendation (Two).

Applicants will be shortlisted and then interviewed by an authorized appointment committee.

 

Additional Information

Benefits

Successful candidates will receive the following financial support for 4 years:

 • Full funding for tuition fees.
 • A stipend of €18,000 per annum to assist with living expenses.
 • Research fund of €4,000 per year.
 • A programme of training opportunities and events delivered by the UCD College of Social Sciences and Law.

Eligibility criteria

Candidates must meet the following eligibility criteria:

 • Applications are accepted from candidates from Ireland, the EU and worldwide.
 • An academic background in Social Sciences or cognate disciplines.
 • Candidates should have achieved a minimum 2.1 honours or international equivalent in a Masters degree cognate to the proposed thesis topic.
 • A PhD research proposal that examines Mental health and Mindfulness: Professionals and the Populations they serve.
 • UCD is committed to equality, diversity and inclusion. Learn more: www.ucd.ie/equality

Selection process

Applicants will be shortlisted and then interviewed by an authorized appointment committee.

 

Contact

City:                                     Dublin

Street:                                  Hanna Sheehy-Skeffington Building 

Postal Code:                         Dublin 4

Website:                               https://www.ucd.ie/

E-Mail for applications:          alan.maddock@ucd.ie


 

Ďalšie pracovné ponuky

Euraxess:                         https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

Academic positions:      https://academicpositions.com/