Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

Európska charta a kódex pre výskumných pracovníkov

V roku 2005 Európska komisia prijala Európsku chartu pre výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov. Tieto dva dokumenty adresované výskumníkom, ako aj výskumným zamestnávateľom a financujúcim subjektom vo verejnom aj súkromnom sektore sú kľúčovými prvkami politiky EÚ na podporu kariéry výskumných pracovníkov. Podpora kariér výskumníkov v Európe je roztrieštená na miestnej, regionálnej, národnej alebo odvetvovej úrovni a neumožňuje Európe čo najlepšie využiť jej vedecký potenciál. Charta a kódex zabezpečujú, že výskumníci môžu mať rovnaké práva a povinnosti v ktorejkoľvek európskej krajine.

 

Európska charta výskumných pracovníkov je súbor všeobecných zásad a požiadaviek, ktoré špecifikujú úlohy, zodpovednosti a nároky výskumných pracovníkov, ako aj zamestnávateľov a / alebo financujúcich pracovníkov výskumných pracovníkov. Aplikácia do praxe je zodpovednosťou zamestnávateľov, financujúcich organizácií a výskumníkov samotných.

 

Cieľom charty je zabezpečiť, aby povaha vzťahu medzi výskumníkmi a zamestnávateľmi alebo financujúcimi organizáciami prispievala k úspešnému výkonu v oblasti vytvárania, prenosu, zdieľania a šírenia poznatkov a technologického rozvoja a kariérneho rozvoja výskumných pracovníkov. Charta tiež uznáva hodnotu všetkých foriem mobility ako prostriedku na posilnenie profesionálneho rozvoja výskumných pracovníkov. V tomto zmysle charta predstavuje rámec pre výskumných pracovníkov, zamestnávateľov a financujúcich pracovníkov, ktorí ich vyzývajú, aby konali zodpovedne a profesionálne vo svojom pracovnom prostredí, a aby sa navzájom uznávali ako také. Charta sa zaoberá všetkými výskumníkmi v Európskej únii vo všetkých fázach svojej kariéry a pokrýva všetky oblasti výskumu vo verejnom a súkromnom sektore bez ohľadu na povahu menovania alebo zamestnania, právne postavenie svojho zamestnávateľa alebo typ organizácie alebo v ktorom sa práca vykonáva. Zohľadňuje viacero úloh výskumníkov, ktorí sú určení nielen na vykonávanie výskumu a / alebo na realizáciu rozvojových aktivít, ale aj na dohľad, mentoring, riadenie alebo administratívne úlohy.

 

Dokumenty sú k dispozícii vo formáte PDF v sekcii Dokumenty pod názvom „European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers“.

 

Pracovné príležitosti pre výskumníkov pribúdajú každý deň. Ich prehľad môžete sledovať na portály EURAXESS.

Všeobecné pravidlá a požiadavky pre otvorený trh pre výskumníkov delíme na dve skupiny.

1. Pravidlá vzťahujúce sa na výskumníkov

Sloboda výskumu

Výskumní pracovníci by mali sústrediť svoj výskum na dobro ľudstva a rozširovať hranice vedeckých poznatkov, pričom by mali slobodu myslenia a prejavu a slobodu určovať metódy, ktorými sa riešia problémy podľa uznávaných etických zásad a praktík. Výskumní pracovníci by však mali uznať obmedzenia tejto slobody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku konkrétnych výskumných okolností (vrátane dohľadu / usmernenia / riadenia) alebo prevádzkových obmedzení, napr. z rozpočtových dôvodov alebo z dôvodov infraštruktúry, alebo najmä v priemyselnom sektore z dôvodu ochrany duševného vlastníctva. Takéto obmedzenia by však nemali byť v rozpore s uznávanými etickými zásadami a postupmi, ktoré musia výskumníci dodržiavať.

Etické princípy

Výskumní pracovníci by mali dodržiavať uznávané etické postupy a základné etické princípy, ktoré zodpovedajú ich disciplíne, ako aj etickým štandardom, ako sa dokumentuje v rôznych národných, sektorových alebo inštitucionálnych etických kódexoch.

Profesionálna zodpovednosť

 Výskumní pracovníci by mali vyvinúť maximálne úsilie, aby zabezpečili, že ich výskum bude pre spoločnosť dôležitý a nebude duplikovať výskum, ktorý sa predtým uskutočnil inde. Musia sa vyhýbať plagiátorstvu akéhokoľvek druhu a dodržiavať zásadu duševného vlastníctva a spoločného vlastníctva údajov v prípade výskumu vykonávaného v spolupráci s nadriadeným a / alebo inými výskumnými pracovníkmi. Potreba potvrdiť nové pozorovania tým, že sa ukáže, že pokusy sú reprodukovateľné, by sa nemali interpretovať ako plagiátorstvo za predpokladu, že údaje, ktoré majú byť potvrdené, sú výslovne citované. Výskumní pracovníci by mali zabezpečiť, ak je niektorý aspekt ich práce delegovaný, aby osoba, ktorej sú delegované, má právomoc vykonávať ich.

Profesionálny prístup

Výskumní pracovníci by mali byť oboznámení so strategickými cieľmi, ktorými sa riadia ich výskumné prostredie a mechanizmy financovania, a pred začatím výskumu alebo sprístupňovaním poskytnutých zdrojov by mali hľadať všetky potrebné schválenia. Mali by informovať svojich zamestnávateľov, poskytovateľov financovania alebo nadriadeného, keď sa ich výskumný projekt oneskorí, predefinuje alebo dokončí, alebo oznámi, či má byť ukončený skôr alebo pozastavený z akéhokoľvek dôvodu.

Zmluvné a právne záväzky

Výskumní pracovníci na všetkých úrovniach musia byť oboznámení s vnútroštátnymi, sektorovými alebo inštitucionálnymi predpismi upravujúcimi odbornú prípravu a / alebo pracovné podmienky. To zahŕňa predpisy o právach duševného vlastníctva a požiadavky a podmienky akéhokoľvek sponzora alebo donorov, nezávisle od povahy ich zmluvy. Výskumní pracovníci by mali dodržiavať takéto predpisy tým, že poskytnú požadované výsledky (napr. Diplomové práce, publikácie, patenty, správy, vývoj nových produktov atď.), Ako sú uvedené v zmluvných podmienkach alebo v rovnocennom dokumente.

Zodpovednosť

Výskumníci si musia uvedomiť, že sú zodpovední voči svojim zamestnávateľom, sponzorom alebo iným súvisiacim verejným alebo súkromným orgánom, ako aj z etických dôvodov voči spoločnosti ako celku. Najmä výskumní pracovníci financovaní z verejných zdrojov sú zodpovední aj za efektívne využívanie peňazí daňových poplatníkov. Z tohto dôvodu by mali dodržiavať zásady riadneho, transparentného a efektívneho finančného riadenia a spolupracovať so všetkými autorizovanými auditmi svojho výskumu, či už vykonávanými ich zamestnávateľmi / financujúcimi subjektmi alebo etickými výbormi. Metódy zhromažďovania a analýzy, výstupy a prípadne údaje o údajoch by mali byť vždy, keď je to potrebné a podľa požiadaviek príslušných orgánov, otvorené vnútornej a vonkajšej kontrole.

Osvedčené postupy vo výskume

Výskumní pracovníci by mali vždy prijať bezpečné pracovné postupy v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane prijatia potrebných bezpečnostných opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti a na obnovu po katastrofách v oblasti informačných technológií, napr. prípravou správnych záložných stratégií. Mali by byť tiež oboznámení so súčasnými vnútroštátnymi právnymi požiadavkami týkajúcimi sa požiadaviek na ochranu údajov a ochranu dôvernosti a mali by podniknúť potrebné kroky na ich neustále plnenie.

Šírenie, využívanie výsledkov

Všetci vedci by mali v súlade so svojimi zmluvnými dojednaniami zabezpečiť, aby sa výsledky ich výskumu šírili a využívali, napr. oznámené, prevedené do iných výskumných prostredí alebo, ak je to vhodné, obchodované. Od hlavných výskumných pracovníkov sa predovšetkým očakáva, že budú mať vedúcu úlohu pri zabezpečovaní toho, aby výskum bol plodný a aby sa výsledky buď komerčne využívali alebo sprístupnili verejnosti (alebo obom) vždy, keď príležitosť vznikne.

Zapojenie verejnosti

Výskumní pracovníci by mali zabezpečiť, aby ich výskumné činnosti boli všeobecne známe spoločnosti takým spôsobom, aby ich mohli pochopiť nešpecialisti, čím by sa zlepšilo pochopenie vedy zo strany verejnosti. Priama spolupráca s verejnosťou pomôže výskumným pracovníkom lepšie pochopiť verejný záujem o priority v oblasti vedy a techniky a tiež obavy verejnosti.

Vzťah s nadriadenými

Výskumní pracovníci vo svojej fáze výcviku by mali vytvoriť štruktúrovaný a pravidelný vzťah so svojimi nadriadenými a zástupcami fakulty / rezortu, aby mohli plne využiť ich vzťah s nimi. Zahŕňa to vedenie záznamov o všetkých pracovných postupoch a výsledkoch výskumu, získanie spätnej väzby prostredníctvom správ a seminárov, uplatňovanie takej spätnej väzby a práca v súlade s dohodnutými harmonogrammi, míľnikmi, výstupmi a / alebo výsledkami výskumu.

Dohľad a riadiace povinnosti

Vedúci výskumní pracovníci by mali venovať osobitnú pozornosť svojej viacstrannej úlohe supervízorov, mentorov, kariérových poradcov, vedúcich pracovníkov, koordinátorov projektov, manažérov alebo vedeckých komunikátorov. Tieto úlohy by mali vykonávať podľa najvyšších odborných štandardov. Pokiaľ ide o ich úlohu supervízorov alebo mentorov výskumných pracovníkov, vedúci výskumní pracovníci by mali vybudovať konštruktívny a pozitívny vzťah s výskumníkmi v počiatočnom štádiu s cieľom vytvoriť podmienky pre efektívny prenos vedomostí a pre ďalší úspešný rozvoj výskumných pracovníkov, kariéry.

Pokračujúci profesionálny rozvoj

Výskumníci vo všetkých štádiách kariéry by sa mali snažiť neustále zlepšovať prostredníctvom pravidelnej aktualizácie a rozširovania svojich zručností a kompetencií. To sa môže dosiahnuť rôznymi spôsobmi vrátane, ale nie výlučne, formálneho školenia, workshopov, konferencií a e-vzdelávania.

 

 

2. Pravidlá vzťahujúce sa na zamestnávateľov a investorov

Uznanie profesie

Všetci vedci zaoberajúci sa výskumnou kariérou by mali byť uznaní za profesionálov a malo by sa s nimi tak aj zaobchádzať. Malo by sa tak začať už hneď na začiatku ich kariéry, a to na úrovni postgraduálneho štúdia, a mali by zahŕňať všetky úrovne bez ohľadu na ich klasifikáciu na národnej úrovni (napr. Zamestnanec, postgraduálny študent, doktorand, postdoktorand, štátni zamestnanci).

Výskumné prostredie

Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by mali zabezpečiť, aby sa vytvorilo stimulujúce prostredie výskumu alebo odbornej prípravy v oblasti výskumu, ktoré ponúka vhodné vybavenie, zariadenia a príležitosti vrátane spolupráce na diaľku prostredníctvom výskumných sietí a že vnútroštátne alebo odvetvové nariadenia týkajúce sa zdravia a bezpečnosti vo výskume sú dodržané. Investori by mali zabezpečiť poskytnutie primeraných zdrojov na podporu dohodnutého pracovného programu.

Pracovné podmienky

Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby pracovné podmienky pre výskumných pracovníkov vrátane výskumných pracovníkov so zdravotným postihnutím v prípade potreby poskytli pružnosť považovanú za nevyhnutnú pre úspešné výsledky výskumu v súlade s existujúcimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a s vnútroštátnymi alebo odvetvovými dohodami o kolektívnom vyjednávaní. Mali by sa zameriavať na poskytovanie pracovných podmienok, ktoré umožnia ženám i mužom výskumných pracovníkov spojiť rodinu a prácu, deti a kariéru. Osobitná pozornosť by sa mala venovať okrem iného pružnej pracovnej dobe, práci na čiastočný úväzok, pracovnej dobe a pracovnému voľnu, ako aj potrebným finančným a administratívnym ustanoveniam upravujúcim takéto dojednania.

Stabilita a trvalosť zamestnania

Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby výkon výskumných pracovníkov nebol narušený nestabilitou pracovných zmlúv, a preto by sa mali čo najviac zaviazať k zlepšeniu stability podmienok zamestnávania výskumných pracovníkov, a tým uplatňovať a dodržiavať zásady a podmienky ustanovené v smernici EÚ o práci na dobu určitú.

Financovanie a platy

Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by mali zabezpečiť, aby výskumní pracovníci využívali spravodlivé a atraktívne podmienky financovania a / alebo platy s primeranými a spravodlivými ustanoveniami o sociálnom zabezpečení (vrátane nemocenských a rodičovských dávok, dôchodkových práv a dávok v nezamestnanosti) v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi as vnútroštátne alebo odvetvové dohody o kolektívnom vyjednávaní. Musí to zahŕňať výskumných pracovníkov vo všetkých fázach kariéry, vrátane výskumných pracovníkov na začiatku štádia, zodpovedajúcich ich právnemu postaveniu, výkonnosti a úrovni kvalifikácie a / alebo zodpovednosti.
Rodová rovnosť
Zamestnávatelia a / alebo financujúce subjekty by sa mali zamerať na reprezentatívnu rodovú rovnováhu na všetkých úrovniach zamestnancov, a to aj na úrovni dohľadu a manažmentu. To by sa malo dosiahnuť na základe politiky rovnosti príležitostí pri nábore a následných kariérnych stupňoch bez toho, aby mali prednosť pred kvalitatívnymi a kompetentnými kritériami. Na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania by výberové a hodnotiace výbory mali mať primeranú rodovú rovnováhu.

Rozvoj kariéry

Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by mali v rámci svojho riadenia ľudských zdrojov vypracovať osobitnú stratégiu kariérneho rastu pre výskumných pracovníkov vo všetkých fázach svojej kariéry bez ohľadu na ich zmluvnú situáciu vrátane výskumných pracovníkov na dobu určitú. Mala by zahŕňať aj dostupnosť mentorov, ktorí sa podieľajú na poskytovaní podpory a usmernení pre osobný a profesionálny rozvoj výskumných pracovníkov, čím ich motivujú a prispievajú k znižovaniu akejkoľvek bezpečnosti v ich profesionálnej budúcnosti. Všetci vedci by mali byť oboznámení s týmito ustanoveniami a opatreniami.

Hodnota mobility

Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov musia uznať hodnotu geografickej, medzisektorovej, interdisciplinárnej a transdisciplinárnej a virtuálnej mobility, ako aj mobilitu medzi verejným a súkromným sektorom ako dôležitý prostriedok na posilnenie vedeckých poznatkov a profesionálneho rozvoja v ktoromkoľvek štádiu výskumu kariéry. Preto by mali tieto možnosti stavať do špecifickej stratégie kariérneho rastu a plne oceňovať a uznávať akékoľvek skúsenosti s mobilitou v rámci svojho systému kariérneho postupu / hodnotenia. To tiež vyžaduje, aby sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zaviedli potrebné administratívne nástroje, ktoré umožnia prenosnosť grantov aj ustanovení o sociálnom zabezpečení.

Prístup k odbornému vzdelávaniu a neustálemu rozvoju

Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by mali zabezpečiť, aby všetci výskumní pracovníci v ktorejkoľvek fáze svojej kariéry, bez ohľadu na ich zmluvnú situáciu, dostali príležitosť na profesionálny rozvoj a zlepšenie ich zamestnateľnosti prostredníctvom prístupu k opatreniam na ďalší rozvoj zručností a kompetencií. Takéto opatrenia by sa mali pravidelne hodnotiť z hľadiska ich dostupnosti, využitia a účinnosti pri zlepšovaní kompetencií, zručností a zamestnateľnosti.

Prístup ku kariérovému poradenstvu

Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by mali zabezpečiť, aby sa kariérové poradenstvo a pomoc pri umiestňovaní pracovných miest buď v príslušných inštitúciách, alebo prostredníctvom spolupráce s inými štruktúrami ponúkali výskumníkom vo všetkých fázach ich kariéry bez ohľadu na ich zmluvnú situáciu.
Práva duševného vlastníctva
Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby výskumníci vo všetkých štádiách kariéry využívali výhody ich výsledkov výskumu a vývoja (ak nejaké) prostredníctvom právnej ochrany a najmä prostredníctvom vhodnej ochrany práv duševného vlastníctva vrátane autorských práv. Politiky a postupy by mali špecifikovať, aké práva patria výskumným pracovníom a / alebo prípadne ich zamestnávateľom alebo iným stranám, vrátane externých obchodných alebo priemyselných organizácií, ako to prípadne vyplýva zo špecifických dohôd o spolupráci alebo iných typov dohôd.

Spoluautorstvo

Spoluautorstvo by mali inštitúcie hodnotiť pozitívne pri hodnotení zamestnancov ako dôkaz konštruktívneho prístupu k vykonávaniu výskumu. Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by preto mali vypracovať stratégie, postupy a procesy, ktoré poskytnú výskumným pracovníkom vrátane výskumníkov na začiatku ich výskumnej kariéry potrebné rámcové podmienky, aby mohli využívať právo byť uznaní a vymenovaní a / alebo citovaní v kontextu ich skutočných príspevkov ako spoluautorov dokumentov, patentov atď., alebo publikovať svoje vlastné výsledky výskumu nezávisle od svojich nadriadených.
Dozor
Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by mali zabezpečiť, aby osoba bola jasne identifikovaná, na koho sa výskumní pracovníci v ranom štádiu môžu odvolávať na plnenie svojich pracovných povinností, a mali by o tom informovať výskumných pracovníkov. Takéto opatrenia by mali zabezpečiť, že navrhované orgány dohľadu sú dostatočne odborne zdatné v oblasti dohľadu nad výskumom, majú čas, vedomosti, skúsenosti, odborné znalosti a odhodlanie poskytnúť výskumnému stážistovi primeranú podporu a zabezpečiť potrebné postupy pokroku a preskúmania, ako aj potrebné mechanizmy spätnej väzby.
Výučba
Výučba je základným prostriedkom na štruktúrovanie a disemináciu, a preto by sa mala považovať za hodnotnú voľbu v rámci kariérneho postupu výskumných pracovníkov. Povinnosti v oblasti výučby by však nemali byť neprimerané a nemali by zabraňovať výskumným pracovníkom, najmä na začiatku ich kariéry, pri vykonávaní svojich výskumných činností. Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby boli výučbové povinnosti primerane odmeňované a zohľadňované v hodnotení / hodnotiacich systémov a že čas venovaný staršími zamestnancami školeniu začínajúcich výskumných pracovníkov by sa mal počítať ako súčasť ich učiteľského záväzku. Vzdelávacie a koučingové činnosti by mali byť súčasťou odborného vzdelávania výskumných pracovníkov.

Systémy ocenienia / hodnotenia

Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by mali zaviesť pre všetkých výskumníkov, vrátane vysokoškolských výskumných pracovníkov, systémy hodnotenia / hodnotenia na pravidelné a transparentné hodnotenie ich odbornej výkonnosti nezávislým (a v prípade vedúcich výskumných pracovníkov, prednostne medzinárodný) výbor. Takéto postupy ocenenia a hodnotenia by mali náležite zohľadňovať celkovú výskumnú kreativitu a výsledky výskumu, napr. publikácií, patentov, riadenia výskumu, výučby / prednášok, dohľadu, mentoringu, národnej alebo medzinárodnej spolupráce, administratívnych povinností, činností zameraných na informovanie verejnosti a mobility a mali by sa brať do úvahy v súvislosti s kariérnym postupom.

Sťažnosti / odvolania

Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie výskumných pracovníkov by mali v súlade s vnútroštátnymi predpismi a nariadeniami zaviesť vhodné postupy, pravdepodobne vo forme nestrannej (ombudsmanovej) osoby, ktorá by riešila sťažnosti / odvolania výskumných pracovníkov vrátane tých, ktoré sa týkajú konfliktov medzi školiteľmi a výskumníkmi v rannom štádiu. Takéto postupy by mali poskytovať všetkým výskumným pracovníkom dôvernú a neformálnu pomoc pri riešení konfliktov, sporov a sťažností súvisiacich s prácou s cieľom podporiť čestné a spravodlivé zaobchádzanie v rámci inštitúcie a zlepšiť celkovú kvalitu pracovného prostredia.

Účasť v rozhodovacích orgánoch

Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by ju mali považovať za úplne legitímnu a naozaj žiaducu, aby boli výskumní pracovníci zastúpení v príslušných informačných, konzultačných a rozhodovacích orgánoch inštitúcií, pre ktoré pracujú, aby chránili a podporovali ich individuálne a kolektívne záujmy ako profesionáli a aktívne prispievali k fungovaniu inštitúcie.

Nábor pracovníkov

Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby boli jasne špecifikované vstupné a prijímacie štandardy pre výskumných pracovníkov, najmä na začiatku ich kariéry, a aby takisto uľahčili prístup znevýhodneným skupinám alebo výskumným pracovníkom, ktorí sa vrátili do výskumnej kariéry vrátane učiteľov akejkoľvek úrovni) vrátiť sa k výskumnej kariére. Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by mali pri vymenúvaní alebo prijímaní výskumných pracovníkov dodržiavať zásady stanovené v Kódexe správania pre nábor výskumných pracovníkov.

 1. Commission Recommendation of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers.  
 2. EURAXESS SLOVENSKO - Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - 11/2017
 3. Entry, stay and employment of foreigners in Slovakia - guide to administrative duties - 09/2018
 4. „Rakúska národná stratégia mobility a internacionalizácie vysokých škôl (HMIS) 2020 -2030“ - Nationale Hochschulmobilitäts- und Internationalisierungsstrategie 2020–2030, National Mobility and Internationalisation Strategy for Higher Education 2020–2030 - 13/4/2021

   

Aktivity slovenskej siete EURAXESS sú financované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z rámcových programov na podporu výskumu a inovácií Európskej únie.

 

Centrum EURAXESS Bratislava

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

tel.: +421 2 5930 4700 - ústredňa
       +421 2 5930 4711 - ústredňa
fax: +421 2 5930 4701
e-mail: euraxess@saia.sk

Mgr. Silvia Kotuličová
 silvia.kotulicova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4732

Mgr. Janka Kottulová, PhD.
 janka.kottulova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4758

Mgr. Lukáš Marcin
 lukas.marcin@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4733

PaedDr. Karla Zimanová, PhD.
 
karla.zimanova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4757

Katarína Košťálová
katarina.kostalova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4711

 

Centrum EURAXESS Banská Bystrica

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Banská Bystrica
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Mgr. Antónia Jurečková, PhD.
tel.: +421 48 4137 810
e-mail: antonia.jureckova@saia.sk, saia.bbystrica@saia.sk

 

Centrum EURAXESS Košice

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Košice
Boženy Němcovej 32
040 01 Košice

Ing. Zuzana Kalináčová
tel.: +421 55 6325 418
e-mail: zuzana.kalinacova@saia.sk, saia.kosice@saia.sk

 

Centrum EURAXESS Nitra

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda Andreja Hlinku 1
949 74 Nitra

Mgr. Beáta Košťálová
tel.: +421 37 6408 187
e-mail: beata.kostalova@saia.sk, saia.nitra@saia.sk

 

Centrum EURAXESS Žilina

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Žilina
Ubytovacie zariadenie ŽU - Veľký Diel, budova DE (internát bloky E-F)
Vysokoškolákov 20
010 08 Žilina

Mgr. Simona Mahútová
tel.: +421 948 291 667
e-mail: simona.mahutova@saia.sksaia.zilina@saia.sk

 

Kontaktný formulár EURAXESS - European Commission

Slovenská republika dlhodobo zaostáva za ostatnými krajinami v zapájaní sa do aktivít európskeho výskumného priestoru (ERA), a to najmä do projektov rámcových programov EÚ. Nedostatočná medzinárodná spolupráca má negatívny vplyv na kvalitu národného výskumu. Za tento nelichotivý stav môže viacero faktorov. Medzi najhlavnejšie však patria výška výdajov na výskum a vývoj (porovnanie SR s členskými krajinami EÚ a v rámci OECD) a kvalita vzdelávacieho systému.

 

Centrum vedecko-technických informácií SR sa rozhodlo podporiť medzinárodnú spoluprácu okrem iného aj prostredníctvom vytvorenia siete slovenských výskumníkov pôsobiacich v zahraničí. V rámci projektu SK4ERA je pripravená séria nástrojov, ktoré by mali uľahčiť interakciu s prostredím vedy a inovácií na Slovensku. Využívanie týchto nástrojov zlepší spoluprácu medzi inštitúciami a výskumníkmi v zahraničí.

 

Pilotnou aktivitou je v tomto smere špecializovaná mentoringová schéma SK4ERA, ktorá má zvýšiť účasť Slovenska v rámcovom programe Horizont 2020/ Horizont Európa. Na ňu teraz nadväzujeme vytvorením registra vedcov pôsobiacich v zahraničí - Alumni, ktorý môže poslúžiť aj ako zdroj kontaktov pre honorovaný mentoring riešiteľov projektov. Zároveň sa tak vytvorí databáza potenciálnych rečníkov na podujatiach v Slovenskej republike a v zahraničí, z ktorého budú môcť čerpať ostatné verejné výskumné inštitúcie, univerzity i odborná verejnosť. Hlavným cieľom ALUMNI DATABÁZY, ktorá zoskupuje slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, je zvýšiť účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce.

 

Prihlásiť sa do databázy Alumni SK4ERA môžete vyplnením tohto formulára. 

 

Prihlásením do Alumni SK4ERA môžete získať následovné benefity:

 • možnosť poskytovať honorovaný mentoring pre žiadateľov o grant v programe Horizont 2020
 • pool rečníkov na podujatiach organizovaných na pôde CVTI SR alebo v styčnej kancelárii SLORD v Bruseli
 • sprostredkovanie matchmakingu s relevantnými domácimi aktérmi
 • poskytnutie zázemia a priestorov CVTI SR za účelom zorganizovania matchmakingu, alebo iného podujatia

 

A čo si o tejto iniciatíve myslia tí, ktorých sa to týka, teda samotní vedci? Odpovedali nám Viera Kováčová, bio informatička pôsobiaca na Univerzite v Kolíne nad Rýnom, Lucia Bialešová, ktorá pôsobí ako Research Scientist v ATXA Therapeutics Limited a Jana Laláková, In situ seq facility manager v CARTANA. Všetky 3 vedkyne sú súčasne ambasádorkami iniciatívy Žijem vedu.

 

Prečo si myslíte, že Alumni databáza je dôležitá?

 

V.K.: Som bioinformatička, na Slovensku som nikdy neštudovala ani nepracovala. Bioinformatika je bežne vyučovaná na univerzitách v USA od 90. rokov, u nás je ešte stále v plienkach a nie je možné v nej obdržať Mgr., ani PhD, titul. Tzv. big data nám umožňujú učiť sa z minulosti a predikovať budúcnosť, vyriešiť podstatu mnohých ochorení a vystavať podklady pre wet-lab biológov na riešenie hlavných otázok mnohých projektov. Prostredníctvom databázy Alumni som ochotná zdieľať svoje vedomosti a nadväzovať nové profesijné známosti, ako i uvažovať nad spoločným projektom.

L.B.: Databáza Alumni je výborný nápad ako rozšíriť povedomie o vedkyniach a vedcoch pôsobiacich mimo SR a ako zvýšiť ich spoluprácu s domácimi kolegami. Na viacerých univerzitách v zahraničí podobný nástroj bežne funguje. Kontakty z databázy sú využívané na mentoring, couching a na získavanie informácii o akademických podmienkach v prípade záujmu práce/ štúdia na danej univerzite. Osobne si myslím, že je žiadúce a ukáže sa byť prospešné, vytvoriť jednu spoločnú sieť kontaktov aj na Slovenku.

J.L.: V zahraničí žije podľa oficiálnych údajov 300000 Slovákov. Nemáme vôbec predstavu, akú časť predstavujú slovenskí vedci, ktorí vycestovali zo Slovenska za účelom získavania skúsenosti v medzinárodných tímoch. Alumni databáza môže výrazne pomôcť pri získavaní týchto informácii. My vedci často chodíme na konferencie, workshopy a stáže do miest, kde sme nikdy predtým neboli a nikoho tam nepoznáme. Je preto vždy prijemné zistiť, že tam budú aj iní Slováci a len tak sa nezáväzne stretnúť a porozprávať.

 

Je podľa vás mentoring užitočný?

 

L.B.:  Aktívna účasť na mentoringu by mala byť v dnešnej dobe bežnou praxou pre vedcov aj študentov. Ja osobne som ako študentka veľakrát tápala v tom, na koho sa môžem obrátiť a požiadať o pomoc alebo nejakú radu. Počas môjho pôsobenia v Štokholme a neskôr aj v Dubline som sa zúčastnila niekoľkých kariérne zameraných workshopov a vždy som sa stretla s ľuďmi ochotnými so mnou otvorene diskutovať, čo mi pomohlo v mojich ďalších rozhodnutiach.

V.K.: Mentoring som absolvovala v Nemecku v roku 2017. Moja mentorka bola prof. Jane Parker z Inštitútu Maxa Plancka pre výskum šľachtenia rastlín v Kolíne nad Rýnom. Bolo to skvelé. Načerpala som množstvo inšpirácie, prenieslo sa na mňa kvantum entuziazmu od špičkovej vedkyne a dostala som množstvo rád. V rámci všeobecnej časti som sa dozvedela o kultúrnych a povahových rozdieloch rozmanitého spektra spolupracovníkov, príznakoch depresie a clivosti po domove, kariérnych možnostiach a ako balansovať pracovný a osobný život. Veľmi užitočný bol aj „couching“ od lektoriek špecializujúcich sa na body-language, prácu s hlasom, ako prednášať na medzinárodných konferenciách, ako písať granty, ako povedať NIE a ako vyjednávať počas rokovaní o pracovnej zmluve.

J.L.: Mentoring je podľa mňa v dnešnej dobe dôležitý v každej profesii, ale pre vedcov je to nevyhnutnosť. Ja som sa osobne zúčastnila na niekoľkých kurzoch ohľadne písania grantových žiadostí, prezentácie vedeckých výsledkov, vystupovania a komunikácie. Naučila som sa, že nielen obsah, ale aj forma musia byt na top úrovni. Ak sa podobne podujatia začnú vo veľkom organizovať aj na Slovensku, budú mat šancu sa posunúť ďalej nielen jednotlivci, ale cela slovenská veda.

Prihlásiť sa do databázy Alumni SK4ERA môžete vyplnením tohto formulára.

 

Alumni databáza SK4ERA

 

Veríme, že zozbieraním a systematizovaním kontaktov na krajanov v zahraničí prehĺbime cezhraničnú spoluprácu, podporíme intelektuálnu výmenu a prispejeme k odstraňovaniu bariér ich prípadnému návratu.

Na prehliadanie databázy je nutná registrácia na následujúcom linku:

http://eraportal.sk/alumni

Nemecko

 

 

GRADUATE SCHOOL OF QUANTITATIVE BIOSCIENCES MUNICH (QBM)

Upcoming PhD positions at The Graduate School of Quantitative Biosciences Munich (QBM)

Dear future candidates, our application period will be from June 1st to August 31st, 2021. In the meantime, please get to know our school, program, requirements and application process through this link: qbm.genzentrum.lmu.de/application

Our Graduate School invites excellent students from all over the world and different primary disciplines that range from Medical Science, Biology, Biochemistry, Engineering, Bioinformatics, Physics to Applied Math, to work on an interdisciplinary PhD project in life science. Become a part of our unique research network comprising Ludwig-Maximilian’s-University Munich (LMU), Technical University Munich (TUM), Max-Planck Institutes (MPI) and the Helmholtz Center Munich at one of Europe’s highest-ranked universities.

Benefit from the inspiring spirit in our school and our individualized courses like programming and data analysis with R, Python and MatLab, statistics, bioinformatics, biophysics and life science in small classes, tailored to your PhD project. Acquire in-demand and more specialized skills in our bonus lectures and transferable skills courses that will boost your PhD project!


IU International University of Applied Sciences

Freelance Author (m/f/d) - Data Query Languages

Since its founding in 1998, the IU International University of Applied Sciences has developed into the largest private university for online and dual study programs in Europe. We offer more than 80 career-oriented bachelor and master programs in various disciplines. These English and German language programs are all accredited and state-recognized. As a pioneer in digital education, we continuously improve the learning experience of our students with the help of innovative technologies and consistently focus on their satisfaction. Through our employees’ entrepreneurial mindset we continue to achieve our ambitious goals and high growth rate of more than 50 percent. 

For our distance learning program "Data Management" (Master-level course) we are looking for a Freelance Author (m/f/d) now for the following course:  

       Data Query Languages

Course Content  

 • Introduction to Data Query Languages

 • Data Management

 • Fundamentals of SQL

 • Advanced SQL

 • Data Query Languages for NoSQL Database and Other Purposes

 • Using Data Query Languages within Application Programming

 • NoSQL Concepts

 • Key-Value-oriented Databases

 • Document-oriented Databases

 • Column-oriented Databases

 • Graph-oriented Databases

Your tasks include:  

 • The creation of a course book based on an existing module description 

 • The creation of related online and exam questions  

 • The selection of related readings  

Your profile:  

 • An academic degree (Master or PhD), corresponding appropriately to the level of the study program  

 • An academic profile relevant to the field  

 • Industrial experience in the field is of advantage  

 • Previous experience creating study materials is of advantage  

All content will be written in English. A course book contains about 30,000 to 50,000 words (130–180 pages). You will receive detailed guidelines regarding the content, format, and the specific elements of the course book to be delivered. The work will be completed exclusively offsite (i.e. from your home office).  

If you match this profile and are searching for a new challenge as a freelancer, we look forward to receiving your application with the following documents (in English and in a single .pdf file)

 • Tailored CV and cover letter 

 • An independent writing sample related to one of the listed topics (3-5 pages)

 • Your earliest start date 

 • Contact details of references  

We look forward to receiving your application.  

For questions please contact Ms Hayre (recruiting-medienproduktion-fernstudium@iu.org).  
 
For further information please visit our career page or www.iu.de/en/  


IU International University of Applied Sciences

Freelance Author (m/f/d) - Introduction to the Internet of Things

Since its founding in 1998, the International University of Applied Sciences has developed into the largest private university for online and dual study programs in Europe. We offer more than 80 career-oriented bachelor and master programs in various disciplines. These English and German language programs are all accredited and state-recognized. As a pioneer in digital education, we continuously improve the learning experience of our students with the help of innovative technologies and consistently focus on their satisfaction. Through our employees’ entrepreneurial mindset we continue to achieve our ambitious goals and high growth rate of more than 50 percent.

For our distance learning program "Bachelor Robotics" (Bachelor-level course) we are looking for a Freelance Author (m/f/d) now for the following course

        Introduction to the Internet of Things

Course Content

 • Internet of Things Fundamentals
 • Social and Economic Significance
 • Communication Standards and Technologies
 • Data Storage and Processing
 • Design and Development
 • Applicability

Your tasks include: 

 • The creation of a course book based on an existing module description
 • The creation of related online and exam questions 
 • The selection of related readings 

Your profile: 

 • An academic degree (Master or PhD), corresponding appropriately to the level of the study program 
 • An academic profile relevant to the field 
 • Industrial experience in the field is of advantage 
 • Previous experience creating study materials is of advantage 

All content will be written in English. A course book contains about 30,000 to 50,000 words (130–180 pages). You will receive detailed guidelines regarding the content, format, and the specific elements of the course book to be delivered. The work will be completed exclusively offsite (i.e. from your home office). 

If you match this profile and are searching for a new challenge as a freelancer, we look forward to receiving your application with the following documents (in English and in a single .pdf file):

 • Tailored CV and cover letter
 • A relevant writing sample (3-5 pages)
 • Your earliest start date
 • Contact details of references

We look forward to receiving your application. 

For questions please contact Mr. Reschberger (+49 8651 90234 313).

For further information please visit our career page or https://www.iubh-international.com/. 


Cologne Graduate School of Ageing Research (CGA)

6 Master Fellowships

The Cologne Graduate School of Ageing Research (CGA) in Germany is a joint venture of the University of Cologne Excellence Cluster on Stress Responses in Aging-Associated Diseases (CECAD), the University Hospital Cologne, the Max Planck Institute for Biology of Ageing and the Max Planck Institute for Metabolism Research. Cologne has emerged as a leading global research cluster with a stellar constellation of institutes and scientists dedicated to ageing research in Life Sciences. We offer up to

6 Master Fellowships

to highly motivated and talented students holding a B.Sc. degree in Biology or a related subject. The Master fellowship programme is embedded in a cutting-edge research environment and will start on October 1, 2021. Admission to the structured and well established Biological Sciences Master programme of the University of Cologne is a premise of receiving a Master fellowship. Master fellowships are 800 €/ month and will be awarded for a maximum duration of 1.5 years and until the start of the Master thesis project.

We offer

 • An outstanding international research environment at one of the most prestigious ageing research cluster in Europe
 • Close contact to our principle investigators and research groups of the above mentioned institutes
 • Possibility to apply to the Cologne Graduate School of Ageing Research for structured PhD studies
 • Excellent infrastructure for training and research by internationally recognized scientists in facilities with state-of-the-art technologies
 • Support and guidance for international students in all administrative matter

We are looking for

 • Highly qualified students holding a B.Sc. degree in Biology or a related subject that are motivated to explore the field of ageing research at an early career stage
 • Outstanding 1st year students of the Biological Sciences Master Programme of the University of Cologne that are eager to work in the field of ageing research

Further information


Holandsko

 

The Advanced Research Center for Nanolithography

Postdoctoral research fellow position: “Attosecond soft-X-ray spectroscopy and diffraction” at the Vrije Universiteit Amsterdam (VU) / Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL)

Qualifications

You have (or will receive in near future) a PhD degree in physics, physical chemistry, electrical engineering, or a closely related subject. You enjoy performing experiments and analysis to stepwise build a deeper understanding of complex physical mechanisms. Experience in one or more of the involved topics (high-harmonic generation, ultrafast lasers and optics, vacuum instrumentation, attosecond and femtosecond science, EUV and X-Ray spectroscopy and scattering), in particular experimentally but also theoretically, is required.

Very good verbal and written communications skills (in English) are required.

Terms of employment

A postdoc position is intended as full-time appointment in the service of VU University Amsterdam for the duration of 2 years (initially 12 months and - after positive evaluation - extended to two years). The postdoc salary will be in accordance with university regulations for academic personnel, and depending on the experience.

VU University can assist international candidates with visa applications and ARCNL can assist in finding housing.

Do you come from abroad? We will assist you with visa applications and compensate your transport costs and furnishing expenses. A favorable tax agreement, the ‘30% ruling’, may apply to non-Dutch applicants.

You can find information about VU excellent fringe benefits of employment at www.workingatvu.nl like:

 • remuneration of 8,3% end-of-year bonus and 8% holiday allowance
 • solid pension scheme (ABP);
 • a minimum of 29 holidays in case of full-time employment.


You can respond to this vacancy online via this website.
Please annex your:
–  Resume;
–  Motivation on why you want to join the group (max. 1 page).
It is important to us to know why you want to join our team. This means that we will only consider your application if it entails your motivation letter.
Application Deadline: December 31, 2021


 

The Advanced Research Center for Nanolithography

PhD-student: Ultrafast soft-X-ray spectroscopy and imaging of semiconductor nanostructures

Qualifications

You will need to meet the requirements for an MSc-degree, to ensure eligibility for a Dutch PhD examination. A degree in physics, physical chemistry, electrical engineering, or a closely related subject is the best fit for this project. You enjoy performing experiments and analysis to stepwise build a deeper understanding of complex physical mechanisms. Experience in one or more of the involved topics (high-harmonic generation, ultrafast lasers and optics, vacuum instrumentation, attosecond and femtosecond science, EUV and X-Ray spectroscopy and scattering, optical imaging), in particular experimentally but also theoretically, is advantageous.

Very good verbal and written communications skills (in English) are required.

Terms of employment

The position is intended as full-time (40 hours / week, 12 months / year) appointment in the service of the Netherlands Foundation of Scientific Research Institutes (NWO-I) for the duration of four years, with a starting salary of gross € 2,441 per month and a range of employment benefits. After successful completion of the PhD research a PhD degree will be granted at the Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Several courses are offered, specially developed for PhD-students. ARCNL assists any new foreign PhD-student with housing and visa applications and compensates their transport costs and furnishing expenses.

A favorable tax agreement, the ‘30% ruling’, may apply to non-Dutch applicants.

You can respond to this vacancy online via this website.

Please annex your:

–  Resume;

–  Motivation on why you want to join the group (max. 1 page).

It is important to us to know why you want to join our team. This means that we will only consider your application if it entails your motivation letter. on.

Application Deadline: December 31, 2021


The Advanced Research Center for Nanolithography

PhD-student: Spatial coherence control for metrology applications

Qualifications

We are looking for an enthusiastic candidate with an MSc or equivalent degree in physics or a strongly related field. A background in optics, (coherent) imaging and/or ultrafast laser physics is a clear advantage. Affinity for performing optical experiments, solve mathematical problems and working as part of a team are considered important. Candidates should have experimental skills and be able to communicate in English. The project’s results will be presented on national and international conferences and in relevant journals. The successful candidate is expected to write a PhD thesis towards the end of the 4-year project.

You will need to meet the requirements for an MSc-degree, to ensure eligibility for a Dutch PhD examination.

Terms of employment

The position is intended as full-time (40 hours / week, 12 months / year) appointment in the service of the Netherlands Foundation of Scientific Research Institutes (NWO-I) for the duration of four years, with a starting salary of € 2,441 and a range of employment benefits. After successful completion of the PhD research a PhD degree will be granted at VU University Amsterdam. Several courses are offered, specially developed for PhD-students. ARCNL assists any new foreign PhD-student with housing and visa applications and compensates their transport costs and furnishing expenses.

You can respond to this vacancy online via this website.
Please annex your:
–  Resume;
–  Motivation on why you want to join the group (max. 1 page).
It is important to us to know why you want to join our team. This means that we will only consider your application if it entails your motivation letter. on.

Application Deadline: December 31, 2021


AMOLF 

PhD-student: Mechanical Metamaterials for Positioning

Qualifications

At the start of the PhD the candidate meets the requirements for an MSc-degree, to ensure eligibility for a Dutch PhD examination. The position is open to candidates from a range of backgrounds, including Physics, Engineering, Mathematics, Computer Science or a related field. We are looking for a highly motivated candidate with a go-getter mentality. Preferably, the candidate has a strong theoretical/numerical background, in combination with a sound appetite for experimental work. Excellent verbal and written communication skills (in English) are essential.

Terms of employment

The position is intended as full-time (40 hours / week, 12 months / year) appointment in the service of the Netherlands Foundation of Scientific Research Institutes (NWO-I) for the duration of four years, with a starting salary of € 2,441 and a range of employment benefits. After successful completion of the PhD research a PhD degree will be granted at the University of Amsterdam. Several courses are offered, specially developed for PhD-students. AMOLF assists any new foreign PhD-student with housing and visa applications and compensates their transport costs and furnishing expenses.

You can respond to this vacancy online via this website.
Please annex your:
–  Resume;
–  Motivation on why you want to join the group (max. 1 page).

It is important to us to know why you want to join our team. This means that we will only consider your application if it entails your motivation letter.
Application Deadline: December 31, 2021

Slovensko

Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava

50 fully-funded PhD positions

PhD programmes last four years of full-time study and students are expected to submit and defend the thesis within this period. In the first year, students normally devote themselves to identifying a topic and surveying as much pertinent literature as possible to prove the originality of their research. Here, they will have guidance from their academic supervisor. The second and third years are spent on the work required to prove their hypotheses and to formulate specific conclusions. Most of the final year of the PhD study they spent on writing up the thesis.

Options:

 • Biology: Botany, Plant Physiology, Animal Physiology,  Genetics, Microbiology, Molecular Biology, Zoology, Anthropology;
 • Ecology and Environmental Sciences: Environmental Ecology, Environmental Geochemistry, General Ecology, Autecology and Population Ecology, Soil Sciences;
 • Chemistry: Analytical Chemistry, Inorganic Chemistry, Biochemistry, Physical Chemistry, Chemical Physics, Organic Chemistry, Theoretical and Computational Chemistry;
 • Geography: Physical Geography, Geoecology and Geoinformatics; Human Geography, Regional Geography;
 • Geology: Applied Geophysics, Engineering Geology, Economic Geology, Mineralogy, Palaeontology, Sedimentology, Tectonics, Petrology;
 • Biotechnology
 • Educational Sciences: Didactics in Biology

Electronic registration will be available from March 1st to May 31st 2021. Interviews will take place on 23rd June 2021. More details here.


FunGlass, Trenčín

19 fully-funded PhD positions in Inorganic materials and technology, 4-years study

Unique opportunity to participate in the European project integrating significant international know-how and experience with access to up to 1-year internships with FunGlass international partners at their home sites in Germany, Italy, or Spain under supervision of world-leading scientists.

 • scholarships to cover living costs during the study (app. 800,- EUR/monthly which is comparable to the average net salary in Slovakia).
 • access and training on high-end laboratories and equipment/techniques.
 • program of visiting scientists/lectures, workshops.
 • opportunity to actively participate at the FunGlass school (semi-annual out of town 3-day workshop and the ICG Montpellier Summer school and/or international conferences.
 • Complementary skills training: Slovak language classes, English competence program, presentations skills, ethical issues, project management.

Application submission terms: 26th February, 30th April, 30th July, with admission examination respectively for each deadline. More details here.


Spojené Kráľovstvo

 

 

 

University of Portsmouth

Lecturer in International Business and Entrepreneurship

Faculty of Business and Law
Portsmouth Business School: Strategy, Enterprise and Innovation

Lecturer in International Business and Entrepreneurship

Employment type:  Permanent
Employment basis: Full-time
Salary:  £35,845 - £39,152 per annum 
Post number:  ZZ006735
Date published: 12 April 2021
Closing date: 04 June 2021
Interview date:  30 June 2021

More information here


Belgicko

Ghent University

PhD Student - Department of Information Technology

Last application date Aug 31, 2021 00:00

Department TW05 - Department of Information Technology

Contract Limited duration

Degree Holder of a Master degree in Engineering, preferably Computer Science, Electrical Engineering or Photonics

Occupancy rate 100%

Vacancy type Research staff

Job description

PhD vacancy on routing and scheduling in optical networks Context imec. Imec is a world-leading research and innovation hub in nanoelectronics and digital technologies. The combination of our widely acclaimed leadership in microchip technology and profound software and ICT expertise is what makes us unique. By leveraging our world-class infrastructure and local and global ecosystem of partners across a multitude of industries, we create groundbreaking innovation in application domains such as healthcare, smart cities and mobility, logistics and manufacturing, and energy. As a trusted partner for companies, start-ups and universities we bring together close to 4000 brilliant minds from over 97 nationalities. Imec is headquartered in Leuven, Belgium and also has distributed R&D groups at a number of Flemish universities, in the Netherlands, Taiwan, USA, China, and offices in India and Japan. All of these particular traits make imec to be a top-class employer. Ghent University – imec IDLab Research group The Internet Technology & Data Science Lab (IDLab) is an imec research group at Ghent University and the University of Antwerp. IDLab focuses its research on internet technologies and data science. Bringing together more than 300 internet experts, we develop technologies outperforming current solutions for communication subsystems, high speed and low power networking, distributed computing and multimedia processing, machine learning, artificial intelligence and web semantics. IDLab has a unique research infrastructure used in numerous national and international collaborations. IDLab collaborates with many universities and research centers worldwide and jointly develops advanced technologies with industry (R&D centers from international companies, Flanders’ top innovating large companies and SMEs, as well as numerous ambitious start-ups).

More information here

 


Ku Leuven

Mechanical Characterization of Micro-tissues for Tissue Engineering

JOB DESCRIPTION

(ref. BAP-2021-354)

The Particulate Dynamics research group is part of the division Mechatronics, Biostatistics and Sensors at the department of Biosystems Engineering, KU Leuven. We are interested in how complex biological structures such as cells and tissues may emerge from simple interactions between their underlying components. For this, we study the organization dynamics and mechanical properties of cells and cell communities using a combination of mechanical measurements and particle-based computational models. These quantitative models are used to improve our understanding in applications such as the treatment of antibiotic resistance in bacterial biofilms and the production of micro-tissues for bone tissue engineering. The Particulate Dynamics group closely collaborates with the Prometheus division, an interdisciplinary team of engineers and biomedical researchers that develops novel techniques for Bone Tissue Engineering.

Offer

A research position of 4 years,  pending a positive evaluation after one year. You will enroll in the doctoral programme of the Arenberg Doctoral School (ADS) of KU Leuven.

Interested?

For more information please contact Prof. dr. Bart Smeets, tel.: +32 16 32 85 92, mail: bart.smeets@kuleuven.be.

You can apply for this job no later than August 31, 2021 via the online application tool

More information here


Ghent University 

PhD Student - Department of Information Technology

Last application date Sep 01, 2021 00:00

Department TW05 - Department of Information Technology

Contract Limited duration

Degree Master degree in Computer Science, Mathematics, Engineering or equivalent

Occupancy rate 100%

Vacancy type Research staff

Job description

PhD Explainable Machine Learning Models:
SUMOLab – IDLab (Ghent University, Belgium)

IDLab is a core research group of imec, a world-leading research and innovation hub in nanoelectronics and digital technologies, with research activities at Ghent University. IDLab performs fundamental and applied research on data science and internet technology, and is, with over 300 researchers, one of the larger research groups at imec. Our major research areas are machine learning and data mining; semantic intelligence; multimedia processing; distributed intelligence for IoT; cloud and big data infrastructures; wireless and fixed networking; electromagnetics, RF & high-speed circuits and systems.
The activities of SUMOLab are embedded in this stimulating environment and include predictive analytics, data-driven modeling, time series analysis, anomaly/event detection, etc., with applications in health care, manufacturing and the energy sector.

Job Description

The omnipresence of sensors causes an explosive growth of data that offers the potential for a revolutionary transformation in many sectors. The functioning of such systems can greatly benefit from data-driven predictive models that extract insights and actionable knowledge from these data streams. As machine learning models are being incorporated into a workflow, it is often desirable that the models can explain why a certain prediction was made. Therefore, explainability of such models is becoming an additional baseline requirement.
Apart from providing information as to why a certain decision was reached, explainability also enables a further assessment of the model in terms of transparency, trust, fairness and understanding of its inner workings. The goal of the PhD is to develop innovative methodologies that can improve model interpretability. The proposed PhD research is defined within the context of several national and international research projects on the analysis of time series data.

We offer the opportunity to do full-time research in an international (with over 17 nationalities at IDLab, part of imec and Ghent University) and friendly working environment, with a competitive salary at Ghent University. While grounded in fundamental academic research, as a PhD candidate you will also participate in collaborative research with industrial and/or academic partners in Flanders and/or on a wider geographic scale (e.g., EU H2020 projects), in the framework of new/ongoing projects. Furthermore, you will publish your research results at major international conferences and in journal papers, as part of meeting the requirements for your PhD. The PhD positions are available starting summer 2021.

 • Application deadline: August 31th 2021 or until the vacancy is filled.
 • Type of contract: Full-time
 • Employment: Temporary (4 years), with yearly progress evaluation
 • Earliest starting date: Summer 2021
 • More information here

UCLouvain 

PhD scholarship (4 years) on muon tomography

The center for Cosmology, Particle Physics and Phenomenology (CP3) of the Université catholique de Louvain (UCLouvain) in Louvain-la-Neuve (Belgium) invites applications for one position aimed to obtain a Ph.D. in experimental particle physics, funded for four years.

The research project, under the primary supervision of Andrea Giammanco, will be in the area of "muon tomography", or "muography", i.e. an imaging method that exploits the large natural flux of muons from cosmic-ray interactions in the atmosphere. For general information on this relatively young research area, see a recent review here; for specific information on the CP3-muography team, please have a look here. This project will also overlap with the research goals of the MODE consortium (see webpage and this brief article), i.e. automatic optimization of the design of experiments.
The selected candidate will receive full funding through the H2020-RIA project "SilentBorder" funded by the European Commission. The aim of "SilentBorder" is to design new scanners and/or propose new methods, based on the principles of muography, for the detection of illicit materials in specific case studies where traditional scanning methods are inadequate or insufficient. The main research task of the selected candidate will be to develop a fast, general and flexible simulation framework for muon tomography (applicable also outside of the SilentBorder research goals) in synergy with the rest of the CP3-muography team and other teams belonging to SilentBorder and with support from MODE experts in differentiable programming; and to apply such framework for the optimization of the design of muon tomography scanners.
This work is expected to lead to academic publications and presentations at international conferences, with the selected candidate as leading author or coauthor depending on the contribution. The skills and competences acquired during this work are expected to enhance the career prospects both in academia and the private sector.
There are no teaching duties in this position.

The net salary is slightly more than 2060 EUR/month, with social security covering health insurance, sickness, invalidity and, if applicable, family allowances. You will be entitled to a public transport pass paid by the university.
By applying to this position, you pledge to comply to academic best practices and to strive for contributing to a healthy and collaborative work environment.
The position is open to candidates of any nationality. This position will remain open until suitable candidates are found, but the first screening of applicants will start on 1st of June 2021, therefore we advice to complete your application by then. Although the current funding only allows us to cover a single PhD scholarship, short-listed candidates may be considered for other positions in case other budgets become available in the near future.
The earliest date of start of the contract is 1st of September 2021. Later starting dates are possible, preferentially before the end of 2021. By the regulations of our university, the contract cannot start before the candidate holds a MSc diploma.

More information here


University of Antwerp

PhD Vacancy on Next Generation AI for Perception and Cognition

The research project

State-of-the-art artificial neural networks have achieved remarkable successes in pattern recognition tasks for a variety of AI-related tasks. However, complex tasks require a combination of perception and higher level cognition.
In this research project, you will investigate new brain-inspired architectures and algorithms that can combine perception with reasoning capabilities, can work with only limited supervision, in real-world noisy environments, and allow for low power implementations.

The job

 • You are conducting research in the IDLab sustainable AI team, enhancing, applying or extending brain-inspired learning algorithms and creating new ones.
 • You will implement and analyze novel architectures and algorithms, and conduct experiments to compare the new algorithms with existing state-of-the-art methods
 • You will write detailed evaluation reports on the developed algorithms and executed experiments, publishing them in major conferences and journals. 
 • You will develop demonstrators in the framework of European and national research projects (in collaboration with industry).

Job requirements

 • You have (or will receive within a few months) a Masters of Science degree, preferably in Computer Science, Engineering, Mathematics, Biology, Physics, Electrical Engineering or related fields.
 • You have a profound interest in artificial intelligence and machine learning. Knowledge on artificial and/or spiking neural networks is an additional asset.
 • You have a solid mathematical background, and like to couple in-depth theoretical understanding with challenging practical applications.
 • You have experience with programming languages and software development.
 • You are a team player and have strong communication skills.
 • Your English is fluent, both speaking and writing.

More information here


 

Research and innovation hub in nanoelectronics and digital technologies IMEC, Heverlee

Program Manager Ultrasound Microsystems

As program manager you will have the responsibility to define and manage the research roadmap on microsystem technologies addressing multiple physical domains, e.g. P-sensors, T-sensors,... , specifically for acoustics, e.g. ultrasound transducers, and grow the project portfolio. Furthermore, you will also have project management responsibility. You will actively engage with customers (from public and private sectors) to understand the system needs, from which you will derive the required technology developments. You will capture the trends and future industry needs, that you will use to update our research roadmap. You will work closely together with the business development team and public funded projects team to maintain a clear R&D offering and support business development, ensuring a solid future revenue stream. You will be the interface between the customers, business and technical teams, and you will be responsible for timely execution and delivery in projects.

Your responsibilities are:

 • Set the vision and roadmap for the ultrasound microsystems program by intake of voice of customer from industry and understanding of future markets; Derive the required future technology developments based on these insights; Continuously benchmark the program with respect to the state of the art; Ensure that the program is aligned with the broader business strategy and imec core technology strengths;
 • Work with the business teams to pitch R&D offerings to customers; Understand customer requests and map them onto our internal competences & offerings; Drive project proposal preparations and discussions together with the technical teams; 
 • Work with a multi-disciplinary team of technical leaders and scientists to drive innovation, as well as deliver customer projects;
 • Maintain a 360-degree perspective and keep updated on projects and program scopes, schedules, costs, quality, communication and deliverables;
 • Develop positive relationships across teams and business units to ensure strong cooperation and open communication;
 • Build and ensure alignment across technology, systems and business teams, within the department and across the imec organization;
 • Identify, track, manage and communicate risks and issues with stakeholders and senior management;
 • Market your R&D offerings and technologies: write press announcements, present at conferences, showcase prototypes and demonstrators in exhibitions.

More information here


Research and innovation hub in nanoelectronics and digital technologies IMEC, Heverlee

Business Development Manager Connectivity

As a Business Development Manager Connectivity, your main tasks will be:

 • Thanks to your good knowledge of the semiconductor, radar and wireless market, you will build and manage a portfolio of customers for the imec radar technologies both in new hardware radar IC design projects as in software sensor fusion projects. 
 • You generate leads within these market segments and discover opportunities for collaboration. 
 • You advise and promote to customers the most optimal software solution for their application under consideration, in collaboration with the technical teams at imec.
 • You prepare quotations to customers per their needs and you negotiate and finalize contracts.
 • You track progress during the whole solution delivery and monitor customer’s satisfaction.
 • You stay in contact with the customer and facilitates the interaction between the customer and the technical teams.
 • You clearly communicate current and future customer needs to the technical teams and their management.
 • You work in close cooperation with the program management and with the worldwide account managers to create high-value proposals. You coordinate the business terms, legal and IP aspects of proposals by aligning with account management, business development, legal and IP in imec Leuven. You negotiate and finalize contracts with the customer. 
 • You represent imec at external trade shows and exhibitions. 
 • You report to head of imec PL Connectivity BD Team.

More details here


Francúzsko

ECAM, Automation and IT Department, Lyon

Assistant Professor in Automation in discontinuous systems

Position Information

The ECAM Lyon Automation and IT Department is accepting applications for a permanent full-time Assistant Professor position to teach automation in discontinuous systems for 4 academic programs: two traditional academic programs and through two part-time Master’s programs.

Primary duties include

 • Developing and teaching courses (lectures, tutorials, lab works, projects) and supervising the content according to the various engineering courses
 • Advancing automation and industrial robotics in the Automation and IT Department in collaboration with other ECAM professors in robotics or factory organization
 • Supervising student tutoring, teaching projects, and students in internships

Auxiliary duties include

 • Defining technical needs to solidify the Department’s investment plan
 • Participating in promotional and recruitment activities (student recruitment fairs, open house days, fairs, admissions juries) as well as different academic activities (defenses, transversal projects)

Required Minimum Qualifications

 • Master’s degree in relevant engineering field by date of hire
 • Expertise in the following fields
 • PLC programming (ex PLC Siemens : software TIA Portal, Step 7 ; Schneider Electric : SoMachine, Unity … ),
 • Functional analysis of industrial applications and selection of components (PLC, sensors, actuators...)
 • Control systems (via PLC)
 • Industrial network systems and supervision elements (IHM)
 • Experiences in an industrial environment and with applied robotics are an asset (Robot FANUC: Roboguide, IRVision, or others)
 • Ability to teach students in English (ideally C1) from a wide variety of backgrounds
 • Passion for teaching and able to contribute and thrive in a collaborative, multicultural, and highly interdisciplinary academic environment.

More information here


 

 

 

 

Aktuality