Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

Európska charta a kódex pre výskumných pracovníkov

V roku 2005 Európska komisia prijala Európsku chartu pre výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov. Tieto dva dokumenty adresované výskumníkom, ako aj výskumným zamestnávateľom a financujúcim subjektom vo verejnom aj súkromnom sektore sú kľúčovými prvkami politiky EÚ na podporu kariéry výskumných pracovníkov. Podpora kariér výskumníkov v Európe je roztrieštená na miestnej, regionálnej, národnej alebo odvetvovej úrovni a neumožňuje Európe čo najlepšie využiť jej vedecký potenciál. Charta a kódex zabezpečujú, že výskumníci môžu mať rovnaké práva a povinnosti v ktorejkoľvek európskej krajine.

 

Európska charta výskumných pracovníkov je súbor všeobecných zásad a požiadaviek, ktoré špecifikujú úlohy, zodpovednosti a nároky výskumných pracovníkov, ako aj zamestnávateľov a / alebo financujúcich pracovníkov výskumných pracovníkov. Aplikácia do praxe je zodpovednosťou zamestnávateľov, financujúcich organizácií a výskumníkov samotných.

 

Cieľom charty je zabezpečiť, aby povaha vzťahu medzi výskumníkmi a zamestnávateľmi alebo financujúcimi organizáciami prispievala k úspešnému výkonu v oblasti vytvárania, prenosu, zdieľania a šírenia poznatkov a technologického rozvoja a kariérneho rozvoja výskumných pracovníkov. Charta tiež uznáva hodnotu všetkých foriem mobility ako prostriedku na posilnenie profesionálneho rozvoja výskumných pracovníkov. V tomto zmysle charta predstavuje rámec pre výskumných pracovníkov, zamestnávateľov a financujúcich pracovníkov, ktorí ich vyzývajú, aby konali zodpovedne a profesionálne vo svojom pracovnom prostredí, a aby sa navzájom uznávali ako také. Charta sa zaoberá všetkými výskumníkmi v Európskej únii vo všetkých fázach svojej kariéry a pokrýva všetky oblasti výskumu vo verejnom a súkromnom sektore bez ohľadu na povahu menovania alebo zamestnania, právne postavenie svojho zamestnávateľa alebo typ organizácie alebo v ktorom sa práca vykonáva. Zohľadňuje viacero úloh výskumníkov, ktorí sú určení nielen na vykonávanie výskumu a / alebo na realizáciu rozvojových aktivít, ale aj na dohľad, mentoring, riadenie alebo administratívne úlohy.

 

Dokumenty sú k dispozícii vo formáte PDF v sekcii Dokumenty pod názvom „European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers“.

 

Pracovné príležitosti pre výskumníkov pribúdajú každý deň. Ich prehľad môžete sledovať na portály EURAXESS.

Všeobecné pravidlá a požiadavky pre otvorený trh pre výskumníkov delíme na dve skupiny.

1. Pravidlá vzťahujúce sa na výskumníkov

Sloboda výskumu

Výskumní pracovníci by mali sústrediť svoj výskum na dobro ľudstva a rozširovať hranice vedeckých poznatkov, pričom by mali slobodu myslenia a prejavu a slobodu určovať metódy, ktorými sa riešia problémy podľa uznávaných etických zásad a praktík. Výskumní pracovníci by však mali uznať obmedzenia tejto slobody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku konkrétnych výskumných okolností (vrátane dohľadu / usmernenia / riadenia) alebo prevádzkových obmedzení, napr. z rozpočtových dôvodov alebo z dôvodov infraštruktúry, alebo najmä v priemyselnom sektore z dôvodu ochrany duševného vlastníctva. Takéto obmedzenia by však nemali byť v rozpore s uznávanými etickými zásadami a postupmi, ktoré musia výskumníci dodržiavať.

Etické princípy

Výskumní pracovníci by mali dodržiavať uznávané etické postupy a základné etické princípy, ktoré zodpovedajú ich disciplíne, ako aj etickým štandardom, ako sa dokumentuje v rôznych národných, sektorových alebo inštitucionálnych etických kódexoch.

Profesionálna zodpovednosť

 Výskumní pracovníci by mali vyvinúť maximálne úsilie, aby zabezpečili, že ich výskum bude pre spoločnosť dôležitý a nebude duplikovať výskum, ktorý sa predtým uskutočnil inde. Musia sa vyhýbať plagiátorstvu akéhokoľvek druhu a dodržiavať zásadu duševného vlastníctva a spoločného vlastníctva údajov v prípade výskumu vykonávaného v spolupráci s nadriadeným a / alebo inými výskumnými pracovníkmi. Potreba potvrdiť nové pozorovania tým, že sa ukáže, že pokusy sú reprodukovateľné, by sa nemali interpretovať ako plagiátorstvo za predpokladu, že údaje, ktoré majú byť potvrdené, sú výslovne citované. Výskumní pracovníci by mali zabezpečiť, ak je niektorý aspekt ich práce delegovaný, aby osoba, ktorej sú delegované, má právomoc vykonávať ich.

Profesionálny prístup

Výskumní pracovníci by mali byť oboznámení so strategickými cieľmi, ktorými sa riadia ich výskumné prostredie a mechanizmy financovania, a pred začatím výskumu alebo sprístupňovaním poskytnutých zdrojov by mali hľadať všetky potrebné schválenia. Mali by informovať svojich zamestnávateľov, poskytovateľov financovania alebo nadriadeného, keď sa ich výskumný projekt oneskorí, predefinuje alebo dokončí, alebo oznámi, či má byť ukončený skôr alebo pozastavený z akéhokoľvek dôvodu.

Zmluvné a právne záväzky

Výskumní pracovníci na všetkých úrovniach musia byť oboznámení s vnútroštátnymi, sektorovými alebo inštitucionálnymi predpismi upravujúcimi odbornú prípravu a / alebo pracovné podmienky. To zahŕňa predpisy o právach duševného vlastníctva a požiadavky a podmienky akéhokoľvek sponzora alebo donorov, nezávisle od povahy ich zmluvy. Výskumní pracovníci by mali dodržiavať takéto predpisy tým, že poskytnú požadované výsledky (napr. Diplomové práce, publikácie, patenty, správy, vývoj nových produktov atď.), Ako sú uvedené v zmluvných podmienkach alebo v rovnocennom dokumente.

Zodpovednosť

Výskumníci si musia uvedomiť, že sú zodpovední voči svojim zamestnávateľom, sponzorom alebo iným súvisiacim verejným alebo súkromným orgánom, ako aj z etických dôvodov voči spoločnosti ako celku. Najmä výskumní pracovníci financovaní z verejných zdrojov sú zodpovední aj za efektívne využívanie peňazí daňových poplatníkov. Z tohto dôvodu by mali dodržiavať zásady riadneho, transparentného a efektívneho finančného riadenia a spolupracovať so všetkými autorizovanými auditmi svojho výskumu, či už vykonávanými ich zamestnávateľmi / financujúcimi subjektmi alebo etickými výbormi. Metódy zhromažďovania a analýzy, výstupy a prípadne údaje o údajoch by mali byť vždy, keď je to potrebné a podľa požiadaviek príslušných orgánov, otvorené vnútornej a vonkajšej kontrole.

Osvedčené postupy vo výskume

Výskumní pracovníci by mali vždy prijať bezpečné pracovné postupy v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane prijatia potrebných bezpečnostných opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti a na obnovu po katastrofách v oblasti informačných technológií, napr. prípravou správnych záložných stratégií. Mali by byť tiež oboznámení so súčasnými vnútroštátnymi právnymi požiadavkami týkajúcimi sa požiadaviek na ochranu údajov a ochranu dôvernosti a mali by podniknúť potrebné kroky na ich neustále plnenie.

Šírenie, využívanie výsledkov

Všetci vedci by mali v súlade so svojimi zmluvnými dojednaniami zabezpečiť, aby sa výsledky ich výskumu šírili a využívali, napr. oznámené, prevedené do iných výskumných prostredí alebo, ak je to vhodné, obchodované. Od hlavných výskumných pracovníkov sa predovšetkým očakáva, že budú mať vedúcu úlohu pri zabezpečovaní toho, aby výskum bol plodný a aby sa výsledky buď komerčne využívali alebo sprístupnili verejnosti (alebo obom) vždy, keď príležitosť vznikne.

Zapojenie verejnosti

Výskumní pracovníci by mali zabezpečiť, aby ich výskumné činnosti boli všeobecne známe spoločnosti takým spôsobom, aby ich mohli pochopiť nešpecialisti, čím by sa zlepšilo pochopenie vedy zo strany verejnosti. Priama spolupráca s verejnosťou pomôže výskumným pracovníkom lepšie pochopiť verejný záujem o priority v oblasti vedy a techniky a tiež obavy verejnosti.

Vzťah s nadriadenými

Výskumní pracovníci vo svojej fáze výcviku by mali vytvoriť štruktúrovaný a pravidelný vzťah so svojimi nadriadenými a zástupcami fakulty / rezortu, aby mohli plne využiť ich vzťah s nimi. Zahŕňa to vedenie záznamov o všetkých pracovných postupoch a výsledkoch výskumu, získanie spätnej väzby prostredníctvom správ a seminárov, uplatňovanie takej spätnej väzby a práca v súlade s dohodnutými harmonogrammi, míľnikmi, výstupmi a / alebo výsledkami výskumu.

Dohľad a riadiace povinnosti

Vedúci výskumní pracovníci by mali venovať osobitnú pozornosť svojej viacstrannej úlohe supervízorov, mentorov, kariérových poradcov, vedúcich pracovníkov, koordinátorov projektov, manažérov alebo vedeckých komunikátorov. Tieto úlohy by mali vykonávať podľa najvyšších odborných štandardov. Pokiaľ ide o ich úlohu supervízorov alebo mentorov výskumných pracovníkov, vedúci výskumní pracovníci by mali vybudovať konštruktívny a pozitívny vzťah s výskumníkmi v počiatočnom štádiu s cieľom vytvoriť podmienky pre efektívny prenos vedomostí a pre ďalší úspešný rozvoj výskumných pracovníkov, kariéry.

Pokračujúci profesionálny rozvoj

Výskumníci vo všetkých štádiách kariéry by sa mali snažiť neustále zlepšovať prostredníctvom pravidelnej aktualizácie a rozširovania svojich zručností a kompetencií. To sa môže dosiahnuť rôznymi spôsobmi vrátane, ale nie výlučne, formálneho školenia, workshopov, konferencií a e-vzdelávania.

 

 

2. Pravidlá vzťahujúce sa na zamestnávateľov a investorov

Uznanie profesie

Všetci vedci zaoberajúci sa výskumnou kariérou by mali byť uznaní za profesionálov a malo by sa s nimi tak aj zaobchádzať. Malo by sa tak začať už hneď na začiatku ich kariéry, a to na úrovni postgraduálneho štúdia, a mali by zahŕňať všetky úrovne bez ohľadu na ich klasifikáciu na národnej úrovni (napr. Zamestnanec, postgraduálny študent, doktorand, postdoktorand, štátni zamestnanci).

Výskumné prostredie

Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by mali zabezpečiť, aby sa vytvorilo stimulujúce prostredie výskumu alebo odbornej prípravy v oblasti výskumu, ktoré ponúka vhodné vybavenie, zariadenia a príležitosti vrátane spolupráce na diaľku prostredníctvom výskumných sietí a že vnútroštátne alebo odvetvové nariadenia týkajúce sa zdravia a bezpečnosti vo výskume sú dodržané. Investori by mali zabezpečiť poskytnutie primeraných zdrojov na podporu dohodnutého pracovného programu.

Pracovné podmienky

Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby pracovné podmienky pre výskumných pracovníkov vrátane výskumných pracovníkov so zdravotným postihnutím v prípade potreby poskytli pružnosť považovanú za nevyhnutnú pre úspešné výsledky výskumu v súlade s existujúcimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a s vnútroštátnymi alebo odvetvovými dohodami o kolektívnom vyjednávaní. Mali by sa zameriavať na poskytovanie pracovných podmienok, ktoré umožnia ženám i mužom výskumných pracovníkov spojiť rodinu a prácu, deti a kariéru. Osobitná pozornosť by sa mala venovať okrem iného pružnej pracovnej dobe, práci na čiastočný úväzok, pracovnej dobe a pracovnému voľnu, ako aj potrebným finančným a administratívnym ustanoveniam upravujúcim takéto dojednania.

Stabilita a trvalosť zamestnania

Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby výkon výskumných pracovníkov nebol narušený nestabilitou pracovných zmlúv, a preto by sa mali čo najviac zaviazať k zlepšeniu stability podmienok zamestnávania výskumných pracovníkov, a tým uplatňovať a dodržiavať zásady a podmienky ustanovené v smernici EÚ o práci na dobu určitú.

Financovanie a platy

Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by mali zabezpečiť, aby výskumní pracovníci využívali spravodlivé a atraktívne podmienky financovania a / alebo platy s primeranými a spravodlivými ustanoveniami o sociálnom zabezpečení (vrátane nemocenských a rodičovských dávok, dôchodkových práv a dávok v nezamestnanosti) v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi as vnútroštátne alebo odvetvové dohody o kolektívnom vyjednávaní. Musí to zahŕňať výskumných pracovníkov vo všetkých fázach kariéry, vrátane výskumných pracovníkov na začiatku štádia, zodpovedajúcich ich právnemu postaveniu, výkonnosti a úrovni kvalifikácie a / alebo zodpovednosti.
Rodová rovnosť
Zamestnávatelia a / alebo financujúce subjekty by sa mali zamerať na reprezentatívnu rodovú rovnováhu na všetkých úrovniach zamestnancov, a to aj na úrovni dohľadu a manažmentu. To by sa malo dosiahnuť na základe politiky rovnosti príležitostí pri nábore a následných kariérnych stupňoch bez toho, aby mali prednosť pred kvalitatívnymi a kompetentnými kritériami. Na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania by výberové a hodnotiace výbory mali mať primeranú rodovú rovnováhu.

Rozvoj kariéry

Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by mali v rámci svojho riadenia ľudských zdrojov vypracovať osobitnú stratégiu kariérneho rastu pre výskumných pracovníkov vo všetkých fázach svojej kariéry bez ohľadu na ich zmluvnú situáciu vrátane výskumných pracovníkov na dobu určitú. Mala by zahŕňať aj dostupnosť mentorov, ktorí sa podieľajú na poskytovaní podpory a usmernení pre osobný a profesionálny rozvoj výskumných pracovníkov, čím ich motivujú a prispievajú k znižovaniu akejkoľvek bezpečnosti v ich profesionálnej budúcnosti. Všetci vedci by mali byť oboznámení s týmito ustanoveniami a opatreniami.

Hodnota mobility

Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov musia uznať hodnotu geografickej, medzisektorovej, interdisciplinárnej a transdisciplinárnej a virtuálnej mobility, ako aj mobilitu medzi verejným a súkromným sektorom ako dôležitý prostriedok na posilnenie vedeckých poznatkov a profesionálneho rozvoja v ktoromkoľvek štádiu výskumu kariéry. Preto by mali tieto možnosti stavať do špecifickej stratégie kariérneho rastu a plne oceňovať a uznávať akékoľvek skúsenosti s mobilitou v rámci svojho systému kariérneho postupu / hodnotenia. To tiež vyžaduje, aby sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zaviedli potrebné administratívne nástroje, ktoré umožnia prenosnosť grantov aj ustanovení o sociálnom zabezpečení.

Prístup k odbornému vzdelávaniu a neustálemu rozvoju

Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by mali zabezpečiť, aby všetci výskumní pracovníci v ktorejkoľvek fáze svojej kariéry, bez ohľadu na ich zmluvnú situáciu, dostali príležitosť na profesionálny rozvoj a zlepšenie ich zamestnateľnosti prostredníctvom prístupu k opatreniam na ďalší rozvoj zručností a kompetencií. Takéto opatrenia by sa mali pravidelne hodnotiť z hľadiska ich dostupnosti, využitia a účinnosti pri zlepšovaní kompetencií, zručností a zamestnateľnosti.

Prístup ku kariérovému poradenstvu

Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by mali zabezpečiť, aby sa kariérové poradenstvo a pomoc pri umiestňovaní pracovných miest buď v príslušných inštitúciách, alebo prostredníctvom spolupráce s inými štruktúrami ponúkali výskumníkom vo všetkých fázach ich kariéry bez ohľadu na ich zmluvnú situáciu.
Práva duševného vlastníctva
Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby výskumníci vo všetkých štádiách kariéry využívali výhody ich výsledkov výskumu a vývoja (ak nejaké) prostredníctvom právnej ochrany a najmä prostredníctvom vhodnej ochrany práv duševného vlastníctva vrátane autorských práv. Politiky a postupy by mali špecifikovať, aké práva patria výskumným pracovníom a / alebo prípadne ich zamestnávateľom alebo iným stranám, vrátane externých obchodných alebo priemyselných organizácií, ako to prípadne vyplýva zo špecifických dohôd o spolupráci alebo iných typov dohôd.

Spoluautorstvo

Spoluautorstvo by mali inštitúcie hodnotiť pozitívne pri hodnotení zamestnancov ako dôkaz konštruktívneho prístupu k vykonávaniu výskumu. Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by preto mali vypracovať stratégie, postupy a procesy, ktoré poskytnú výskumným pracovníkom vrátane výskumníkov na začiatku ich výskumnej kariéry potrebné rámcové podmienky, aby mohli využívať právo byť uznaní a vymenovaní a / alebo citovaní v kontextu ich skutočných príspevkov ako spoluautorov dokumentov, patentov atď., alebo publikovať svoje vlastné výsledky výskumu nezávisle od svojich nadriadených.
Dozor
Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by mali zabezpečiť, aby osoba bola jasne identifikovaná, na koho sa výskumní pracovníci v ranom štádiu môžu odvolávať na plnenie svojich pracovných povinností, a mali by o tom informovať výskumných pracovníkov. Takéto opatrenia by mali zabezpečiť, že navrhované orgány dohľadu sú dostatočne odborne zdatné v oblasti dohľadu nad výskumom, majú čas, vedomosti, skúsenosti, odborné znalosti a odhodlanie poskytnúť výskumnému stážistovi primeranú podporu a zabezpečiť potrebné postupy pokroku a preskúmania, ako aj potrebné mechanizmy spätnej väzby.
Výučba
Výučba je základným prostriedkom na štruktúrovanie a disemináciu, a preto by sa mala považovať za hodnotnú voľbu v rámci kariérneho postupu výskumných pracovníkov. Povinnosti v oblasti výučby by však nemali byť neprimerané a nemali by zabraňovať výskumným pracovníkom, najmä na začiatku ich kariéry, pri vykonávaní svojich výskumných činností. Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby boli výučbové povinnosti primerane odmeňované a zohľadňované v hodnotení / hodnotiacich systémov a že čas venovaný staršími zamestnancami školeniu začínajúcich výskumných pracovníkov by sa mal počítať ako súčasť ich učiteľského záväzku. Vzdelávacie a koučingové činnosti by mali byť súčasťou odborného vzdelávania výskumných pracovníkov.

Systémy ocenienia / hodnotenia

Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by mali zaviesť pre všetkých výskumníkov, vrátane vysokoškolských výskumných pracovníkov, systémy hodnotenia / hodnotenia na pravidelné a transparentné hodnotenie ich odbornej výkonnosti nezávislým (a v prípade vedúcich výskumných pracovníkov, prednostne medzinárodný) výbor. Takéto postupy ocenenia a hodnotenia by mali náležite zohľadňovať celkovú výskumnú kreativitu a výsledky výskumu, napr. publikácií, patentov, riadenia výskumu, výučby / prednášok, dohľadu, mentoringu, národnej alebo medzinárodnej spolupráce, administratívnych povinností, činností zameraných na informovanie verejnosti a mobility a mali by sa brať do úvahy v súvislosti s kariérnym postupom.

Sťažnosti / odvolania

Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie výskumných pracovníkov by mali v súlade s vnútroštátnymi predpismi a nariadeniami zaviesť vhodné postupy, pravdepodobne vo forme nestrannej (ombudsmanovej) osoby, ktorá by riešila sťažnosti / odvolania výskumných pracovníkov vrátane tých, ktoré sa týkajú konfliktov medzi školiteľmi a výskumníkmi v rannom štádiu. Takéto postupy by mali poskytovať všetkým výskumným pracovníkom dôvernú a neformálnu pomoc pri riešení konfliktov, sporov a sťažností súvisiacich s prácou s cieľom podporiť čestné a spravodlivé zaobchádzanie v rámci inštitúcie a zlepšiť celkovú kvalitu pracovného prostredia.

Účasť v rozhodovacích orgánoch

Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by ju mali považovať za úplne legitímnu a naozaj žiaducu, aby boli výskumní pracovníci zastúpení v príslušných informačných, konzultačných a rozhodovacích orgánoch inštitúcií, pre ktoré pracujú, aby chránili a podporovali ich individuálne a kolektívne záujmy ako profesionáli a aktívne prispievali k fungovaniu inštitúcie.

Nábor pracovníkov

Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby boli jasne špecifikované vstupné a prijímacie štandardy pre výskumných pracovníkov, najmä na začiatku ich kariéry, a aby takisto uľahčili prístup znevýhodneným skupinám alebo výskumným pracovníkom, ktorí sa vrátili do výskumnej kariéry vrátane učiteľov akejkoľvek úrovni) vrátiť sa k výskumnej kariére. Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by mali pri vymenúvaní alebo prijímaní výskumných pracovníkov dodržiavať zásady stanovené v Kódexe správania pre nábor výskumných pracovníkov.

 1. Commission Recommendation of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers.  
 2. EURAXESS SLOVENSKO - Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - 11/2017
 3. Entry, stay and employment of foreigners in Slovakia - guide to administrative duties - 09/2018
 4. „Rakúska národná stratégia mobility a internacionalizácie vysokých škôl (HMIS) 2020 -2030“ - Nationale Hochschulmobilitäts- und Internationalisierungsstrategie 2020–2030, National Mobility and Internationalisation Strategy for Higher Education 2020–2030 - 13/4/2021

   

Aktivity slovenskej siete EURAXESS sú financované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z rámcových programov na podporu výskumu a inovácií Európskej únie.

 

Centrum EURAXESS Bratislava

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

tel.: +421 2 5930 4700 - ústredňa
       +421 2 5930 4711 - ústredňa
fax: +421 2 5930 4701
e-mail: euraxess@saia.sk

Mgr. Silvia Kotuličová
 silvia.kotulicova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4732

Mgr. Janka Kottulová, PhD.
 janka.kottulova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4758

Mgr. Lukáš Marcin
 lukas.marcin@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4733

PaedDr. Karla Zimanová, PhD.
 
karla.zimanova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4757

Katarína Košťálová
katarina.kostalova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4711

 

Centrum EURAXESS Banská Bystrica

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Banská Bystrica
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Mgr. Antónia Jurečková, PhD.
tel.: +421 48 4137 810
e-mail: antonia.jureckova@saia.sk, saia.bbystrica@saia.sk

 

Centrum EURAXESS Košice

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Košice
Boženy Němcovej 32
040 01 Košice

Ing. Zuzana Kalináčová
tel.: +421 55 6325 418
e-mail: zuzana.kalinacova@saia.sk, saia.kosice@saia.sk

 

Centrum EURAXESS Nitra

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda Andreja Hlinku 1
949 74 Nitra

Mgr. Beáta Košťálová
tel.: +421 37 6408 187
e-mail: beata.kostalova@saia.sk, saia.nitra@saia.sk

 

Centrum EURAXESS Žilina

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Žilina
Ubytovacie zariadenie ŽU - Veľký Diel, budova DE (internát bloky E-F)
Vysokoškolákov 20
010 08 Žilina

Mgr. Simona Mahútová
tel.: +421 948 291 667
e-mail: simona.mahutova@saia.sksaia.zilina@saia.sk

 

Kontaktný formulár EURAXESS - European Commission

Slovenská republika dlhodobo zaostáva za ostatnými krajinami v zapájaní sa do aktivít európskeho výskumného priestoru (ERA), a to najmä do projektov rámcových programov EÚ. Nedostatočná medzinárodná spolupráca má negatívny vplyv na kvalitu národného výskumu. Za tento nelichotivý stav môže viacero faktorov. Medzi najhlavnejšie však patria výška výdajov na výskum a vývoj (porovnanie SR s členskými krajinami EÚ a v rámci OECD) a kvalita vzdelávacieho systému.

 

Centrum vedecko-technických informácií SR sa rozhodlo podporiť medzinárodnú spoluprácu okrem iného aj prostredníctvom vytvorenia siete slovenských výskumníkov pôsobiacich v zahraničí. V rámci projektu SK4ERA je pripravená séria nástrojov, ktoré by mali uľahčiť interakciu s prostredím vedy a inovácií na Slovensku. Využívanie týchto nástrojov zlepší spoluprácu medzi inštitúciami a výskumníkmi v zahraničí.

 

Pilotnou aktivitou je v tomto smere špecializovaná mentoringová schéma SK4ERA, ktorá má zvýšiť účasť Slovenska v rámcovom programe Horizont 2020/ Horizont Európa. Na ňu teraz nadväzujeme vytvorením registra vedcov pôsobiacich v zahraničí - Alumni, ktorý môže poslúžiť aj ako zdroj kontaktov pre honorovaný mentoring riešiteľov projektov. Zároveň sa tak vytvorí databáza potenciálnych rečníkov na podujatiach v Slovenskej republike a v zahraničí, z ktorého budú môcť čerpať ostatné verejné výskumné inštitúcie, univerzity i odborná verejnosť. Hlavným cieľom ALUMNI DATABÁZY, ktorá zoskupuje slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, je zvýšiť účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce.

 

Prihlásiť sa do databázy Alumni SK4ERA môžete vyplnením tohto formulára. 

 

Prihlásením do Alumni SK4ERA môžete získať následovné benefity:

 • možnosť poskytovať honorovaný mentoring pre žiadateľov o grant v programe Horizont 2020
 • pool rečníkov na podujatiach organizovaných na pôde CVTI SR alebo v styčnej kancelárii SLORD v Bruseli
 • sprostredkovanie matchmakingu s relevantnými domácimi aktérmi
 • poskytnutie zázemia a priestorov CVTI SR za účelom zorganizovania matchmakingu, alebo iného podujatia

 

A čo si o tejto iniciatíve myslia tí, ktorých sa to týka, teda samotní vedci? Odpovedali nám Viera Kováčová, bio informatička pôsobiaca na Univerzite v Kolíne nad Rýnom, Lucia Bialešová, ktorá pôsobí ako Research Scientist v ATXA Therapeutics Limited a Jana Laláková, In situ seq facility manager v CARTANA. Všetky 3 vedkyne sú súčasne ambasádorkami iniciatívy Žijem vedu.

 

Prečo si myslíte, že Alumni databáza je dôležitá?

 

V.K.: Som bioinformatička, na Slovensku som nikdy neštudovala ani nepracovala. Bioinformatika je bežne vyučovaná na univerzitách v USA od 90. rokov, u nás je ešte stále v plienkach a nie je možné v nej obdržať Mgr., ani PhD, titul. Tzv. big data nám umožňujú učiť sa z minulosti a predikovať budúcnosť, vyriešiť podstatu mnohých ochorení a vystavať podklady pre wet-lab biológov na riešenie hlavných otázok mnohých projektov. Prostredníctvom databázy Alumni som ochotná zdieľať svoje vedomosti a nadväzovať nové profesijné známosti, ako i uvažovať nad spoločným projektom.

L.B.: Databáza Alumni je výborný nápad ako rozšíriť povedomie o vedkyniach a vedcoch pôsobiacich mimo SR a ako zvýšiť ich spoluprácu s domácimi kolegami. Na viacerých univerzitách v zahraničí podobný nástroj bežne funguje. Kontakty z databázy sú využívané na mentoring, couching a na získavanie informácii o akademických podmienkach v prípade záujmu práce/ štúdia na danej univerzite. Osobne si myslím, že je žiadúce a ukáže sa byť prospešné, vytvoriť jednu spoločnú sieť kontaktov aj na Slovenku.

J.L.: V zahraničí žije podľa oficiálnych údajov 300000 Slovákov. Nemáme vôbec predstavu, akú časť predstavujú slovenskí vedci, ktorí vycestovali zo Slovenska za účelom získavania skúsenosti v medzinárodných tímoch. Alumni databáza môže výrazne pomôcť pri získavaní týchto informácii. My vedci často chodíme na konferencie, workshopy a stáže do miest, kde sme nikdy predtým neboli a nikoho tam nepoznáme. Je preto vždy prijemné zistiť, že tam budú aj iní Slováci a len tak sa nezáväzne stretnúť a porozprávať.

 

Je podľa vás mentoring užitočný?

 

L.B.:  Aktívna účasť na mentoringu by mala byť v dnešnej dobe bežnou praxou pre vedcov aj študentov. Ja osobne som ako študentka veľakrát tápala v tom, na koho sa môžem obrátiť a požiadať o pomoc alebo nejakú radu. Počas môjho pôsobenia v Štokholme a neskôr aj v Dubline som sa zúčastnila niekoľkých kariérne zameraných workshopov a vždy som sa stretla s ľuďmi ochotnými so mnou otvorene diskutovať, čo mi pomohlo v mojich ďalších rozhodnutiach.

V.K.: Mentoring som absolvovala v Nemecku v roku 2017. Moja mentorka bola prof. Jane Parker z Inštitútu Maxa Plancka pre výskum šľachtenia rastlín v Kolíne nad Rýnom. Bolo to skvelé. Načerpala som množstvo inšpirácie, prenieslo sa na mňa kvantum entuziazmu od špičkovej vedkyne a dostala som množstvo rád. V rámci všeobecnej časti som sa dozvedela o kultúrnych a povahových rozdieloch rozmanitého spektra spolupracovníkov, príznakoch depresie a clivosti po domove, kariérnych možnostiach a ako balansovať pracovný a osobný život. Veľmi užitočný bol aj „couching“ od lektoriek špecializujúcich sa na body-language, prácu s hlasom, ako prednášať na medzinárodných konferenciách, ako písať granty, ako povedať NIE a ako vyjednávať počas rokovaní o pracovnej zmluve.

J.L.: Mentoring je podľa mňa v dnešnej dobe dôležitý v každej profesii, ale pre vedcov je to nevyhnutnosť. Ja som sa osobne zúčastnila na niekoľkých kurzoch ohľadne písania grantových žiadostí, prezentácie vedeckých výsledkov, vystupovania a komunikácie. Naučila som sa, že nielen obsah, ale aj forma musia byt na top úrovni. Ak sa podobne podujatia začnú vo veľkom organizovať aj na Slovensku, budú mat šancu sa posunúť ďalej nielen jednotlivci, ale cela slovenská veda.

Prihlásiť sa do databázy Alumni SK4ERA môžete vyplnením tohto formulára.

 

Alumni databáza SK4ERA

 

Veríme, že zozbieraním a systematizovaním kontaktov na krajanov v zahraničí prehĺbime cezhraničnú spoluprácu, podporíme intelektuálnu výmenu a prispejeme k odstraňovaniu bariér ich prípadnému návratu.

Na prehliadanie databázy je nutná registrácia na následujúcom linku:

http://eraportal.sk/alumni

Nemecko

Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Dresden

Call for applications for Multiple PhD Positions

We are looking for highly talented and motivated students from all around the world. The standard entrance qualification is a master's degree (or an equivalent university degree, e.g. German “Diplom”) in physics, chemistry, mathematics, or computer science.

 • Multiple PhD positions will be awarded on a competitive basis. Successful candidates will receive support fully covering living expenses.
 • The thesis work is complemented by a comprehensive training programme in English. The PhD degree will be conferred by the

 Technical University in Dresden or by one of the partner institutions. Applications should be submitted by April 30th, 2021. More information, including a list of potential supervisors and topics as well as details of the application procedure, can be found on the IMPRS website: http://www.imprs-mpsse.mpg.de/.  More details on the official advert.


The German National Library of Science and Technology (TIB), Hannover

Marie Skłodowska-Curie Early Stage Researcher (Ph.D. Research Position) 

The doctoral candidate is working on a PhD within the framework of the Innovative Training Network CLEOPATRA: "Cross-lingual Event-centric Open Analytics Research Academy" funded by the European Union. A description of the PhD topic can be found below.

The CLEOPATRA ITN offers a unique interdisciplinary and cross-sectoral research and training programme, which will explore how we can analyse and understand major events that influence and shape our lives and our societies. It will facilitate advanced cross-lingual processing of textual and visual information related to key contemporary events at scale, and will develop innovative methods for efficient and intuitive user access to and interaction with multilingual information.

Dependent on the individual research project, successful candidates will have a strong background in Computer Science or Digital Humanities (an outstanding MSc degree in the corresponding discipline). Good proficiency in English is expected; knowledge of further European languages is of advantage. International experience during your studies or afterwards as well as good social and communication skills are helpful.

As a successful candidate, you will

 • Conduct research on your PhD topic at TIB in the context of the CLEOPATRA project.
 • Provide important input to the development of integrated cross-lingual data analytics platforms.
 • Actively participate in the training programme offered by the CLEOPATRA ITN.
 • Engage with researchers at CLEOPATRA partner organisations across the EU.
 • Conduct research visits and secondments according to the individual career development plan.

The application deadline is on 20th April 2021. More details here. 


Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI), Bremerhaven

Scientist to manage the long-term series (required expertise in long term data sets and observatories)

Description:

Embedded within the renowned Helgoland Roads Time Series framework, with a focus on the management of the AWI coastal time series team, labs, and programmes, we seek an experienced scientist and a communicative team leader.

The position is located on the island of Helgoland in the German Bight

Tasks:

 • The position requires the management of the Helgoland Roads and Sylt Roads long-term ecological time-series programmes, the support in analysing these data from the German Bight and greater North Sea, and communication to stakeholders. Because of the importance of these time series globally, the successful candidate will represent the AWI in national and international consortia and expert groups and network the data with relevant science on a multidisciplinary and international level. At the same time, this position will involve collaboration with users and will include the evaluation of long-term shifts in the data sets and their relation to the ecology in the German Bight and the North Sea.
 • You will streamline the time series in terms of data acquisition, efficiency, and accessibility and be interested in the introduction of new, more efficient and innovative methods for the observation of coastal seas. 
 • The development of new forms of data dissemination and products are part of the job portfolio

Requirements:

 • PhD degree with a focus on marine ecology
 • proficiency in handling large data sets, database management, and advanced statistics
 • the ability to manage a chemical laboratory and integrate into a team
 • experience with both automated and hand-measured nutrient techniques, and experience with ferry boxes, in situ monitoring devices, and knowledge of HPLC for accompanying pigment analyses is advantageous
 • good interpersonal skills, as we are looking for a team player with excellent communication skills in German and English.

The application deadline is on 20th April 2021. More detail here


Max Planck Research School, Jena

5 PhD positions in Molecular and Chemical Ecology and Evolution

We are looking for enthusiastic PhD students with strong interests in the above-described central topic. Applicants should have or be about to obtain a Masters or equivalent degree in one of the following fields: entomology, neurobiology, molecular biology, biochemistry, analytical chemistry, plant physiology, genetics, ecology, evolutionary biology, bioinformatics, and mathematics and computer science. All our projects are highly integrative and require willingness to closely collaborate with researchers of different backgrounds.

The Research School is a joint initiative of the Max Planck Institute for Chemical Ecology and the Friedrich Schiller University. We offer state-of-the-art equipment, an excellent research environment, supervision by a thesis committee, and a structured training program including scientific courses, training in transferable and outreach skills, and participation in research symposia. Successful candidates will receive a Max Planck support contract. There are no tuition fees and the working language is English.

Application deadline is May 14, 2021. More details here. 


The German Aerospace Center (DLR) and the University of Cologne

Director of the Institute for Software Technology (Cologne) 

Professor position for Software and Embedded Systems (W3) 

We are searching a researcher with internationally outstanding scientific reputation and research activities in the area of software engineering with close connection to one or more of the areas model-based systems engineering, quality assurance of software, artificial intelligence and machine learning for software development, software technologies for high performance computing or high performance data analytics, exascale computing or new hardware technologies. In particular, knowledge of the area of quantum computing or the readiness to gain such knowledge are expected.

Several years of professional and leadership experience in academia as well as exceptional didactic abilities and academic teaching experience are expected. Experience in the management of international interdisciplinary research projects as well as in third party funding acquisition are desired. Formal application requirements are a doctoral degree and scientific achievements that are equivalent to Habilitation.

The successful applicant is expected to contribute to teaching activities of the computer science division at University of Cologne with a teaching obligation of two hours per week and semester.

The successful applicant will be employed as a professor at University of Cologne, where he or she is granted leave of absence in order to take over the management of the DLR Institute in Cologne (Jülich Model). Formal requirements are detailed in Section 36 of the Higher Education Act of North Rhine-Westphalia (Hochschulgesetz – HG NRW).

The German Aerospace Center and University of Cologne provide a stimulating academic environment with a wide range of career development opportunities as well as support services for dual career couples and family-friendly working conditions. Further information can be found here. the application deadline: April 30, 2021.

Slovensko

Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava

50 fully-funded PhD positions

PhD programmes last four years of full-time study and students are expected to submit and defend the thesis within this period. In the first year, students normally devote themselves to identifying a topic and surveying as much pertinent literature as possible to prove the originality of their research. Here, they will have guidance from their academic supervisor. The second and third years are spent on the work required to prove their hypotheses and to formulate specific conclusions. Most of the final year of the PhD study they spent on writing up the thesis.

Options:

 • Biology: Botany, Plant Physiology, Animal Physiology,  Genetics, Microbiology, Molecular Biology, Zoology, Anthropology;
 • Ecology and Environmental Sciences: Environmental Ecology, Environmental Geochemistry, General Ecology, Autecology and Population Ecology, Soil Sciences;
 • Chemistry: Analytical Chemistry, Inorganic Chemistry, Biochemistry, Physical Chemistry, Chemical Physics, Organic Chemistry, Theoretical and Computational Chemistry;
 • Geography: Physical Geography, Geoecology and Geoinformatics; Human Geography, Regional Geography;
 • Geology: Applied Geophysics, Engineering Geology, Economic Geology, Mineralogy, Palaeontology, Sedimentology, Tectonics, Petrology;
 • Biotechnology
 • Educational Sciences: Didactics in Biology

Electronic registration will be available from March 1st to May 31st 2021. Interviews will take place on 23rd June 2021. More details here.


FunGlass, Trenčín

19 fully-funded PhD positions in Inorganic materials and technology, 4- years study

Unique opportunity to participate in the European project integrating significant international know-how and experience with access to up to 1-year internships with FunGlass international partners at their home sites in Germany, Italy, or Spain under supervision of world-leading scientists.

 • scholarships to cover living costs during the study (app. 800,- EUR/monthly which is comparable to the average net salary in Slovakia).
 • access and training on high-end laboratories and equipment/techniques.
 • program of visiting scientists/lectures, workshops.
 • opportunity to actively participate at the FunGlass school (semi-annual out of town 3-day workshop and the ICG Montpellier Summer school and/or international conferences.
 • Complementary skills training: Slovak language classes, English competence program, presentations skills, ethical issues, project management.

Application submission terms: 26th February, 30th April, 30th July, with admission examination respectively for each deadline. More details here.


Spojené Kráľovstvo

University of Glasgow

Lecturer/ Senior Lecturer/ Reader in Machine Learning

Applications for the post are welcome in the general area of Machine Learning, which complement existing strengths in the Information, Data and Analysis (IDA) Section of the School of Computing Science. This includes topics such as Machine learning Algorithms, Machine Learning in Science, Causal Machine Learning/Inference, Deep Learning & Neural Models, Active and Reinforcement Learning, Multitask and Transfer Learning, Machine Learning for Search/Recommendation systems, Online Learning, Interpretable & Explainable Machine Learning, Responsible Machine Learning and Machine Learning in Computational Biology, Metabolomics and Bioinformatics.

The postholder will develop, lead and sustain research of international standard in Computing Science; contribute to teaching, assessment, project supervision and curriculum design at undergraduate and postgraduate levels; and participate in School management and organisation.

For appointment at Reader you will have an outstanding track record of national and international distinction and leadership in research, including publications, income, and awards, bringing external recognition and distinction to yourself and the University. 

Closing date: April 26, 2021. More details here


University of Glasgow

Lecturer/ Senior Lecturer/ Reader in Software Engineering

Applications for the post are welcome in any research areas of Computing Science that complement the existing strengths within the School within the general area of the practice of Software Engineering. This includes, but is not limited to software maintenance, software project coordination, requirements engineering, quality assurance, secure software development, AI for software engineering, cloud engineering, DevOps and scientific software engineering. The School is keen to develop research in partnership with software practitioners, including on the new graduate apprenticeship programme, a work-based learning degree partnering with the local software industry. Hence, candidates whose research begins from the perspective of software practitioners in any domain of application are particularly encouraged to apply.

The postholder will develop, lead and sustain research of international standard in Software Engineering; contribute to teaching, assessment, project supervision and curriculum design at undergraduate and postgraduate levels; and participate in School management and organisation For appointment at Reader you will have an outstanding track record of national and international distinction and leadership in research, including publications, income, and awards, bringing external recognition and distinction to yourself and the University.

For appointment at Reader you will have an outstanding track record of national and international distinction and leadership in research, including publications, income, and awards, bringing external recognition and distinction to yourself and the University.

Closing date: April 26, 2021. More details here.


University of Nottingham

Assistant Professor 

This is an exciting opportunity to help shape the programme, inspire the next generation of engineers and broaden the reach of professional engineering skills education. 

You will work closely with the Head of Department and Director of Apprenticeships to develop and deliver high-quality teaching on the 5-year apprenticeship, liaising with employers and apprentices throughout their engagement with the programme, from first contact through to graduation and beyond. 

With a proven track record of training or developing others in acquiring the key knowledge, skills and behaviours to succeed in the engineering field, you will have a passion to deliver to the highest possible standards of apprenticeship learning. The ability to build and maintain good working relationships with internal and external stakeholders at all levels will be essential to ensuring the quality experience for apprentices and employers which you will deliver. Similarly, a good knowledge of electro-mechanical engineering subject areas will enable you to create and deliver first rate teaching materials.

Ideally, you will be educated to degree level in a relevant discipline and able to demonstrate an engineering competency, understanding and experience, which you may have gained from working in an industrial, apprenticeship delivery or Higher Education background, or as a Chartered Engineer.

Experience of face-to-face, on-line and blended learning environments and teaching experience at level 6 including assessment of student progress would be an advantage. 

The post is offered on a permanent contract. Hours of work are full-time (36.25 hours per week); however applications are also welcome from candidates wishing to work part-time (minimum 29 hours per week). Please specify in your application if you wish to work part time and the number of preferred hours. Job share arrangements may also be considered. 

Informal enquiries may be addressed to Dr Rowland Travis, email: rowland.travis@nottingham.ac.uk or Professor Adam Clare, email: adam.clare@nottingham.ac.uk . Please note that applications sent directly to this email address will not be accepted.

Application deadline: April 22, 2021, More details here


University of Nottingham 

Research Associate/Fellow In Design And Control Of Mechatronic Systems For Intelligent Aeroengine Production Lines (Fixed Term)

Applications are invited for the above post within the Rolls-Royce University Technology Centre in Manufacturing and On-Wing Technology, (see: http://www.nottingham.ac.uk/utc), in the Division of Manufacturing Engineering, Faculty of Engineering. The department has an excellent international reputation for high quality theoretical and experimental research funded by EPSRC, DTI, EU and manufacturing industry. 

The person appointed will be based in the area of design and control of Mechatronic systems for aero-Engine production. In this role, you will be at the forefront of research that offers significant technological challenges and innovations, with an aim to improve the quality in design of mechatronics for aerospace production lines. As a result, this position offers the opportunity for close collaboration with industrial partners in particular Rolls-Royce. The opportunity to participate in some teaching activities is available for those wishing to pursue an academic career.

Candidate must possess an excellent knowledge of mechanical and mechatronics system design and practical design and control skills. In addition, candidates should have excellent analytical skills to evaluate mechatronic systems and develop control architectures, with a track record in developing mechatronic designs. In addition, candidates should have excellent analytical skills and ability to evaluate mechanical and mechatronics systems with a track record in producing innovative designs. Working knowledge of at least one programming language (e.g. Python/C++) and experience on programming in Matlab/Labview would be preferable.

Apart from being able to lead the research work on this project, excellent communication, presentation/reporting and publishing skills are required for the person appointed to effectively interact with the international academic and industrial partners involved in this demanding research project. In addition to carrying out project work, the researcher will benefit from exposure to internationally leading industrial companies that are interested in the results of this project and willing to collaborate on spin-out individual projects. 

It is essential that candidates possess an undergraduate degree (BEng / BSc) in mechatronic / control/ manufacturing engineering or in a closely related discipline, along with a relevant PhD (or near completion), ideally in mechatronic control or related field of mechatronics engineering. It is desirable that the candidates possess a Master's in mechatronic control or manufacturing engineering or closely related disciplines.

Application deadline: April 21, 2021. More details here


Durham University

Professor / Assistant Professor in Biomechanics

This is an exciting opportunity to join an expanding, unified Engineering Department which is recognised as being one of the very best in the UK, with a reputation for excellence in teaching, research and employability of our students. In the REF2014 exercise, 90% of the Engineering outputs were graded 3* or 4*, and Durham was ranked 4th in the UK for impact in the General Engineering unit of assessment. The Department is committed to an ethos of research-led teaching at all levels of our taught programmes. Durham University was ranked 4th in The Guardian University Guide 2021, 6th in The Times and Sunday Times Good University Guide 2021 and 7th in The Complete University Guide 2021 for General Engineering. We were ranked 2nd in Engineering behind only Cambridge, in a recent Institute for Fiscal Studies report on the difference in graduate earnings by UK university choice.

The Engineering Department demonstrates significant depth of research excellence across a range of disciplines, with activities that are currently concentrated around three Research Challenge areas, namely Sustainable Infrastructure, Future Energy Systems and Advanced Materials, Electronics and Communications. We are particularly proud of the collaborative interdisciplinary nature of our research, which also includes strong industrial partnerships.  This recruitment campaign strives to bolster our existing Research Challenges, and potentially establish a new Research Challenge in the area of Bioengineering.  Opportunities exist to make multiple appointments in one or more of the engineering specialisations included in this advert.  We are a scholarly community that is open, representative and diverse: our commitment to this is expressed through work of the Department’s Equality, Diversity and Inclusion Group, and our Athena Swan Bronze award.

Deadline: April 27, 2021. More details here


Belgicko

Ghent University

Business Developer Smart Solutions for Secure Societies (i4S)

Ghent University is seeking an entrepreneurial and dynamic staff member to facilitate the value creation based on our research in the field of crime, security, technology, digitalization and privacy.

Job description

Your most important tasks consist of:

 • Identifying new technologies and commercializing innovative research results within the Biomolecules domain. This involves making R&D deals, licensing agreements or facilitating the establishment of spin-offs;
 • Setting up (research) collaborations with industry and supporting and monitoring industrial research programs (e.g. via Flanders Innovation and Entrepreneurship (VLAIO), the EU, …);
 • Identifying, consolidating and following up strategic partnerships with economically relevant players in the market that have added value for the consortium;
 • Creating value by stimulating and supporting internal partnerships within the business unit aimed at developing new technology platforms;
 • Stimulating and administering technology development and valorization (IP, industrial proof-of-concept, marketing, etc.);
 • Collaborating closely with the supervisor-coordinator (vision, strategy, project and financial management, …) to manage the internal organization of the business center;
 • Profiling the consortium at national and international level with companies and governments, through seminars, workshops, website, events, etc., with the aim of developing partnerships.

Profile

 • You have sound scientific knowledge and relevant expertise in the field of crime/security and its intersection with technology, digitalization (and privacy) and its potential applications;
 • You hold a thematically relevant PhD or have at least 5 years of experience in marketing applied research;
 • A degree in Business Management (MBA) is an asset;
 • You have at least 5 years of relevant industrially-oriented work experience, with respect to at least two of the following aspects:
  • Research and technology transfer in general;
  • Intellectual property rights and marketing thereof by concluding IP licenses;
  • Business development in a business-to-business environment or academy-to-business environment;
  • Research and Development and Innovation (R&D|I) management and project management;
  • Establishing multi-partner consortia in the framework of industrial research programs (European, regional, …);
  • The establishment of spin-offs.

This position involves a contractual appointment of indefinite duration. We offer you solid career prospects in the context of a stimulating employment status, which will largely depend on your knowledge and experience.

Deadline for applications: May 10, 2021. More details here


University of Antwerp 

Senior Academic Staff Environmental Chemistry and Ecotoxicology

As a member of the senior academic staff (Dutch: Zelfstandig Academisch Personeel, ZAP), you will contribute to the University of Antwerp’s three core tasks: education (5%), research (4%) and services (1%). Your role may also include organisational and managerial aspects.

Education

 • You will provide high-quality education in Environmental Chemistry and Ecotoxicology.
 • Your teaching role will evolve along with the study programmes. You will be lecturing parts of the courses in the domain of Ecotoxicology and Ecological Risk Assessment. You will be mainly responsible for the chemical and modelling aspects. You also participate in seminars and exercises organised with the framework of these courses.
 • You will play a role in developing activating, student-centred and competence-driven programme components and study programmes.
 • You will supervise students and their Bachelor and Master dissertations.

Research

 • You will expand high-quality scientific research Environmental Chemistry and Ecotoxicology. You develop research concerning the interactions between chemical and biological processes and the effects of combination of stressors in aquatic organisms with an emphasis on mechanistic and modelling approaches. As such the work focuses on the interplay between chemistry and biology with special attention on dynamic modelling of the processes and applications in ecological risk assessment.
 • You will initiate new lines of research and coordinate the progress of scientific research projects. You will also participate in ongoing research programmes.
 • You will acquire and manage national and international research funding (e.g. FWO, EU,…).
 • You will publish in international journals and specialist literature.
 • You will develop an international scientific network.
 • You will supervise PhD students and postdoctoral researchers.

Services

 • You will play a role in the provision of both academic services and service to society, within the institution and externally. You are actively involved in the organisation of workshops and congresses and attracting pre and postdoctoral researchers.

Organisation and leadership

 • You will accept coordinating responsibilities in the areas of education, research and/or services and you will contribute to the outreach of the department and the research group.
 • Your leadership style will be motivating and coaching. You will be attentive to your employees’ growth and development processes.

Profile

 • You hold a PhD in the domain of Environmental Chemistry and/or Ecotoxicology.
 • Your research qualities are in line with the faculty and university research policies. You have established an excellent research portfolio including a strong international publications record and collaborations.
 • Your teaching competences are in line with the University of Antwerp’s educational vision. You are motivated to develop your teaching skills further through the professionalisation opportunities available.
 • If you do not speak Dutch, the administrative language of the university, you should be willing to obtain a CEFR B2 level of proficiency in Dutch. As soon as you take on teaching duties as a programme component coordinator, you should be able to demonstrate a CEFR C1 level of proficiency in the language of instruction. The University of Antwerp supports international staff members through an integration trajectory and offers tailor-made language coaching in compliance with Flanders’ statutory language regulations.
 • You demonstrate leadership potential and organisational skills.
 • You act with attention to quality, integrity, creativity and cooperation.

Application deadline: May 5, 2021. More details here


Research and innovation hub in nanoelectronics and digital technologies IMEC, Heverlee

Program Manager Ultrasound Microsystems

As program manager you will have the responsibility to define and manage the research roadmap on microsystem technologies addressing multiple physical domains, e.g. P-sensors, T-sensors,... , specifically for acoustics, e.g. ultrasound transducers, and grow the project portfolio. Furthermore, you will also have project management responsibility. You will actively engage with customers (from public and private sectors) to understand the system needs, from which you will derive the required technology developments. You will capture the trends and future industry needs, that you will use to update our research roadmap. You will work closely together with the business development team and public funded projects team to maintain a clear R&D offering and support business development, ensuring a solid future revenue stream. You will be the interface between the customers, business and technical teams, and you will be responsible for timely execution and delivery in projects.

Your responsibilities are:

 • Set the vision and roadmap for the ultrasound microsystems program by intake of voice of customer from industry and understanding of future markets; Derive the required future technology developments based on these insights; Continuously benchmark the program with respect to the state of the art; Ensure that the program is aligned with the broader business strategy and imec core technology strengths;
 • Work with the business teams to pitch R&D offerings to customers; Understand customer requests and map them onto our internal competences & offerings; Drive project proposal preparations and discussions together with the technical teams; 
 • Work with a multi-disciplinary team of technical leaders and scientists to drive innovation, as well as deliver customer projects;
 • Maintain a 360-degree perspective and keep updated on projects and program scopes, schedules, costs, quality, communication and deliverables;
 • Develop positive relationships across teams and business units to ensure strong cooperation and open communication;
 • Build and ensure alignment across technology, systems and business teams, within the department and across the imec organization;
 • Identify, track, manage and communicate risks and issues with stakeholders and senior management;
 • Market your R&D offerings and technologies: write press announcements, present at conferences, showcase prototypes and demonstrators in exhibitions.

More information here


Research and innovation hub in nanoelectronics and digital technologies IMEC, Heverlee

Business Development Manager Connectivity

As a Business Development Manager Connectivity, your main tasks will be:

 • Thanks to your good knowledge of the semiconductor, radar and wireless market, you will build and manage a portfolio of customers for the imec radar technologies both in new hardware radar IC design projects as in software sensor fusion projects. 
 • You generate leads within these market segments and discover opportunities for collaboration. 
 • You advise and promote to customers the most optimal software solution for their application under consideration, in collaboration with the technical teams at imec.
 • You prepare quotations to customers per their needs and you negotiate and finalize contracts.
 • You track progress during the whole solution delivery and monitor customer’s satisfaction.
 • You stay in contact with the customer and facilitates the interaction between the customer and the technical teams.
 • You clearly communicate current and future customer needs to the technical teams and their management.
 • You work in close cooperation with the program management and with the worldwide account managers to create high-value proposals. You coordinate the business terms, legal and IP aspects of proposals by aligning with account management, business development, legal and IP in imec Leuven. You negotiate and finalize contracts with the customer. 
 • You represent imec at external trade shows and exhibitions. 
 • You report to head of imec PL Connectivity BD Team.

More details here


Francúzsko

ECAM, Automation and IT Department, Lyon

Assistant Professor in Automation in discontinuous systems

Position Information

The ECAM Lyon Automation and IT Department is accepting applications for a permanent full-time Assistant Professor position to teach automation in discontinuous systems for 4 academic programs: two traditional academic programs and through two part-time Master’s programs.

Primary duties include

 • Developing and teaching courses (lectures, tutorials, lab works, projects) and supervising the content according to the various engineering courses
 • Advancing automation and industrial robotics in the Automation and IT Department in collaboration with other ECAM professors in robotics or factory organization
 • Supervising student tutoring, teaching projects, and students in internships

Auxiliary duties include

 • Defining technical needs to solidify the Department’s investment plan
 • Participating in promotional and recruitment activities (student recruitment fairs, open house days, fairs, admissions juries) as well as different academic activities (defenses, transversal projects)

Required Minimum Qualifications

 • Master’s degree in relevant engineering field by date of hire
 • Expertise in the following fields
 • PLC programming (ex PLC Siemens : software TIA Portal, Step 7 ; Schneider Electric : SoMachine, Unity … ),
 • Functional analysis of industrial applications and selection of components (PLC, sensors, actuators...)
 • Control systems (via PLC)
 • Industrial network systems and supervision elements (IHM)
 • Experiences in an industrial environment and with applied robotics are an asset (Robot FANUC: Roboguide, IRVision, or others)
 • Ability to teach students in English (ideally C1) from a wide variety of backgrounds
 • Passion for teaching and able to contribute and thrive in a collaborative, multicultural, and highly interdisciplinary academic environment.

More information here


Université Côte d'Azur, Nice/ Sophia-Antipolis

Call for applications - Chairs & Invited researchers

The 3IA Côte d'Azur is launching the 2021 call for applications for two 3IA “Chairs of Excellence” positions:

 • Senior research position: renewable 4 years fixed-term contract for a researcher with more than 8 years of experience in research after completing his/her thesis.
 • Junior research position: renewable 3 years fix-term contract for a researcher that has between 2 and 8 years experience in research after completing his/her thesis. This junior chair aims to strengthen axes 2 and 3 of the institute on digital medicine and biology.

hese positions are proposed to researchers with an outstanding and international scientific visibility in AI, holding a French or foreign PhD or equivalent degree in the Artificial Intelligence field.

The applicants will have to position their research projects with respect to the 3IA research groups. It is strongly recommended to contact the head of targeted research groups or laboratories before applying. An obligation to teach 64 hours per year in AI in the institute's courses is associated with this full chair.

Application deadline: April 11, 2021. More detail here.


Aix-Marseille Université, Marseile 

Postdoc positions in interdisciplinary projects, in developmental biology, immunology and neuroscience

The Turing Centre for Living Systems (CENTURI) wishes to attract talented Postdoc students to the Luminy campus. To do so, CENTURI will fund up to 5 Postdoc positions to start in December 2021. Postdocs will work in an interdisciplinary life science environment, and have backgrounds in any of the following fields: cell or developmental biology, immunology, neurobiology, biophysics, theoretical physics, computer science, bioinformatics, applied mathematics, engineering.

Candidates can either apply to one of the advertised CENTURI projects or submit their own project, providing that they meet the application criteria and that their application is supported by at least 2 host labs. Postdocs will be co-supervised by two or three supervisors from our community. Candidates can apply to a maximum of three projects.

Application deadline: April 16, 2021. More details here


Aix-Marseille Université, Marseile 

8 Three-year-PhD Positions in Mathematics and Computer Science Fields

Multidisciplinary Call- 8 PhD positions are proposed in the following areas:

 • analysis, modeling, optimization,
 • statistics, signal processing, machine learning,
 • dynamical systems, geometry, probability,
 • algorithmics, logics, number theory.
 • QUALIFICATIONS/SKILLS/EDUCATION & RESEARCH REQUIREMENTS

  • Innovant projects have priority, linked with at least one of these two disciplines.
  •  All applications to Archimedes institute is an application to the Ecole Doctorale en Mathématiques et Informatique de Marseille, ED 184. Administrative eligibility applies. 

Application deadline: May 10, 2021. More details here


IMT Atlantique, Nantes

Associate Professor in Software Engineering

In this context, to join our teams:

You will have strong skills in the fields of model and language engineering. Additional skills in one or more of the following areas will be highly appreciated:

 1. Industry 4.0
 2. Cyber-physical systems
 3. Cloud-based development platforms

In the department, as a research lecturer, you will fulfil the main rôles of training, research and development in academic and industrial circles, as well as internationally.

 • Your scientific skills and your experience in project management will enable you to develop and participate in partnerships with partners from the economic and academic world, at regional, national and international levels.
 • You will contribute to the development and influence of the school through high-level publications, a proactive attitude to contract negotiation and an active contribution to the life of the school.
 • Your significant experience in designing and supervising teaching activities will allow you to promote learning by confronting learners with multidisciplinary problems. You are particularly interested in the competency-based approach, innovative teaching methods and the diversification of assessment methods.
 • Your command of English is strong enough to teach in this language.
 • You are really dynamic and know how to develop synergies and manage projects in training and research in a multidisciplinary environment.
 • Sensitive to the challenges of sustainable development and social responsibility, you act in an ethical and responsible manner and have demonstrated that these dimensions are taken into account in the projects you have carried out.
 • The post is based on the Brest/Nantes/Rennes campus. Travel in France and abroad is to be expected.
 • You will be asked to submit an integration project for all the tasks described to demonstrate your motivation for the job.

Application deadline: April 23, 2021. More details here


 

Aktuality