Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

Medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

Európska charta a kódex pre výskumných pracovníkov

V roku 2005 Európska komisia prijala Európsku chartu pre výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov. Tieto dva dokumenty adresované výskumníkom, ako aj výskumným zamestnávateľom a financujúcim subjektom vo verejnom aj súkromnom sektore sú kľúčovými prvkami politiky EÚ na podporu kariéry výskumných pracovníkov. Podpora kariér výskumníkov v Európe je roztrieštená na miestnej, regionálnej, národnej alebo odvetvovej úrovni a neumožňuje Európe čo najlepšie využiť jej vedecký potenciál. Charta a kódex zabezpečujú, že výskumníci môžu mať rovnaké práva a povinnosti v ktorejkoľvek európskej krajine.

 

Európska charta výskumných pracovníkov je súbor všeobecných zásad a požiadaviek, ktoré špecifikujú úlohy, zodpovednosti a nároky výskumných pracovníkov, ako aj zamestnávateľov a / alebo financujúcich pracovníkov výskumných pracovníkov. Aplikácia do praxe je zodpovednosťou zamestnávateľov, financujúcich organizácií a výskumníkov samotných.

 

Cieľom charty je zabezpečiť, aby povaha vzťahu medzi výskumníkmi a zamestnávateľmi alebo financujúcimi organizáciami prispievala k úspešnému výkonu v oblasti vytvárania, prenosu, zdieľania a šírenia poznatkov a technologického rozvoja a kariérneho rozvoja výskumných pracovníkov. Charta tiež uznáva hodnotu všetkých foriem mobility ako prostriedku na posilnenie profesionálneho rozvoja výskumných pracovníkov. V tomto zmysle charta predstavuje rámec pre výskumných pracovníkov, zamestnávateľov a financujúcich pracovníkov, ktorí ich vyzývajú, aby konali zodpovedne a profesionálne vo svojom pracovnom prostredí, a aby sa navzájom uznávali ako také. Charta sa zaoberá všetkými výskumníkmi v Európskej únii vo všetkých fázach svojej kariéry a pokrýva všetky oblasti výskumu vo verejnom a súkromnom sektore bez ohľadu na povahu menovania alebo zamestnania, právne postavenie svojho zamestnávateľa alebo typ organizácie alebo v ktorom sa práca vykonáva. Zohľadňuje viacero úloh výskumníkov, ktorí sú určení nielen na vykonávanie výskumu a / alebo na realizáciu rozvojových aktivít, ale aj na dohľad, mentoring, riadenie alebo administratívne úlohy.

 

Dokumenty sú k dispozícii vo formáte PDF v sekcii Dokumenty pod názvom „European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers“.

 

Pracovné príležitosti pre výskumníkov pribúdajú každý deň. Ich prehľad môžete sledovať na portály EURAXESS.

Všeobecné pravidlá a požiadavky pre otvorený trh pre výskumníkov delíme na dve skupiny.

1. Pravidlá vzťahujúce sa na výskumníkov

Sloboda výskumu

Výskumní pracovníci by mali sústrediť svoj výskum na dobro ľudstva a rozširovať hranice vedeckých poznatkov, pričom by mali slobodu myslenia a prejavu a slobodu určovať metódy, ktorými sa riešia problémy podľa uznávaných etických zásad a praktík. Výskumní pracovníci by však mali uznať obmedzenia tejto slobody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku konkrétnych výskumných okolností (vrátane dohľadu / usmernenia / riadenia) alebo prevádzkových obmedzení, napr. z rozpočtových dôvodov alebo z dôvodov infraštruktúry, alebo najmä v priemyselnom sektore z dôvodu ochrany duševného vlastníctva. Takéto obmedzenia by však nemali byť v rozpore s uznávanými etickými zásadami a postupmi, ktoré musia výskumníci dodržiavať.

Etické princípy

Výskumní pracovníci by mali dodržiavať uznávané etické postupy a základné etické princípy, ktoré zodpovedajú ich disciplíne, ako aj etickým štandardom, ako sa dokumentuje v rôznych národných, sektorových alebo inštitucionálnych etických kódexoch.

Profesionálna zodpovednosť

 Výskumní pracovníci by mali vyvinúť maximálne úsilie, aby zabezpečili, že ich výskum bude pre spoločnosť dôležitý a nebude duplikovať výskum, ktorý sa predtým uskutočnil inde. Musia sa vyhýbať plagiátorstvu akéhokoľvek druhu a dodržiavať zásadu duševného vlastníctva a spoločného vlastníctva údajov v prípade výskumu vykonávaného v spolupráci s nadriadeným a / alebo inými výskumnými pracovníkmi. Potreba potvrdiť nové pozorovania tým, že sa ukáže, že pokusy sú reprodukovateľné, by sa nemali interpretovať ako plagiátorstvo za predpokladu, že údaje, ktoré majú byť potvrdené, sú výslovne citované. Výskumní pracovníci by mali zabezpečiť, ak je niektorý aspekt ich práce delegovaný, aby osoba, ktorej sú delegované, má právomoc vykonávať ich.

Profesionálny prístup

Výskumní pracovníci by mali byť oboznámení so strategickými cieľmi, ktorými sa riadia ich výskumné prostredie a mechanizmy financovania, a pred začatím výskumu alebo sprístupňovaním poskytnutých zdrojov by mali hľadať všetky potrebné schválenia. Mali by informovať svojich zamestnávateľov, poskytovateľov financovania alebo nadriadeného, keď sa ich výskumný projekt oneskorí, predefinuje alebo dokončí, alebo oznámi, či má byť ukončený skôr alebo pozastavený z akéhokoľvek dôvodu.

Zmluvné a právne záväzky

Výskumní pracovníci na všetkých úrovniach musia byť oboznámení s vnútroštátnymi, sektorovými alebo inštitucionálnymi predpismi upravujúcimi odbornú prípravu a / alebo pracovné podmienky. To zahŕňa predpisy o právach duševného vlastníctva a požiadavky a podmienky akéhokoľvek sponzora alebo donorov, nezávisle od povahy ich zmluvy. Výskumní pracovníci by mali dodržiavať takéto predpisy tým, že poskytnú požadované výsledky (napr. Diplomové práce, publikácie, patenty, správy, vývoj nových produktov atď.), Ako sú uvedené v zmluvných podmienkach alebo v rovnocennom dokumente.

Zodpovednosť

Výskumníci si musia uvedomiť, že sú zodpovední voči svojim zamestnávateľom, sponzorom alebo iným súvisiacim verejným alebo súkromným orgánom, ako aj z etických dôvodov voči spoločnosti ako celku. Najmä výskumní pracovníci financovaní z verejných zdrojov sú zodpovední aj za efektívne využívanie peňazí daňových poplatníkov. Z tohto dôvodu by mali dodržiavať zásady riadneho, transparentného a efektívneho finančného riadenia a spolupracovať so všetkými autorizovanými auditmi svojho výskumu, či už vykonávanými ich zamestnávateľmi / financujúcimi subjektmi alebo etickými výbormi. Metódy zhromažďovania a analýzy, výstupy a prípadne údaje o údajoch by mali byť vždy, keď je to potrebné a podľa požiadaviek príslušných orgánov, otvorené vnútornej a vonkajšej kontrole.

Osvedčené postupy vo výskume

Výskumní pracovníci by mali vždy prijať bezpečné pracovné postupy v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane prijatia potrebných bezpečnostných opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti a na obnovu po katastrofách v oblasti informačných technológií, napr. prípravou správnych záložných stratégií. Mali by byť tiež oboznámení so súčasnými vnútroštátnymi právnymi požiadavkami týkajúcimi sa požiadaviek na ochranu údajov a ochranu dôvernosti a mali by podniknúť potrebné kroky na ich neustále plnenie.

Šírenie, využívanie výsledkov

Všetci vedci by mali v súlade so svojimi zmluvnými dojednaniami zabezpečiť, aby sa výsledky ich výskumu šírili a využívali, napr. oznámené, prevedené do iných výskumných prostredí alebo, ak je to vhodné, obchodované. Od hlavných výskumných pracovníkov sa predovšetkým očakáva, že budú mať vedúcu úlohu pri zabezpečovaní toho, aby výskum bol plodný a aby sa výsledky buď komerčne využívali alebo sprístupnili verejnosti (alebo obom) vždy, keď príležitosť vznikne.

Zapojenie verejnosti

Výskumní pracovníci by mali zabezpečiť, aby ich výskumné činnosti boli všeobecne známe spoločnosti takým spôsobom, aby ich mohli pochopiť nešpecialisti, čím by sa zlepšilo pochopenie vedy zo strany verejnosti. Priama spolupráca s verejnosťou pomôže výskumným pracovníkom lepšie pochopiť verejný záujem o priority v oblasti vedy a techniky a tiež obavy verejnosti.

Vzťah s nadriadenými

Výskumní pracovníci vo svojej fáze výcviku by mali vytvoriť štruktúrovaný a pravidelný vzťah so svojimi nadriadenými a zástupcami fakulty / rezortu, aby mohli plne využiť ich vzťah s nimi. Zahŕňa to vedenie záznamov o všetkých pracovných postupoch a výsledkoch výskumu, získanie spätnej väzby prostredníctvom správ a seminárov, uplatňovanie takej spätnej väzby a práca v súlade s dohodnutými harmonogrammi, míľnikmi, výstupmi a / alebo výsledkami výskumu.

Dohľad a riadiace povinnosti

Vedúci výskumní pracovníci by mali venovať osobitnú pozornosť svojej viacstrannej úlohe supervízorov, mentorov, kariérových poradcov, vedúcich pracovníkov, koordinátorov projektov, manažérov alebo vedeckých komunikátorov. Tieto úlohy by mali vykonávať podľa najvyšších odborných štandardov. Pokiaľ ide o ich úlohu supervízorov alebo mentorov výskumných pracovníkov, vedúci výskumní pracovníci by mali vybudovať konštruktívny a pozitívny vzťah s výskumníkmi v počiatočnom štádiu s cieľom vytvoriť podmienky pre efektívny prenos vedomostí a pre ďalší úspešný rozvoj výskumných pracovníkov, kariéry.

Pokračujúci profesionálny rozvoj

Výskumníci vo všetkých štádiách kariéry by sa mali snažiť neustále zlepšovať prostredníctvom pravidelnej aktualizácie a rozširovania svojich zručností a kompetencií. To sa môže dosiahnuť rôznymi spôsobmi vrátane, ale nie výlučne, formálneho školenia, workshopov, konferencií a e-vzdelávania.

 

 

2. Pravidlá vzťahujúce sa na zamestnávateľov a investorov

Uznanie profesie

Všetci vedci zaoberajúci sa výskumnou kariérou by mali byť uznaní za profesionálov a malo by sa s nimi tak aj zaobchádzať. Malo by sa tak začať už hneď na začiatku ich kariéry, a to na úrovni postgraduálneho štúdia, a mali by zahŕňať všetky úrovne bez ohľadu na ich klasifikáciu na národnej úrovni (napr. Zamestnanec, postgraduálny študent, doktorand, postdoktorand, štátni zamestnanci).

Výskumné prostredie

Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by mali zabezpečiť, aby sa vytvorilo stimulujúce prostredie výskumu alebo odbornej prípravy v oblasti výskumu, ktoré ponúka vhodné vybavenie, zariadenia a príležitosti vrátane spolupráce na diaľku prostredníctvom výskumných sietí a že vnútroštátne alebo odvetvové nariadenia týkajúce sa zdravia a bezpečnosti vo výskume sú dodržané. Investori by mali zabezpečiť poskytnutie primeraných zdrojov na podporu dohodnutého pracovného programu.

Pracovné podmienky

Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby pracovné podmienky pre výskumných pracovníkov vrátane výskumných pracovníkov so zdravotným postihnutím v prípade potreby poskytli pružnosť považovanú za nevyhnutnú pre úspešné výsledky výskumu v súlade s existujúcimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a s vnútroštátnymi alebo odvetvovými dohodami o kolektívnom vyjednávaní. Mali by sa zameriavať na poskytovanie pracovných podmienok, ktoré umožnia ženám i mužom výskumných pracovníkov spojiť rodinu a prácu, deti a kariéru. Osobitná pozornosť by sa mala venovať okrem iného pružnej pracovnej dobe, práci na čiastočný úväzok, pracovnej dobe a pracovnému voľnu, ako aj potrebným finančným a administratívnym ustanoveniam upravujúcim takéto dojednania.

Stabilita a trvalosť zamestnania

Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby výkon výskumných pracovníkov nebol narušený nestabilitou pracovných zmlúv, a preto by sa mali čo najviac zaviazať k zlepšeniu stability podmienok zamestnávania výskumných pracovníkov, a tým uplatňovať a dodržiavať zásady a podmienky ustanovené v smernici EÚ o práci na dobu určitú.

Financovanie a platy

Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by mali zabezpečiť, aby výskumní pracovníci využívali spravodlivé a atraktívne podmienky financovania a / alebo platy s primeranými a spravodlivými ustanoveniami o sociálnom zabezpečení (vrátane nemocenských a rodičovských dávok, dôchodkových práv a dávok v nezamestnanosti) v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi as vnútroštátne alebo odvetvové dohody o kolektívnom vyjednávaní. Musí to zahŕňať výskumných pracovníkov vo všetkých fázach kariéry, vrátane výskumných pracovníkov na začiatku štádia, zodpovedajúcich ich právnemu postaveniu, výkonnosti a úrovni kvalifikácie a / alebo zodpovednosti.
Rodová rovnosť
Zamestnávatelia a / alebo financujúce subjekty by sa mali zamerať na reprezentatívnu rodovú rovnováhu na všetkých úrovniach zamestnancov, a to aj na úrovni dohľadu a manažmentu. To by sa malo dosiahnuť na základe politiky rovnosti príležitostí pri nábore a následných kariérnych stupňoch bez toho, aby mali prednosť pred kvalitatívnymi a kompetentnými kritériami. Na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania by výberové a hodnotiace výbory mali mať primeranú rodovú rovnováhu.

Rozvoj kariéry

Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by mali v rámci svojho riadenia ľudských zdrojov vypracovať osobitnú stratégiu kariérneho rastu pre výskumných pracovníkov vo všetkých fázach svojej kariéry bez ohľadu na ich zmluvnú situáciu vrátane výskumných pracovníkov na dobu určitú. Mala by zahŕňať aj dostupnosť mentorov, ktorí sa podieľajú na poskytovaní podpory a usmernení pre osobný a profesionálny rozvoj výskumných pracovníkov, čím ich motivujú a prispievajú k znižovaniu akejkoľvek bezpečnosti v ich profesionálnej budúcnosti. Všetci vedci by mali byť oboznámení s týmito ustanoveniami a opatreniami.

Hodnota mobility

Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov musia uznať hodnotu geografickej, medzisektorovej, interdisciplinárnej a transdisciplinárnej a virtuálnej mobility, ako aj mobilitu medzi verejným a súkromným sektorom ako dôležitý prostriedok na posilnenie vedeckých poznatkov a profesionálneho rozvoja v ktoromkoľvek štádiu výskumu kariéry. Preto by mali tieto možnosti stavať do špecifickej stratégie kariérneho rastu a plne oceňovať a uznávať akékoľvek skúsenosti s mobilitou v rámci svojho systému kariérneho postupu / hodnotenia. To tiež vyžaduje, aby sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zaviedli potrebné administratívne nástroje, ktoré umožnia prenosnosť grantov aj ustanovení o sociálnom zabezpečení.

Prístup k odbornému vzdelávaniu a neustálemu rozvoju

Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by mali zabezpečiť, aby všetci výskumní pracovníci v ktorejkoľvek fáze svojej kariéry, bez ohľadu na ich zmluvnú situáciu, dostali príležitosť na profesionálny rozvoj a zlepšenie ich zamestnateľnosti prostredníctvom prístupu k opatreniam na ďalší rozvoj zručností a kompetencií. Takéto opatrenia by sa mali pravidelne hodnotiť z hľadiska ich dostupnosti, využitia a účinnosti pri zlepšovaní kompetencií, zručností a zamestnateľnosti.

Prístup ku kariérovému poradenstvu

Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by mali zabezpečiť, aby sa kariérové poradenstvo a pomoc pri umiestňovaní pracovných miest buď v príslušných inštitúciách, alebo prostredníctvom spolupráce s inými štruktúrami ponúkali výskumníkom vo všetkých fázach ich kariéry bez ohľadu na ich zmluvnú situáciu.
Práva duševného vlastníctva
Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby výskumníci vo všetkých štádiách kariéry využívali výhody ich výsledkov výskumu a vývoja (ak nejaké) prostredníctvom právnej ochrany a najmä prostredníctvom vhodnej ochrany práv duševného vlastníctva vrátane autorských práv. Politiky a postupy by mali špecifikovať, aké práva patria výskumným pracovníom a / alebo prípadne ich zamestnávateľom alebo iným stranám, vrátane externých obchodných alebo priemyselných organizácií, ako to prípadne vyplýva zo špecifických dohôd o spolupráci alebo iných typov dohôd.

Spoluautorstvo

Spoluautorstvo by mali inštitúcie hodnotiť pozitívne pri hodnotení zamestnancov ako dôkaz konštruktívneho prístupu k vykonávaniu výskumu. Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by preto mali vypracovať stratégie, postupy a procesy, ktoré poskytnú výskumným pracovníkom vrátane výskumníkov na začiatku ich výskumnej kariéry potrebné rámcové podmienky, aby mohli využívať právo byť uznaní a vymenovaní a / alebo citovaní v kontextu ich skutočných príspevkov ako spoluautorov dokumentov, patentov atď., alebo publikovať svoje vlastné výsledky výskumu nezávisle od svojich nadriadených.
Dozor
Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by mali zabezpečiť, aby osoba bola jasne identifikovaná, na koho sa výskumní pracovníci v ranom štádiu môžu odvolávať na plnenie svojich pracovných povinností, a mali by o tom informovať výskumných pracovníkov. Takéto opatrenia by mali zabezpečiť, že navrhované orgány dohľadu sú dostatočne odborne zdatné v oblasti dohľadu nad výskumom, majú čas, vedomosti, skúsenosti, odborné znalosti a odhodlanie poskytnúť výskumnému stážistovi primeranú podporu a zabezpečiť potrebné postupy pokroku a preskúmania, ako aj potrebné mechanizmy spätnej väzby.
Výučba
Výučba je základným prostriedkom na štruktúrovanie a disemináciu, a preto by sa mala považovať za hodnotnú voľbu v rámci kariérneho postupu výskumných pracovníkov. Povinnosti v oblasti výučby by však nemali byť neprimerané a nemali by zabraňovať výskumným pracovníkom, najmä na začiatku ich kariéry, pri vykonávaní svojich výskumných činností. Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby boli výučbové povinnosti primerane odmeňované a zohľadňované v hodnotení / hodnotiacich systémov a že čas venovaný staršími zamestnancami školeniu začínajúcich výskumných pracovníkov by sa mal počítať ako súčasť ich učiteľského záväzku. Vzdelávacie a koučingové činnosti by mali byť súčasťou odborného vzdelávania výskumných pracovníkov.

Systémy ocenienia / hodnotenia

Zamestnávatelia a / alebo poskytovatelia finančných prostriedkov by mali zaviesť pre všetkých výskumníkov, vrátane vysokoškolských výskumných pracovníkov, systémy hodnotenia / hodnotenia na pravidelné a transparentné hodnotenie ich odbornej výkonnosti nezávislým (a v prípade vedúcich výskumných pracovníkov, prednostne medzinárodný) výbor. Takéto postupy ocenenia a hodnotenia by mali náležite zohľadňovať celkovú výskumnú kreativitu a výsledky výskumu, napr. publikácií, patentov, riadenia výskumu, výučby / prednášok, dohľadu, mentoringu, národnej alebo medzinárodnej spolupráce, administratívnych povinností, činností zameraných na informovanie verejnosti a mobility a mali by sa brať do úvahy v súvislosti s kariérnym postupom.

Sťažnosti / odvolania

Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie výskumných pracovníkov by mali v súlade s vnútroštátnymi predpismi a nariadeniami zaviesť vhodné postupy, pravdepodobne vo forme nestrannej (ombudsmanovej) osoby, ktorá by riešila sťažnosti / odvolania výskumných pracovníkov vrátane tých, ktoré sa týkajú konfliktov medzi školiteľmi a výskumníkmi v rannom štádiu. Takéto postupy by mali poskytovať všetkým výskumným pracovníkom dôvernú a neformálnu pomoc pri riešení konfliktov, sporov a sťažností súvisiacich s prácou s cieľom podporiť čestné a spravodlivé zaobchádzanie v rámci inštitúcie a zlepšiť celkovú kvalitu pracovného prostredia.

Účasť v rozhodovacích orgánoch

Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by ju mali považovať za úplne legitímnu a naozaj žiaducu, aby boli výskumní pracovníci zastúpení v príslušných informačných, konzultačných a rozhodovacích orgánoch inštitúcií, pre ktoré pracujú, aby chránili a podporovali ich individuálne a kolektívne záujmy ako profesionáli a aktívne prispievali k fungovaniu inštitúcie.

Nábor pracovníkov

Zamestnávatelia a / alebo financujúce organizácie by mali zabezpečiť, aby boli jasne špecifikované vstupné a prijímacie štandardy pre výskumných pracovníkov, najmä na začiatku ich kariéry, a aby takisto uľahčili prístup znevýhodneným skupinám alebo výskumným pracovníkom, ktorí sa vrátili do výskumnej kariéry vrátane učiteľov akejkoľvek úrovni) vrátiť sa k výskumnej kariére. Zamestnávatelia a / alebo financovatelia výskumných pracovníkov by mali pri vymenúvaní alebo prijímaní výskumných pracovníkov dodržiavať zásady stanovené v Kódexe správania pre nábor výskumných pracovníkov.

 1. Commission Recommendation of 11 March 2005 on the European Charter for Researchers and Code of Conduct for the Recruitment of Researchers.  
 2. EURAXESS SLOVENSKO - Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - 11/2017
 3. Entry, stay and employment of foreigners in Slovakia - guide to administrative duties - 09/2018
 4. „Rakúska národná stratégia mobility a internacionalizácie vysokých škôl (HMIS) 2020 -2030“ - Nationale Hochschulmobilitäts- und Internationalisierungsstrategie 2020–2030, National Mobility and Internationalisation Strategy for Higher Education 2020–2030 - 13/4/2021

   

Aktivity slovenskej siete EURAXESS sú financované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z rámcových programov na podporu výskumu a inovácií Európskej únie.

 

Centrum EURAXESS Bratislava

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

tel.: +421 2 5930 4700 - ústredňa
       +421 2 5930 4711 - ústredňa
fax: +421 2 5930 4701
e-mail: euraxess@saia.sk

Mgr. Silvia Kotuličová
 silvia.kotulicova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4732

Mgr. Janka Kottulová, PhD.
 janka.kottulova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4758

Mgr. Lukáš Marcin
 lukas.marcin@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4733

PaedDr. Karla Zimanová, PhD.
 
karla.zimanova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4757

Katarína Košťálová
katarina.kostalova@saia.sk
 tel. +421 2 5930 4711

 

Centrum EURAXESS Banská Bystrica

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Banská Bystrica
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Mgr. Antónia Jurečková, PhD.
tel.: +421 48 4137 810
e-mail: antonia.jureckova@saia.sk, saia.bbystrica@saia.sk

 

Centrum EURAXESS Košice

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Košice
Boženy Němcovej 32
040 01 Košice

Ing. Zuzana Kalináčová
tel.: +421 55 6325 418
e-mail: zuzana.kalinacova@saia.sk, saia.kosice@saia.sk

 

Centrum EURAXESS Nitra

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda Andreja Hlinku 1
949 74 Nitra

Mgr. Beáta Košťálová
tel.: +421 37 6408 187
e-mail: beata.kostalova@saia.sk, saia.nitra@saia.sk

 

Centrum EURAXESS Žilina

SAIA, n. o., regionálne pracovisko Žilina
Ubytovacie zariadenie ŽU - Veľký Diel, budova DE (internát bloky E-F)
Vysokoškolákov 20
010 08 Žilina

Mgr. Simona Mahútová
tel.: +421 948 291 667
e-mail: simona.mahutova@saia.sksaia.zilina@saia.sk

 

Kontaktný formulár EURAXESS - European Commission

Slovenská republika dlhodobo zaostáva za ostatnými krajinami v zapájaní sa do aktivít európskeho výskumného priestoru (ERA), a to najmä do projektov rámcových programov EÚ. Nedostatočná medzinárodná spolupráca má negatívny vplyv na kvalitu národného výskumu. Za tento nelichotivý stav môže viacero faktorov. Medzi najhlavnejšie však patria výška výdajov na výskum a vývoj (porovnanie SR s členskými krajinami EÚ a v rámci OECD) a kvalita vzdelávacieho systému.

 

Centrum vedecko-technických informácií SR sa rozhodlo podporiť medzinárodnú spoluprácu okrem iného aj prostredníctvom vytvorenia siete slovenských výskumníkov pôsobiacich v zahraničí. V rámci projektu SK4ERA je pripravená séria nástrojov, ktoré by mali uľahčiť interakciu s prostredím vedy a inovácií na Slovensku. Využívanie týchto nástrojov zlepší spoluprácu medzi inštitúciami a výskumníkmi v zahraničí.

 

Pilotnou aktivitou je v tomto smere špecializovaná mentoringová schéma SK4ERA, ktorá má zvýšiť účasť Slovenska v rámcovom programe Horizont 2020/ Horizont Európa. Na ňu teraz nadväzujeme vytvorením registra vedcov pôsobiacich v zahraničí - Alumni, ktorý môže poslúžiť aj ako zdroj kontaktov pre honorovaný mentoring riešiteľov projektov. Zároveň sa tak vytvorí databáza potenciálnych rečníkov na podujatiach v Slovenskej republike a v zahraničí, z ktorého budú môcť čerpať ostatné verejné výskumné inštitúcie, univerzity i odborná verejnosť. Hlavným cieľom ALUMNI DATABÁZY, ktorá zoskupuje slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, je zvýšiť účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce.

 

Prihlásiť sa do databázy Alumni SK4ERA môžete vyplnením tohto formulára. 

 

Prihlásením do Alumni SK4ERA môžete získať následovné benefity:

 • možnosť poskytovať honorovaný mentoring pre žiadateľov o grant v programe Horizont 2020
 • pool rečníkov na podujatiach organizovaných na pôde CVTI SR alebo v styčnej kancelárii SLORD v Bruseli
 • sprostredkovanie matchmakingu s relevantnými domácimi aktérmi
 • poskytnutie zázemia a priestorov CVTI SR za účelom zorganizovania matchmakingu, alebo iného podujatia

 

A čo si o tejto iniciatíve myslia tí, ktorých sa to týka, teda samotní vedci? Odpovedali nám Viera Kováčová, bio informatička pôsobiaca na Univerzite v Kolíne nad Rýnom, Lucia Bialešová, ktorá pôsobí ako Research Scientist v ATXA Therapeutics Limited a Jana Laláková, In situ seq facility manager v CARTANA. Všetky 3 vedkyne sú súčasne ambasádorkami iniciatívy Žijem vedu.

 

Prečo si myslíte, že Alumni databáza je dôležitá?

 

V.K.: Som bioinformatička, na Slovensku som nikdy neštudovala ani nepracovala. Bioinformatika je bežne vyučovaná na univerzitách v USA od 90. rokov, u nás je ešte stále v plienkach a nie je možné v nej obdržať Mgr., ani PhD, titul. Tzv. big data nám umožňujú učiť sa z minulosti a predikovať budúcnosť, vyriešiť podstatu mnohých ochorení a vystavať podklady pre wet-lab biológov na riešenie hlavných otázok mnohých projektov. Prostredníctvom databázy Alumni som ochotná zdieľať svoje vedomosti a nadväzovať nové profesijné známosti, ako i uvažovať nad spoločným projektom.

L.B.: Databáza Alumni je výborný nápad ako rozšíriť povedomie o vedkyniach a vedcoch pôsobiacich mimo SR a ako zvýšiť ich spoluprácu s domácimi kolegami. Na viacerých univerzitách v zahraničí podobný nástroj bežne funguje. Kontakty z databázy sú využívané na mentoring, couching a na získavanie informácii o akademických podmienkach v prípade záujmu práce/ štúdia na danej univerzite. Osobne si myslím, že je žiadúce a ukáže sa byť prospešné, vytvoriť jednu spoločnú sieť kontaktov aj na Slovenku.

J.L.: V zahraničí žije podľa oficiálnych údajov 300000 Slovákov. Nemáme vôbec predstavu, akú časť predstavujú slovenskí vedci, ktorí vycestovali zo Slovenska za účelom získavania skúsenosti v medzinárodných tímoch. Alumni databáza môže výrazne pomôcť pri získavaní týchto informácii. My vedci často chodíme na konferencie, workshopy a stáže do miest, kde sme nikdy predtým neboli a nikoho tam nepoznáme. Je preto vždy prijemné zistiť, že tam budú aj iní Slováci a len tak sa nezáväzne stretnúť a porozprávať.

 

Je podľa vás mentoring užitočný?

 

L.B.:  Aktívna účasť na mentoringu by mala byť v dnešnej dobe bežnou praxou pre vedcov aj študentov. Ja osobne som ako študentka veľakrát tápala v tom, na koho sa môžem obrátiť a požiadať o pomoc alebo nejakú radu. Počas môjho pôsobenia v Štokholme a neskôr aj v Dubline som sa zúčastnila niekoľkých kariérne zameraných workshopov a vždy som sa stretla s ľuďmi ochotnými so mnou otvorene diskutovať, čo mi pomohlo v mojich ďalších rozhodnutiach.

V.K.: Mentoring som absolvovala v Nemecku v roku 2017. Moja mentorka bola prof. Jane Parker z Inštitútu Maxa Plancka pre výskum šľachtenia rastlín v Kolíne nad Rýnom. Bolo to skvelé. Načerpala som množstvo inšpirácie, prenieslo sa na mňa kvantum entuziazmu od špičkovej vedkyne a dostala som množstvo rád. V rámci všeobecnej časti som sa dozvedela o kultúrnych a povahových rozdieloch rozmanitého spektra spolupracovníkov, príznakoch depresie a clivosti po domove, kariérnych možnostiach a ako balansovať pracovný a osobný život. Veľmi užitočný bol aj „couching“ od lektoriek špecializujúcich sa na body-language, prácu s hlasom, ako prednášať na medzinárodných konferenciách, ako písať granty, ako povedať NIE a ako vyjednávať počas rokovaní o pracovnej zmluve.

J.L.: Mentoring je podľa mňa v dnešnej dobe dôležitý v každej profesii, ale pre vedcov je to nevyhnutnosť. Ja som sa osobne zúčastnila na niekoľkých kurzoch ohľadne písania grantových žiadostí, prezentácie vedeckých výsledkov, vystupovania a komunikácie. Naučila som sa, že nielen obsah, ale aj forma musia byt na top úrovni. Ak sa podobne podujatia začnú vo veľkom organizovať aj na Slovensku, budú mat šancu sa posunúť ďalej nielen jednotlivci, ale cela slovenská veda.

Prihlásiť sa do databázy Alumni SK4ERA môžete vyplnením tohto formulára.

 

Alumni databáza SK4ERA

 

Veríme, že zozbieraním a systematizovaním kontaktov na krajanov v zahraničí prehĺbime cezhraničnú spoluprácu, podporíme intelektuálnu výmenu a prispejeme k odstraňovaniu bariér ich prípadnému návratu.

Na prehliadanie databázy je nutná registrácia na následujúcom linku:

http://eraportal.sk/alumni

Nemecko

 

Max Planck Institute for Biology of Ageing

Postdoctoral Research Fellow (m/f/d)

 

ORGANISATION/COMPANY: Max Planck Institute for Biology of Ageing

RESEARCH FIELD: Biological sciences › Biology

RESEARCHER PROFILE: Established Researcher (R3); Recognised Researcher (R2)

APPLICATION DEADLINE: 31/05/2022 23:00 - Europe/Brussels

LOCATION: Germany › Cologne

TYPE OF CONTRACT: Temporary

JOB STATUS: Full-time

HOURS PER WEEK: 39

REFERENCE NUMBER: 01-2021

 

OFFER DESCRIPTION

The Proteomics and ADP-ribosylation signaling Research Group
headed by Ivan Matic at the Max Planck Institute for Biology of Ageing
is looking for a full time

Postdoctoral Research Fellow (m/f/d) (job code 01-2021)

 

We are interested in revealing the molecular secrets of ADP-ribosylation (ADPr), a challenging PTM that plays key roles in health and disease. Using advanced proteomics, we uncovered Serine ADPr as a new type of histone mark (Nature Chemical Biology 2016) and described the underlying molecular mechanisms by identifying HPF1/PAPR1 as its reader complex (Mol Cell 2017) and ARH3 as its eraser (eLife 2017). Crucially, we and others have shown that Ser-ADPr is the primary form of ADPr in the DNA damage response (eLife 2018). These insights are stimulating studies of how Ser-ADPr regulates the DNA damage response and chromatin dynamics, as exemplified by our recent report on the interplay between Ser-ADPr and canonical histone marks (Cell Reports 2018). Recently we established a chemical biology strategy that is based on the Ser-ADPr writer complex and allows the generation of a range of essential tools for ADPr. This novel technology has broad potential to illuminate ADPr signalling pathways in essential biological processes and has allowed us to elucidate the prevalence of mono-ADPr upon DNA damage (Cell 2020).

Currently with the support of an ERC consolidator grant we are capitalizing on our lead and combining our newly established chemical biology-based technology with state-of-the-art proteomics, biochemistry, molecular biology and microscopy techniques to study elusive, but biologically and clinically important forms of ADPr in the DNA damage response, chromatin dynamics and ageing.

We seek an ambitious and talented scientist to join an enthusiastic, fast-paced and collaborative team in an outstanding scientific environment.

Qualifications

The applicant is required to hold a Ph.D. in biology, molecular biology, biochemistry or a related field, and have a strong track record of accomplishments and relevant experience demonstrated by first author publication(s) in high-profile journals. Candidates with a strong interest in PTMs and signaling and with a high level of competence in cell biology and/or biochemistry are encouraged to apply for this position. The working language is English; knowledge of the German language is not required.

Research environment

The Max Planck Institute for Biology of Ageing (MPI-AGE) was founded in 2008 with the aim to understand fundamental mechanisms of healthy ageing. It is part of a broad network of research institutions in the Cologne-Bonn area dedicated to research on ageing, metabolism, and age-related disease, including the CECAD Cluster of Excellent in the University of Cologne and the Max Planck Institute for Metabolism Research, constituting a vibrant and collaborative environment for research. Equipped with state-of-the-art technology and excellent core facilities, to which the successful candidate will have access, the institute provides outstanding research opportunities for its scientists. At the moment, we host employees from more than 30 different nations.

Are you interested?

Then please upload your complete application documents, containing a one-page letter with a personal statement describing your scientific accomplishments and your interests in our laboratory, your CV including a list of publications, contact information for 3 references, in electronic form as one single pdf-file via our online application platform: https://www.age.mpg.de/career-education/open-positions/

The job post will be published until a candidate will be found.

Informal inquiries (but not applications) are welcome and should be sent to Dr. Ivan Matic imatic@age.mpg.de. For further information about the Matic group see https://www.age.mpg.de/science/research-laboratories/matic

The employment contract is based on contracts for the civil service (TVöD-Bund, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) and will be time limited. The Max Planck Society is committed to increasing the number of individuals with disabilities in its workforce and therefore encourages applications from such qualified individuals. Furthermore, the Max Planck Society seeks to increase the number of women in those areas where they are underrepresented and therefore explicitly encourages women to apply.

Pease consult recent publications from Matic laboratory for more information on our research programme:

An HPF1/PARP1-Based Chemical Biology Strategy for Exploring ADP-Ribosylation. Bonfiglio, J. J.Leidecker, O.Dauben, H.Longarini, E. J.Colby, T.San Segundo-Acosta, P.Perez, K. A.Matic, I. (2020) Cell, 183, 4, 1086-1102 e23

Interplay of Histone Marks with Serine ADP-Ribosylation. Bartlett, E.Bonfiglio, J. J.Prokhorova, E.Colby, T.Zobel, F.Ahel, I.Matic, I. (2018) Cell Reports, 24, 13, 3488-3502 e5

Serine is the major residue for ADP-ribosylation upon DNA damage. Palazzo, L.*Leidecker, O.*Prokhorova, E.*Dauben, H.Matic, I.**Ahel, I.** (2018) Elife, 7

Serine ADP-ribosylation reversal by the hydrolase ARH3. Fontana, P.*Bonfiglio, J. J.*Palazzo, L.*Bartlett, E.Matic, I.**Ahel, I.** (2017) Elife, 6

Serine ADP-Ribosylation Depends on HPF1. Bonfiglio, J. J.Fontana, P.Zhang, Q.Colby, T.Gibbs-Seymour, I.Atanassov, I.Bartlett, E.Zaja, R.Ahel, I.**Matic, I.** (2017) Molecular Cell, 65, 5, 932-940 e6

Serine is a new target residue for endogenous ADP-ribosylation on histones. Leidecker, O.*Bonfiglio, J. J.*Colby, T.Zhang, Q.Atanassov, I.Zaja, R.Palazzo, L.Stockum, A.Ahel, I.Matic, I. (2016) Nature Chemical Biology, 12, 12, 998-1000


 

IU International University of Applied Sciences

Freelance Author (m/f/d) - Data Query Languages

Since its founding in 1998, the IU International University of Applied Sciences has developed into the largest private university for online and dual study programs in Europe. We offer more than 80 career-oriented bachelor and master programs in various disciplines. These English and German language programs are all accredited and state-recognized. As a pioneer in digital education, we continuously improve the learning experience of our students with the help of innovative technologies and consistently focus on their satisfaction. Through our employees’ entrepreneurial mindset we continue to achieve our ambitious goals and high growth rate of more than 50 percent. 

For our distance learning program "Data Management" (Master-level course) we are looking for a Freelance Author (m/f/d) now for the following course:  

       Data Query Languages

Course Content  

 • Introduction to Data Query Languages

 • Data Management

 • Fundamentals of SQL

 • Advanced SQL

 • Data Query Languages for NoSQL Database and Other Purposes

 • Using Data Query Languages within Application Programming

 • NoSQL Concepts

 • Key-Value-oriented Databases

 • Document-oriented Databases

 • Column-oriented Databases

 • Graph-oriented Databases

Your tasks include:  

 • The creation of a course book based on an existing module description 

 • The creation of related online and exam questions  

 • The selection of related readings  

Your profile:  

 • An academic degree (Master or PhD), corresponding appropriately to the level of the study program  

 • An academic profile relevant to the field  

 • Industrial experience in the field is of advantage  

 • Previous experience creating study materials is of advantage  

All content will be written in English. A course book contains about 30,000 to 50,000 words (130–180 pages). You will receive detailed guidelines regarding the content, format, and the specific elements of the course book to be delivered. The work will be completed exclusively offsite (i.e. from your home office).  

If you match this profile and are searching for a new challenge as a freelancer, we look forward to receiving your application with the following documents (in English and in a single .pdf file)

 • Tailored CV and cover letter 

 • An independent writing sample related to one of the listed topics (3-5 pages)

 • Your earliest start date 

 • Contact details of references  

We look forward to receiving your application.  

For questions please contact Ms Hayre (recruiting-medienproduktion-fernstudium@iu.org).  
 
For further information please visit our career page or www.iu.de/en/  


 

IU International University of Applied Sciences

Freelance Author (m/f/d) - Introduction to the Internet of Things

Since its founding in 1998, the International University of Applied Sciences has developed into the largest private university for online and dual study programs in Europe. We offer more than 80 career-oriented bachelor and master programs in various disciplines. These English and German language programs are all accredited and state-recognized. As a pioneer in digital education, we continuously improve the learning experience of our students with the help of innovative technologies and consistently focus on their satisfaction. Through our employees’ entrepreneurial mindset we continue to achieve our ambitious goals and high growth rate of more than 50 percent.

For our distance learning program "Bachelor Robotics" (Bachelor-level course) we are looking for a Freelance Author (m/f/d) now for the following course

        Introduction to the Internet of Things

Course Content

 • Internet of Things Fundamentals
 • Social and Economic Significance
 • Communication Standards and Technologies
 • Data Storage and Processing
 • Design and Development
 • Applicability

Your tasks include: 

 • The creation of a course book based on an existing module description
 • The creation of related online and exam questions 
 • The selection of related readings 

Your profile: 

 • An academic degree (Master or PhD), corresponding appropriately to the level of the study program 
 • An academic profile relevant to the field 
 • Industrial experience in the field is of advantage 
 • Previous experience creating study materials is of advantage 

All content will be written in English. A course book contains about 30,000 to 50,000 words (130–180 pages). You will receive detailed guidelines regarding the content, format, and the specific elements of the course book to be delivered. The work will be completed exclusively offsite (i.e. from your home office). 

If you match this profile and are searching for a new challenge as a freelancer, we look forward to receiving your application with the following documents (in English and in a single .pdf file):

 • Tailored CV and cover letter
 • A relevant writing sample (3-5 pages)
 • Your earliest start date
 • Contact details of references

We look forward to receiving your application. 

For questions please contact Mr. Reschberger (+49 8651 90234 313).

For further information please visit our career page or https://www.iubh-international.com/. 

 


Holandsko

 

Utrecht University

Academic grant writer for cancer research

 

OFFER DESCRIPTION

In this position as Grant Writer you will work in the Department of Biomolecular Health Sciences at the Faculty of Veterinary Medicine. As a grant writer, you are involved in all stages of grant writing, including idea formation, match-to-call checks identifying collaboration partners, writing & editing, and post-award project management. The grant proposals will include personal fellowships, project grants, and consortium grants.
In addition, you will work together with our research support office to identify relevant research funding opportunities and you are actively engaged in expanding and maintaining the group’s professional network. These research projects are aimed at understanding tumor cell biology, energy metabolism, DNA repair mechanisms, and drug resistance in human and veterinary cancers.
You will work in a multi-disciplinary, inspiring and professional environment with plenty of room for initiative and entrepreneurship. This position offers many opportunities to further develop your talents, which will benefit your career. You will receive coaching and feedback from your colleagues on a regular basis, and there are multiple opportunities to follow specific courses and training programs within the Utrecht University Development Program.

 

 • RESEARCH FIELD

         Medical sciences

 • RESEARCHER PROFILE

        Recognised Researcher (R2)

 • APPLICATION DEADLINE

        01/05/2022 00:00 - Europe/Brussels

 • LOCATION

        Netherlands › Utrecht

 • TYPE OF CONTRACT

        Temporary

 • HOURS PER WEEK

        32.0

 

Specific Requirements

We are looking for an enthusiastic and creative team player who knows what it takes to do excellent research and who enjoys
facilitating this. Therefore you:

 • hold a PhD degree in Biomedical Sciences, Biology, or related field;
 • have proven experience with grant writing, preferably work experience as writer/grant developer/consultant/research
  support office;
 • preferably have affinity with cancer research;
 • have excellent English presenting and writing skills;
 • are familiar with European research funding systems and programs (e.g. Horizon Europe; NWO);
 • are a team player who is enthusiastic to support other researchers;
 • are a great networker.

 

Benefits

We offer a temporary position (0.5 - 0.8 FTE) for one year. The gross salary - depending on previous qualifications and experience - ranges between €3,821 and €5,230 (scale 11 according to the Collective Labour Agreement Dutch Universities) per month for a full-time employment. Salaries are supplemented with a holiday bonus of 8% and a year-end bonus of 8.3% per year. In addition, Utrecht University offers excellent secondary conditions, including an attractive retirement scheme, (partly paid) parental leave and flexible employment conditions (multiple choice model). More information about working at Utrecht University can be found here.

 

Selection process

Everyone deserves to feel at home at our university. We welcome employees with a wide variety of backgrounds and perspectives. To apply, please send your curriculum vitae, including a letter of motivation via the button below.

Due to the coronavirus, interviews will be conducted by video calling.

For more information about this position, please contact Bart Westendorp (Assistant Professor), via b.westendorp@uu.nl or 030 253 52 52.

Web site for additional job details: https://www.academictransfer.com/310561/

 


Slovensko

 

Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences

PhD Position in Organic Chemistry and Technology of Polymeric Materials

 

OFFER DESCRIPTION

The Ph.D. topic deals with the in-situ preparation of hydrogels based on polysaccharides stabilized by both transient non-covalent and covalent cross-links within its network structure. Resulting hydrogels as implantable polymeric devices should be suitable predominantly for the long-term immunoprotection of transplanted cells. This dual cross-linking strategy will be established to overcome the low mechanical and chemical stability of ionically cross-linked cell-laden hydrogels upon exposure to the in vivo environment. In this Ph.D. thesis, a clickable polysaccharide, having enough polyelectrolyte-binding sites and biocompatible moieties, will be synthesized by introducing the ionic-binding and click-reacting functional groups on the backbone of modified polysaccharides. The obtained polymers will lead to the formation of hydrogels via combining the bioorthogonal click-non-covalent and click-covalent crosslinks. The host-guest complexation will be selected as a click-non-covalent bond. The click-covalent bond will include “copper- and light-free” reactions such as thiol/aza-Michael addition and Diels-Alder cycloaddition. Finally, the physicochemical properties of the achieved hydrogels and their cytocompatibility behavior will be studied by encapsulation of various cell types (e.g. insulin-producing β-cell, native islets) with the potential for in vivo testing.

 

The successful candidate will carry out experimental research on "Self-healing implantable polymeric devices crosslinked via bioorthogonal click chemistry for cell encapsulation" including synthesis of the precursor, fabrication of hydrogels, functionalization, characterization, biological and optical properties, cell encapsulation applications, in an interdisciplinary research team at the Polymer Institute SAS within the doctoral study programs at:

 

1) The Comenius University in Bratislava

2) The Slovak University of Technology in Bratislava (STU)

 

 • RESEARCH FIELD

         Chemistry › Other

 • RESEARCHER PROFILE

         First Stage Researcher (R1)

 • APPLICATION DEADLINE

         31/05/2022 14:00 - Europe/Brussels

 • LOCATION

         Slovakia › Bratislava

 • TYPE OF CONTRACT

         Temporary

 • JOB STATUS

         Full-time

 • HOURS PER WEEK

         39.5

 • OFFER STARTING DATE

         01/09/2022

 

Benefits

 • Working in an international, creative, and highly motivated environment
 • Working in a multidisciplinary research team
 • Stimulating friendly supervising and mentoring environment
 • Training and development possibilities (seminars, workshops, conferences)
 • A competitive salary
 • Flexible working hours
 • more benefits as accommodation on campus and ticket meals

 

Selection process

Please send application documents (motivation letter, curriculum vitae, copies of bachelor or master thesis, copies of completed education, grades and other certificates, and names and contact information of two references) to Abolfazl Heydari (abolfazl.heydari@savba.sk). In the subject line of your email, please state that you apply for the Ph.D. Position.

 

Terms of employment:

The period of employment is 4 years (with the possibility of an extension), starting from September 01, 2022 or as otherwise agreed.

 

For detailed information, please write an email to abolfazl.heydari@savba.sk.


 

Institute of Inorganic Chemistry, SAS

PhD. position - Study of properties of advanced inorganic materials by modelling approach

 

OFFER DESCRIPTION

 

Study of properties of advanced inorganic materials by modelling approach

Using theoretical computational methods (e.g., DFT) and periodic modelling approach, the advanced materials based on the layered inorganic structures (clays, graphene, hybrid materials, etc.) will be characterized, and their physicochemical and other properties will be studied. New information on their stability and possibilities of the use in the preparation of sophisticated materials with predicted technological properties, e.g., in the form of nanocomposites, drugs carriers or other functionalized materials, will be obtained.

 

 • RESEARCH FIELD

         Chemistry › Computational chemistry

         Chemistry › Inorganic chemistry

         Physics › Computational physics

 • RESEARCHER PROFILE

         First Stage Researcher (R1)

 • APPLICATION DEADLINE

         22/05/2022 12:00 - Europe/Brussels

 • LOCATION

         Slovakia › Bratislava

 • TYPE OF CONTRACT

         Temporary

 • JOB STATUS

         Full-time

 • HOURS PER WEEK

        38.5

 • OFFER STARTING DATE

        01/09/2022

 

Offer Requirements

 

 • REQUIRED EDUCATION LEVEL

       Chemistry: Master Degree or equivalent

       Physics: Master Degree or equivalent

 

 • REQUIRED LANGUAGES

       ENGLISH: Good

 

 • Specific Requirements

       Obtained master’s degree or equivalent at the time of entrance examination.

 

Benefits

Young colleagues, pleasant atmosphere, international cooperation, ...

 

Eligibility criteria

Complete submission of an electronic registration form for doctoral studies via the academic information system of the corresponding university.

 

Selection process

Entrance examination (personal or online interview) in June 2022.

 

Additional comments

Send a CV (Europass template) and short motivation for offered PhD position to contact person (eva.scholtzova@savba.sk).

 

Web site for additional job details: http://www.uach.sav.sk/education/phd-study/basic-informations/

 


Spojené Kráľovstvo

 

University of East Anglia

Biochemical pathology of diabetes: Mechanisms of cysteine depletion during hyperglycaemia (HAMILTONC_U22SF)

 

ORGANISATION/COMPANY: University of East Anglia

RESEARCH FIELD: Pharmacological sciences

RESEARCHER PROFILE: First Stage Researcher (R1)

APPLICATION DEADLINE: 30/04/2022 23:00 - Europe/London

LOCATION: United Kingdom › Norwich

TYPE OF CONTRACT: Other

JOB STATUS: Other

OFFER STARTING DATE: 03/10/2022

OFFER REQUIREMENTS: Acceptable first degree: Minimum 2:1 in Chemistry, Pharmacy, Biological Sciences

OFFER DESCRIPTION

In humans, the cysteine-containing tripeptide glutathione (GSH) is an essential thiol cofactor that maintains an intracellular reducing environment to protect against oxidative stress, which causes lipid, protein & DNA damage.

Glutathione biosynthesis is limited by the availability of cysteine. In diabetics, hyperglycaemia causes long-term health complications, because elevated levels of glycolytic intermediates (dihydroxyacetone phosphate (DHAP) and glyceraldehyde-3-phosphate (GAP)) causing oxidative stress, which depletes intracellular glutathione and cysteine. This reduces the rate of glutathione biosynthesis, which explains why the glutathione levels are lower. However, nobody has ever established how and why the cysteine 

levels are reduced. We have recently discovered that cysteine can be chemically trapped by reaction with DHAP and GAP to form thiohemiacetals.

This project will characterise these reactions in detail (both in solution and in cells). Proving and understanding these biochemical reactions in vivo will fill a substantial gap in our knowledge of cellular biochemistry in diabetics. It will underpin future development of cysteine rich diets as a way to lower the long term health complications caused by hyperglycaemia in diabetics It will also establish the existence of an alternative intracellular reservoir for cysteine which could be of relevance across all living organisms.

The project offers extensive interdisciplinary training and research experience in analytical biochemistry, enzymology, whole cell NMR spectroscopy and cell biology. This will involve working within different research groups within the School of Pharmacy and The School of Biology.

The project is suited for a student with a degree in Chemistry, Pharmaceutical or Biological Sciences or a related discipline.

An earlier start date of 1 February or 1 June 2022 may be possible, but this should be discussed with the primary supervisor in the first instance

This PhD project is offered on a self-funding basis. It is open to applicants with funding or those applying to funding sources. Details of tuition fees can be found at https://www.uea.ac.uk/about/university-information/finance-and-procurement/finance-information-for-students/tuition-fees

A bench fee is also payable on top of the tuition fee to cover specialist equipment or laboratory costs required for the research. Applicants should contact the primary supervisor for further information about the fee associated with the project.


 

KINGS COLLEGE LONDON

Research Assistant

 

ORGANISATION/COMPANY: KINGS COLLEGE LONDON

RESEARCH FIELD: Psychological sciences

RESEARCHER PROFILE: First Stage Researcher (R1); Recognised Researcher (R2); Established Researcher (R3); Leading Researcher (R4)

APPLICATION DEADLINE: 30/09/2022 00:00 - Europe/London

LOCATION: United Kingdom › London (Greater) (GB)

TYPE OF CONTRACT: Other

JOB STATUS: Full-time

 

OFFER DESCRIPTION

Job description

This is an exciting opportunity to contribute to the Tackling Inequalities and Discrimination Experiences in Health Services (TIDES) Study within the Health Inequalities Research Group led by Professor Stephani Hatch.     

The post will be situated within the Health Inequalities Research Group, based at the Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King’s College London. 

The postholder will synthesise relevant literature; contribute to the evaluation of an immersive virtual reality (VR) environment following full training with VR equipment; organise study recruitment; carry out quantitative and qualitative data collection, data cleaning and analysis; contribute to the co-development of a race equality toolkit for healthcare staff and managers; general administrative duties; public engagement; delivering presentations; managing project related social media; and writing lay summaries, reports and research papers under the supervision of more senior team members.   

The post will also involve liaising with non-academic partners and collaborators across the health and social care sector.  

The successful candidate will have a strong interest in social inequalities, identifying potential ways to reduce these inequalities and their potential impact on mental health and health; be able to think creatively and innovatively with regards to methods and resources; be keen to learn new skills; be committed to anti-racist practice and contributing to meaningful change.

Applicants from minoritised racial and ethnic groups, and those with lived experience of social disadvantage/injustice, are strongly encouraged to apply.  

This post will be offered on a fixed-term contract for 12 months in the first instance 

This is a full-time post - 100% full time equivalent

Key responsibilities

 • Contribute to the evaluation of an immersive virtual reality (VR) environment in collaboration with colleagues from Maudsley Learning and the King’s Virtual Reality Lab   
 • Recruit participants for the study and ensure the project achieves the best possible response rates  
 • Facilitate the participation and use of the VR environment with the participants  
 • Maintain a database/record of interviews conducted and respondents contact details to ensure databases are maintained efficiently and accurately  
 • Undertake any training relevant to the role, including safeguarding and data protection training   
 • Ensure the security and confidentiality of data  
 • Support the TIDES team in seeking relevant literature, summarising research and drafting papers for publication under the supervision of senior team members  
 • Prepare reports on progress of data collection and undertake administrative tasks as needed  
 • Attend project meetings, prepare monthly progress reports, maintain clear and up to date written documentation, and present progress at team meetings    
 • Support team members on related studies and with public engagement activities  
 • Manage study website, email account and social media  
 • Present findings at departmental seminars and team meetings  
 • Prioritising workload according to discussion with managers  
 • Work with and supporting peer researchers with lived experience of inequities in health, mental health, and social care  
 • Support training and evaluation activities and revising the Peer Researcher training course  

 

The above list of responsibilities may not be exhaustive, and the post holder will be required to undertake such tasks and responsibilities as may reasonably be expected within the scope and grading of the post.  

Skills, knowledge, and experience 

Essential criteria  

 

 1. A first degree in social sciences, health, epidemiology or similar  
 2. MSc in mental health research, social sciences, applied health, policy, digital health or similar  
 3. Strong interest in virtual reality and digital health, social inequalities in health, mental health  
 4. Experience of recruitment and data collection   
 5. Strong quantitative training and analytic skills    
 6. Demonstration of ability and willingness to think creatively and innovatively when solving problems and learn new skills  
 7. Understanding of principles of ethics, including data confidentiality and data security and in collaborating with non-academic partners  
 8. Ability to work flexibly including occasional weekends/evenings  
 9. Excellent verbal and written communication  
 10. Excellent time management, organisation and team working skills   

Desirable criteria

- Experience of qualitative data collection and analysis  - Experience of literature reviewing, writing reports, and presenting results 

- Experience of managing and creating content for social media and/or website design  

 


Belgicko

 

UCLouvain 

PhD scholarship (4 years) on muon tomography

The center for Cosmology, Particle Physics and Phenomenology (CP3) of the Université catholique de Louvain (UCLouvain) in Louvain-la-Neuve (Belgium) invites applications for one position aimed to obtain a Ph.D. in experimental particle physics, funded for four years.

The research project, under the primary supervision of Andrea Giammanco, will be in the area of "muon tomography", or "muography", i.e. an imaging method that exploits the large natural flux of muons from cosmic-ray interactions in the atmosphere. For general information on this relatively young research area, see a recent review here; for specific information on the CP3-muography team, please have a look here. This project will also overlap with the research goals of the MODE consortium (see webpage and this brief article), i.e. automatic optimization of the design of experiments.
The selected candidate will receive full funding through the H2020-RIA project "SilentBorder" funded by the European Commission. The aim of "SilentBorder" is to design new scanners and/or propose new methods, based on the principles of muography, for the detection of illicit materials in specific case studies where traditional scanning methods are inadequate or insufficient. The main research task of the selected candidate will be to develop a fast, general and flexible simulation framework for muon tomography (applicable also outside of the SilentBorder research goals) in synergy with the rest of the CP3-muography team and other teams belonging to SilentBorder and with support from MODE experts in differentiable programming; and to apply such framework for the optimization of the design of muon tomography scanners.
This work is expected to lead to academic publications and presentations at international conferences, with the selected candidate as leading author or coauthor depending on the contribution. The skills and competences acquired during this work are expected to enhance the career prospects both in academia and the private sector.
There are no teaching duties in this position.

The net salary is slightly more than 2060 EUR/month, with social security covering health insurance, sickness, invalidity and, if applicable, family allowances. You will be entitled to a public transport pass paid by the university.
By applying to this position, you pledge to comply to academic best practices and to strive for contributing to a healthy and collaborative work environment.
The position is open to candidates of any nationality. This position will remain open until suitable candidates are found, but the first screening of applicants will start on 1st of June 2021, therefore we advice to complete your application by then. Although the current funding only allows us to cover a single PhD scholarship, short-listed candidates may be considered for other positions in case other budgets become available in the near future.
The earliest date of start of the contract is 1st of September 2021. Later starting dates are possible, preferentially before the end of 2021. By the regulations of our university, the contract cannot start before the candidate holds a MSc diploma.

More information here


 

University of Antwerp

PhD Vacancy on Next Generation AI for Perception and Cognition

The research project

State-of-the-art artificial neural networks have achieved remarkable successes in pattern recognition tasks for a variety of AI-related tasks. However, complex tasks require a combination of perception and higher level cognition.
In this research project, you will investigate new brain-inspired architectures and algorithms that can combine perception with reasoning capabilities, can work with only limited supervision, in real-world noisy environments, and allow for low power implementations.

The job

 • You are conducting research in the IDLab sustainable AI team, enhancing, applying or extending brain-inspired learning algorithms and creating new ones.
 • You will implement and analyze novel architectures and algorithms, and conduct experiments to compare the new algorithms with existing state-of-the-art methods
 • You will write detailed evaluation reports on the developed algorithms and executed experiments, publishing them in major conferences and journals. 
 • You will develop demonstrators in the framework of European and national research projects (in collaboration with industry).

Job requirements

 • You have (or will receive within a few months) a Masters of Science degree, preferably in Computer Science, Engineering, Mathematics, Biology, Physics, Electrical Engineering or related fields.
 • You have a profound interest in artificial intelligence and machine learning. Knowledge on artificial and/or spiking neural networks is an additional asset.
 • You have a solid mathematical background, and like to couple in-depth theoretical understanding with challenging practical applications.
 • You have experience with programming languages and software development.
 • You are a team player and have strong communication skills.
 • Your English is fluent, both speaking and writing.

More information here


 

Research and innovation hub in nanoelectronics and digital technologies IMEC, Heverlee

Program Manager Ultrasound Microsystems

As program manager you will have the responsibility to define and manage the research roadmap on microsystem technologies addressing multiple physical domains, e.g. P-sensors, T-sensors,... , specifically for acoustics, e.g. ultrasound transducers, and grow the project portfolio. Furthermore, you will also have project management responsibility. You will actively engage with customers (from public and private sectors) to understand the system needs, from which you will derive the required technology developments. You will capture the trends and future industry needs, that you will use to update our research roadmap. You will work closely together with the business development team and public funded projects team to maintain a clear R&D offering and support business development, ensuring a solid future revenue stream. You will be the interface between the customers, business and technical teams, and you will be responsible for timely execution and delivery in projects.

Your responsibilities are:

 • Set the vision and roadmap for the ultrasound microsystems program by intake of voice of customer from industry and understanding of future markets; Derive the required future technology developments based on these insights; Continuously benchmark the program with respect to the state of the art; Ensure that the program is aligned with the broader business strategy and imec core technology strengths;
 • Work with the business teams to pitch R&D offerings to customers; Understand customer requests and map them onto our internal competences & offerings; Drive project proposal preparations and discussions together with the technical teams; 
 • Work with a multi-disciplinary team of technical leaders and scientists to drive innovation, as well as deliver customer projects;
 • Maintain a 360-degree perspective and keep updated on projects and program scopes, schedules, costs, quality, communication and deliverables;
 • Develop positive relationships across teams and business units to ensure strong cooperation and open communication;
 • Build and ensure alignment across technology, systems and business teams, within the department and across the imec organization;
 • Identify, track, manage and communicate risks and issues with stakeholders and senior management;
 • Market your R&D offerings and technologies: write press announcements, present at conferences, showcase prototypes and demonstrators in exhibitions.

More information here


 

Research and innovation hub in nanoelectronics and digital technologies IMEC, Heverlee

Business Development Manager Connectivity

As a Business Development Manager Connectivity, your main tasks will be:

 • Thanks to your good knowledge of the semiconductor, radar and wireless market, you will build and manage a portfolio of customers for the imec radar technologies both in new hardware radar IC design projects as in software sensor fusion projects. 
 • You generate leads within these market segments and discover opportunities for collaboration. 
 • You advise and promote to customers the most optimal software solution for their application under consideration, in collaboration with the technical teams at imec.
 • You prepare quotations to customers per their needs and you negotiate and finalize contracts.
 • You track progress during the whole solution delivery and monitor customer’s satisfaction.
 • You stay in contact with the customer and facilitates the interaction between the customer and the technical teams.
 • You clearly communicate current and future customer needs to the technical teams and their management.
 • You work in close cooperation with the program management and with the worldwide account managers to create high-value proposals. You coordinate the business terms, legal and IP aspects of proposals by aligning with account management, business development, legal and IP in imec Leuven. You negotiate and finalize contracts with the customer. 
 • You represent imec at external trade shows and exhibitions. 
 • You report to head of imec PL Connectivity BD Team.

More details here

 


Francúzsko

 

ECAM, Automation and IT Department, Lyon

Assistant Professor in Automation in discontinuous systems

 

Position Information

The ECAM Lyon Automation and IT Department is accepting applications for a permanent full-time Assistant Professor position to teach automation in discontinuous systems for 4 academic programs: two traditional academic programs and through two part-time Master’s programs.

Primary duties include

 • Developing and teaching courses (lectures, tutorials, lab works, projects) and supervising the content according to the various engineering courses
 • Advancing automation and industrial robotics in the Automation and IT Department in collaboration with other ECAM professors in robotics or factory organization
 • Supervising student tutoring, teaching projects, and students in internships

Auxiliary duties include

 • Defining technical needs to solidify the Department’s investment plan
 • Participating in promotional and recruitment activities (student recruitment fairs, open house days, fairs, admissions juries) as well as different academic activities (defenses, transversal projects)

Required Minimum Qualifications

 • Master’s degree in relevant engineering field by date of hire
 • Expertise in the following fields
 • PLC programming (ex PLC Siemens : software TIA Portal, Step 7 ; Schneider Electric : SoMachine, Unity … ),
 • Functional analysis of industrial applications and selection of components (PLC, sensors, actuators...)
 • Control systems (via PLC)
 • Industrial network systems and supervision elements (IHM)
 • Experiences in an industrial environment and with applied robotics are an asset (Robot FANUC: Roboguide, IRVision, or others)
 • Ability to teach students in English (ideally C1) from a wide variety of backgrounds
 • Passion for teaching and able to contribute and thrive in a collaborative, multicultural, and highly interdisciplinary academic environment.

More information here


 

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

PhD position - Impact of turbulent transport on W accumulation and fusion performance in the central part of ITER plasmas

 

JOB DESCRIPTION

JOB PROFILE/TYPE : PhD Candidate

RESEARCH FIELD(S) : magnetic fusion, plasma physics, turbulence

JOB LOCATION: AMU-PIIM (60%), CEA-IRFM (20%), ITER-IO (20%)

JOB DESCRIPTION : Aix-Marseille University, 3 years PhD contract

Impact of turbulent transport on W accumulation and fusion performance in the central part of ITER plasmas

Fusion energy promises high-energy-density baseload electricity and heat production with essentially limitless fuel reserves, inherent nuclear safety, and negligible impact on the environment. With the construction of ITER, we are entering a new phase where fusion experiments aim for net power gain. This challenging goal requires to avoid excessive radiative losses associated with high Z impurity accumulation in the confined plasma and to maximize the density and temperature of the main ions for increased fusion performance. A very recent numerical study revealed that pressure-driven instabilities known as Kinetic Ballooning Modes (KBM) are destabilized in the central region of high-performance JET plasmas and drive a subsequent level of heat and particle transport [N. Kumar et al., Nucl. Fusion 61, 036005 (2021)]. Preliminary gyrokinetic stability calculations indicate that the central part of ITER conventional H-mode scenarios is also prone to KBM destabilization. The goal of this PhD is to study the implications of core turbulent transport, including transport driven by KBM turbulence, on core W accumulation in ITER, and mechanisms for its control. The problem will be addressed with state-of-the-art non-linear gyrokinetic simulations complemented with tokamak simulations relying on reduced transport models. The thesis will be jointly supervised by A. Loarte from ITER Organisation, C. Bourdelle from CEA Cadarache and Y. Camenen from Aix-Marseille University.

QUALIFICATIONS/SKILLS/EDUCATION & RESERACH REQUIREMENTS/DUTIES

 • MASTER degree in plasma physics

APPLICATION DEADLINE : 30th June 2022

REQUESTED DOCUMENTS OF APPLICATION

 • Curriculum Vitae
 • Letter of intention
 • Grades (Master’s and previous years)
 • If available, internship report
 • One or two recommendation letters

CONTACT TO APPLY (EMAIL OR WEBSITE) : isfin-direction@univ-amu.fr; yann.camenen@univ-amu.fr


 

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

PhD position in Development of vibrational technique for solicitation, measurement and interpretation to characterize the interactions between components of a complex structure in an extreme environment: Evaluation of their application to measurement in t

 

JOB DESCRIPTION

RESEARCH FIELD(S): Mechanics, Dynamics, Nuclear physics, Instrumentation

JOB LOCATION: 40% at the LMA (Laboratoire de Mécanique et d’acoustique, 4 impasse Nikola Tesla, 13013 Marseille), 60% à the CEA (Commissariat à L’Énergie Atomique, Cadarache, 13115 Saint-Paul-lez-Durance)

JOB DESCRIPTION :

Contract and salary: Aix-Marseille Université’s 3 year- PhD contract

Abstract

Pellet-Cladding Interaction (PCI) in a Light Water Reactor is one of the major concerns to guarantee fuel rod clad integrity of PWR nuclear reactor during operations needed to follow power grid demand. In order to forbid operations leading to clad failure, modeling capability to simulate the mechanism has improved through the years. And, Codes need more and more detailed and precise experimental data. Until now, those data result from dedicated irradiation programs, named “power ramp tests”, carried out in experimental devices in Material Testing Reactors, ISABELLE in OSIRIS in the past and the future ADELINE in the Jules Horowitz Reactor JHR.

There is currently no instrumentation for online PCI detection required for full validation of the modeling scheme.

A previous work has shown that it is possible to measure, under specific conditions, the effects of PCI on the vibrations of a nuclear fuel rod subjected to axial excitation of turbulent flow under external conditions. The objective of this PhD thesis will then be to develop a general process, including the three aspects, modelling, measurement and data processing, in order to improve existing methods capable of providing precise information on the mechanical interactions of the components of a complex structure in a very constrained context (limited space for instrumentation, high temperatures, irradiation, etc.).

QUALIFICATIONS/SKILLS/EDUCATION & RESEARCH REQUIREMENTS/DUTIES in Instrumentation, Mechanical Engineering (including structural dynamics aspects), Nuclear Physics

APPLICATION DEADLINE:

 30th June 2022

REQUESTED DOCUMENTS OF APPLICATION:

- Grades from last completed degree

- Cover letter & Curriculum Vitae

- Letter of recommendation if applicable

- The internship report at the end of the study possibly

CONTACT TO APPLY:

Please send any information request at the two following addresses:

isfin-direction@univ-amu.fr, lebon@lma.cnrs-mrs.fr

 


Iné krajiny

 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search


 

University of Cyprus, Nicosia (Cyprus)

ONISILOS MSCA COFUND FELLOWSHIPS

 

The University of Cyprus, invites Postdoctoral Researchers to express their interest for fifty (50) full-time Postdoctoral Research positions under the research programme titled “ONISILOS - Cofunding International, Interdisciplinary and Intersectoral research excellence at the University of Cyprus”.

 

The programme is co-funded by the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme 2014-2020 and more specifically under the Marie Skłodowska-Curie Action (Grant Agreement No 10103440) and the University of Cyprus.

 

ONISILOS FELLOWSHIP PROGRAMME


ONISILOS is a 60-month fellowship programme with a duration from 01/01/22-31/12/26. ONISILOS will fund fifty (50) 24-month fellowships for Experienced Researchers (ERs). Two rounds of calls for proposals will be announced.

 

 • Expression of interest deadline for the first call: 15/05/2022
 • Application deadline for the first call: 05/09/2022 

 

 • Expression of interest deadline for the second call: 15/10/2023 
 • Application deadline for the second call: 30/01/2024 

 

ELIGIBILITY CRITERIA

 1.  The programme is designed for Experienced Researchers (ERs) of any nationality. Researchers must hold a PhD degree of a recognized higher education institution before. the deadline of the relevant ONISILOS call for proposals. Researchers who have successfully defended their doctoral thesis but who have not yet formally been awarded the doctoral degree will also be considered eligible to apply provided that they can document their successful defence of the thesis. 

 

 1. ERs must not have resided or carried out their main activity (work, studies, etc.) in Cyprus for more than 12 months in the 3 years immediately before the co-funded
  programme's call deadline(s) or the date of recruitment. Exceptions and relaxation of these terms could be applied on cases like career breaks, work outside research, research outside Europe for reintegrating researchers.

 

EXPRESSION OF INTEREST PROCESS:


Candidates should submit their Expression of Interest via the ONISILOS portal following the steps
below.

 1. Create an account by using their email address and a personal password. A valid email
  address should be used, since all further correspondence will be communicated to this email
  address.
 2. Fill-in their profile information such as personal, contact and educational details,
  employment history, place of activity / place of residence during the last 5 years (most
  recent one first).
 3. Upload an updated two-page CV in a PDF format.
 4. Add their expression of interest by clicking the blue button.
 5.  Fill in the Title of their potential project.
 6. Fill in the Summary section. One-page research proposal (3000 characters), aligned with
  one of the stated scientific and sub-scientific areas. In the summary, fellows should explain
  their ability to carry out their research proposal within the framework of the fellowship
  project. They should also indicate the alignment of their academic training, research career
  and previous experience that substantiate their choice and state their expectations about
  the impact and how the fellowship could help them develop a successful research career,
  inside or outside the academic environment.
 7. Fill in three keywords related to their potential project.
 8.  Choose from the drop-down list a Scientific and a Sub-scientific field. The sub-scientific field
  is thought to be seen as ground for developing the summary of the potential research
  project.
 9. Choose from the drop-down list their Scientific Supervisor to ensure a two-way knowledge
  transfer between the candidate and UCY.

 

As soon as the expression of interest is submitted correctly, candidates will receive an automatically generated email receipt that the expression of interest was submitted. The receipt may end up in the Junk Folder of the applicants’ email inbox, so please it needs to be ensured that the confirmation email after submission has been received.


The candidates will be informed of the pre-selection results no more than three weeks after the expression of interest deadline.


For more details and other information check the lyer;

interested individuals may contact the Research and Innovation Support Service by

 

email: onisilos@ucy.ac.cy

or telephone: +357 22 894323.


After the expression of interest an application phase will be announced.


 

Trinity College Dublin (Ireland)

HUMAN+ Fellowship Programme

 

Offer description:

 

HUMAN+ is an international and interdisciplinary fellowship programme led by the Trinity Long Room Hub Arts and Humanities Research Institute and ADAPT, the Science Foundation Ireland Centre for Digital Content Innovation at Trinity College Dublin, and supported by the prestigious European Commission (EC) Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie COFUND Action. It will recruit up to 18 experienced researchers for a 2-year post-doctoral programme and unique research and training space.

 

HUMAN+ seeks to recruit world leading researchers with a background in either Computer Science & Engineering or Arts & Humanities, who understand technology as well as humanistic principles to conduct two-year postdoctoral research fellowships in Ireland addressing human centric approaches to technology development.

 

To achieve this, HUMAN+ research topics are divided into two research strands which the applicant must choose between at the application stage.

Strand 1- Questions that consider technological developments from the humanistic perspective

Strand 2- Research for the development of computing technology with insights informed by the Arts and Humanities 

 

EU CoFunded Doctoral Programme:

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND (Grant Agreement No. 945447).

 

RESEARCH FIELD:

 
 • Anthropology
 • Arts
 • Computer science
 • Cultural studies
 • Educational sciences
 • History
 • Information science
 • Juridical sciences
 • Language sciences
 • Literature
 • Other
 • Philosophy
 • Religious sciences

 

RESEARCHER PROFILE:

 

 • Recognised Researcher (R2)
 • Established Researcher (R3)
 • Leading Researcher (R4)

 

APPLICATION:

 

 

 • Application deadline: 25/05/2022 23:00 - Europe/London
 

LOCATION:

 

 • Ireland › Dublin
 

TYPE OF CONTRACT:

 

 • Temporary
 

JOB STATUS:

 

 • Full-time
 

HOURS PER WEEK:

 

 • 40
 

OFFER STARTING DATE:

 

 • 03/10/2022
 

Eligibility criteria

 

 • Applicants may be of any nationality 
 • Applicants must be an Experienced Researcher in a research area that is relevant to the HUMAN+ research strand they are aligning their application to
 • Applicants must be fluent in English (written and spoken)
 • Applicants must NOT have resided or carried out their main activity in the Republic of Ireland for more than 12 months in the 3 years prior to call deadline. A relaxed mobility rule is applied for career restart and reintegration (check the "Guide for Applicants" on the HUMAN+ website for more information)
 • Applicants must have the agreement of a HUMAN+ supervisor to act as supervisor on their project (see website for full list of HUMAN+ supervisors)

 

Selection process

 

The following stages will take place once the call closes:

 1. Stage 1 - Eligibility check - applications will first be checked for completeness, eligibility and ethics. To be confirmed within 5 working days of the application cut-off date
 2. Stage 2: International Peer Review Process - All eligible applications will undergo independent, international peer review. Each proposal will be evaluated by two independent reviewers. Applications will be scored and ranked according to the HUMAN+ Evaluation Criteria. 
 3. Stage 3: Interview - The set of top ranked applicants will be invited to interviews 
 4. Stage 4: Fellowship award

 

Contact: humanplus@tcd.ie 

For further information, please visit our website, or chceck the offer at Euraxess.


 

University of Naples Federico II (Italy)

CRESCENDO Doctoral Programme

 

EU Funded Doctoral Programme:

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under the Marie Skłodowska-Curie programme (Grant Agreement No. 101034245).

 

Research Field:

 

Microbiome Science, embedding Biology, Medicine, Food and Agricultural Sciences,
Chemistry, Pharmacy, Engineering and Social Sciences.

 

Description of the Doctoral Programme:


CRESCENDO is a Transdisciplinary Doctoral Program managed by the University of Naples Federico II through
its Task Force on Microbiome Studies (www.tfm.unina.it), that combines facilities and experience of more
than 150 Academic scientists from 14 different UNINA Departments in the areas of Biology, Medicine, Food
and Agricultural Sciences, Chemistry, Pharmacy, Engineering and Social Sciences, thus representing an ideal
transdisciplinary environment to support training and research for young researchers in the microbiome
field.


CRESCENDO will recruit 10 international Early-Stage Researchers (ESRs-PhDs) who will be involved in research
and training in the Microbiome field. The recruited ESRs will be followed in their career development by the
multidisciplinary expertise network of the TFM and will be assigned to different PhD Schools according to
their specific subject of investigation.


Each recruited ESR will be mentored by 1 main academic supervisor who will lead the individual research and
training project, complemented by 1 or more co-supervisors from the secondment organisations. In this
respect, each ESR will be given the possibility to work in a non-academic environment at international level
with a 6 months’ secondment to work in full integration with Microbiome-related activities.
During the first year of the PhD the Programme training courses on common subjects that represent
fundamental knowledge to perform Microbiome research will be offered, with subsequent training in
complimentary and transferable skills, including scientific communication, research grants writing, ethics,
patent applications and IP management. Recruited PhDs will be also involved in several events and seminars
of scientific dissemination to the general public.

 

Candidates’ Career Stage:

 

Early-Stage Researchers (ESRs)/ PhDs. Applicants must be in the first four
years (full-time equivalent research experience) of their research careers and have not been awarded a doctoral degree at the time of the Call deadline.


Candidates Eligibility Criteria:


The Call is open to all PhD candidates of any nationality and age that respect all the following eligibility rules at the date of the Call deadline:

 • Academic qualifications
  - Applicants must be in the first four years (full-time equivalent research experience) of their research careers
  and have not been awarded a doctoral degree at the time of the Call deadline.

          - Applicants must hold a relevant European Master degree or equivalent (EQF 7) at the time of the application.

         - The educational background should preferably be in Biology, Medicine, Biotechnology, Food, Agricultural
         and Veterinary Sciences, Chemistry, or combinations thereof or others consistent with the scope of the
         programme.

 

 • Mobility requirements:
  Applicants must not have lived or carried out their main activity (e.g. study, work, research) in Italy for more
  than 12 months in the past 3 years immediately prior to the Call deadline.
  Compulsory national service and/or short stays such as holidays are not taken into account.

 

 • Proof of English:
  Applicants that are not native English speakers must provide proof of their English language capability as
  established via an internationally recognised test such as: IELTS: minimum 6.5 for PhD; TOEFL paper test:
  550 (TWE 4); TOEFL internet test: 79 (R18, L17, S20, W17).

 

The closing date for applications is June 30, 2022, 23:59 CEST

 

Hof to apply:


Applications need to be submitted through the online application platform available at:
https://www.crescendo.unina.it/application.

 

In order to be eligible, the application form online must be
submitted together with a set of due documents. To this end, specific Guide for applicants will guide
candidates for the application stage, available for easy downloading from the application page.


Further information and contact:

For more information, please chceck the flyer, visit CRESCENDO website, or send your mail to crescendo@unina.it.


 

University of Copenhagen (Denmark)

Postdoc position in social psychology or sociology

 

The Center for Subjectivity Research (CFS), Department of Communication, Faculty of Humanities, University of Copenhagen (UCPH), Denmark, invites applications for a postdoc position in social psychology or sociology to be filled by September 1, 2022 or as soon as possible thereafter. The position is for 2 years.

 

Information about CFS can be found at https://cfs.ku.dk/

 

The closing date for applications is May 8, 2022

 

 

Job content


The postdoc will be part of a project entitled Who are We? funded by the Carlsberg Foundation and headed by Prof. Dan Zahavi. Applicants are asked to situate and develop their research plan within the framework of the Who are we? project.

 

The larger project investigates what it means to feel, think, and act as part of a we. Its guiding hypothesis is that a systematic account of the we must be embedded in a more comprehensive investigation of selfhood and social cognition. The project will systematically develop this hypothesis by combining cross-disciplinary theorizing with historical scholarship. In particular, it will draw on seminal contributions from classical phenomenology. In addition to philosophers, the project will also involve social scientists (from social anthropology, sociology, clinical psychology, and political theory).

 

The postdoc should be a theoretically oriented social scientist who is thoroughly familiar with social identity and self-categorisation theory, i.e., who knows the classical work of Tajfel, Turner, Hogg, Abrams, Brewer, etc. but who is also up to date with more recent discussions in social psychology on group identification. During the employment, the candidate should engage with the following set of questions: What is the link between identity and identification? How does group identification affect self-identity? What kind of individual heterogeneity and plurality does group-identification (and unification) allow for? What kind of interpersonal relation is particularly conducive for group-identification?

 

The successful candidate will be working in close cooperation with philosophers and other social scientists and should be interested in theory development. The postdoc is not expected to conduct new empirical research during the period of employment.

 

Qualification requirements  


In order to be considered for the position, applicants must have research qualifications at least corresponding to what can be achieved as part of a successfully completed PhD. It is expected that the successful candidate will be present, part of the team, and partake in the activities at CFS on a daily basis.

 

Furthermore, emphasis will be placed on the following:  

 

 • Research qualifications, which will be assessed in relation to the period of active research, the degree of originality, and academic output.  
 • The applicant’s scientific record, academic breadth and depth, rigor, thoroughness and accuracy, as well as academic relevance in relation to the job description.
 • Participation in networks – national and international  
 • Previous experience with interdisciplinary collaboration and research
 • Familiarity with social identity and self-categorization theory is essential. Some familiarity with phenomenology and/or contemporary philosophical discussions of collective intentionality would be an additional asset  
 • Good interpersonal skills  
 • Excellent skills in English, written and spoken  

 

For further details about the qualification requirements for postdocs, please refer to the job structure for academic staff https://employment.ku.dk/faculty/criteria-for-recognising-merit/dokumenter/Ministerial_Order_no._1443_of_11_December_2019_on_Job_Structure_for_Academic_Staff_at_Universities.pdf

 

Potential applicants are encouraged to contact the director of CFS, Professor Dan Zahavi, zahavi@hum.ku.dk, for more information about the Who are we? project.

 

Application  


Submit the application online in Adobe PDF or Word format.

ZIP-files cannot be uploaded.  

Please click on the “Apply now” icon at the bottom of the page.  

The application must be written in English and include the following enclosures:

 

 • Application letter/cover letter  
 • Curriculum vitae (with applicant’s e-mail address & telephone number)  
 • Documentation of qualifications (examination certificates/PhD diploma, etc.).  
 • Complete and numbered list of publications. The enclosed publications must be marked with *.  
 • Research plan (max 5 pages), including a short description of previous research and a plan for the coming years.  
 • Publications. Applicants may choose a maximum of three publications for assessment, of which at least two must have been published within the five years immediately preceding the deadline for applications. Publication dates must be clearly marked on the publication list. The publications selected must be uploaded as attachments and listed from 1 to 3.

 

Should any material submitted consist of work with named co-authors, or work that is otherwise the result of collective academic endeavours, the extent of the applicant’s contribution to the work must be clearly stipulated. The Faculty may ask for a signed statement from the co-authors stipulating the extent and nature of each individual’s contribution.

Only material in English or German can be expected to be assessed.

 

Appointment procedure


After the application deadline, the Head of Department selects applicants for assessment on the advice of the appointment committee.  All applicants are notified whether their application has been accepted for assessment. The Dean subsequently appoints an expert assessment committee tasked with carrying out an assessment of the selected applicants for the specific post. Selected applicants are notified of the composition of the committee. Applicants are ultimately offered the opportunity of commenting on the part of the assessment relating to themselves before the appointment is finalized.

Further information about the application procedure is available from (HR), e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk. Please refer to ID number 211-1056/22-2I #1

 

Salary and conditions of employment


Terms of appointment and salary will be in accordance with an agreement between the Ministry of Finance and The Danish Confederation of Professional Associations (AC). The salary range starts at DKK 35.000, (EUR 4.700) + a 17,1 % contribution to the pension scheme. It is possible to negotiate salary supplements on an annual basis.

The Danish Ministry of Finance and the Danish Confederation of Professional Associations (AC) have further agreed on a protocol that makes it possible for international researchers employed by the University to achieve a pension exemption, whereby the pension contribution will be paid out as salary. For more information about the different pension schemes, please read more here: https://ism.ku.dk/salary-tax-pension/pension/

If you consider applying from abroad, you may find useful information on how it is to work in Denmark and at UCPH here : http://ism.ku.dkhttp://www.nyidanmark.dk/en-us/frontpage.htm and https://www.workindenmark.dk/

UCPH wishes to encourage everyone interested in this post to apply, regardless of personal background.

 

The closing date for applications is May 8, 2022, 23:59 CEST

 

Applications or supplementary material received thereafter will not be considered.

 

Apply for the position here


 

Ireland

DOROTHY Fellowship Programme

 

DOROTHY is a COFUND postdoctoral research programme in Ireland open to researchers from all disciplines who wish to focus on research into public health crises. Fellowships provide an opportunity for an international experience and reintegration to Ireland, offering excellent training, career-development and networking opportunities, and gives applicants an opportunity to provide innovative solutions to public health crises.

 

The first call will open on 23 March 2022 with a closing date of 23 May 2022.

 

Interested applicants should start identifying hosting HEIs and supervisors as soon as possible.

 

More information can be found in the infographics, at www.dorothy.ie or at www.research.ie.

 


 

Aktuality