Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Podpora výskumu a inovácií v zahraničí

Iné európske programy podporujúce vedu, výskum a inovácie

Nemecko je celosvetovým lídrom v oblasti inovácií, ako aj vysoko atraktívne miesto pre vedu a výskum. Disponuje vysoko výkonným systémom výskumu, vývoja a inovácií, ktorý kombinuje základný výskum, aplikovaný výskum a experimentálny vývoj, zároveň si vyžaduje spoluprácu širokej škály odborných disciplín.

Výskum, inovácie, vzdelávanie a veda

Postavenie Nemecka ako centra výskumu, vedy a podnikania je v súčasnosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým pre zvýšenie konkurencieschopnosti a navrhovanie riešení globálnych výziev. Silný vedecký sektor ponúka výborné podmienky pre akademickú excelentnosť, ako aj nápady na nové produkty a služby s pečaťou kvality „Made in Germany".

Podpora výskumu a vývoja

Výdavky na výskum a vývoj

 

Nemecko sa vyznačuje vysokou intenzitou výskumu a vývoja (VaV) v rámci EÚ a výdavky na VaV dlhodobo prevyšujú priemer EÚ (graf 1).  Kým v roku 2000 predstavovali 2,41 % HDP, v roku 2017 vzrástli na 3,07 % HDP.  V roku 2018 dosiahli výdavky na VaV 3,13 % HDP a v roku 2019 3,17 % HDP, čím sa Nemecko zaradilo na 3. miesto v rámci EU-28 (Eurostat, 2020).

 

Graf 1: Výdavky na výskum a vývoj v Nemecku (% HDP)

Zdroj: Eurostat (2020)

 

 

Podporná politika výskumu a vývoja

 

Nadobudnutie účinnosti Zákona o daňových stimuloch pre výskum a vývoj (Forschungszulagengesetz) v roku 2019 znamená, že aj v Nemecku je k dispozícii nástroj daňových stimulov pre činnosti v oblasti výskumu a vývoja. Plánované hodnotenie bude musieť preukázať, či môže mať návrh použitých nástrojov požadovaný stimulačný účinok.

 

Od 30. júna 2020 je v Nemecku platný Zákon o príspevkoch na výskum, ktorý je zlučiteľný s požiadavkami štátnej pomoci podľa všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách (AGVO). Maximálna ročná výška grantov na výskum sa na roky 2020 – 2025 zvýšila na 1-milión EUR.

 

Pri zamestnávaní vlastných výskumných pracovníkov sa 25 % miezd a platov vrátane bezcolných odvodov na sociálne zabezpečenie započítava do ročnej daňovej povinnosti a všetky zostávajúce previsy sa preplácajú. Preplácanie umožňuje spoločnostiam profitovať z financovania aj vo fázach straty, takže príspevok na výskum je atraktívny aj pre začínajúce podniky so stratami pri zakladaní podniku.

 

Platí to aj pre zmluvný výskum, ktorý bol v pôvodnom návrhu zákona stále vylúčený. Príspevok, ktorý je splatný klientovi a nie dodávateľovi, predstavuje 15 % odmeny vyplatenej dodávateľovi. Hoci príspevok na výskum je tu 25 %, zohľadňuje sa iba 60 % odmeny.

 

Oprávnenými sú neobmedzení a obmedzení daňovníci v zmysle zákona o dani z príjmu a právnických osôb, pokiaľ nie sú oslobodení od dane a pokiaľ spĺňajú ďalšie požiadavky. Okrem toho sú spôsobilí aj podnikatelia, a teda aj partnerstvá. „Pridružené“ spoločnosti v zmysle zákona o akciových spoločnostiach môžu získať maximálne finančné prostriedky iba raz, zmluvne spolupracujúce spoločnosti môžu tak urobiť individuálne.

 

Projekty výskumu a vývoja sú odpočítateľné z daní, ak ich možno zaradiť do jednej alebo viacerých kategórií základného výskumu, priemyselného výskumu alebo experimentálneho vývoja.

 

Vývoj nových výrobkov alebo procesov je iba súčasťou experimentálneho vývoja, ak spĺňa určité kritériá. Projekty sú vylúčené z financovania, ak je produkt alebo proces v podstate už definovaný a hlavným cieľom je vývoj trhu.

 

 

Vlastný výskum

Na zamestnávanie vlastných zamestnancov prichádzajú do úvahy mzdy zamestnancov poverených výskumom pre príjemcu, ktorí podliehajú odpočtu dane zo mzdy, ako aj výdavky oslobodené od dane skutočne vynaložené na zabezpečenie budúcnosti zamestnancov (príspevky na sociálne zabezpečenie).

Na zabezpečenie dôkazov sa musí vytvoriť overiteľná dokumentácia. Ak sa zamestnanci často nepoužívajú výlučne na oprávnený projekt, najmä v malých a stredných podnikoch, môže to vyžadovať administratívne úsilie vzhľadom na rozdelenie miezd, ktoré je potom potrebné.

 

 

Zmluvný výskum

Pri zmluvnom výskume sa berie do úvahy 60 % odmeny vyplatenej dodávateľovi. Percentuálny podiel predstavuje paušálny podiel, ktorý sa má pripísať k mzdám u dodávateľa. Individuálne overenie osobných nákladov dodávateľa nie je potrebné a nemôže sa použiť na zvýšenie percentuálneho podielu.

Financovanie zmluvného výskumu sa neobmedzuje len na zmluvy s domácimi zmluvnými stranami. Medzi prijímateľské projekty patrí aj zmluvný výskum, v ktorom je dodávateľ usadený v členskom štáte EÚ alebo v inej krajine, na ktorú sa vzťahuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (Dohoda o EHP).

 

 

Osobitosti výhradného vlastníctva a partnerstiev

Zákon ustanovuje osobitné predpisy pre výlučných vlastníkov a akcionárov podnikateľa. Podľa toho môže byť preukázaná vlastná práca živnostníkov a partnerov oprávnená na paušálnu sumu (40 EUR za pracovnú hodinu, maximálne 40 pracovných hodín za týždeň). To tiež umožňuje podnikateľom, ktorí nie sú organizovaní ako korporácie, využívať príspevok.

 


Maximálna suma a príspevok na výskum

Príspevok na výskum predstavuje 25 % z vymeriavacieho základu, ktorý je obmedzený na 2-milióny EUR, takže je možné ročne požadovať maximálne 1 000 000 EUR.

Príspevok na výskum je stanovený v samostatnom rozhodnutí a je plne pripočítaný k stanovenej dani pre nasledujúcu daň z príjmu alebo dane z príjmu právnických osôb. Ak príspevok na výskum presiahne stanovenú daň, vyplatí sa náhrada, aby spoločnosti v stratovej fáze mohli dostať platbu až do 100 %.

Prekročené výdavky môžu byť uprednostňované ako súčasť iných opatrení financovania. Zákon vyslovene ustanovuje možnosť kumulácie. Výdavky, ktoré boli zahrnuté do vymeriavacieho základu príspevku na výskum, sa však nesmú zahrnúť do kontextu iných grantov alebo dotácií.

 

 

Žiadosť o finančné prostriedky

Daňový stimul je viazaný na žiadosť. Príjemca možného daňového úradu na príspevok na výskum na základe úradne predpísaného záznamu údajov po oznámení fiškálneho roka. Oprávnení spolupodnikatelia žiadajú dodatočný daňový úrad.

Žiadosť obsahuje pri overovaní potvrdenia totožnosti každého výskumného a vývojového projektu uvedeného v žiadosti. Podrobnosti sú uvedené v žiadosti o výskum (Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung – FzulBV) z 30. januára 2020.

Toto osvedčenie sa musí požiadať osobitne od orgánu, ktorý určí Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (BMBF).

 

 

Nadobudnutie účinnosti zákona a obmedzenia

Zákon nadobudol účinnosť od 1. januára 2020. Oprávnené sú iba projekty, ktoré sa praktizujú po 1. januári 2020 alebo ktoré sú zadané po tomto dátume.

 

 

Ciele energetickej výskumnej politiky

 

Energetický výskum je strategickým prvkom inteligentnej energetickej politiky zameranej na budúcnosť. Je určená na pomoc pri plnení cieľov Spolkovej vlády Nemecka v oblasti energetiky a klímy. Do roku 2050 sa má spotreba primárnej energie, v porovnaní s rokom 2008, zredukovať na polovicu a podiel obnoviteľných energií sa má zvýšiť na 60 % hrubej konečnej spotreby energie s cieľom  dosiahnuť takmer klimaticky neutrálny fond budov.    

Nemecká Spolková vláda chce zároveň podporiť nemecké spoločnosti pri rozširovaní ich vedúceho postavenia v oblasti moderných energetických technológií. Ochrana klímy Klimaschutz a emisie CO2 nekončia na štátnych hraniciach. Nové energetické technológie sa nepoužívajú iba v Nemecku. Tieto sa tiež čoraz viac využívajú na celom svete. Tí, ktorí sú na špici a nemecké spoločnosti - výskumné inštitúcie zaujímajú veľmi dobrú východiskovú pozíciu v mnohých energetických technológiách - majú  skutočnú konkurenčnú výhodu na medzinárodných trhoch. To zabezpečí rast a zamestnanosť v Nemecku. Nemecko zároveň významným spôsobom prispieva k tvorbe medzinárodnej politiky v oblasti ochrany ovzdušia.                                                                                                                                      

Pretože úspech technologického vývoja a objavovanie úplne nových technológií nemožno predvídať, Nemecká Spolková vláda sa výslovne zaviazala k technologicky otvorenej energetickej politike.                                

Jedným z príkladov úspechu financovania energetického výskumu je fotovoltaika. Vo fotovoltaických systémoch premieňajú solárne články slnečné lúče priamo na elektrinu. Pred niekoľkými rokmi bola výroba solárnej energie stále jednou z najdrahších obnoviteľných energií. Vďaka technologickému rozvoju a súvisiacemu zníženiu nákladov patria dnes nové fotovoltaické systémy k najlacnejším technológiám obnoviteľnej energie. Technologický vývoj zďaleka nekončí, takže možno očakávať ďalšie znižovanie nákladov. Takéto zníženie nákladov by nebolo možné bez úspechov vo výskume a vývoji a ich praktickej implementácie.

Zároveň sa masívne zlepšili  aj technologické vlastnosti ako sú efektívnosť, životnosť a efektívne a spoľahlivé výrobné techniky. Úspech energetického výskumného programu a spotreba energie sa tiež výrazne premietajú do hrubého domáceho produktu. Podľa tradičných predstáv spotreba energie stúpa s hospodárskym rastom. Tento vzťah možno dobre ilustrovať porovnaním krajín. Krajiny s vysokým hrubým domácim produktom na obyvateľa, ako sú USA a Kanada, majú tiež vysokú spotrebu energie na obyvateľa. Krajiny, ktoré vytvárajú iba porovnateľne nízky hrubý domáci produkt na obyvateľa, ako napríklad Brazília alebo Čína, majú porovnateľne nízku spotrebu energie na obyvateľa. Nemecko dokazuje, že sú možné aj iné cesty. V päťdesiatych, šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia trendy v energetickom priemysle v Nemecku stále dobre zapadajú do tradičnej línie. Po zjednotení sa ukázal zásadne nový vzorec. Hrubý domáci produkt na obyvateľa vzrástol v Nemecku od roku 1990 do roku 2010 takmer o 30 % bez potreby vyššej spotreby energie. Tento trend smerom k vyššej energetickej účinnosti bude naďalej pokračovať a musí sa urýchliť.

 

Zdroj: Blanka Hermanová, BMWi

Inovačná výkonnosť a konkurencieschopnosť

Podľa správy EK European Innovation Scoreboard 2020, Nemecko je silný inovátor, pričom inovačná výkonnosť krajiny sa v porovnaní s priemerom EÚ výrazne nezmenila v období od roku 2012. Firemné investície, inovátori a prepojenia sú najsilnejšou dimenziou inovácií v krajine. Nemecko dosahuje mimoriadne dobré výsledky v oblasti verejno-súkromných spoločných publikácií, výdavkov na výskum a vývoj v podnikateľskom sektore, podnikov poskytujúcich školenia v oblasti IKT a verejné výdavky na výskum a vývoj. Atraktívne výskumné systémy, ľudské zdroje a priaznivé prostredie pre inovácie sú najslabšie inovačné dimenzie. Najnižšie skóre vykazuje Nemecko pri ukazovateľoch týkajúcich sa zahraničných doktorandov, obyvateľstva s terciárnym vzdelaním, celoživotného vzdelávania a výdavkov rizikového kapitálu.

Pokiaľ ide o štrukturálne rozdiely s EÚ, Nemecko vykazuje najväčší pozitívny rozdiel v porovnaní s EÚ v oblasti výdavkov podnikov na špičkový výskum a vývoj, podielu zamestnaných v high-tech a medium-tech výrobe a vládneho obstarávania produktov pokročilých technológií, a najväčší negatívny rozdiel v priemernej ročnej zmene HDP, vzniknutých podnikov a čistého prílevu PZI (EIS, 2020).

 

Na základe hodnotenia Svetového ekonomického fóra (WEF) o globálnej konkurencieschopnosti (Global Competitiveness Report, 2019), Nemecko naďalej patrí medzi najkonkurencieschopnejšie krajiny na svete (7. miesto), nasledované Švédskom a Veľkou Britániou. Napriek tomu, že Nemecko je najväčšou ekonomikou v EÚ, konkurencieschopnosť krajiny klesá. Nemecko kleslo o štyri miesta v indexe globálnej konkurencieschopnosti v porovnaní s rokom 2018 (3. miesto). Spomedzi 103 ukazovateľov dostalo Nemecko nižšie skóre v 53 oblastiach. Aj keď sa v správe WEF uvádza, že Nemecko bolo zaradené medzi č. 1, pokiaľ ide o inovačné schopnosti, dobre sa umiestnilo v makroekonomickej stabilite a infraštruktúre, zaostáva v oblasti - internet a mobilné siete. Podľa správy WEF, najväčšou slabinou Nemecka je relatívne nízka úroveň zavádzania IKT. Pokiaľ ide o využívanie informačných technológií, Nemecko zaostáva za všetkými pobaltskými a severskými krajinami a niekoľkými krajinami Perzského zálivu, ako aj Čínou a Ruskom. Dostupnosť širokopásmového internetu z optických vlákien zostáva v Nemecku aj naďalej výsadou (WEF, 2019).

 

V rebríčku Bloomberg Innovation Index 2020 Nemecko získalo 1. miesto a predstihlo Južnú Kóreu, ktorá bola na vrchole šesť rokov. Ročný index inovácií Bloomberg analyzuje desiatky kritérií pomocou siedmich metrík vrátane výdavkov na výskum a vývoj, počet domácich patentových prihlášok a počet domácich verejných spoločností v oblasti špičkových technológií. Nemecko vykazuje 88,21 zo 100 možných bodov (graf 2) (WEF, 2020).

 

V indexe Bloomberg sa Nemecko zaradilo medzi päť najlepších z troch kategórií - pridanej hodnoty vo výrobe, high-tech hustote a patentovej činnosti (Wirtschafts Woche, 2020).

 

Graf 2: Najinovatívnejšie krajiny sveta (Bloomberg Innovation Index)

Zdroj: Bloomberg (2020)

 

 

V najnovšom rebríčku Global Innovation Index 2020 Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorý hodnotí inovačný výkon 131 ekonomík sveta, Nemecko obsadilo 9. miesto (WIPO, 2020).

High-tech stratégia 2025

Cieľom novovzniknutej spoločnosti SprinD GmbH je podpora radikálnych inovácií. Komisia expertov je presvedčená, že manažmentu by sa v tejto súvislosti mala udeliť najvyššia miera nezávislosti od politickej kontroly. Komisia expertov vyzýva federálnu vládu, aby podporila opatrenia uvedené v stratégii blockchainu (Blockchain Strategy) a transparentne zdokumentovala dosiahnutie týchto medzníkov.


Podľa názoru komisie expertov pre výskum a inovácie (Expertenkommission Forschung und Innovation - EFI), sa účinky v súvislosti s plánovanou GAIA-X dátovou infraštruktúrou (GAIA-X data infrastructure) môžu byť dosiahnuté, ak bude GAIA-X implementovaná rýchlo, s kriticky minimálnou kapacitou a zaručujúcou vysoký stupeň spojenia s užívateľom.

Hlavné témy v roku 2020

Východné Nemecko ako inovačná lokalita - 30 rokov po znovuzjednotení Nemecka


Aj takmer 30 rokov po znovuzjednotení Nemecka (3.10.1990), existujú medzi Východným a Západným Nemeckom stále veľké štrukturálne rozdiely, ktoré okrem iného ovplyvňujú inovačné činnosti podnikov. Z porovnania štrukturálne podobných podnikov vyplýva, že úroveň inovačnej aktivity vo východonemeckých spoločnostiach sa v posledných rokoch priblížila úrovni západonemeckých spoločností. Východonemecké spoločnosti však stále musia dobiehať západonemecké, pokiaľ ide o zavádzanie inovačných aktivít a zavádzanie inovácií na trh.

 

 

Kybernetická bezpečnosť


Prebiehajúca digitalizácia a digitálne siete zvyšujú zraniteľnosť podnikov voči kybernetickým útokom. Mnoho spoločností si preto veľmi dobre uvedomuje potrebu chrániť svoje informačné technológie. Samotná kybernetická bezpečnosť je tiež predmetom inovačných aktivít. Pokiaľ ide o patenty na kybernetickú bezpečnosť, Nemecko je ďaleko za USA, Čínou a Japonskom.

 

 

Výmena znalostí a technológií medzi Nemeckom a Čínou

 

V Nemecku existuje obava, že výmena poznatkov a technológií s Čínou povedie k jednostrannému odlivu know-how a oslabí vedecké a ekonomické výsledky Nemecka. Dostupné empirické dôkazy nepodporujú hypotézu, že priame čínske investície v Nemecku viedli k oslabeniu hospodárskej výkonnosti dotknutých spoločností. Avšak podnikové investície a prevzatia zo strany čínskych investorov v zásade znamenajú riziko politického a strategického vplyvu. S cieľom zabezpečiť, aby vedecká spolupráca s Čínou prospela obom stranám, je potrebné náležite informovať zúčastnených nemeckých aktérov.

 • Malo by sa zriadiť centrálne kompetenčné centrum, ktoré by radilo nemeckým vedcom a poskytovalo odborné znalosti o právnych otázkach týkajúcich sa spolupráce a výskumu. Kompetenčné centrum by malo ďalej systematicky zhromažďovať a hodnotiť informácie o skúsenostiach a problémoch s nemecko-čínskou spoluprácou a spracovávať ich pre výskumných a administratívnych pracovníkov vo výskumných inštitúciách.
 • Mal by sa posilniť výskum a výučba, ktoré prispievajú k porozumeniu súčasného politického, spoločenského a hospodárskeho vývoja v Číne. V tejto súvislosti by sa mala venovať pozornosť výučbe čínskych jazykových zručností.
 • Medzi rámcovými podmienkami a perspektívami vedeckej spolupráce medzi Nemeckom a Čínou by mala prebiehať intenzívna a nepretržitá výmena, ktorá by sa mala koordinovať s európskymi partnermi. Komisia expertov odporúča, aby sa čo najskôr po ukončení stratégie Číny vytvorenej BMBF (Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum) a po ukončení Sino-Nemeckej inovačnej platformy vytvorili vhodné formáty pre ďalšiu spoluprácu.

 

Zdroj: BMBF; EIS; WEF; https://www.bdo.de; eCORDA

Informácie zo Spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum (BMBF)

Smernice

15.1.2020, Smernica pre finančné opatrenia v oblasti „Fotonické procesy na detekciu a kontrolu mikrobiálnych záťaží

BMBF má v úmysle zamerať sa na oblasť „Fotonické procesy na detekciu a kontrolu mikrobiálnych záťaží" na základe programu „Photonics Research Germany“.

BMBF týmto prispieva k implementácii „High-tech- stratégie Spolkovej  Nemeckej vlády." Prostredníctvom h.u. Smernice o financovaní sleduje BMBF cieľ podporiť inovatívnych výskumných pracovníkov a spoločnosti pôsobiace v oblasti fotoniky, lekárskej techniky a tým významne prispievať k zdraviu a kvalite života obyvateľstva.

 

Kontaminácia populácie choroboplodnými vírusmi je už závažným globálnym problémom v medicíne, biotechnológii, potravinárskom priemysle a ochrane životného prostredia. Frekvenciu smrteľných infekcií odhaduje Svetová zdravotnícka organizácia WHO na celom svete na približne 17-miliónov ochorení ročne. Ročné výdavky na infekčné choroby sa v Spojených štátoch odhadujú na 120-miliárd USD. Odhady navyše predpokladajú, že až 15 % všetkých druhov rakoviny na celom svete je výsledkom infekcií. Zníženie tohto počtu infekcií na celom svete, zníženie rizika pre ľudí a životné prostredie a zníženie nákladov spojených s infekciami a kontamináciami sú hlavnými spoločenskými výzvami. Na prekonanie týchto problémov sú potrebné nové, inovatívne riešenia.

 

Prostredníctvom finančnej iniciatívy „Fotonické procesy na detekciu a kontrolu mikrobiálnych záťaží“ sleduje BMBF cieľ významne rozvíjať a posilniť túto oblasť. Zameriava sa na dostupnosť inovatívnych, profesionálnych, fotonických komponentov a systémov na detekciu a identifikáciu zárodkov a na ich dekontamináciu. Okrem toho by malo slúžiť na vybudovanie udržateľnej a rastúcej siete. Týmto spôsobom by sa mala zlepšiť zdravotná situácia a kvalita života obyvateľstva. Iniciatíva financovania realizuje ciele programu

„Photonics Research Germany“ (https://www.photonikforschung.de/foerderung/foerderprogramm.html).

Je súčasťou stratégie Spolkovej nemeckej vlády v oblasti špičkových technológií. Výsledky financovaného projektu sa môžu využiť iba v Spolkovej republike Nemecko alebo EHP1 a vo Švajčiarsku.

4.2.2020, Smernica - Akčná oblasť 2: „Podpora inovácií - podpora lekárskeho pokroku“

„Rámcový program zdravotného výskumu Spolkovej vlády Nemecka“ - „Digital Health Progress Hub“

Akčná oblasť 2: „Podpora inovácií - podpora lekárskeho pokroku“

 

Ciele Rámcového programu  - „Digital Health Progress Hub“

Digitálna sieť výskumu a starostlivosti ponúka veľký potenciál pre inteligentnú medicínu a pomôže zvýšiť kvalitu výsledkov liečby a bezpečnosť pacientov. Vďaka koncepcii modulárneho financovania „Lekárska informatika“ uverejnenej v roku 2015 chce BMBF významne prispieť k využitiu príležitostí digitalizácie pre medicínu. V súčasnej etape vývoja a vytvárania sietí v rámci iniciatívy lekárskej informatiky sa vyvíjajú technické a štrukturálne riešenia, ktoré spočiatku kombinujú údaje z výskumu a starostlivosti z univerzitných kliník a sprístupňujú ich na automatizovanú analýzu https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/medizininformatik.php).

 

Súčasné financovanie BMBF pre lekársku informatiku sa spočiatku zameriava na univerzitné kliniky s prebiehajúcim modulom financovania „etapa vývoja a vytvárania sietí“. Lekárska prax a regionálne nemocnice sú však ústredným prvkom lekárskej starostlivosti o mnohých pacientov. Preto bude osobitnou výzvou sprístupniť údaje o pacientoch, ktoré sa generujú v neuniverzitných zdravotníckych zariadeniach, na výskum v oblasti zdravia.

 

Prostredníctvom finančného modulu „Digital Health Progress Hub“ -  iniciatívy pre lekársku informatiku má preto BMBF v úmysle zaoberať sa lekárskymi údajmi o starostlivosti o pacientov v nemocničnej a ambulantnej oblasti. Cieľom je overiť uskutočniteľnosť medzisektorového poskytovania údajov kompatibilných s výskumom v lekárskej praxi regionálnej starostlivosti, ako aj modelové preskúmanie pridanej hodnoty pre pacientov, lekárskych odborníkov a vedu. Dôraz je spočiatku zameraný na pilotné vykonávanie konkrétnych príkladov použitia vo výskume a starostlivosti. Tieto príklady použitia by mali vychádzať z medzisektorového využívania údajov a zo spolupráce regionálnych zdravotníckych zariadení s jednou alebo viacerými univerzitnými nemocnicami. Okrem toho je možné pridať zdravotné údaje týkajúce sa pacientov z inštitúcií sociálneho zabezpečenia, registrov a iných príslušných držiteľov údajov. Príslušní partneri z oblasti lekárskej starostlivosti, výskumu, príslušných spoločností, zdravotných poisťovní a zástupcov pacientov majú úzko spolupracovať v centrách digitálneho pokroku.

 

Modul financovania lekárskej informatiky „Digital Progress Hubs Health“ prispieva k stratégii umelej inteligencie Spolkovej nemeckej vlády a je financovaný pomerne v rámci  opísaných aplikačných centier. Ako hlavná iniciatíva je modul financovania zakotvený aj v digitálnej stratégii BMBF. Centrá digitálneho pokroku poskytujú dôležité informácie o ďalšom vývoji koncepcie financovania lekárskej informatiky a o vytvorení elektronických záznamov o pacientoch kompatibilných s výskumom v Nemecku. Aspoň jedno „Centrum digitálneho pokroku“ by malo prispievať k cieľom Národnej dekády boja proti rakovine. Iniciatíva lekárskej informatiky je súčasťou „Rámcového programu zdravotného výskumu Nemeckej Spolkovej vlády“ a zameriava sa najmä na akčnú oblasť 2: „Podpora inovácií - podpora lekárskeho pokroku“.

4.2.2020, Smernica na podporu výskumných a vývojových projektov medzi Nemeckom a Južnou Afrikou v rámci EUREKA“

Financovanie  výskumno – vývojových projektov je súčasťou strategických cieľov BMBF na posilnenie a rozšírenie Európskeho výskumného priestoru. Jeho cieľom je posilniť spoluprácu medzi vedou a priemyslom s krajinami EÚ13 a pridruženými krajinami  EÚ a predstaviť ich do hlavných európskych inovačných programov.

 

Cieľom tejto Smernice o financovaní je podporovať bilaterálnu technologickú spoluprácu s Južnou Afrikou vo vybraných oblastiach, najmä posilnením úzkej spolupráce medzi malými a strednými podnikmi (MSP) a prípadne výskumnými inštitúciami z oboch krajín. Osobitný význam má naďalej udržateľný príspevok k hodnotovým reťazcom v kľúčových otázkach. Je to opatrenie strategického financovania projektu.

 

Juhoafrické ministerstvo vedy a inovácií a nemecké BMBF podporujú spoločné výskumné a vývojové projekty zamerané na vývoj inovatívnych výrobkov a procesov. Toto oznámenie sa podáva v súlade s postupmi EUREKA: www.eureka.dlr.de. EUREKA je európska sieť s pridruženými krajinami na cezhraničnú spoluprácu v oblasti technologického výskumu a vývoja na civilné účely.

Cieľom je spojiť potenciál špecializovaného know-how a zdrojov dostupných v Európe a pridružených krajinách do projektov spolupráce, a tým ich efektívnejšie využívať. Cieľom stratégie BMBF pre Afriku je podpora internacionalizácie vzdelávania, vedy a výskumu. Tieto fondy sú určené najmä na podporu prenosu vedomostí a inovácií a prispievajú k zlepšeniu hospodárskej perspektívy v afrických partnerských krajinách.

6.2.2020, Smernica na podporu grantov pre juniorské výskumné skupiny vo výskume zdravotníckych služieb

Rapídne demografické zmeny populácie, digitalizácia a tiež nové vedecké a technologické príležitosti ponúkajú príležitosti na zlepšenie zdravotníckeho systému, ale zároveň predstavujú výzvy pre zavedené  systémové kontrolné a hodnotiace mechanizmy a ich budúci trend vývoja. Dôležitosť výskumu v oblasti zdravotníckych služieb preto v posledných rokoch významne narastá, nároky a očakávania týkajúce sa prenosu výsledkov výskumu do zdravotníckej praxe sa neustále zvyšujú. Vývoj, testovanie, implementácia, hodnotenie a ďalší rozvoj inovatívnych, často komplexných zásahov, kladú nové požiadavky na všetkých zúčastnených aktérov.

 

Výskum v oblasti zdravotnej starostlivosti je stále viac interdisciplinárny, medzisektorový s participáciou príslušných záujmových skupín z oblasti  zdravotníctva a tiež spoločnosti. Výskumní pracovníci v oblasti zdravotnej starostlivosti majú rôzne zázemie, napríklad z oblasti medicíny, psychológie, zdravotníctva, ošetrovateľstva a sociológie. Na zvládnutie existujúcich problémov sú potrební vedecky a metodicky fundovaní výskumní pracovníci v oblasti zdravotnej starostlivosti. Rámcové podmienky sú však pre mladých vedcov často značne zložité. Činnosti v oblasti starostlivosti o pacienta, výskumu a rodiny sa často ťažko kombinujú. Vo výskume je tiež z dlhodobého hľadiska nedostatok pozícií, ktoré sú zakotvené v atraktívnom podpornom prostredí. Vďaka tomu sú pracovné podmienky pre mladých vedcov menej atraktívne a to nielen v klinickom výskume, ale aj v zdravotníctve.

 

Cieľom tohto opatrenia je propagovať pokročilých mladých vedcov v oblasti výskumu v zdravotníctve, ktorí sú už prostredníctvom vlastnej projektovej práce kvalifikovaní. Mali by mať preto aj možnosť ďalšej kvalifikácie a taktiež možnosť etablovať a profilovať sa  vo výskume zdravotníckych služieb. Účelom opatrenia je tiež pomôcť pripraviť študentov na profesúru, alebo inú funkciu vedeckého manažmentu. Za týmto účelom sú podporované juniorské výskumné skupiny, ktoré realizujú výskumný projekt, ktorý je relevantný z hľadiska ponuky a metodológie a bol tiež navrhnutý vedúcim juniorskej výskumnej skupiny. Týmto finančným opatrením BMBF prispieva k rozvoju „Rámcového programu zdravotníckeho výskumu Spolkovej vlády Nemecka“.

10.2.2020, Smernica pre financovanie nadnárodných výskumných projektov

Smernica pre financovanie nadnárodných výskumných projektov:

Cieľ a účel financovania:

Predchádzanie priberaniu na váhe a obezite v kritických fázach života v rámci „Iniciatívy spoločného programu -  Zdravá strava pre zdravý život“ (JPI HDHL).

 

Zdravý životný štýl s vyváženou stravou a dostatočnou fyzickou aktivitou je rozhodujúci pre udržanie zdravia a pohody. Nezdravý životný štýl a zvyšujúci sa podiel starších ľudí v celkovej populácii sú spojené s rastúcou prevalenciou chronických chorôb, ako sú cukrovka, rakovina, kardiovaskulárne a neuro - degeneratívne choroby.

 

Iniciatíva spoločného európskeho programu - „Zdravá strava pre zdravý život“ (JPI HDHL) bola založená v roku 2010 ako dobrovoľníctvo a partnerstvo členských štátov a pridružených štátov Európskej únie s cieľom splniť uvedené výzvy. Hlavným cieľom JPI HDHL je lepšie porozumieť vzťahu medzi výživou, životným štýlom a zdravím prostredníctvom cezhraničnej spolupráce a koordinácie výskumných činností. Tieto znalosti sa majú implementovať do stratégií, výrobkov a služieb, aby sa občanom v Európe a mimo nej umožnilo užívať si zdravý životný štýl. Nadmerná hmotnosť a obezita sú spojené s celým radom chronických stavov, ako sú kardiovaskulárne choroby, diabetes typu 2 a určité typy rakoviny. Zvyšujúca sa prevaha obezity v západných krajinách má veľký význam, pretože má vážne psychologické, sociálne a zdravotné následky. Obezita je výsledkom dlhodobej pozitívnej energetickej bilancie, pričom hlavným ovplyvňujúcim faktorom je príjem potravy a fyzická aktivita. Rovnako ako index telesnej hmotnosti sa výživa a telesné správanie jednotlivca, ktoré sa formuje v detstve, často udržiavajú podobným spôsobom od dospievania  až do dospelosti. Preto je veľmi dôležité zaviesť včasný zdravý životný štýl, aby sa  už v rannom veku zabránilo rozvoju nadváhy a obezity.

 

Ovplyvňujúcimi faktormi individuálneho zdravotného správania sú napr. osobné a sociálno-ekonomické faktory, ktoré sú determinované prostredím. Tieto zase závisia od autonómie a nezávislosti, kognitívnych funkcií, motivácie, vzdelania, sociálno-ekonomického postavenia a konfliktných životných povinností jednotlivca. Tieto faktory sa v priebehu života menia. Stratégie prevencie zamerané na tieto ovplyvňujúce faktory sa preto musia prispôsobiť rôznym fázam života. Takéto stratégie na zabránenie nezdravého prírastku hmotnosti sú naliehavo potrebné.

 

Táto smernica je štvrtou aktivitou spoločného financovania v rámci sieťového spolufinancovania ERA „HDHL-INTIMIC“ (HDHL-INTETInal MICrobiomics). Zameriava sa na podporu vynikajúcich nadnárodných výskumných konzorcií, ktoré vyvíjajú, implementujú a hodnotia inovačné stratégie a multidisciplinárne prístupy, ktoré bránia nadmernej hmotnosti a obezite, alebo ju znižujú v definovaných cieľových skupinách a v kritických fázach života. Ďalším cieľom je posilniť sieť medzi akademickou obcou a príslušnými zúčastnenými stranami, a tak zvýšiť vplyv projektov na prax v oblasti verejného zdravia.

 

Financujúce organizácie nasledujúcich krajín sa zišli s cieľom zabezpečiť toto opatrenie:

 

 • Belgicko;
 • Výskumná nadácia - Flámsko (FWO);
 • Fond pre vedecký výskum - FNRS (F.R.S. - FNRS);
 • Nemecko, Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF);
 • Francúzsko, Francúzska národná agentúra pre výskum (ANR);
 • Írsko, Health Research Board (HRB);
 • Taliansko, Národný inštitút zdravia (ISS);
 • Lotyšsko, Ministerstvo školstva a vedy (IZM);
 • Holandsko, Holandská organizácia pre výskum a vývoj v oblasti zdravia (ZonMw);
 • Španielsko, Španielska agentúra pre štátny výskum (AEI);
 • Česko, Ministerstvo školstva, mládeže a športu (MSMT);
 • Rakúsko, Spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu (BMBWF).

 

 

Smernicu zverejňujú súčasne finančné organizácie v príslušnej krajine a centrálne ho koordinuje Spoločný sekretariát EÚ.

Spoločný sekretariát EÚ sa nachádza v belgickej finančnej organizácii „Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO)“.

 

Na skutočnú implementáciu národných podprojektov v sieti sa vzťahujú príslušné národné usmernenia.

Ďalšie dôležité informácie o tejto nadnárodnom smernici nájdete v texte oznámenia v anglickom jazyku a súvisiacej webovej stránke JPI HDHL

(https://healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/98-calls-site-restyling/588-hdhl-intimic-2020)

12.2.2020, Smernica na podporu financovania výskumu zameraného na digitalizáciu vysokoškolského vzdelávania a inovácie prostredníctvom využívania umelej inteligencie a “Big Data

Cieľom tejto smernice BMBF z 12.2.2020 o financovaní je preskúmať možnosti a účinky (podporného) využívania „Big Data“ a umelej inteligencie vo vysokoškolskom vzdelávaní. Pre tento účel sa majú financovať také projekty, ktoré využívajú už doteraz vyvinuté technológie a rešpektujú etiku a ochranu údajov.

 • Výskum umelej inteligencie a „Big Data“, ako podporná technológia pre výučbu a učenie na vysokých školách;
 • Výskum využívania umelej inteligencie a „Big Data“ s cieľom preniesť ich do riadneho vysokoškolského vzdelávania;
 • Výskum aplikácií umelej inteligencie a „Big Data“ disciplinárne, špecifickým spôsobom, s cieľom získať prehľad o jednotlivých subjektoch pomocou technológie.

 

„Big Data“ (v zmysle veľkých a komplexných súborov údajov, ktoré si vyžadujú rôzne metódy vyhodnotenia, aby sa z nich mohli generovať nálezy) a umelá inteligencia (napríklad v zmysle systémov založených na vedomostiach, analýze vzorov a predikcii, alebo robotiky), to zn. nové kvality digitálnych technológií, ktorým bola v posledných rokoch venovaná zvýšená pozornosť vo vysokoškolskom vzdelávaní. Tieto idú nad rámec tradičných konceptov spracovania informácií a otvárajú nové možnosti aplikácie v celom študijnom cykle. Aplikácie umelej inteligencie a „Big Data“ majú potenciál umožniť individualizovaný, na učenie sa orientovaný, návrh vyučovacích a vzdelávacích procesov a zbaviť učiteľov bežných úloh. To zase otvára rozmanité príležitosti pre inovácie v didaktike a metodike a lepšiu organizáciu vysokoškolského vzdelávania, čo sa doteraz využívalo iba v obmedzenej miere.

 

Na teoreticko-koncepčnej úrovni už existuje množstvo prístupov k rentabilnému využívaniu umelej inteligencie a  „Big Data“. Existujú však rozdiely medzi možnosťami, ktoré sa pripisujú využívaniu umelej inteligencie a „Big Data“ a skutočnou implementáciou do praxe vysokoškolského vzdelávania a výskumom konkrétnych podmienok zlyhania. Existuje tiež potenciál pri používaní aplikácií umelej inteligencie a „Big Data“ na ich použitie v zmysle dôležitých cieľov sociálnej a vzdelávacej politiky, napríklad na zvýšenie úspešnosti štúdia (prostredníctvom individualizovaného poradenstva a podpory, vrátane prípravných alebo sprievodných štúdií), alebo na zvýšenie spravodlivého prístupu k štúdiu pre ľudí so zdravotným postihnutím (ako sú napríklad poruchy sluchu a zraku).

 

V nasledujúcom texte pojem digitálne vyššie vzdelávanie vždy zahŕňa celý proces digitalizácie rôznych fáz vysokoškolského vzdelávania, od počiatočného bakalárskeho a magisterského stupňa - vrátane úvodných a premosťovacích kurzov - cez doktorandské štúdium až po celoživotné vzdelávanie a ďalšie akademické vzdelávanie na univerzitách. Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté na projekty, ktoré skúmajú jednotlivé disciplíny a súvisiace aspekty, ako aj jednotlivé moduly alebo celé študijné programy.

Na výskumné zameranie „Digitálne vysoké školstvo“ v rámci priority financovania „Veda a univerzitný výskum“ sú naplánované celkom štyri smernice na financovanie a identifikáciu a využitie potenciálu spojeného s digitalizáciou.

 

Smernica z 10. februára 2016 o podpore výskumu v oblasti digitálneho vysokoškolského vzdelávania „Účinnosť a účinky súčasných prístupov a formátov / trendov a nových paradigiem v didaktike a technológii“ (prvá smernica o financovaní) bola zameraná na výskumné projekty s cieľom systematizovať existujúce znalosti a získať ich nové poznatky o vplyve a efektívnosti formátov digitálneho vzdelávania s ohľadom na základné kvalitatívne prvky vysokoškolského vzdelávania.

 

druhej Smernici  z 31. júla 2017 o podpore výskumu v oblasti digitálneho vysokoškolského vzdelávania „Inovačné potenciály digitálneho vysokoškolského vzdelávania“ sa potom riešili kľúčové otázky, ktoré majú osobitný inovačný potenciál v súhre medzi didaktikou a technológiou pri vyrovnávaní sa s výzvami univerzitnej a vzdelávacej politiky a rozvojom expertíz medzinárodných výskumných kompetencií.

 

Tretia Smernica o financovaní zo 16. októbra 2018 „Disciplína a vyššie digitálne vzdelávanie súvisiace s predmetom“ bola zameraná na koncepty prototypov, digitálneho vyučovania a učenia sa v rámci jednotlivých disciplín a predmetov.

 

Štvrtá Smernica financovania, ktorá nasleduje, sa líši od predchádzajúcich smerníc tým, že sa výslovne zameriava na praktický výskum využívania umelej inteligencie a „Big Data“, ako hnacej sily inovácie v digitálnom vysokoškolskom vzdelávaní zameranom na daný predmet.

 

Týka sa to tých, ktorí majú záujem o financovanie, ktorí už majú skúsenosti s technológiami potrebnými pre výskumné projekty v oblasti využívaniu umelej inteligencie a „Big Data“, resp. tých, ktorí sú dostatočne interdisciplinárne orientovaní, aby mohli bezprostredne realizovať výskumný zámer.

Ďalšie informácie

Novinky

Publikácia BMBF „Výskum a inovácie pre ľudí“ (9.4.2021)

 

Publikácia BMBF k High-Tech - stratégii 2025 (7.4.2021)

 

BAM má vedúcu úlohu v nemeckej federálnej sieti pre výskum vodíka (30.3.2021)

 

Publikácie BMBF  - informácie o sponzoroch a štipendiách v Nemecku (25.3.2021)

 

VolkswagenStiftung: Nová stratégia podpory výskumu 2021 (25.3.2021)

 

TU Berlín: Šesť nových laboratórií pre vedeckú komunikáciu (24.3.2021)

 

Fraunhoferov inštitút vyvíja ventilátor schopný filtrovať koronavírus z okolitého vzduchu (19.3.2021)

 

Stanovisko k návrhu Európskej komisie k novému regulačnému rámcu pre batérie (15.3.2021)

 

Nemecko vytvorí nové centrá pre výskum zdravia (12.3.2021)

 

Federálna správa BuWiN 2021 o mladých vedcoch v Nemecku (10.3.2021)

 

Výzva v Nemecku (ERA-MIN 2021) v rámci „Stratégie FONA“ (24.2.2021)

 

Nemecko zavádza budúce laboratóriá na ekologický vodík (12.2.2021)

 

Cena Einsteinovej nadácie pre podporu kvality vo výskume (11.2.2021)

 

Informačná príručka DAAD "Researchers Guide Germany" (9.2.2021)

 

Aktuálne výzvy a možnosti financovania projektov v oblasti výskumu, technológií a inovácií – Freie Universität Berlin (8.2.2021)

 

Nemecko vyhlásilo tri projekty v oblasti ekologického vodíka (18.1.2021)

 

Priority a úloha Nemecka v Európskom výskumnom priestore (16.12.2020)

 

Výzva na projekty: Nadácia Volkswagen Stiftung (10.12.2020)

 

Akčný plán Nemeckej Spolkovej vlády ErUM-Data (8.12.2020)

 

Inovačná súťaž v oblasti umelej inteligencie v Nemecku (25.11.2020)

 

Hightech-Stratégia 2025 v Nemecku: Bio – IT Inovácie (24.11.2020)

 

Správa Spolkovej vlády Nemecka o výskume a inováciách 2020 (24.11.2020)

 

Francúzsko-nemecký tlak na využitie vodíka poháňa snahu EÚ o ekologický zdroj energie (18.11.2020)

 

Národná stratégia Spolkovej vlády Nemecka pre energiu vodíka (10.11.2020)

 

Energetický výskum v Medzinárodnej energetickej agentúre (29.10.2020)

 

Kongres energetického výskumu (29.10.2020)

 

Stratégia Nemecka v Európskom výskumnom priestore (27.10.2020)

 

Vedci vítajú nemecký tlak na akademickú slobodu (23.10.2020)

 

Medzinárodná súťaž výskumných marketingových nápadov Nemeckej výskumnej nadácie (8.10.2020)

 

Pilotný workshop v Nemecku o financovaní Národného a Európskeho výskumu (8.10.2020)

 

Konferencia nemeckého predsedníctva v Rade EÚ o občianskej vede (16.9.2020)

 

Nemecké predsedníctvo v Rade EÚ chce dohodu členských štátov o finálnych detailoch programu Horizon Europe do konca septembra 2020 (2.9.2920)

Nemecká biotechnologická spoločnosť BioNTech dodá Japonsku 120-miliónov dávky vakcíny COVID-19 (3.8.2020)

Nemecko v medziregionálnej spolupráci (31.7.2020)

 

Nemecko financuje výskum koronavírusu ďalšími 45-miliónmi EUR (21.7.2020)

 

Nemci odštartovali svoje predsedníctvo v EÚ veľkými plánmi pre výskum a vzdelávanie (10.7.2020)

Nemecko oznámilo finančnú podporu 100-miliónov EUR na výskum batérií (9.7.2020)

Financovanie výskumu a vývoja v Nemecku: zákon o príspevku na výskum (3.7.2020)

 

Nemecko prebralo predsedníctvo Rady EÚ (2.7.2020)

 

Nemecko sa zaviazalo presadiť rozpočet EÚ (23.6.2020)

 

Nemecká spolková vláda investuje 300-miliónov EUR do spoločnosti CureVac na výrobu vakcín COVID-19 (15.6.2020)

 

Technologická suverenita stúpa v agende EÚ, keď Nemecko začína domáci elektronický program (10.6.2020)

 

GAIA-X: nový francúzsko-nemecký projekt cloud computingu (8.6.2020)

 

Nemecko predstavilo stimul vo výške 50-miliárd EUR pre technológie budúcnosti (5.6.2020)

 

Presun výstavy Automatica 2020 (2.6.2020)

 

Nový nemecký projekt bude využívať organoidy na skúmanie infekcie COVID-19 (29.5.2020)

 

Nemecko zaviedlo fond na záchranu výskumu vo výške 175-miliónov EUR (27.5.2020)

 

Nemecko sa priblížilo k cieľu výdavkov 3,5 % HDP na výskum a vývoj (18.5.2020)

 

COVID-19: Výskum v Nemecku (18.5.2020)

 

Informačný portál o koronavíruse (21.4.2020)

Švédsko je inovačným lídrom v EÚ, s dlhou históriou inovácií. Ako sociálny štát už dlhodobo podporuje inovácie a podnikanie. Sociálna stabilita krajiny a prístup k vládnej podpore, ako aj vysoký stupeň rovnosti sú dôležité faktory švédskeho úspechu. Sociálny štát bol kľúčom k rozvoju švédskeho podnikateľského prostredia. Skutočnosť, že existuje sociálna bezpečnostná sieť, ponúka podnikateľom slobodu experimentovať a riskovať.

Výskum, inovácie, vzdelávanie a veda

Vzdelávanie a výskum

Dlhodobé zameranie Švédska na vzdelávanie a výskum malo tiež zásadný vplyv na inovačné kapacity. V roku 1842 krajina zaviedla povinnú školskú dochádzku pre deti od 7 do 13 rokov. Bol to krok, ktorý zmenil pravidlá hry, pretože zvýšil celkovú úroveň vzdelania medzi ľuďmi a stal sa dôležitou súčasťou švédskej cesty od chudobného poľnohospodárskeho štátu k prosperujúcemu lídrovi v oblasti inovácií. Dnes má vo Švédsku asi tretina populácie postsekundárne vzdelanie.

 

 

Investície do výskumu a vývoja


Pokiaľ ide o výskum a vývoj (VaV), Švédsko dokazuje svoj záväzok investovaním do výskumu a vývoja spravidla viac ako 3 % HDP krajiny (graf 1). To je výrazne viac ako je priemer EÚ. Švédsko je tak výnimkou pokiaľ ide o nárast intenzity výskumu a vývoja v celej EÚ, v súčasnosti má vôbec najvyššiu intenzitu VaV v rámci EÚ, pričom v roku 2019 investovalo do VaV 3,39 % HDP. Ambicióznym cieľom krajiny je vynaložiť na VaV 4 % HDP.

 

Graf 1: Výdavky na výskum a vývoj vo Švédsku (% HDP)

Zdroj: World Bank (2020)

Zelené technológie a biologické vedy sú dve oblasti, v ktorých vynikajú švédski vedci a spoločnosti. Švédska vláda vytvorila úrad biologických vied, ktorý sa venuje rozvoju národnej stratégie pre biologické vedy s cieľom ďalej propagovať túto oblasť.

 

 

Kľúčoví aktéri vo výskume

 

Vládna agentúra Vinnova zohráva ústrednú úlohu vo švédskom výskume. Inovačná agentúra propaguje a financuje výskumné projekty v mnohých oblastiach, od zdravotníctva a dopravy po priemyselné materiály a inteligentné mestá. V záujme posilnenia konkurencieschopnosti Švédska, Znalostná nadácia (KK-stftelsen) financuje výskum a vývoj kompetencií na švédskych univerzitách. Švédska agentúra pre hospodársky a regionálny rast (Tillväxtverket) tiež posilňuje konkurencieschopnosť a uľahčuje podnikanie vo Švédsku.

 

 

Informačná infraštruktúra

 

Švédsko je rozlohou veľká krajina, preto je pre jej rozvoj životne dôležitá dobre fungujúca infraštruktúra – od železníc po telekomunikačné a širokopásmové pripojenie. Politiky, ktoré ponúkajú prístup k technológiám a internetu, prispeli k tomu, aby sa Švédsko stalo inovatívnou krajinou akou je dnes. V 90-tych rokoch 20. storočia švédska vláda silno podporovala rozvoj širokopásmovej siete a včasný prístup Švédov k rýchlemu internetu spojený s dotovanými programami požičiavania počítačov, ktorý pomohol kultivovať spoločnosť. V roku 2016 švédska vláda prijala novú stratégiu širokopásmového pripojenia. Jej cieľom je do roku 2025 pripojiť Švédsko k vysokorýchlostnému internetu.

 

Zdroj: https://sweden.se/business/innovation-in-sweden

Inovačná výkonnosť a konkurencieschopnosť

Vzhľadom na to, že Švédi predstavujú iba 0,13 % celosvetovej populácie, nordický národ má na úroveň globálnych inovácií neúmerný vplyv. Švédsko je na vrchole hodnotiacej tabuľky inovácií v EÚ (Innovation Union Scoreboard). Index uverejnený Európskou komisiou hodnotí silné a slabé stránky národných inovačných systémov a pomáha krajinám určiť oblasti, ktorým by sa mali venovať.

Švédsko tiež dosiahlo vysoké hodnotenie v inovačných prieskumoch, ako je index prosperity Legatum (Legatum Prosperity Index) a globálny inovačný index. V najnovšom rebríčku Global Innovation Index 2020 Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorý hodnotí inovačný výkon 131 ekonomík sveta, Švédsko obsadilo 2. miesto (WIPO, 2020).

 

Podľa správy Európskej komisie European Innovation Scoreboard 2020, Švédsko je inovačným lídrom. V období od roku 2012 sa inovačná výkonnosť Švédska mierne zvýšila v porovnaní s priemerom EÚ. Ľudské zdroje, atraktívne výskumné systémy a priaznivé prostredie pre inovácie sú najsilnejšie inovačné dimenzie. Švédsko má vysoké skóre vo väčšine ukazovateľov v porovnaní s EÚ, ale najmä pokiaľ ide o spoločné publikácie verejného a súkromného sektoru, celoživotné vzdelávanie, spoločné medzinárodné vedecké publikácie, a zahraničných doktorandov. Dopad predaja je najslabšou dimenziou inovácií s výkonnosťou pod priemerom EÚ. Ukazovatele s nízkym skóre zahŕňajú predaj inovácií nových produktov na trh a nových firiem, súkromné ​spolufinancovanie verejných výdavkov na výskum a vývoj, podniky poskytujúce IKT vzdelávanie a rizikový kapitál. Pokiaľ ide o štrukturálne rozdiely, Švédsko vykazuje najväčší pozitívny rozdiel v EÚ v oblasti výdavkov podnikov na špičkový výskum a vývoj, podnikateľského vzdelávania na základných školách a odbornej prípravy a zamestnanosti v sektore zdieľaných služieb založených na znalostiach, najväčší negatívny rozdiel je v Švédsku v počte novovzniknutých podnikov, podiele zamestnanosti v priemyselnej výrobe a priemernej ročnej zmene HDP (EIS, 2020).

 

Na základe hodnotenia Svetového ekonomického fóra (WEF) o globálnej konkurencieschopnosti (Global Competitiveness Report, 2019), Švédsko obsadilo 8. miesto v rebríčku (Global Competitiveness Index - 81,2), nasledované Veľkou Britániou, Dánskom a Fínskom (WEF, 2019). Tým sa Švédsko zaraďuje medzi najkonkurencieschopnejšie krajiny na svete s najvyššou úrovňou inovačnej kapacity.

 

Švédsko vyniká v spolupráci s ostatnými a v medzinárodných vynálezoch na 1-milión obyvateľov je štvrté.

 

WEF však uvádza aj výzvy pre krajinu, ako sú vysoké dane a pracovné predpisy. Ďalšími potenciálne negatívnymi faktormi sú prudké nájomné a nedostatok bývania vo väčších mestách, čo v niektorých prípadoch sťažuje Švédsku najmä prilákanie mladých talentov v konkurencii s ostatnými európskymi mestami. Vysoké školné pre študentov z krajín mimo EÚ môže mať tiež negatívny vplyv na príťažlivosť Švédska. Ďalšou výzvou je počasie. Pretrvávajúce, temné a studené zimy Švédska môžu byť ťažkým miestom pre život. Na druhej strane tieto tvrdé zimy sa zároveň uvádzajú ako vysvetlenie vysokej úrovne kreativity vo Švédsku. Podľa niektorých názorov, dlhá, chladná sezóna povzbudzuje budúcich inovátorov, aby zostali doma, aby zdokonalili svoje zručnosti a rozvíjali svoje nápady. Ak je to pravda, švédsky duch inovácií môže byť ovplyvnený silou prírody.

 

Zdroj: https://sweden.se/business/innovation-in-sweden; https://ec.europa.eu; https://www.wipo.int; EIS (2020); WEF (2019); eCORDA

Ďalšie informácie

Novinky

 

 

 

Švajčiarsko je druhou najinovatívnejšou krajinou v Európe a jednou z najkonkurencieschopnejších krajín na svete. Pravidelne sa objavuje medzi špičkou krajín v medzinárodných porovnaniach globálnej konkurencieschopnosti, v podpore výskumu a inovácií. Švajčiarsko je zároveň krajinou s veľkou diverzitou (jazykovou, kultúrnou, hospodárskou), pričom je však veľmi otvorenou krajinou pre celý svet. V porovnaní s ostatnými krajinami má Švajčiarsko mimoriadne inovatívne a konkurencieschopné hospodárstvo, jedným z dôvodov je skutočnosť, že vzdelávaniu a výskumu sa v krajine prikladá veľký význam. Vo Švajčiarsku majú silnú pozíciu jednak veľké nadnárodne spoločnosti, ktoré tu majú sídlo, ako aj malé a stredné podniky (MSP), ktoré majú vysokú úroveň inovačných kapacít. Švajčiarsko významne profituje z vnútorného trhu EÚ. Od 1.1.2017 je Švajčiarsko na zozname asociovaných krajín k programu Horizont 2020.

Výskum, inovácie, vzdelávanie a veda

Výskum a vývoj

Výdavky na výskum a vývoj

 

Švajčiarsko patrí v súčasnosti medzi krajiny s najvyššími výdavkami na výskum a vývoj na svete 3,4 % HDP (2020). Súkromný sektor predstavuje viac ako dve tretiny švajčiarskych výdavkov na výskum a vývoj, čo v súčasnosti predstavuje viac ako 3 % HDP alebo približne 22-miliárd CHF. Verejné financovanie výskumu závisí najmä od proaktívnej práce výskumných pracovníkov, zásad hospodárskej súťaže a medzinárodnej spolupráce.

 

Podľa globálneho prieskumu sú švajčiarske spoločnosti na 1. mieste v investíciách do výskumu a vývoja (VaV) na celom svete. Autori štúdie, analyzovali investície 500 najvýznamnejších medzinárodných spoločností do výskumu a vývoja. Výdavky v tomto sektore sa v roku 2017 zvýšili o 6 % na 532-miliárd EUR (601-miliárd CHF).

Spoločnosť Ernst & Young (EY) zistila, že švajčiarske spoločnosti investujú 6,6 % (2017) svojho obratu do výskumu a vývoja v porovnaní s priemerom 3,8 % na svete, pred konkurenciou z USA (5,9 %), Švédska (4,4 %) a Nemecka (4,1 %).


Výsledky prieskumu ukazujú, že švajčiarske spoločnosti včas uznali „význam inovácií pre svoju dlhodobú medzinárodnú konkurencieschopnosť a potrebu vysokých marží.“

 

Výdavky na výskum a vývoj vo Švajčiarsku dlhodobo prevyšujú priemer EU (graf 1). Kým v roku 2000 dosiahli 2,32 % HDP, v roku 2015 vzrástli na 3,37 % HDP, v roku 2017 dosiahli 3,29 % HDP (Eurostat, 2020).

 

Graf 1: Výdavky na výskum a vývoj vo Švajčiarsku (% HDP)

 

Zdroj: Eurostat (2020)

 

 

Úloha Konfederácie a kantónov


Rozdelenie úloh medzi súkromný a verejný sektor v oblasti výskumu a inovácií sa časom etablovalo a je založené na dvoch pilieroch švajčiarskej politiky, konkrétne subsidiarite a liberálnom hospodárstve. Štát je aktívny v oblastiach, v ktorých má výslovný ústavný mandát. Vzdelávanie, výskum a inovácie existujú v komplexnom doplnkovom systéme, v ktorom sa prelínajú rôzne zodpovednosti a témy.

Štátne inštitúcie na všetkých politických úrovniach zabezpečujú pôdu pre vynikajúci výskum a úspešné inovácie. Okrem iného zabezpečujú kvalitu vzdelávania na všetkých úrovniach, sprístupňujú svoje verejné zariadenia a poskytujú spoľahlivé politické a právne prostredie.

Okrem toho vládne agentúry na rôznych úrovniach investujú do výskumu. Vo Švajčiarsku sa základný výskum uskutočňuje najmä na federálnych technologických inštitúciách a na univerzitách. Aplikovaný výskum a vývoj a prenos poznatkov do obchodovateľných inovácií sú však predovšetkým doménou súkromného sektora a univerzít aplikovaných vied.

Verejný sektor financuje výskum podľa liberálnych zásad. To znamená, že finančné prostriedky sa prideľujú na základe individuálnej iniciatívy výskumných pracovníkov na konkurenčnom základe, pričom rozhodujúcim faktorom je kvalita predložených návrhov. Podpora medzinárodnej spolupráce je ďalším základným kameňom tejto politiky.

Podľa zákona o podpore výskumu a inovácií (RIPA) je Konfederácia zodpovedná za podporu výskumu a inovácií prostredníctvom Švajčiarskej národnej vedeckej nadácie (SNSF) a Švajčiarskej agentúry pre podporu inovácií (Innosuisse). Poskytuje tiež financovanie pre švajčiarske akadémie umení a vied a podporuje takmer 30 výskumných inštitúcií národného významu. Konfederácia napokon financuje výučbu a výskum v inštitúciách ETH.


Švajčiarske kantóny sa zasadzujú o podporu výskumu vo svojej úlohe financujúcich orgánov univerzít a univerzít aplikovaných vied.


Medzinárodná výskumná spolupráca


Medzinárodná spolupráca vo výskume je dôležitým základným kameňom vo Švajčiarsku. Švajčiarsko je zapojené do mnohých medzinárodných výskumných organizácií a výskumných programov, ako je Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN) a viacročné výskumné rámcové programy EÚ, a tiež podporuje dvojstrannú spoluprácu v oblasti výskumu s vybranými prioritnými krajinami.

 

 

Podporná politika výskumu a inovácií



Článok 64 Švajčiarskej spolkovej ústavy zaväzuje Konfederáciu podporovať vedecký výskum a inovácie. Pri vykonávaní tejto úlohy

 • Konfederácia podporuje nezávislý základný výskum financovaním Švajčiarskej národnej vedeckej nadácie na podporu vedeckého výskumu a vedeckých akadémií ako inštitúcií propagujúcich vedu;
 • Federálna rada poveruje Švajčiarsku národnú vedeckú nadáciu, aby uskutočňovala výskumné programy v oblastiach, v ktorých si štrukturálne nedostatky vedeckého systému vyžadujú koncentrovaný prístup alebo v ktorých si hospodárske a sociálne požiadavky vyžadujú konkrétne vedecké výsledky: národné centrá kompetencie vo výskume (NCCR); Národné výskumné programy (NRP);
 • Federálne financovanie výskumných inštitúcií národného významu;
 • Federálna správa financuje množstvo výskumných návrhov v rámci rezortného výskumu;
 • Konfederácia podporuje medzinárodnú spoluprácu vo výskume vo verejnom a súkromnom sektore vo Švajčiarsku v rámci medzinárodných výskumných programov, medzinárodných výskumných organizácií a bilaterálnych programov s prioritnými krajinami;
 • Konfederácia riadi a financuje Innosuisse ako agentúru na podporu aplikovaného výskumu a vývoja (VaV), na podporu podnikania a rozvoja start-upov.

 

 

Výskumná infraštruktúra

 

Švajčiarsky plán pre výskumné infraštruktúry (Swiss Roadmap for Research Infrastructures - SERI) je plánovací nástroj pre výskumné infraštruktúry. Plán 2019 bude preto slúžiť ako základ pre prípravu ERI (vzdelávanie, výskum a inovácie) 2021 - 2024.

 

Národné výskumné infraštruktúry

 

Nové národné infraštruktúrne projekty zahrnuté do cestovnej mapy z roku 2019 boli identifikované vo viacstupňovom procese. Po prvé, univerzity a inštitúcie ETH navrhli projekty výskumnej infraštruktúry ako súčasť prieskumu uskutočňovaného Radou ETH a švajčiarskymi univerzitami. Švajčiarska národná vedecká nadácia potom vyhodnotila vedeckú hodnotu projektov s cieľom určiť, ktoré z nich by mali mať prioritu. Rada ETH a swissuniversities nakoniec vyhodnotili projekty, ktoré boli z hľadiska financovania a implementácie prioritné.



Medzinárodné výskumné infraštruktúry

 

Švajčiarska národná vedecká nadácia analyzovala dôležitosť účasti Švajčiarska na infraštruktúrach zahrnutých do európskeho plánu (European Strategy Forum on Research Infrastructures - ESFRI), a to aj s cieľom stanoviť priority pre budúce švajčiarske investície. Spolková rada 17. apríla 2019 potvrdila plán výskumných infraštruktúr z roku 2019. Finančné rozhodnutia, ktoré majú význam pre Konfederáciu, sa prijmú v rámci ERI na roky 2021 - 2024.

 

Výhľad do roku 2023

 

Práce na pláne do roku 2023 sa už začali, najmä prostredníctvom mandátu udeleného SERI Švajčiarskej akadémii vied (SCNAT), ktorý spočíva v rozvoji individuálnych plánov pre konkrétne vedecké oblasti. Všeobecný postup pre plán 2023 bude totožný s postupom pre plán 2019. Výber sa uskutoční v troch fázach, zvážia sa iba nové infraštruktúry alebo podstatné vylepšenia a zodpovednosť za financovanie infraštruktúr navrhnutých univerzitami bude na nich. Plán SERI však navrhol niekoľko úprav na optimalizáciu procesu, ktoré boli konzultované do konca júna 2020. Proces a časový harmonogram sa vymedzia v druhej polovici roku 2020 v spolupráci s partnermi (Švajčiarska národná vedecká nadácia, švajčiarske samosprávy, SCNAT a rada ETH). Výber návrhov projektov univerzít a ETH sa začne v roku 2021 (fáza 1) a bude pokračovať v roku 2022 (fázy 2 a 3), pričom sa ukončí na jar 2023 uverejnením švajčiarskej plánu pre výskumné infraštruktúry 2023.

Inovačná výkonnosť a konkurencieschopnosť

Podľa správy EK European Innovation Scoreboard 2020, v období od roku 2012 sa inovačná výkonnosť Švajčiarska mierne zvýšila v porovnaní s priemerom EÚ. Atraktívne výskumné systémy, ľudské zdroje a firemné investície sú najsilnejšie inovačné dimenzie. Obzvlášť dobré skóre má Švajčiarsko pokiaľ ide o spoločné verejno-súkromné publikácie, zahraničných doktorandov, celoživotné vzdelávanie a spoločné medzinárodné vedecké publikácie. Dopady zamestnanosti, dopady na predaj a duševné bohatstvo sú najslabšou inovačnou dimenziou. Celkovo vo Švajčiarsku najnižšie skóre tvoria indikátory zamestnanosti v rýchlo rastúcich podnikoch inovatívnych odvetví, export medium a high-tech produktov, export služieb náročných na znalosti a inovatívne MSP spolupracujúce s ostatnými. Pokiaľ ide o štrukturálne rozdiely v porovnaní s EÚ, Švajčiarsko vykazuje najväčší pozitívny rozdiel oproti EÚ pri podnikoch vynakladajúcich výdavky na špičkový výskum a vývoj, čistý príjem na obyvateľa a priame zahraničné investície, a najväčší negatívny rozdiel v počte podnikateľov, podiele na zamestnanosti v priemyselnej výrobe a priemernej ročnej zmene HDP (EIS, 2020).


Švajčiarsko v súčasnosti zastáva vedúce postavenie vo viacerých medzinárodných rebríčkoch v oblasti výskumu a inovácií, napríklad z hľadiska akademických publikácií týkajúcich sa veľkosti populácie alebo napríklad z hľadiska patentových prihlášok. Okrem toho sú švajčiarske akademické publikácie vysoko uznávané v medzinárodnej vedeckej komunite. Účasť Švajčiarska na konkurenčných rámcových programoch EÚ naďalej prináša úspešné výsledky, pričom Švajčiarsko má vedúce postavenie v miere úspešnosti schválených žiadostí a získaného financovania.

Tieto najvyššie hodnotenia ukazujú, že švajčiarska politika v oblasti výskumu a vývoja a rozdelenie zodpovedností medzi súkromné ​​a verejné zainteresované strany fungujú veľmi dobre. Výskum a inovácie sú však činnosti, ktoré sa vždy zameriavajú na budúcnosť, a preto zostávajú stálou výzvou. Vždy budeme musieť skúmať to, čo je zatiaľ nevyskúšané; rozvíjať to, čo ešte nebolo vyvinuté; a uviesť na trh to, čo ešte nebolo predané.

 

V najnovšom rebríčku Global Innovation Index 2020 Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorý hodnotí inovačný výkon 131 ekonomík sveta, Švajčiarsko obsadilo 1. miesto, rovnako ako v roku 2019. Je to už desiaty rok po sebe, čo je Švajčiarsko prvé v tomto rebríčku. Švajčiarsko dosahuje dobré výsledky v siedmich oblastiach indexu a je obzvlášť silné v oblastiach, ako sú vysoké výdavky na výskum a vývoj a inovatívny obchodný sektor. Radí sa tiež vysoko v kvalite inovácií – na 2. mieste za USA. Je to vďaka „vysokej kvalite jej univerzít a vedeckých publikácií“, ale aj snahám o „internacionalizáciu jej vynálezov“ (WIPO, 2020).

 

 

Na základe hodnotenia Svetového ekonomického fóra (WEF) o globálnej konkurencieschopnosti (Global Competitiveness Report, 2019), Švajčiarsko obsadilo v rebríčku 5. miesto (Global Competitiveness Index - 82,3), nasledované Japonskom, Nemeckom a Švédskom. Tým sa zaraďuje medzi najkonkurencieschopnejšie krajiny na svete. Švajčiarsko je v špičke v rebríčku najkvalifikovanejšej pracovnej sily, prostredníctvom ktorej dokáže transformovať svoje inovácie na výrobky. Krajina vyniká v spolupráci - dostáva sa na špičku v oblasti medzinárodných vynálezov (71,42) na 1-milión obyvateľov (WEF, 2019).

Schéma 1: Veda a výskum vo Švajčiarsku

https://www.eda.admin.ch/content/dam/PRS-Web/bilder/infografiken/en/5.1.1_EN.jpg

Zdroj: https://www.sbfi

Vzdelávací systém

Vo Švajčiarsku malo v roku 2018 44 % osôb vo veku 25 - 64 rokov terciárny titul v porovnaní s priemerom 39 % v krajinách OECD. Podiel dosiahnutého terciárneho vzdelania je vyšší pre mladšiu generáciu. Švajčiarsko má druhý najvyšší podiel držiteľov doktorátov spomedzi krajín OECD. Doktorské programy sa zdajú byť veľmi atraktívne pre zahraničných študentov. Absolvovanie aspoň vyššieho sekundárneho stupňa výrazne zlepšuje vyhliadky na zamestnanie vo Švajčiarsku, najmä pre mladých dospelých. Vzhľadom na význam odborných programov je miera zamestnanosti u osôb s vyšším sekundárnym alebo postsekundárnym neterciárnym vzdelaním podobná ako v prípade držiteľov vysokoškolského vzdelania. Rodové rozdiely vo vzdelaní sú vo Švajčiarsku mierne, rozdiely medzi jednotlivými študijnými odbormi však pretrvávajú. Muži sú nadmerne zastúpení vo vede, technike, strojárstve a matematike (STEM), zatiaľ čo v oblastiach týkajúcich sa zdravia a dobrých životných podmienok žien prevažujú ženy (OECD, 2020).

 

Podľa hodnotenia ARWU (Academic Ranking of World Universities), medzi tisíckou najlepších univerzít sveta má Švajčiarsko - University of Zurich na 56. mieste, University of Geneva na 59. mieste, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne na 83. mieste, University of Basel na 88. mieste.

Ďalšie informácie

Novinky

Uznanie a podpora pre švajčiarske startupy (9.4.2021)

 

Nový prehľad ponúk na financovanie energetických inovácií vo Švajčiarsku do roku 2022 (1.4.2021)

 

Projekt Phire: Transplantácia krvných kmeňových buniek podporená protilátkami (31.3.2021)

 

Spin-off ETH Zürich vyvíja inteligentné kamery (30.3.2021)

 

Platforma pre vedecko-technickú spoluprácu medzi Švajčiarskom a svetom (25.3.2021)

 

Spoločnosť ABB a ETH Zürich rozširujú partnerstvo na podporu výskumu robotiky (23.3.2021)

 

Virtuálna realita na dosah ruky (22.3.2021)

 

Špeciálna výročná publikácia o top švajčiarskych startupoch (15.3.2021)

 

Innosuisse a Švajčiarska národná vedecká nadácia zintenzívnili spoluprácu (8.3.2021)

 

Cena Marie Heim-Vögtlinovej – vynikajúcim mladým výskumníčkam vo Švajčiarsku (8.3.2021)

 

ETH Zürich je globálnym lídrom v oblasti vied o Zemi (4.3.2021)

 

10 start-upov a nový štipendijný program na Univerzite v Bazileji (3.3.2021)

 

SNSF podporí 22 doktorandov z humanitných a sociálnych vied (25.2.2021)

 

Izrael, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo sa pripoja k programu Horizont Európa do konca roka 2021 (24.2.2021)

 

Švajčiarska nadácia na podporu vedy: Medzinárodná stratégia a jej implementácia (15.2.2021)

 

Švajčiarska cena za vedu Marcel Benoist 2021 (9.2.2021)

 

Na ETH v Zürichu vyrobili 3D stent dýchacích ciest (4.2.2021)

 

Správa: Swiss Smart City Survey 2020 (2.2.2021)

 

Scenáre pre vzdelávací systém vo Švajčiarsku 2020-2029 (1.2.2021)

 

Swiss Venture Capital Report 2021 (29.1.2021)

 

Spin-off ETH Zürich získal 2,8-milióna USD za dôveryhodnú umelú inteligenciu (21.1.2021)

 

Politická patová situácia medzi EÚ a Švajčiarskom (13.1.2021)

 

Švajčiarsky startup radar 2020/2021 (7.1.2021)

 

Spin-off na ETH Zürich: Antivírusové textílie a vertikálne poľnohospodárstvo (7.1.2021)

 

17 švajčiarskych projektov COST na posilnenie spolupráce s Európou (4.12.2020)

 

ETH Zürich otvorila centrum pre výskum umelej inteligencie (30.10.2020)

 

Správa o podpore vzdelávania, výskumu a inovácií vo Švajčiarsku (1.10.2020)

 

Svetová súťaž Cybathlon 2020 naživo z 23 krajín (25.9.2020)

 

Švajčiarski vedci z ETH Zürich vyvinuli robot ovládajúci vysoko flexibilné nástroje (8.9.2020)

Vo Švajčiarsku bol znovu zvolený predseda Národnej rady pre výskum SNSF (7.9.2020)

 

Grant Ambizione – Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy (SNSF) (7.9.2020)

 

28 nových projektov vo Švajčiarsku na výskum koronavírusu financovaných z NRP „COVID-19“ (4.8.2020)

 

Inovatívny výskum pre Národný výskumný program „COVID-19” vo Švajčiarsku (11.6.2020)

 

Švajčiarsko zdvojnásobilo financovanie 36 projektov COVID-19 na 9,4-milióna EUR a zriadilo výskumnú databázu (28.5.2020)

 

Inteligentná švajčiarska mobilná aplikácia v testovaní (26.5.2020)

 

Dánsko patrí k inovačným lídrom v EÚ a vo svete, má silnú vedeckú základňu, vysoké celkové investície do výskumných a vývojových činností a konkrétne silné stránky v mnohých oblastiach. Dánsko má moderné trhové hospodárstvo s rozvinutým priemyslom, s poprednými svetovými firmami vo farmaceutickom priemysle, biotechnológiách, námornej doprave a obnoviteľnej energii a vyznačuje sa vyspelým poľnohospodárskym odvetvím. Dánsko je vysoko hodnotené v kľúčových rebríčkoch inovácií.

Výskum, inovácie, vzdelávanie a veda

Vedecká základňa

 

Dánsko sa môže pochváliť svetovou vedeckou základňou, najmä v oblasti biologických vied, kde vedie medzi krajinami OECD z hľadiska kvality vedeckých publikácií (najmä vo farmaceutických a biotechnologických). Pokiaľ ide o patentové prihlášky na obyvateľa, Dánsko tiež dosiahlo vynikajúce 9. miesto na svete. Medzi oblasti technologických výhod (vyjadrené v relatívnej špecializácii patentových prihlášok podľa odvetví v porovnaní so svetom) patria motory, čerpadlá a turbíny, potravinárska chémia, stavebné inžinierstvo, tepelné procesy a prístroje a ďalšie špeciálne stroje. Okrem toho sú jeho akademické inštitúcie medzinárodne dobre prepojené. Počet medzinárodných vedeckých publikácií je na úrovni 265 % priemeru EÚ v roku 2018, čo je najvyšší výsledok v EÚ (EK, 2019).

Podpora výskumu a inovácií

Výdavky na výskum a vývoj

 

Dánsko má ambicióznu politiku v oblasti výskumu. Výdavky na výskum a vývoj tu v poslednom období dosahujú 3 % HDP (graf 1), z čoho 1 % predstavujú vládne výdavky a 2 % súkromné ​​(o niečo menej ako 2 % prisľúbené v Barcelonskej dohode). V roku 2019 výdavky na VaV dosiahli 2,96 % HDP, pričom dánska vláda sa snaží v roku 2020 ešte viac stimulovať súkromný výskum a zaradiť sa medzi päť najlepších krajín OECD. Medzi kľúčové priority patrí to, aby sa dánske univerzity stali atraktívnejšími partnermi pre podniky, mala by sa zlepšiť spolupráca medzi výskumom a priemyslom, s cieľom rýchlejšie využívať výsledky výskumu a sprístupniť ich, napríklad malým a stredným podnikom a vládnym inštitúciám.

 

 

Graf 1: Výdavky na výskum a vývoj v Dánsku  - súkromný a verejný sektor (% HDP)

Zdroj: https://www.dst.dk

 

 

Výskum v Dánsku výrazne podporujú 3 najväčšie súkromné nadácie: Novo Nordisk, Lundbeck a Carlsberg. Súkromné ​​nadácie zohrávajú v tomto ohľade dôležitú úlohu, a to jednak preto, že vlastnia veľké spoločnosti náročné na výskum, jednak preto, že venujú značné sumy univerzitnému výskumu. Súčasná dánska vláda zdôraznila túžbu zintenzívniť spoluprácu medzi súkromnými nadáciami a vládnymi inštitúciami a v tejto súvislosti sa urobilo niekoľko pokusov o zvýšenie flexibility spravovania univerzít, ale doteraz bolo zaznamenaných len niekoľko hmatateľných politických iniciatív.

 

Mnoho dánskych nadácií je aktívnych v inovačných činnostiach mimo formálneho nastavenia VaVaI. Niekoľko z nich sa zapája do nových podnikov, sponzoruje startupy a poskytuje počiatočný kapitál pre nápady v počiatočnej fáze. V niektorých prípadoch ide o štandardné obchodné činnosti, ale v iných prípadoch sú motivované širším sociálnym účelom stimulovať inovácie a novú podnikateľskú činnosť.

 

Hoci Dánsko má silných medzinárodných aktérov v oblasti inovácií, v posledných rokoch bola v krajine zaznamenaná rastúca koncentrácia výskumnej a vývojovej činnosti v klesajúcom počte veľkých spoločností. Celkové výdavky na výskum a vývoj sú stále vysoké, ale absolútny počet spoločností pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja sa od roku 2009 znížil, pravdepodobne preto, že menšie podniky s obmedzenými činnosťami v oblasti výskumu a vývoja prestali investovať do výskumu a vývoja celkovo. Aj keď údaje o koncentrácii výskumu a vývoja sú nedostatočné, existujú náznaky, že ide o globálny trend, a preto nie je pre Dánsko jedinečný.

 

Z odvetvového hľadiska dominujú v dánskych výdavkoch na výskum a vývoj lekárske a zdravotnícke vedy, pričom súkromný aj verejný sektor tvoria približne 1/3 celkových výdavkov na výskum a vývoj. Výskum a vývoj v súkromnom sektore sa však výraznejšie zameriava na strojársky a technologický sektor. Celková priemyselná skladba Dánska nemá významný vplyv na intenzitu súkromného výskumu a vývoja v celom hospodárstve, zatiaľ čo v partnerských krajinách je priemyselná štruktúra viac zaujatá smerom k vysokým výdavkom na výskum a vývoj (EK, 2019).

 

 

Dánsky systém podpory inovácií

Dánsko má vysoko sofistikovaný a dobre rozvinutý systém podpory inovácií s mnohými inštitúciami, ktoré plnia špecifické úlohy. Inovácie zamerané na znalosti sú osobitným zameraním ministerstva vysokoškolského vzdelávania a vedy (MHES) a súvisiaci podporný systém je umiestnený najmä v rámci MHES, ktorý je zodpovedný za znalostnú inováciu. Ministerstvo priemyslu, podnikania a finančných záležitostí (MIBFA), ktoré je zodpovedné za systém podpory podnikania, sa zameriava na premietnutie inovácií založených na vedomostiach do komerčných výsledkov. MHES popisuje dánsky znalostný inovačný systém postavený na týchto vzájomne prepojených komponentoch (schéma 1):
 
1. Inštitúcie pre spoločný výskum a inovácie. Medzi ne patrí osem dánskych univerzít, ktoré vykonávajú výskum, ponúkajú vzdelávanie založené na výskume, zapájajú sa do externej spolupráce a 23 ďalších vysokých vzdelávacích inštitúcii, sedem schválených výskumných technologických organizácií (RTO), ktoré vykonávajú výskum okrem technických služieb v špecializovaných oblastiach, ako aj verejné univerzitné nemocnice a sektorové výskumné inštitúcie.
 
2. Výskumné technologické služby. Patria sem RTO, ktorých hlavnou úlohou je poskytovať technické služby, ako napríklad laboratórne testovanie, kalibrácie na zabezpečenie súladu s normami atď. Do tejto oblasti sa čoraz viac zapájajú vysoké školy.
 
3. Inštitúcie podporujúce podnikanie založené na znalostiach. Ekosystémy pre podnikanie existujú na univerzitách a okolo univerzít, ale sú tiež stanovené súkromnými hráčmi.
 
4. Zdroje financovania, ktoré sa skladajú z verejných a súkromných aktérov.
 
5. Inovačné siete a zoskupenia, ktoré spájajú aktérov v systéme.
 
 
 
 
Schematic representation of the Danish National Innovation System
 

Zdroj: https://www.dst.dk, eCORDA, EK (2019)

Inovačná výkonnosť a konkurencieschopnosť

Podľa správy Európskej komisie European Innovation Scoreboard 2020, v priebehu obdobia od roku 2012 inovačná výkonnosť Dánska zostala približne rovnaká v porovnaní s EÚ. Atraktívne výskumné systémy, prostredie priaznivé pre inovácie a ľudské zdroje sú najsilnejšou inovačnou dimenziou. Dánsko má mimoriadne dobré skóre pokiaľ ide o spoločné verejno-súkromné publikácie, spoločné medzinárodné vedecké publikácie, celoživotné vzdelávanie a riadenie príležitostí pre podnikanie. Dopady na predaj a inovátori sú naopak najslabšie inovačné dimenzie. Ukazovatele s nízkym skóre zahŕňajú predaj inovácií orientovaných na trh a nových produktov orientovaných na firmy, výdavky na inovácie bez výskumu a vývoja, súkromné ​​spolufinancovanie verejných výdavkov na výskum a vývoj a MSP inovujúce vnútri podniku. Z hľadiska štrukturálnych rozdielov v porovnaní s EÚ, Dánsko vykazuje najväčší pozitívny rozdiel v EÚ v oblasti výdavkov podnikov na špičkový výskum a vývoj, podnikateľské vzdelávanie a školenia na základných školách a HDP na obyvateľa, najväčší negatívny rozdiel bol v prípade novovzniknutých podnikov, čistého prílevu PZI a podiel zamestnanosti v priemyselnej výrobe (EIS, 2020).

 

V najnovšom rebríčku Global Innovation Index 2020 Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorý hodnotí inovačný výkon 131 ekonomík sveta, Dánsko obsadilo 6. miesto (WIPO, 2020).

 

Na základe hodnotenia Svetového ekonomického fóra (WEF) o globálnej konkurencieschopnosti (Global Competitiveness Report, 2019), Dánsko obsadilo 10. miesto (Global Competitiveness Index - 81,2), nasledované Fínskom, Taiwanom a Južnou Kóreou. Tým sa zaraďuje medzi najkonkurencieschopnejšie krajiny na svete (WEF, 2019).

 

Zdroj: EIS (2020); WIPO (2020); WEF (2019), WIPO

Ďalšie informácie

Novinky

Fínsko je jedným z inovačných lídrov v EÚ. Je to krajina bohatá na intelektuálnu a vzdelávaciu reformu, v priebehu rokov iniciovala množstvo nových a jednoduchých zmien, ktoré úplne revolucionizovali vzdelávací systém. Hospodárstvo má založené na znalostiach kombinovaných s priemyslom. Výrobný sektor sa zmenšuje, čo odráža tak priemyselnú reštrukturalizáciu (najmä v elektronike v dôsledku zmien v spoločnosti Nokia), ako aj straty konkurencieschopnosti. V ekonomike dominuje high-tech a medium-tech, so stále silnou špecializáciou na IKT, drevársky a papierenský priemysel, priemysel kovoobrábania a základných kovov. Fínsko je svetovým lídrom v oblasti čistej energie.

Výskum, inovácie, vzdelávanie a veda

Fínsko má silnú vedeckú základňu, vysoké výdavky verejného sektora na výskum a vývoj, vysoko hodnotené univerzity a relatívne vysokú mieru vedeckých publikácií v pomere k HDP.

 

 

Vzdelávací systém

 

Fínsko je známe svojím vzdelávacím systémom, ktorý je príkladom pre iné krajiny.

 

V posledných rokoch si fínsky vzdelávací systém získal veľkú pozornosť. Dôvodom je skutočnosť, že medzinárodné prieskumy, ako napríklad prieskumy uskutočňované v rámci Programu pre medzinárodné hodnotenie študentov (PISA) a OECD, neustále ukazujú, že fínski študenti patria medzi najlepších na svete a zanechávajú krajiny ako susedné Švédsko a USA ďaleko za sebou. Tento trend sa navyše neobmedzuje iba na nadaných alebo privilegovaných ľudí: možno ho pozorovať plošne a medzi študentmi rôzneho finančného a etnického pôvodu je malý rozdiel. Tajomstvo úspechu Fínska spočíva v školskom systéme, ktorý podľa všetkého odporuje všetkým normám západného vzdelávania. Tento systém, ktorý obmedzuje hodiny v triede a vyhýba sa domácim úlohám, známkam, písaniu esejí a testom, rozhodne stojí za bližší pohľad.

 

Od 70-tych rokov 20. storočia bolo vo Fínsku hlavnou hnacou silou vzdelávacieho systému poskytovanie rovnakých vzdelávacích príležitostí pre všetkých občanov a na dosiahnutie tohto cieľa sa prijali drastické opatrenia. Na úvod nie je potrebné platiť žiadne školné: školstvo je financované štátom od základného vzdelávania po vysokoškolské vzdelanie, čím sa bráni finančnej situácii študentov v tom, aby mali prekážky vo vzdelávaní. Školské materiály, knihy, jedlo a preprava sú tiež poskytované bezplatne. Snaha o rovnosť sa vzťahuje aj na vzdelávacie schopnosti študentov. Neexistuje nič také, ako je segregácia pre nadaných a tých, ktorí ich potrebujú dobehnúť, do oddelených tried, a dokonca aj deti s poruchami učenia sa učia v rovnakých triedach ako ich rovesníci. Okrem toho sa nezanedbáva rastúca populácia fínskych prisťahovalcov. V praxi známej ako pozitívna diskriminácia dostávajú deti, ktoré sa nenarodili vo Fínsku, špeciálne triedy, ktoré im majú pomôcť prispôsobiť sa systému vzdelávania v ich novej krajine.

 

Veľkú časť úspechu Fínska možno pripísať pozornosti, ktorú krajina venovala svojim pedagógom. Iba 10 % absolventov vysokých škôl je oprávnených získať magisterský titul financovaný štátom, ktorý musia všetci učitelia absolvovať, a práve z tohto súboru vysokokvalifikovaných jednotlivcov sú vychovávaní fínski pedagógovia. Je potrebné poznamenať, že výučba vo Fínsku nie je prácou s minimálnou mzdou, ako je to v USA; fínsky učiteľ je rovnako rešpektovaný ako lekár alebo právnik a je rovnako dobre odmeňovaný za svoju prácu. Z tohto dôvodu má Fínsko učiteľov, ktorým možno veriť, že vedia, čo je najlepšie pre ich študentov, a z veľkej časti Národná rada pre vzdelávanie ponecháva veci v rukách. To umožňuje decentralizovaný systém, v ktorom sa vnútroštátne učebné osnovy skladajú skôr z usmernení ako z prísnych predpisov, ktoré sa musia dodržiavať za každú cenu. Učitelia teda môžu vyskúšať rôzne metódy, niekedy kombinujúce triedy na rôznych úrovniach, aby podporovali lepšie správanie alebo vykonávali outdoorové aktivity na hodinách matematiky, aby našli, čo funguje pre ich konkrétnu skupinu študentov.

 

Všetky fínske revolučné opatrenia sa v podstate zužujú na školský systém, ktorý kladie viac dôrazu na študentov namiesto zdôrazňovania štatistík. Od fínskych študentov sa skutočne vyžaduje, aby absolvovali iba jeden štandardizovaný test po celú dobu, keď sú v škole, a to je matrikulačná skúška poskytnutá na konci vysokej školy. Je populárne maximum, že pedagógovia pripravujú študentov na život, nie ich učia, ako robiť testy. Je to vidieť na skutočnosti, že deti nezačnú školskú dochádzku skôr ako vo veku 7 rokov, namiesto toho, aby sa ponáhľali do povinnej školskej dochádzky v skoršom veku, keď môžu byť menej pripravené na to, aby sa učili, a môžu byť viac vystavené stresu. Pomáha tiež, aby sa klasifikácia nevykonávala počas prvých 6 rokov ich vzdelávania, aby sa mohli slobodne učiť svojím vlastným tempom v prostredí, ktoré uznáva dôležitosť voľného času a iných odborných činností ako pomôcok pri vzdelávaní. Nízky pomer medzi študentmi a učiteľmi je ďalším faktorom, ktorý prispieva k ich úspechu, pretože to umožňuje učiteľom osobne spoznať každé dieťa, a tak prispôsobiť svoje metódy tak, aby vyhovovali ich potrebám. Učitelia sa často držia jednej skupiny detí počas niekoľkých školských semestrov, takže sa dostatočne oboznámia so svojimi študentmi, ku ktorým je možné pristupovať pre čokoľvek, od vedeckých problémov až po nájdenie spôsobu ako sa vyrovnať s náročným domácim prostredím.

 

Aj keď Fínsko v posledných rokoch skĺzlo v medzinárodnom rebríčku PISA v oblasti vzdelávania, stále je ďaleko pred väčšinou európskych krajín  v matematike, vede a čítaní (schéma 1).

 

Schéma 1: Priemerné skóre PISA - porovnanie Fínska so svetom

Zdroj: WEF (2019)

 

 

Zdroj: https://www.finlandschooleducation.com; WEF

 Podpora vedy, výskumu a inovácií

Hoci fínsky systém vedy, technológií a inovácií (Science, Technology and Innovation – STI) dosahuje pomerne vysoký štandard OECD (vysoké investície do ľudského kapitálu a vzdelávania), sociálno-ekonomické ukazovatele, ako sú nerovnosť, nezamestnanosť a produktivita, stagnujú alebo odrážajú klesajúci trend. Produktivita práce je pod priemerom OECD a od roku 2013 stagnuje. Vývoz zostáva slabý z dôvodu narušenej konkurencieschopnosti a spomalenia ruského hospodárstva. Podiel tovaru s vyspelou technikou na celkovom vývoze klesol z 23 % v roku 2005 na 6 % na začiatku roku 2016.

Fínska vláda realizovala úspornú agendu, ktorá mala v úmysle vyrovnať pomer HDP k dlhu, a rozpočtové škrty tiež ovplyvnili výdavky na výskum, vývoj a inovácie. Strategický vládny program predsedu vlády sa začal v roku 2015 na základe piatich strategických priorít: i) zamestnanosť a konkurencieschopnosť; ii) znalosti a vzdelávanie; iii) blahobyt a zdravotná starostlivosť; iv) biohospodárstvo a čisté technológie; a v) digitalizácia, experimentovanie a deregulácia.

 

Jedným zo základov, na ktorom bude Fínsko naďalej rásť, je obrovská základňa zručností, ktorá bola vyvinutá počas rozkvetu spoločnosti Nokia. Tisíce ľudí, ktorí prišli o prácu po odstúpení spoločnosti z výroby mobilných telefónov, boli odhodlaní založiť nové spoločnosti a využívať svoje zručnosti v oblasti IKT v rôznych odvetviach.

 

 

Výskum, vývoj a inovácie v podnikoch

 

Fínska agentúra pre podporu technológií a inovácií (Tekes) presunula dôraz podpory od priemyselných projektov zameraných na technologický výskum a vývoj smerom k firmám poskytujúcim služby, netechnickým inováciám a malým a stredným podnikovom. Nový daňový stimulačným systém pre výskum a vývoj bol zavedený v roku 2013 a je zameraný na spoločnosti a súkromný rizikový kapitál. Novinkou zásady podpornej agentúry Tekes je celkové financovanie výskumu a vývoja, pričom súkromný sektor by nemal predstavovať menej ako 2/3 hrubých domácich výdavkov na VaV.

 

 

Schéma 2: Inovačný systém vo Fínsku

 

Zdroj: TEKES

 

 

Výdavky na výskum a vývoj

 

Fínsko je výraznou výnimkou pokiaľ ide o nárast intenzity výskumu a vývoja v celej EÚ (graf 1). V roku 2000 predstavovali výdavky na výskum a vývoj 3,24 % HDP, v roku 2009 bolo lídrom v oblasti intenzity výskumu a vývoja v EÚ, keď dosiahlo  3,73 % HDP, v nasledujúcich rokoch Fínsko zaznamenalo pokles a v roku 2017 klesli hrubé domáce výdavky Fínska na výskum a vývoj na 2,73 %. Klesajúci trend bol spôsobený najmä výrazným poklesom investícií do výskumu a vývoja spoločnosti Nokia. Napriek poklesu zostáva táto úroveň medzi najvyššími v EÚ a globálne medzi vyspelými ekonomikami. Výdavky na výskum a vývoj sa v roku 2017 zvýšili približne o 100-miliónov EUR. Rast bol zaznamenaný  najmä v podnikoch. Existujú štyri hlavné zdroje financovania výskumu a vývoja: domáci podnikateľský sektor (3,25-miliardy EUR, 55 %), verejný sektor (1,84-miliardy EUR, 31 %), zahraničné zdroje (718-miliónov EUR, 12 %) a neziskové (94-miliónov EUR, 1,6 %). Pokles financovania podnikateľského sektora od roku 2008 je jasný, ale tiež pokleslo verejné financovanie (JRC, 2017).

 

Graf 1: Výdavky na výskum a vývoj (% HDP)

Zdroj: Eurostat (2020)

 

 

V roku 2019 Fínsko investovalo do VaV 2,79 % HDP, čím sa zaradilo na 6. miesto v rámci EÚ-28 (Eurostat, 2020).

 

Zdroj: TEKES; OECD; JRC; eCORDA

Inovačná výkonnosť a konkurencieschopnosť

Podľa správy EK European Innovation Scoreboard 2020, Fínsko je lídrom v oblasti inovácií. V priebehu obdobia od roku 2012 času sa inovačná výkonnosť relatívne zvýšila v porovnaní s EÚ. Výrazný nárast v roku 2018 je takmer úplne vysvetlený zlepšením výkonnosť ukazovateľov pomocou údajov CIS (Community Innovation Survey). Prostredie priaznivé pre inovácie, ľudské zdroje a inovátori sú najsilnejšie inovačné dimenzie. Ukazovatele inovačnej výkonnosť celoživotného vzdelávania, inovatívnych MSP spolupracujúcich s ostatnými, spoločné verejno-súkromné ​​publikácie a spoločné medzinárodné vedecké publikácie sú vysoko nad úrovňou priemeru EÚ. Naopak vplyvy na zamestnanosť, vplyvy na predaj a duševné bohatstvo sú najslabšie inovačné dimenzie. Najnižšie skóre Fínska vykazuje pokiaľ ide o ukazovatele zamestnanosti v rýchlo rastúcich podnikoch inovatívnych odvetví, vývoz medium a high-tech, súkromné ​​spolufinancovanie z verejných zdrojov na výskum a vývoj a predaj nových výrobkov orientovaných na trh a nových firiem orientovaných na inovácie (EIS, 2019).

 

V najnovšom rebríčku Global Innovation Index 2020 Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorý hodnotí inovačný výkon 131 ekonomík sveta, Fínsko obsadilo 7. miesto (WIPO, 2020).

 

Na základe hodnotenia Svetového ekonomického fóra (WEF) o globálnej konkurencieschopnosti (Global Competitiveness Report, 2019), Fínsko obsadilo v rebríčku 11. miesto (Global Competitiveness Index - 80,2), nasledované Taiwanom/Čínou, Južnou Kóreou a Kanadou (WEF, 2019).

 

Zdroj: EIS (2020); WIPO (2020); WEF (2019)

Ďalšie informácie

Novinky

Holandsko patrí k top inovačným lídrom v EÚ a v súčasnosti je najkonkurencieschopnejšou krajinou v EÚ. Holandské hospodárstvo je veľmi náročné na znalosti a holandské podniky - najmä malé a stredné podniky sú inovatívnejšie v produktových a procesných inováciách, v porovnaní s priemerom EÚ.

Výskum, inovácie, vzdelávanie a veda

Investície do vedy a výskumu

Mnoho členských štátov EÚ si stanovilo cieľ do roku 2020 investovať 3 % HDP na výskum a vývoj. Holandský cieľ je 2,5 %, čo zohľadňuje odvetvovú štruktúru hospodárstva. Na rozdiel od iných krajín predstavujú odvetvia náročné na výskum a vývoj, ako napríklad automobilový priemysel, relatívne malú časť holandského hospodárstva, ako to uviedla EK v správe o krajine za rok 2018. Naopak, súčasná sektorová štruktúra je tiež ovplyvnená inovačnou kapacitou krajiny, a preto čiastočne závisí od intenzity verejného a súkromného výskumu a vývoja. Aj keď sa výdavky na výskum, vývoj a inovácie zvýšili, celkové výdavky na výskum a vývoj v percentách HDP sa v roku 2017 mierne znížili na 1,99 %, 2 % v roku 2016, 2,08 % v roku 2017 (graf 1). V roku 2019 Holandsko investovalo do VaV 2,16 % HDP, čo bolo tesne pod priemerom EÚ 2,19 % HDP (Eurostat, 2020).

 

Graf 1: Výdavky na výskum a vývoj v Holandsku (% HDP)

Zdroj:  Eurostat (2020)

Inovačný systém

Celkovo je Holandsko silným inovátorom. Musí zostať na vrchole alebo v oblastiach, kde v súčasnosti zaostáva, posunúť sa smerom hore, aby si udržalo svoju vysoká životnú úroveň a kvalita života. Čelí mnohým výzvam, ale môže stavať na svojich silných stránkach a schopnostiach ich zvládnuť.

 

Holandsko bolo v mnohých prípadoch a rôznymi spôsobmi priekopníkom v rozvoji inovačnej politiky. Vzhľadom na svoju ochotu experimentovať a vytrvalú silnú výkonnosť, naďalej poskytuje príklady osvedčených postupov v oblasti politiky. Napriek tomu existuje priestor na zmeny v konkrétnych oblastiach na zlepšenie súčasnej výkonnosti a zabezpečenie udržateľnosti vedúceho postavenia Holandska.


Najdôležitejšie je, že napriek progresu v posledných rokoch, politika sa musí zaoberať nízkou úrovňou výskumnej a vývojovej činnosti v porovnaní s ostatnými poprednými krajinami, najmä v podnikateľskom sektore. Zmeny v prístupoch k politike a mixe politiky boli časté na pozadí spravodlivého stupňa politickej a hospodárskej volatility. Súčasná myšlienka inovačnej politiky spočíva na dvoch pilieroch: poskytovaní rámcových podmienok vedúcich k inováciám pre všetky podniky a „top sektory“, a podoba novej priemyselnej politiky zavedenej v roku 2011, ktorá sa vzťahuje na výber deviatich sektorov.

 

Úsilie vlády o poskytnutie priaznivých rámcových podmienok sa zameriava na zefektívnenie regulačného rámca ovplyvňujúceho všetky podniky poskytovaním daňových stimulov pre investície do znalostí a nástrojov na zlepšenie dostupnosti financií, ako sú pôžičky a úverové záruky. Prístup špičkových sektorov zahŕňa partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom (PPP) pozdĺž sektorových línií s cieľom uľahčiť koordináciu a racionalizáciu vládnych zásahov takým spôsobom, ktorý maximalizuje dopad. Motivované obavami o medzinárodnú konkurencieschopnosť a  vznikajúce spoločenské výzvy, cieľom je identifikovať a riešiť zlyhania trhu a vlády, ktoré týmto bránia dosiahnuť plný potenciál a uprednostniť činnosti výskumu a vývoja. Cieľom tohto prístupu je v zásade sústrediť pozornosť a zdroje vlády na niekoľko sektorov, výber 9 širokých sektorov a rozhodnutie použiť verejné zdroje určené na iné účely znamená, že dôraz sa kladie viac na koordináciu ako na zameranie (OEDC, 2014).

Inovačná výkonnosť a konkurencieschopnosť

Krajiny potrebujú vyvážený inovačný systém, ktorý funguje dobre vo všetkých dimenziách, aby dosiahol vysoký výkon v oblasti inovácií. Potrebná je primeraná úroveň verejných a súkromných investícií do vzdelania, výskumu a vývoja, efektívnych inovačných partnerstiev medzi spoločnosťami a akademickou obcou, ako aj podnikateľského prostredia priaznivého pre inovácie vrátane silnej digitálnej infraštruktúry.

Podľa európskeho hodnotiaceho prehľadu inovácií do roku 2020 sa Holandsko nachádza vo všetkých dimenziách vysoko. Najsilnejšími rozmermi sú prostredie priaznivé pre inovácie a spoločné publikácie verejného a súkromného sektora. To nie je prekvapením, pretože podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie je jednou z najvyšších priorít holandskej vlády. Ďalej sa dôrazne podporujú strategické partnerstvá medzi vedou, priemyslom a vládou.

 

Podľa správy Európskej komisie European Innovation Scoreboard 2020, Holandsko patrí k inovačným lídrom v EÚ. V priebehu obdobia od roku 2012 sa inovačná výkonnosť krajiny zvýšila iba relatívne v porovnaní s EÚ.

 

Atraktívne výskumné systémy, prostredie priaznivé pre inovácie a prepojenia sú najsilnejšie inovačné dimenzie. Holandsko má obzvlášť dobré skóre pokiaľ ide o zahraničných doktorandov, spoločné medzinárodné vedecké publikácie, spoločné verejno-súkromné ​​publikácie a celoživotné vzdelávanie. Najslabšie inovačné dimenzie sú firemné investície, dopady na predaj a duševné aktíva. Celkovo najnižšie skóre v Holandsku zahŕňajú výdavky na inovácie, ktoré sa netýkajú výskumu a vývoja, tržby z predaja produktových inovácií určené na nový trh a inovácie nových firiem, export medium a high-tech výrobkov a  marketingové organizačné inovácie MSP.


Pokiaľ ide o štrukturálne rozdiely v porovnaní s EÚ, Holandsko vykazuje najväčší pozitívny rozdiel oproti EÚ v príleve čistých priamych zahraničných investícií, investíciách do špičkového výskumu a vývoja podnikov, v podnikateľskom vzdelávaní a odbornej príprave na základných školách a najväčší negatívny rozdiel v podiele na zamestnanosti v priemyselnej výrobe, novo založených podnikov a podiele zamestnanosti v medium a high-tech výrobe (EIS, 2020).

 

V najnovšom rebríčku Global Innovation Index 2020 Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorý hodnotí inovačný výkon 131 ekonomík sveta, Holandsko obsadilo 5. miesto (WIPO, 2020).

 

Na základe hodnotenia Svetového ekonomického fóra (WEF) o globálnej konkurencieschopnosti (Global Competitiveness Report, 2019), Holandsko obsadilo v rebríčku 4. miesto (Global Competitiveness Index - 82,4), nasledované Švajčiarskom, Nemeckom a Japonskom. Tým sa zaraďuje medzi najkonkurencieschopnejšie krajiny sveta. Od roku 2018 postúpilo v rebríčku o 2 miesta, pričom predstihlo Nemecko a stalo sa tak najkonkurencieschopnejšou krajinou Európy. Vlastná výkonnosť krajiny je trvalo silná vo všetkých pilieroch a objavuje sa v top 10 zo 6 z nich. Osobitne vysoké hodnotenie dosahuje v makroekonomickej stabilite, zdravotníctve a kvalite infraštruktúry. Inovačný ekosystém je dobre rozvinutý vďaka vysokokvalifikovanej pracovnej sile, živej dynamike podnikania a pokročilej inovačnej schopnosti. Inštitucionálny rámec je tiež jedným z najlepších na svete, vysoké hodnotenie má vo všetkých aspektoch vrátane bezpečnosti, efektívnosti a záväzku vlády k trvalej udržateľnosti (WEF, 2019).

 

Zdroj: EIS (2020);  WIPO (2020; WEF (2019)

 

 

Hodnotenie vzdelávania


V hodnotiacej tabuľke inovácií sa uvádza, že Holandsko má ďalšie vysoké skóre, pokiaľ ide o rozmery študentov doktorandského štúdia v zahraničí, medzinárodných vedeckých publikácií a celoživotného vzdelávania. Keďže v Holandsku je doma 14 univerzít, 34 univerzít osobného vzdelávania a množstvo špecializovaných vzdelávacích zariadení, čo z neho robí jeden z 10 najlepších vzdelávacích systémov na svete. Výsledkom je, že medzinárodné talenty sú  priťahované štúdiom a prácou v Holandsku.

Od Technickej univerzity v Delfte - 20 najlepších univerzít pre strojárstvo a technológiu - po Wageningenskú univerzitu - jednu z troch najlepších svetových agropotravinárskych univerzít až po Technickú univerzitu v Eindhovene, považovanú za tretiu najvplyvnejšiu oblasť pre vedecký výskum v Európe - Holandské Inštitúcie ponúkajú podnikom vysoko vzdelaný, kvalifikovaný a flexibilný fond talentov.

Taktiež vysoko vzdelaná, anglicky hovoriaca pracovná sila a prístupná vláda v Holandsku poskytujú spoločnostiam potrebné znalosti a zdroje. Holandsko je skutočným centrom inovácií. V skutočnosti sú európske výskumné a vývojové lokality hlavných spoločností ako Philips, IBM, Mars, SABIC, Huawei a Unilever umiestnené v Holandsku. Výsledkom je v Holandsku druhý najvyšší počet patentových prihlášok na 1-milión obyvateľov Európy.

Podporné stimuly pre výskum a vývoj

Holandsko aktívne podporuje zapojenie sa do výskumných a vývojových činností prostredníctvom priaznivého systému dane z príjmu právnických osôb a osobitných stimulov pre výskum a vývoj, ktoré podporujú inovácie počas celého životného cyklu výskumu a vývoja. Nasledujúce opatrenia môžu významne znížiť náklady spoločnosti na výskum a vývoj a zdaniteľný základ.

 

1. Daňový úver na výskum a vývoj (WBSO)


Spoločnosti vykonávajúce konkrétne činnosti v oblasti výskumu a vývoja môžu mať prospech z 32 % daňovej úľavy (do výšky 40 % pri začatí činnosti podniku) z prvých 350 000 EUR v mzdových nákladoch na výskum a vývoj a ďalších výdavkov a investícií do výskumu a vývoja a 16 % v prípade týchto nákladov a investícií presahujúcich 350 000 EUR.

 

2. Inovačná schránka


Spoločnosti môžu využívať výhodnú daňovú sadzbu vo výške iba 7 % pre príjmy z nehmotného majetku - vrátane technologických inovácií - vytvoreného holandským daňovým poplatníkom, za ktorý bol prijatý daňový úver na výskum a vývoj.

 

 

3. Príspevok na verejno-súkromné ​​partnerstvá v oblasti výskumu a vývoja (príspevok PPS)


Partnerstvá v oblasti výskumu a vývoja medzi verejnými subjektmi a súkromnými partnermi môžu získať hotovostné granty vo výške 40 % na súkromné ​​investičné náklady za prvých 20 000 EUR a 30 % za prekročenie. Peňažný grant musí byť investovaný do projektu výskumu a vývoja partnerstva.

 

4. Inovačný úver


Inovačný úver je úver, ktorý nesie riziko od vlády na technický alebo klinický vývoj nového produktu, procesu alebo služby. Financovanie sa môže líšiť od 25 % v prípade veľkých podnikov do 35 % v prípade stredných podnikov a 45 % v prípade malých podnikov, pokiaľ ide o náklady súvisiace s projektom. Maximálny kredit na spoločnosť závisí od veľkosti spoločnosti. Pre projekty klinického vývoja je maximálna suma 5-miliónov EUR a pre technické projekty je to 10-miliónov EUR.

Ďalšie informácie

Novinky

Za posledné dve desaťročia sa Rakúsko stalo jednou z najintenzívnejších ekonomík v oblasti výskumu a vývoja na svete. Rakúsko je silným inovátorom, s dlhodobo rastúcimi výdavkami na výskum a vývoj.

Výskum, inovácie, vzdelávanie a veda

Vzdelávací systém

 

Výdavky v Rakúsku na vzdelávanie sú výrazne vyššie ako priemer OECD. Asi 90 % mladých dospelých v Rakúsku má stredoškolské vzdelanie (priemer OECD: 83 %). 70 % žiakov stredných škôl ukončí odborný vzdelávací program (priemer OECD: 46 %). Takzvaný „duálny vzdelávací systém“, ktorý poskytuje vzdelanie v odbornej škole doplnené učňovské vzdelávanie sa považuje za medzinárodný model úspechu. Rakúsko navyše ponúka vyššie technické školy pre všetky disciplíny. Potom je možné začať profesionálna kariéru alebo štúdium na jednej z 21 univerzít aplikovaných vied, 22 verejných alebo 13 súkromných univerzít (ABA, 2020).

 

Podpora výskumu a inovácií

Rakúska vláda považuje výskum, technológie a inovácie za hnacie sily trvalo udržateľného zvyšovania výkonnosti a konkurenčného potenciálu spoločnosti. Výskum na rakúskych univerzitách, výskumných strediskách, v malých a stredných podnikoch (MSP) a v priemysle významne prispieva k riešeniu sociálnych problémov a zároveň zabezpečuje konkurencieschopnosť, hospodársky rast a pracovné miesta.

 

Za rakúsku politiku v oblasti výskumu a technológie sú zodpovedné tri spolkové ministerstvá: ministerstvo vedy a výskumu (BMBWF), ministerstvo pre ochranu klímy, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie (BMK), ministerstvo hospodárstva rodiny a mládeže (BMWFJ). Rakúsky vedecký fond (FWF), Rakúska agentúra na podporu výskumu (FFG) a „Austria Wirtschaftsservice“ (AWS) sú hlavnými agentúrami, ktoré v mene ministerstiev spravujú financovanie základného a aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií.

Rakúsko v poslednom desaťročí rozšírilo svoj výskumný a inovačný systém, pričom investície do výskumu a inovácií rástli rýchlejšie ako priemer EÚ. Toto úsilie sa premietlo do vysokej a rastúcej úrovne excelentnosti v oblasti vedy a techniky a jasných silných stránok v kľúčových technológiách pre energiu, životné prostredie a dopravu. Pre rakúsku ekonomiku sú charakteristické špecializované subjekty, ktoré neustále potrebujú inovácie, najmä technologické inovácie, aby zostali lídrami vo svojom segmente trhu. Úroveň inovácií v rakúskych firmách je preto pomerne vysoká. Celkovo je podľa niekoľkých ukazovateľov o obchode, podnikových inováciách a príjmoch z patentov zo zahraničia rakúska ekonomika čiastočne zo štrukturálnych dôvodov menej znalostne intenzívna ako mnoho iných členských štátov EÚ.

Indexy štrukturálnych zmien a obchodnej bilancie však poukazujú na zvyšovanie intenzity znalostí a s tým spojené zvyšovanie konkurencieschopnosti. Napriek tomu je potrebné pokračovať v úsilí o podporu výskumu vzhľadom na špecializáciu rakúskeho hospodárstva v obmedzenom počte odvetví náročných na znalosti, v ktorých je medzinárodná konkurencia silná. Patria sem napríklad dopravné technológie, biotechnológie a energetika. Hospodárska kríza zasiahla Rakúsko menej ako iné členské štáty EÚ a miera nezamestnanosti je v súčasnosti najnižšia v EÚ. Na udržanie svojej konkurencieschopnosti, a tým aj priaznivého hospodárskeho postavenia, je Rakúsko závislé na stále vysokej miere inovácií. Rakúske výskumné a inovačné politiky sa zaoberajú týmito výzvami prostredníctvom reformy vzdelávania, zlepšeného riadenia sektora výskumu a vývoja, vytváraním nových výskumných centier excelentnosti, zavedením efektívnejšieho systému financovania verejného výskumu a všeobecnejšie podporou ďalšieho zvyšovania už tak vysokej úrovne verejných a súkromných investícií do výskumu a vývoja.

 

Pokiaľ ide o výdavky na výskum a vývoj v Rakúsku, od roku 2000 neustále rástli (graf 1). Rakúsko je jednou z vedúcich krajín, s výdavkami na výskum a vývoj 3,17 % HDP v roku 2018 a 3,19 % v roku 2019 má po Švédsku druhú najvyššiu hodnotu v EÚ-28 (Eurostat, 2020).

 

Graf 1: Výdavky na výskum a vývoj v Rakúsku (% HDP)

 

Zdroj: ABA

 

Na plné využitie kapacity výskumu a vývoja musí rakúska inovačná politika klásť väčší dôraz na efektívnosť pri transformácii vstupov výskumu a vývoja. Na dosiahnutie väčších vplyvov musí Rakúsko nasmerovať svoj výskumný a inovačný systém k špičkovej vedúcej pozícii na svetových trhoch. To si vyžaduje zvýšenú medzinárodnú príťažlivosť pre špičkových výskumných pracovníkov a talenty a priaznivé prostredie pre vysoko inovatívne podniky. Rakúsko by tiež mohlo mať úžitok z posilnenia výskumu a vývoja a inovácií na podporu kľúčového prechodu, ako je digitalizácia a priemysel 4.0, a na riešenie kľúčových spoločenských výziev (OECD, 2018).

Inovačná výkonnosť a konkurencieschopnosť

Rakúska spolková vláda si stanovila za cieľ zvýšiť pomer výskumu v krajine do roku 2020 na 3,76 %, čo podporí Rakúsko v lige „lídrov v oblasti inovácií“, čím sa Rakúsko stane jednou z najinovatívnejších krajín EÚ.

Podľa správy Európskej komisie European Innovation Scoreboard 2020, Rakúsko je silným inovátorom, počas obdobia od roku 2012 jeho inovačná výkonnosť rástla v porovnaní s priemerom EÚ (graf 2). Prepojenia, inovátori a atraktívne výskumné systémy sú najsilnejšie inovačné dimenzie krajiny. Rakúsko má mimoriadne dobré výsledky v spoločných publikáciách verejného a súkromného sektora, inovatívnych MSP spolupracujúcich s ostatnými, medzinárodných vedeckých spoločných publikáciách a zahraničných doktorandov. Dopady na zamestnanosť, prostredie priaznivé pre inovácie a predaj sú naopak najslabšie inovačné dimenzie. Ukazovatele s nízkym skóre zahŕňajú zamestnanosť v rýchlo rastúcich podnikoch inovatívnych odvetví, výdavky rizikového kapitálu, vývoz služieb založených na znalostiach a výdavky na inovácie v oblasti výskumu a vývoja. Pokiaľ ide o štrukturálne rozdiely s EÚ, Rakúsko vykazuje najväčší pozitívny rozdiel v EÚ v oblasti výdavkov podnikov na špičkový výskum a vývoj, celkovej podnikateľskej činnosti a HDP na obyvateľa, a najväčší negatívny rozdiel v čistom príleve PZI, podiele na obrate veľkých podnikov a podnikateľskom vzdelávaní a príprave na základných školách (EIS, 2020).

 

V najnovšom rebríčku Global Innovation Index 2020 Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorý hodnotí inovačný výkon 131 ekonomík sveta, Rakúsko obsadilo 19. miesto (WIPO, 2020).

 

Na základe hodnotenia Svetového ekonomického fóra (WEF) o globálnej konkurencieschopnosti (Global Competitiveness Report, 2019), Rakúsko obsadilo v rebríčku 21. miesto (Global Competitiveness Index - 76,6), nasledované Belgickom, Španielskom a Írskom (WEF, 2019).

 

Zdroj: EIS (2020); WIPO (2020); WEF (2019)

Inovačná stratégia Open Innovation Austria2020

Rakúsko je jedným z prvých členských štátov EÚ, ktorý venoval značnú pozornosť vypracovaniu národnej otvorenej inovačnej stratégii Rakúska - „Open Innovation Austria2020“.

 

Dokument „Open Innovation Austria2020“ bol vytvorený  postupne v procese širokej účasti. Do tohto procesu boli zapojené nielen zainteresované strany z výskumu, vedy a podnikania, ale aj civilné obyvateľstvo. Okrem analýzy skutkového stavu a výsledkov národného a medzinárodného prostredia v oblasti otvorených inovácií, dokument zahŕňa aj víziu do roku 2025 s návrhom konkrétnych realizačných opatrení. V rámci rozvoja inovačnej stratégie „Open Innovation Austria2020“ venovalo Rakúsko značnú pozornosť vypracovaniu zodpovedajúcich výziev a z nich odvodených oblastí  jednotlivých činnosti pre návrh a riadenie otvoreného inovačného systému. Tento strategický dokument, ktorý položil základy modernej, otvorenej, inovačnej politiky Rakúska je výsledkom práce mnohých aktérov z oblasti obchodu, vedy, administratívy a tiež mnohých občanov, ktorí sa zaujímajú o inovácie a vedecký pokrok. V rámci veľkého seminára zainteresovaných strán a tiež voľne prístupnej online-konzultácie sa všetci zaoberali otázkami o vytvorení otvorenej inovačnej kultúry, formovaní inovačných sietí, väčšom zapojení obyvateľstva do výskumných programov, otvorenom prístupe - „open access“ k výsledkom výskumu, modeloch spravodlivej kompenzácie crowdwork“ za prácu a mnohým ďalším témam.

 

Hlavné témy „Inovačnej stratégie Open Innovation Austria2020“:

 

 • Mobilita a letecká doprava
 • Priemyselné technológie
 • Vesmír
 • Energie a životné prostredie
 • Digitálne technológie
 • Kooperácia hospodárstva vedy a výskumu
 • Ľudské zdroje
 • Bezpečnosť

 

Zdroj: https://www.bmbwf.gv.at; https://openinnovation.gv.at, autor: Blanka Hermanová, rpa

Ďalšie informácie

European Innovation Scoreboard 2020 -  Austria

The Global Competitiveness Report 2019 

Austrian Research and Technology Report 2019

Stratégia Open Innovation Austria2020

Brožúra „Wissenschaft in Österreich/Science in Austria 2020"

Austria Business Agency - Research in Austria 2020

OECD Reviews of Innovation Policy: Austria 2018

Österreichischer Forschungs- und Technologiebericht (FTB) 2020

ERA - PRISM - Austria

OEAD

Novinky

FFG: Z krízy s domácim výskumom a vývojom (1.4.2021)

 

Európska komisia schválila Rakúsku podporu vo výške 146,5-milióna EUR v rámci výskumného a inovačného projektu v mikroelektronike (31.3.2021)

 

Záverečná hodnotiaca správa AIT a KU Leuven - Evaluation FWF Special Research Programmes (29.3.2021)

 

Klimatický a energetický plán Rakúska 2021 (23.3.2021)

 

Rakúsky vedecký fond FWF - hodnotiaca správa 2020 (18.3.2021)

 

Meranie národnej inovačnej výkonnosti Rakúska: Prípadová štúdia (17.3.2021)

 

EIB poskytne 7,5-milióna EUR rakúskej softvérovej spoločnosti Cortical.io (5.3.2021)

 

Výskum batérií v Rakúsku (25.2.2021)

 

FFG Austria: Príručka pre transnacionálne projekty výskumu a vývoja (16.2.2021)

 

Príručka pre výskumných pracovníkov v Rakúsku (15.2.2021)

 

ERA Portál Austria sa stručne pozerá na úlohu SSH v programe Horizon Europe (12.2.2021)

 

Stratégia výskumu, technológií a inovácií Rakúska 2030 (10.2.2021)

 

Správa o stave výskumu a technológií v Rakúsku za rok 2020 (8.2.2021)

 

Spin-off Fellowship Austria (1.2.2021)

 

Inovačná stratégia „Open Innovation Austria 2020“ (27.1.2021)

 

Rakúska spoločnosť pre podporu výskumu (FFG) (25.1.2021)

 

Stratégia výskumu FTI Rakúsko 2020 (20.1.2021)

 

Rada pre výskum a technologický rozvoj v Rakúsku (18.1.2021)

 

Konferencia Rakúskej akadémie vied: Internetové platformy pre Európu (13.1.2021)

 

Výzva FFG AUSTRIA – kariérne granty pre talenty vo výskume (12.1.2021)

 

Rakúsko udelilo 45 výskumným projektom COVID-19 sumu 26-miliónov EUR (3.6.2020)

 

Estónsko patrí k inovačným lídrom z nových členských krajín EÚ a je lídrom v elektronizácii služieb, má živú start-up scénu, rozvinutý softvérový a internetový sektor.

Výskum, inovácie, vzdelávanie a veda

Estónsko postavilo výskum a inovácie do centra stratégie rastu. Najdôležitejšou hnacou silou hospodárskeho rastu a produktivity sú inovácie, najmä inovácie založené na výskume a vývoji (R&D).


Estónsko ponúka priaznivé rámcové podmienky pre podnikanie vrátane zahraničných investícií a podnikateľov. Má atraktívnu start-up scénu, vynikajúcu kapacitu širokopásmového internetu a priaznivú reguláciu pre podnikanie s výsledkami úspešných spoločností, hlavne softvérových a internetových firiem. Ďalej kvalita a otvorenosť estónskej vedeckej základne sa medziročne zvyšuje.


Na druhej strane, Estónsko ešte stále dostatočne nevyužíva výskumné a vývojové činnosti a investície spoločností a medzi verejným výskumom a hospodárstvom existuje slabá väzba. Krajina ťaží z kvalifikovanej populácie, ale medzery v zručnostiach a nesúlad nie sú napriek tomu hlavnými prekážkami na dosiahnutie plného inovačného potenciálu (EK, 2020).  

 

 

Vysokoškolské vzdelanie

 

Estónsky vysokoškolský systém má napriek nedávnemu zníženiu veľké množstvo inštitúcií vzhľadom na malú populáciu v krajine. Zdedil zameranie na výskum, v ktorom je úspešný z hľadiska výkonu publikácií, ale ktorý nie je vždy relevantný pre podnikanie alebo štát. Podobné ťažkosti sú pri prispôsobovaní zamerania sektora vysokoškolského vzdelávania spoločenským potrebám a existujú dôkazy, že hospodárstvo by malo prospech z väčšej produkcie odborných alebo profesionálnych zručností. Tieto faktory spolu spôsobujú nedostatok zručností v podnikaní a štáte. Tieto nedostatky sú ešte umocnené nízkym stavom niektorých častí odborného vzdelávania, ktoré treba posilniť, aby sa dosiahla správna rovnováha zručností v pracovnej sile. Zmena na univerzitách je brzdená skutočnosťou, že väčšina z nich - majú staré štruktúry riadenia, ktoré sťažujú formuláciu stratégie a prekážky, s ktorými sa väčšina inštitúcií stretáva pri pokusoch o vykonanie zmeny (EK, 2019).

Podpora výskumu a inovácií

Výdavky na výskum a vývoj

 

Priemerný ročný nárast investícií do výskumných a vývojových činností v Estónsku v rokoch 2000 - 2009 bol 10,1 %, čo bol najvyšší údaj v EÚ. Vďaka pôvodne nízkej referenčnej hodnote bol rast obzvlášť rýchly v súkromnom sektore - v priemere 18,4 % ročne. Počas hospodárskej krízy si vláda stanovila za cieľ zvýšiť plánované investície verejného sektora vo vyššej ako plánovanej výške, aby sa vytvoril dobrý základ pre rast investícií do výskumu a vývoja v súkromnom sektore, ktorý by sa zrýchlil na začiatku hospodárskeho oživenia. Konzistentná politika v oblasti výskumu a vývoja bola účinná - celkové výdavky na výskum a vývoj sa v rokoch hospodárskej krízy (2009) výrazne znížili ako HDP. Výdavky na výskum a vývoj v súkromnom sektore zostali prakticky rovnaké a po roku 2010 sa zvýšili o 33 % v dôsledku výrazného zvýšenia príspevku ropného priemyslu. Po ekonomickom poklese sa investície do výskumu a vývoja rýchlo zvýšili a prekročili cieľ 2 % stanovený na rok 2015 už v rokoch 2011 - 2012 (graf 1). V posledných rokoch však boli výdavky na výskum a vývoj nižšie, najmä v dôsledku nízkej investičnej aktivity v súkromnom sektore. V roku 2016 predstavovali výdavky na výskum a vývoj 1,25 % HDP a v roku 2017 1,28 % HDP. Pokles bol čiastočne spôsobený začatím nového obdobia pre štrukturálne fondy EÚ. V roku 2019 výdavky na VaV vzrástli na 1,61 % HDP (Eurostat, 2020).

Pokles je čiastočne spôsobený začatím nového obdobia pre štrukturálne fondy EÚ. Súkromné ​​výdavky na výskum a vývoj klesli v roku 2017 na 0,63 % HDP. Cieľom do roku 2020 je zvýšiť tento počet na 2 % HDP. Vytvorenie motivačného mechanizmu na dosiahnutie tohto cieľa je oveľa náročnejšou úlohou ako zvýšenie financovania vnútroštátnych a miestnych rozpočtov na výskum a vývoj na 1 % HDP (National Reform Programme ESTONIA 2020, 2019).

 

Graf 1: Výdavky na výskum a vývoj v Estónsku (% z HDP)

Zdroj: Eurostat (2020)

 

V roku 2016 sa výdavky na výskum a vývoj v porovnaní s rokom 2015 znížili, ale výsledky za rok 2017 boli oveľa pozitívnejšie - celkové výdavky na výskum a vývoj sa v porovnaní s rokom 2016 zvýšili o 13 %. Rast neziskového inštitucionálneho sektora bol 23 % a sektor podnikateľských podnikov 3 %.

 

V roku 2017 dosiahli výdavky na výskum a vývoj (R&D) v Estónsku 304,3-miliónov EUR, čo je o 13 % viac ako v roku 2016.

Výdavky na výskum a vývoj v Estónsku boli v posledných rokoch výrazne zaostrené. Jedným z dôvodov je cieľ konkurencieschopnosti uvedený v programe „Estonia 2020“ ktorým bolo zvýšiť do roku 2020 podiel výdavkov na výskum a vývoj na 3 % HDP. Výsledky z predchádzajúcich rokov však nedosiahli cieľovú prahovú hodnotu.

V medzinárodnom porovnaní je rozhodujúcim ukazovateľom index intenzity výskumu a vývoja - pomer výdavkov na výskum a vývoj k HDP. V roku 2017 bol index intenzity R&D v Estónsku 1,29. Napriek zvýšeniu celkových výdavkov na výskum a vývoj sa index intenzity výskumu a vývoja výrazne nezlepšil. Jedným z dôvodov je to, že Štatistický úrad Estónska upravil HDP na roky 2014 - 2016 smerom nahor. Na základe predbežných výsledkov si Estónsko v medzinárodnom porovnaní udržalo svoje stredné postavenie medzi členskými štátmi EÚ, čo je lepší výsledok v porovnaní s Lotyšskom a Litvou, ale stále výrazne za Fínskom a Švédskom.

 

V roku 2017 celkové financovanie výdavkov na výskum a vývoj zo strany vlády predstavovalo 122-miliónov EUR alebo 40 %. V roku 2017 pochádzalo zo štátneho rozpočtu 72 % výdavkov na výskum a vývoj neziskového inštitucionálneho sektora a 4 % podnikateľského sektora. Prostriedky vyčlenené na výskum a vývoj prostredníctvom štátneho rozpočtu zahŕňajú finančné prostriedky poskytnuté v rámci štrukturálnych fondov, ktoré sú zahrnuté do štátneho rozpočtu, a preto sa započítavajú do štátnych príspevkov. Podiel financovania výskumu a vývoja na výdavkoch verejnej správy bol 1,32 %. Podiel zahraničných zdrojov na výdavkoch na výskum a vývoj bol v roku 2017 15 %.

V roku 2017 bolo na experimentálny vývoj alokovaných o niečo viac ako polovica celkových výdavkov na výskum a vývoj, podiel základného výskumu bol 28 % a podiel aplikovaného výskumu 21 %. Podľa sektorov je distribúcia odlišná. V sektore vysokoškolského vzdelávania a verejného sektora tvorili najväčší podiel príspevky do základného výskumu. V podnikateľskom sektore sa však uprednostňovalo zavádzanie poznatkov do praxe – 82 % výdavkov na výskum a vývoj súviselo s experimentálnym vývojom. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2017 predstavovali náklady na prácu najväčší podiel (56 %) na výdavkoch na výskum a vývoj a investície 11 %. V podnikateľskom sektore predstavoval podiel nákladov práce na výdavkoch na výskum a vývoj 60 % a podiel investícií 14 %.


V roku 2017 bol počet zamestnancov na plný úväzok zamestnaných vo výskume a vývoji 6 048, čo je o 5 % viac ako v roku 2016. Ekvivalenty na plný úväzok výskumných pracovníkov a inžinierov boli 4 674, čo je o 8 % viac ako v roku 2016. V roku 2017, rovnako ako v roku 2016, ženy tvorili 45 % osôb zamestnaných vo výskume a vývoji a 41 % výskumných pracovníkov a inžinierov (Statistics Estonia, 2018).

 

Pri bližšom pohľade na štruktúru výdavkov na R&D v Estónsku v roku 2018 (graf 2), z celkovej podpory 1,4 % HDP  - 0,62 % HDP smerovalo z verejného sektora, 0,58 % HDP zo súkromného sektora a 0,21 % HDP predstavovala podpora zo zahraničia.

 

Graf 2: Financovanie a vzniknuté výdavky na výskum a vývoj v Estónsku v roku 2018

Zdroj: Estonian Research Council (2020)

 

 

Päť prioritných politických odporúčaní: od väčšieho financovania po inovačnú agentúru

Odborníci identifikovali päť hlavných potrieb, ktoré musia mať prioritu v estónskej politike s cieľom zvýšiť úsilie členských štátov EÚ v oblasti výskumu a vývoja vytvoriť zreteľné konkurenčné výhody:

 

 1. Zabezpečiť politický záväzok v národnej politike výskumu a inovácií a oblasti výskumu a cieľ 1 % vládnych výdavkov na výskum a vývoj.

 

Podstatná časť zvýšenia výdavkov na výskum a vývoj by mala podporovať zvýšenie výskumu a vývoja a inovácie zo strany podnikov aj vlády, a nielen na výskum a vyššie vzdelávanie.

 

 1. Stanoviť a implementovať tematické priority politiky výskumu a inovácií a inovácií, so zreteľom na spoločenské podmienky a stratégiu inteligentnej špecializácie Estónska.

 

Úspešná politika výskumu a inovácií využíva mix nástrojov zdola nahor a tematicky zameraných nástrojov. V tematickom zameraní sa musia zohľadniť znalosti a potreby spoločnosti v oblasti ľudského kapitálu v súčasnosti a v oblastiach, od ktorých sa očakáva rast. Medzinárodné úsilie o riešenie spoločenských problémov bude formovať nové trhy a príležitosti. Estónsko musí rozhodnúť, na ktoré z nich sa má zamerať, inak to predstavuje riziko vylúčenia.

 

 1. Zriadiť inovačnú agentúru na podporu výskumu a vývoja a budovanie absorpčnej kapacity.

 

Enterpsise Estonia by mala prevziať úlohu inovačnej agentúry  - budovanie nových
technologických a programovacích zručnosti a zapojenie akademických aj obchodných spoločenstiev pri navrhovaní a riadení svojich inovačných programov – za účelom podporovať spoločnosti na rôznych úrovniach rozvoja absorpčnej kapacity.

 

 1. Posilniť systém „sprostredkovateľských organizácií“ schopných podporovať priemyselné inovácie.

 

Estónsko je príliš malé na to, aby podporovalo silný RTO v mnohých technológiách, preto je lepšie podporovať služby súvisiace s rozšírením univerzít - posilnenie národného inovačného systému a jeho relevantnosť poskytovaním informácií a stimulov pre univerzity, aby riešili špecifické národné potreby.

 

 1. Modernizovať a „profilovať“ výskum na univerzitách, zlepšením deľby práce medzi nimi, zvyšovaním ich kritického množstva v ich silných oblastiach ich sily a lepšie prispôsobiť inováciám a tvorbe ľudského kapitálu na zabezpečenie národných potrieb.

 

Reformy zamerané na profesionalizáciu riadenia by mali vyžadovať, aby verejné univerzity mali vo svojej správnej rade externú väčšinu, ktorá by mala vymenovať rektora. Najväčšie univerzity by mali vymenovať prorektorov pre vzdelávanie, výskum a výmenu poznatkov so spoločnosťou. Zatiaľ čo akademické záležitosti by mali zostať v rukách akademického orgánu, vykonávanie stratégie a prideľovanie zdrojov by malo byť v rukách povereného vedenia (EK, 2019).

Inovačná výkonnosť a konkurencieschopnosť

Estónsko postupne zlepšuje postavenie v rebríčkoch inovačnej výkonnosti.

 

Podľa správy EK European Innovation Scoreboard 2020, Estónsko (predtým priemerný inovátor) je silným inovátorom. V priebehu času sa inovačná výkonnosť krajiny v porovnaní s EÚ relatívne zvýšila od roku 2012. Výrazný nárast v roku 2018 sa do značnej miery vysvetľuje zlepšením výkonnosti ukazovateľov pomocou údajov CIS (Community Innovation Survey).

Prepojenia, ľudské zdroje a duševné bohatstvo sú najsilnejšie inovačné dimenzie. Estónsko má vysoké skóre v oblasti spolupráce inovatívnych MSP s ostatnými, aplikácií ochranných známok, celoživotného vzdelávania a výdavkov na inovácie, ktoré sa netýkajú výskumu a vývoja. Dopady na predaj, vplyv na zamestnanosť a priaznivé prostredie pre inovácie sú naopak najslabšími inovačnými rozmermi. Ukazovatele s nízkym skóre zahŕňajú MSP s marketingovými alebo organizačnými inováciami, výdavky na výskum a vývoj v podnikateľskom sektore, zamestnanosť v rýchlo rastúcich podnikoch inovatívnych odvetví a vývoz medium a high-tech výrobkov.

Pokiaľ ide o štrukturálne rozdiely s porovnaní s EÚ, Estónsko vykazuje najvyšší pozitívny rozdiel v porovnaní s EÚ v oblasti podnikateľskej aktivity, priemernej ročnej zmene HDP a prílevu čistých zahraničných investícií a najväčší negatívny rozdiel vo výdavkoch na výskum a vývoj podnikov, tržbách z obratu veľkých podnikov a podiele zamestnanosti v high a medium-tech priemysle (EIS, 2020).

 

V najnovšom rebríčku Global Innovation Index 2020 Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorý hodnotí inovačný výkon 131 ekonomík sveta, Estónsko obsadilo 25. miesto (WIPO, 2020).

 

Na základe hodnotenia Svetového ekonomického fóra (WEF) o globálnej konkurencieschopnosti (Global Competitiveness Report, 2019), Estónsko obsadilo 31. miesto v rebríčku (Global Competitiveness Index - 70,9), nasledované Českom, Čile a Portugalskom (WEF, 2019).

 

Zdroj: EIS (2020); WIPO (2020); WEF (2019)

Start-up ekosystém

Estónska vláda zahájila v roku 2011 program "Startup Estónsko" s cieľom vytvoriť „ekosystém“ vytváraním sietí začínajúcich podnikov a tých, ktorí by im mohli pomôcť, zvýšiť dostupnosť investícií prostredníctvom vzdelávania miestnych investorov a prilákať zahraničných investorov a spolupracovať s vládou na znižovaní regulačných prekážok pre začatie podnikania. "Startup Estónsko" má v súčasnosti celkový rozpočet 7-miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na pokrytie obdobia do roku 2023. Enterprise Estónsko navyše poskytuje Start-up granty (EK, 2019).

 

Podľa stránky EU-Startups.com sa Estónsko nazýva „najvyspelejšou digitálnou spoločnosťou na svete“. Krajina zaviedla elektronickú správu vecí verejných už v roku 1997, umožňujúc občanom prístup k mnohým verejným službám online a v roku 2000 vyhlásila krajina prístup k internetu za základné ľudské právo. V roku 2001 vytvorila digitálny identifikačný preukaz, ktorý všetkým občanom umožňuje prístup ku všetkým informáciám od prepravy až po lekárske záznamy. V roku 2005 sa Estónsko stalo prvou krajinou na svete, ktorá občanom umožnila voliť online.

Vďaka pozadiu vyspelej digitálnej spoločnosti s nízkymi daňovými sadzbami sa z Estónska stalo Silicon Valley východnej Európy. Napriek tomu, že ide o malú krajinu s iba 1,3-milióna ľudí, ekosystém technologických startupov v krajine naďalej rastie, pričom v roku 2018 sa startupy zvýšili o 330-miliónov EUR.

 

EU-Startups.com uviedlo 10 mimoriadne sľubných estónskych startupov, ktoré sa budú môcť sledovať v roku 2019 a neskôr:

eAgronom - spoločnosť AGT bola založená v roku 2016 a poskytuje poľnohospodárom súbor pohodlných a intuitívnych digitálnych nástrojov na zjednodušenie každodenného a sezónneho riadenia fariem. Webové a mobilné platformy startupu umožňujú poľnohospodárom spravovať a dohliadať na celú svoju farmu, zamestnancov a polia v reálnom čase. Ako nástroj plánovania a riadenia pomáha eAgronom poľnohospodárom pracujúcim s obilím robiť lepšie finančné rozhodnutia a znižovať svoje riziká prostredníctvom správneho plánovania a načasovania úloh. Prípadové štúdie ukázali, že program eAgronom môže poľnohospodárom ušetriť desiatky až stovky tisíc EUR ročne. Spoločnosť eAgronom so sídlom v Tartu sa už rozšírila do deviatich krajín a používa sa na obhospodarovanie vyše 700 000 hektárov obilia a v roku 2018 získala okolo 1-milióna EUR.

MeetFrank - táto anonymná aplikácia na nábor ľudských zdrojov v Talline už má 125 000 aktívnych používateľov v Estónsku, Fínsku, Švédsku, Lotyšsku, Litve a naposledy v Nemecku. Viac ako 2 000 spoločností v súčasnosti využíva službu MeetFrank na prilákanie nových zamestnancov prostredníctvom svojej náborovej aplikácie. V Nemecku používa množstvo aplikácií spoločnosť Daimler, Eon, Delivery Hero, Blinkist, High Mobility a MyTaxi. Potenciálni zamestnanci sa anonymne prihlasujú prostredníctvom aplikácie MeetFrank a dostávajú príslušné pracovné pozície na základe ich kvalifikácie a ambícií v kariére. Spoločnosť MeetFrank, založená v roku 2017, získala v roku 2018 1-milión EUR od spoločností Hummingbird VC, Karma VC a Change Ventures.

Modash - tento nový startup, ktorý bol založený v roku 2018, umožňuje marketingovým pracovníkom nájsť a spolupracovať so sieťou 100-miliónov vplyvných sociálnych médií na Twitch a Instagram, aby bolo možné budovať efektívne marketingové kampane ovplyvňujúce vplyv na trhu. Jeho platforma umožňuje podnikom prístup k najsilnejším údajom o publiku ovplyvňujúcich ľudí na svete, identifikovať a komunikovať s najlepšími ovplyvňujúcimi faktormi pre ich trh, prideliť im úlohy a sledovať návratnosť investícií v marketingových kampaniach ovplyvňujúcich vplyv. Spoločnosť Modash už počíta medzi svojich zákazníkov ďalšie estónske startupy vrátane spoločností Lift99, Taxify a Veriff a v decembri 2018 podporil ich 100 000 EUR.

Nowescape - spoločnosť Nowescape, ktorá bola založená v roku 2016 v Talline, je ako Booking.com – ale zameraná na tzv. únikové miestnosti (escape rooms) a iné „reality hry“. Únikové miestnosti sa v poslednom desaťročí stali populárnymi v Severnej Amerike, Európe a Ázii ako priestor na hranie osobných dobrodružných hier pomocou kľúčov a stratégií. Spoločnosť Nowescape si uvedomila, že hráči často trávia hodiny hľadaním správnych únikových miestností a vytvorili platformu, ktorá im umožní nájsť miestnosti do 11 minút. Nowescape poskytuje marketing, predaj, rezerváciu, možnosti platby, informačné letáky a spätnú väzbu od zákazníkov pre majiteľov únikových miestností a zároveň poskytuje najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, ako rezervovať únikové miestnosti pre zákazníkov. Spoločnosť Nowescape doteraz podporila rastovú fázu sumou 305 000 EUR.

Veriff.me - startup so sídlom v Talline poskytuje podnikom inovatívne online riešenia na overenie identity. Pri spustení sa vytvoril spôsob, ako overiť totožnosť ľudí pomocou analýzy videí. Veriff kombinuje všetky možné technológie ID (vrátane rozpoznávania tváre, sociálneho ID, ID zariadenia a optického rozpoznávania znakov), aby dospel k záveru, či je osoba, o ktorej tvrdí, že je založená na poskytnutých údajoch. Spoločnosť Veriff, založená v roku 2015, získala v roku 2018 investíciu 7,7- milióna USD.

appmediation - táto inteligentná platforma na speňažovanie aplikácií so sídlom v Talline s kanceláriou v Barcelone bola založená v roku 2017 a bola vytvorená odborníkmi v oblasti marketingu a reklamy založenej na údajoch, a jej cieľom je pomôcť vývojárom aplikácií naplno využiť potenciál ich inventára. Aplikačná platforma ponúka jednoduchú integráciu súpravy SDK, multiformátové speňaženie, inteligentnú optimalizáciu a dá sa ľahko nastaviť pre všetky typy aplikácií. Poslaním startupu je poskytovať vydavateľom aplikácií najefektívnejšiu službu sprostredkovania reklamy.

HealthCode AI - bol založený v roku 2018 v Tallinne, vyvíja diagnostickú platformu založenú na AI pre lekárov. Táto platforma sa snaží riešiť globálny nedostatok lekárov - ktorí často pracujú viac ako 50 hodín týždenne, trávia s pacientmi v priemere iba osem minút a stále viac trpia syndrómom vyhorenia. HealthCode AI spája pacientov so svojimi lekármi a poskytuje údaje prostredníctvom platformy strojového učenia. Riešenie pri štarte Leia uvoľňuje lekárom čas predbežným vyhodnotením, prípravou prehľadu chorôb a poskytnutím pravdepodobnej diagnózy. HealthCode AI v súčasnosti zamestnáva tím ľudí s kombinovanými skúsenosťami viac ako 50 rokov v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Withyou - so sídlom v Tallinne a založený v roku 2018, tento startup zmierňuje trápnosť určitých sociálnych situácií a uľahčuje spojenie, či už ide o profesionálne vytváranie sietí alebo zoznamovanie. Vydávate žetóny, ktoré umožňujú zákazníkom spojiť sa s kýmkoľvek, koho ste kedy stretli, na ulici, počas udalosti alebo kedykoľvek v inom okamihu. Ak ste niekedy stretli niekoho, kto vás zaujíma, len aby ste ho stratili v dave, Withyou môže pomôcť - stačí len odovzdať žetón osobe a čakať na jeho reakciu. Ak je záujem obojstranný, kontakt sa opätuje - čo vám umožní ďalej rozvíjať vzťah.

 

Tebo - tento edtech startup založený v Talline umožňuje učiteľom organizovať všetky svoje materiály tak, že odovzdáva svoje súbory a vytvára nové na svojej platforme. Učitelia môžu do svojej zbierky pridať aj odkazy a videá. Stránka poskytuje šablóny pre interaktívne cvičenia, ako je vytváranie kvízov a úloh, plánov lekcií alebo učebných osnov a umožňuje učiteľom a študentom automaticky priraďovať domáce úlohy alebo testy. Platforma tiež môže automaticky vyhodnotiť výkonnosť študentov pri určitých úlohách. Študenti sú tiež schopní vytvárať obsah na webe a na platformu majú prístup učitelia a študenti z akéhokoľvek digitálneho zariadenia. Startup, ktorý bol založený v roku 2015, v roku 2017 získal grant vo výške 50 000 EUR.

SprayPrinter - pouliční umelci sa už nemusia spoliehať na kartónové šablóny. SprayPrinter vytvoril technológiu inteligentných sprejov, ktorá premieta fotografie z rôznych povrchov smartphonov. Používatelia potrebujú iba jeden z ochranných sprejov SprayPrinter, aplikáciu pre smartfóny a sprejové nádoby. Telefón sleduje pohyby tlačiarne a oznamuje, kedy má uvoľniť farbu a kedy nie. Spoločnosť SprayPrinter so sídlom v Tartu bola založená v roku 2015. Pri spustení sa uskutočnila úspešná globálna kampaň crowdfundingu na Indiegogo, ktorá vyústila do vyše 200 predobjednávok a doteraz sa zvýšila suma 58 000 EUR.

Ďalšie informácie

Novinky

Za menej ako dve desaťročia sa Slovinsko stalo trhovým hospodárstvom. Integrovalo sa so svetovými trhmi a vstúpilo do EÚ (v roku 2004), Európskej menovej únie (v roku 2007) a OECD (v roku 2010). Vedie krajiny strednej a východnej Európy v transformácii na HDP na obyvateľa a v rade ukazovateľov týkajúcich sa inovácií. Slovinsko patrí k miernym inovátorom v rámci EÚ.

Výskum, inovácie, vzdelávanie a veda

Hlavní aktéri vo výskume a inováciách

 

Základná organizačná schéma slovinského systému výskumu a inovácii (schéma 1) sa v poslednom čase nezmenila. Kľúčovým aktérom pri stanovovaní výskumnej politiky je Ministerstvo školstva, vedy a športu (MESS). Činnosti v oblasti rozvoja technológií a inovácií sú v rukách Ministerstva pre hospodársky rozvoj a technológie (MEDT). Za koordináciu stratégie inteligentnej špecializácie je zodpovedný Úrad vlády pre rozvoj a európsku politiku súdržnosti (GODC), zvýšil tým svoju úlohu v politike výskumu a vývoja, pretože potrebujú byť nimi schválené všetky nástroje spolufinancované z EŠIF.


Na výkonnej úrovni sa Slovinsko inšpirovalo škandinávskym modelom agentúr a zriadila Slovinskú výskumnú agentúru (SRA), ktorá má na starosti - rozdelenie verejného financovania výskumu podľa politík, o ktorých rozhodli MESS a vláda.


Na druhej strane Ministerstvo pre hospodársky rozvoj a technológie čiastočne financuje Slovinský podnikový fond a prevádzkuje Verejnú agentúru pre podnikanie, internacionalizáciu, zahraničné investície a technológie (SPIRIT), založenú v roku 2014. SPIRIT je ich výkonná agentúra pre výzvy zamerané na inovácie a podporu rozvoja technológií, ale zameriava sa predovšetkým na podporu podnikania.


MEDT prevádzkuje aj niekoľko samostatných európskych programov, napríklad EUREKA, EUROSTARS atď. Ministerstvo školstva, vedy a športu má na starosti konkrétne programy zamerané na výskum a tie sú financované z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Slovinskú koordináciu účasti v programe Horizont 2020 a v sieti ERA vykonáva priamo MESS.

 

Schéma 1: Organizačná štruktúra slovinského systému výskumno-vývojovej implementácie (september 2017)

Organisation structure of the Slovenian RDI system (September 2017) 

Zdroj: RIO Country Report 2017: Slovenia

Podpora výskumu a inovácií

Financovanie výskumných a vývojových činností (Gross Domestic Expenditure on R&D - GERD) v Slovinsku od roku 2013 kleslo, predovšetkým kvôli nižšiemu verejnému financovaniu. Celkovo financovanie výskumu a vývoja kleslo v roku 2016, pretože investície podnikateľského sektora poklesli o 6 % oproti roku 2015 na 559 miliónov EUR. V roku 2016 sa tiež začali prvé výzvy na výskum a vývoj s nástrojmi z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF), ktoré sú významné, keďže bude implementovaná stratégia inteligentnej špecializácie.

 

Po niekoľkých protestoch zo strany výskumnej obce slovinská vláda oznámila v júli 2017, že v rokoch 2017 a 2018 každý rok zvýši verejné prostriedky na výskum a vývoj o 18 - 20-miliónov EUR. Aj napriek tomuto nárastu sa však nedosiahol rekordný počet z roku 2009 (244,95-milióna EUR alebo 0,68 % HDP z roku 2009).

 

Výdavky na výskum a vývoj (% HDP) v Slovinsku (graf 1) postupne rástli a v roku 2010 dosiahli 2,05 % HDP, čím presiahlo priemer EÚ. Ich najvyššia hodnota za posledných 21 rokov bola 2,56 % v roku 2013, následne výdavky na výskum a vývoj poklesli až na 1,87 % v roku 2017, čo bol podpriemer EÚ. V roku 2019 dosiahli výdavky na VaV 2,04 % HDP, čo bolo tesne pod priemerom EÚ 2,19 % HDP (Eurostat, 2020)

 

Graf 1: Výdavky na výskum a vývoj v Slovinsku (% HDP)

Zdroj: Eurostat (2020)

 

V roku 2018 sa v Slovinsku vynaložilo na výskum a vývoj 892,4-milióna EUR čo je o 11,2 % viac ako v roku 2017.

Stratégia výskumu a inovácie Slovinska plánovala neustále zvyšovanie zdrojov na výskum a vývoj a dosiahnuť tak cieľ Európa 2020 vo výške 3 % intenzity výskumu a vývoja. V roku 2016 však GERD boli na úrovni 2,0 %, čo predstavuje pokles z 2,58 % v roku 2013.

 

V 4. štvrťroku 2016 bola v Slovinsku spustená výzva na vypracovanie strategického rozvoja a partnerstiev v oblasti inovácií (SRIP) v kontexte stratégie inteligentnej špecializácie. Deväť vybraných SRIP (jeden pre každú z priorít RIS3) pripravilo svoje Akčné plány ako základ pre financovanie.

 

Ministerstvo hospodárskeho rozvoja a technológií (MEDT) v Slovinsku zverejnilo v júni 2017 výzvu na spolufinancovanie výskumných projektov v podnikateľskom sektore v súlade s prioritami RIS3. Výzva je rovnaká ako v roku 2016 a týka sa výskumných projektov technologickej úrovne 6-9. Na druhej strane, Ministerstvo školstva, vedy a športu (MESS) vyhlásilo v júni 2017 výzvu na spolufinancovanie kancelárií transferu technológií (TTO). Od roku 2017 do roku 2022 malo byť k dispozícii 6-miliónov EUR na podporu činností TTO (RIO Country Report 2017).

Inovačná výkonnosť a konkurencieschopnosť

Podľa správy EK European Innovation Scoreboard 2020, Slovinsko je miernym inovátorom. V priebehu obdobia od roku 2012 inovačná výkonnosť krajiny poklesla v porovnaní s priemerom EÚ. Pokles od roku 2018 sa vysvetľuje zhoršením výkonnosti pokiaľ ide o nových absolventov doktorandského štúdia a ukazovateľov pomocou údajov z prieskumu Spoločenstva o inováciách (Community Innovation Survey - CIS).

 

Prepojenia, ľudské zdroje a firemné investície sú najsilnejšie inovačné dimenzie. Slovinsko má vysoké skóre v oblasti medzinárodnej vedeckej spolupráce, verejno-súkromných spoločných publikácií a spolupráce inovatívnych MSP s ostatnými podnikmi poskytujúcimi školenia o IKT. Financie a podpora, dopady na predaj a inovátori sú naopak najslabšími inovačnými rozmermi. Ukazovatele s nízkym skóre zahŕňajú výdavky na rizikový kapitál, vývoz služieb náročných na znalosti, doktorandi zahraničného štúdia a dizajnové aplikácie.


Pokiaľ ide o štrukturálne rozdiely v porovnaní s EÚ, Slovinsko vykazuje najvyšší pozitívny rozdiel v priemere k EÚ v ročnej zmene HDP, podiele zamestnanosti vo výrobe a obrate zdieľajúcich MSP a najväčší negatívny rozdiel vo výdavkoch na výskum a vývoj podnikov, založení podnikov a verejnom obstarávaní pokročilých technologických výrobkov (EIS, 2020).

 

V najnovšom rebríčku Global Innovation Index 2020 Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktorý hodnotí inovačný výkon 131 ekonomík sveta, Slovinsko obsadilo 32. miesto (WIPO, 2020).

 

Na základe hodnotenia Svetového ekonomického fóra (WEF) o globálnej konkurencieschopnosti (Global Competitiveness Report, 2019), Slovinsko obsadilo 35. miesto v rebríčku (Global Competitiveness Index - 70,2), nasledované  Saudskou Arábiou, Poľskom a Maltou (WEF, 2019).

 

Zdroj: EIS (2020); WIPO (2020); WEF (2020)

Ďalšie informácie

 

 

V Česku sa prostredie výskumu, vývoja a inovácií v posledných 10-tich rokoch dynamicky rozvíja. Postupne sa výdavky na výskum a vývoj približujú k priemeru EÚ. Krajina patrí do skupiny miernych inovátorov v rámci EÚ.

Výskum, inovácie, vzdelávanie a veda

Výdavky na výskum a vývoj

 

Celkové výdavky na výskum a vývoj v ČR dlhodobo perspektívne rastú, v roku 2018 sa na výskum a vývoj prevádzaný v ČR vynaložilo rekordných 102,8-miliardy Kč. Ukazovateľ R&D Intensity (t.j. výdavky na VaV v % HDP) mal v minulých rokoch až na drobné výchylky tiež rastúci trend. V roku 2016 došlo síce k prepadu tohoto ukazovateľa, čo bolo spôsobené očakávaným výpadkom verejných zdrojov zo zahraničia a ďalej tým, že ekonomika ČR v rokoch 2015 a 2016 rástla rýchlejšie než celkové výdavky na VaV, po roku 2017 však môžeme opäť sledovať, že tempo rastu celkových výdavkov na VaV je vyšší než rast HDP a výdavky na VaV vyjadrené ako % HDP sú na rovnakej úrovni ako v roku 2015. K medziročným nárastom celkových výdajov na VaV v ČR prispievali najväčšou mierou podnikateľské zdroje. Podniky investovali do VaV v roku 2018 bezmála 60-miliárd Kč, a to predovšetkým do vlastného vnútropodnikového VaV. Podľa štatistík ČSÚ bolo z verejných domácich zdrojov v roku 2018 vynaložených rekordných 35-miliárd Kč, čo je o 3,8-miliardy Kč viac, než v roku 2017.

 

Pokiaľ ide o porovnanie výdavkov na výskum a vývoj s priemerom EÚ (graf 1), kým v roku 2000 predstavovali výdavky na VaV v Česku iba 1,11 % HDP, v roku 2014 vzrástli na 1,97 % HDP, čim sa ČR priblížila priemeru EÚ. V roku 2017 poklesli na 1,79 % HDP. V roku 2019 výdavky na VaV vzrástli na 1,94 % HDP (Eurostat, 2020).

 

 

Graf 1: Výdavky na výskum a vývoj v Česku (% HDP)

Zdroj: Eurostat (2020)

Inovačná výkonnosť a konkurencieschopnosť

Podľa správy EK European Innovation Scoreboard 2020, Česko patrí do skupiny miernych inovátorov. Počas obdobia od od roku 2012 sa inovačná výkonnosť krajiny relatívne zvýšila v porovnaní s priemerom EÚ.


Dopad na zamestnanosť, inovátorov a predaj sú najsilnejšie inovačné dimenzie. Česko je na vysokej úrovni v oblasti zamestnanosti v rýchlo rastúcich podnikoch inovatívnych sektorov a spolupráce inovatívnych MSP s ostatnými, exporte medium a high-tech produktov a podnikov poskytujúcich školenia v oblasti IKT. Duševné aktíva, financie a podpora a prostredie priaznivé pre inovácie sú najslabšími inovačnými rozmermi. Ukazovatele s nízkym skóre zahŕňajú výdavky na rizikový kapitál, najviac citované publikácie, patentové prihlášky PCT a export znalostne intenzívnych služieb.

Pokiaľ ide o štrukturálne rozdiely v porovnaní s EÚ, Česko vykazuje najväčší pozitívny rozdiel v podiele pridanej hodnoty podnikov pod zahraničnou kontrolou, čistom príleve PZI a podiele zamestnanosti v spracovateľskom priemysle a najväčší negatívny rozdiel vo výdavkoch podnikov na  špičkový výskum a vývoj, založení podniku a sofistikovanosti kupujúcich.

 

Podľa Global Competitiveness Index 2019, Svetové ekonomické fórum (WEF) zaraďuje Česko na 32. miesto, nasledované Čile, Portugalskom a Slovinskom (WEF, 2019).

Ďalšie informácie

Novinky

 

Maďarsko je otvorená ekonomika so silným priemyselným odvetvím, v ktorom zohrávajú významnú úlohu zahraničné investície a technológie. Má dlhoročnú tradíciu vo vede a výskume. Výskum a vývoj je jednou z hlavných priorít Maďarskej národnej hospodárskej stratégie; jeho význam sa zdôrazňuje vo všetkých odvetviach maďarského hospodárstva. Investície do výskumu a vývoja sa každoročne zvyšujú v dôsledku rozvojových aktivít maďarských spoločností, účasti maďarskej vlády a grantov EÚ. Maďarsko patrí k miernym inovátorom v rámci EÚ.

 

Výskum, inovácie, vzdelávanie a veda

Podpora výskumu a inovácií

Výdavky na výskum a vývoj

 

Dôležitosť inovácií v krajine môže byť meraná celkovým hrubými výdavkami na výskum a vývoj (GERD), ktoré vykazujú vzostupný trend v Maďarsku.

 

Pokiaľ ide o výdavky na výskum a vývoj (VaV) v Maďarsku v porovnaní s priemerom EÚ (graf 1), tie majú postupne stúpajúcu tendenciu. Kým v roku 2000 predstavovali 0,79 % HDP, v roku 2013 vzrástli na 1,39 % HDP, v roku 2017 dosiahli 1,33 % HDP.  V roku 2019 výdavky na VaV vzrástli na 1,48 % HDP (Eurostat, 2020).

 

Graf 1: Výdavky na výskum a vývoj v Maďarsku (% HDP)

 

Zdroj: Eurostat (2020)

 

 

Inovačná politika

 

Maďarská inovačná politika je základným kameňom celkovej rozvojovej stratégie krajiny, ktorá je definovaná v súlade s politikou súdržnosti a inovácií EÚ na programové obdobie 2014 - 2020. Zahraniční aktéri sú tiež oprávnení na podporné opatrenia dostupné pre všetky spoločnosti pôsobiace v Maďarsku.

 

 

 • Národná stratégia pre výskum a vývoj a inovačná stratégia 2020 „Investície do budúcnosti“

 

Stratégia bola schválená maďarskou vládou v júni 2013. Cieľom tejto stratégie je zvýšiť investície do výskumu, vývoja a inovácií, a tým mobilizovať maďarské hospodárstvo a posilniť jeho konkurencieschopnosť. Stratégia bola preskúmaná a posúdená v roku 2017 a predložená na verejnú konzultáciu v roku 2018. Cieľom revidovanej inovačnej stratégie je uskutočniť do roku 2030 štrukturálne zmeny, ktoré významne zvýšia konkurencieschopnosť maďarského hospodárstva. Revidovaná stratégia reaguje na odporúčania EK uverejnené v roku 2016 a poukazuje na význam rastúceho počtu inovačných spoločností prostredníctvom podpory spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom v oblasti výskumu a inovácií. V stratégii sa určili prioritné odvetvia - IKT, biotechnológie, kognitívny výskum a nanotechnológie - a rozlišuje sa vysoko kvalitný vedecký výskum ako oblasť osobitného záujmu Maďarska. Cieľová hodnota GERD sa do roku 2020 zachová na úrovni 1,8 % HDP a do roku 2030 sa ma zvýšiť na 3 % HDP.

 

 

 • Národná stratégia inteligentnej špecializácie

 

Stratégia inteligentnej špecializácie (S3) sa vyvíja v každom členskom štáte v rámci stanovenom EÚ. Maďarská stratégia inteligentnej špecializácie - ktorá je vlastne doplnkovým dokumentom národnej stratégie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií - bola schválená v novembri 2014. Stanovuje smery pre celú krajinu, spolu s plánovaním podpory výskumu, vývoja a inovácií najudržateľnejším spôsobom, s najväčším spoločenským profitom a prísľubom najlepšej miery finančného využitia.

 

Stratégia stanovuje šesť sektorových a dve horizontálne výskumné a inovačné priority. Tieto priority zahŕňajú oblasti, územia a hospodárske činnosti, v ktorých má Maďarsko konkurenčnú výhodu alebo má potenciál vytvárať rast založený na znalostiach, a priority sú zakotvené vo výzvach NKFIH (Národný úrad pre výskum, vývoj a inovácie), ktoré boli uverejnené pre programové obdobie 2014 - 2020.

 

Sektorové priority:

 

• Zdravá spoločnosť a prosperita

• Vyspelé technológie v automobilovom a strojárskom priemysle

• Čisté a obnoviteľné energie

• Udržateľné životné prostredie

• Zdravé lokálne potraviny

• Poľnohospodárske inovácie

 

Horizontálne priority:

 

• IKT a služby

• inkluzívna a udržateľná spoločnosť, životaschopné prostredie

 

Čiastočne z týchto predchodcov maďarská vláda v roku 2016 začala vypracúvať novú stratégiu Industry 4.0 (Irinyiho plán). Cieľom Irinyiho plánu je ďalej zvyšovať podiel priemyselnej výroby na maďarskom HDP s podporou kľúčových odvetví: výroba motorových vozidiel (verejná doprava), obranný priemysel, stavebníctvo, textilný priemysel a zdravotnícke pomôcky. Jedným z cieľov stratégie je do roku 2020 zvýšiť podiel týchto odvetví na HDP na 30 %.

 

Vzdelávanie a akademický sektor

Najdôležitejšími oblasťami vysokoškolského vzdelávania v Maďarsku sú vedy o zdraví, prírodné a technické vedy. Priemysel sa intenzívne zaoberá vývojom, sektor vysokoškolského vzdelávania spolupracoval s podnikmi v 37,4 % na viac ako 2 400 výskumných projektov (2014), čo sa považuje za vysokú úroveň. Maďarská akadémia vied (MTA) je spolu s jej výskumnými ústavmi a niekoľkými univerzitnými výskumnými skupinami najväčšou verejnou výskumnou organizáciou. Rozpočet na výdavky na výskum a vývoj (2017) bol vo výške 67,6-miliardy HUF (211,4-milióna EUR) (2017) je obzvlášť významný, zatiaľ čo na tomto portfóliu výskumu sa podieľa 15 fakúlt. Akadémia je zapojená do niekoľkých programov, ktorých cieľom je zvýšiť atraktivitu výskumných kariér a efektívnosť vedeckého výskumu.

 

V stratégii vysokoškolského vzdelávania (2014) si maďarská vláda stanovila za cieľ zvýšiť počet zamestnancov výskumu a vývoja zamestnaných inštitúciami vysokoškolského vzdelávaním na 56 000 v roku 2020 (FTE) z úrovne 23 647 v roku 2012 (KSH, 2015). Okrem toho je cieľom mať do roku 2020 12 zamestnancov vo výskume a vývoji na tisíc zamestnancov z úrovne 8 zaregistrovaných v roku 2011.

 

Stredoeurópska univerzita (Central European University - CEU) v Budapešti sa dlhodobo pohybovala v rebríčku medzi top 100 svetovými univerzitami. CEU je najlepšie hodnotená zo všetkých 16 maďarských univerzít zahrnutých v rebríčku. Keď sa pozrieme na univerzity v Maďarsku, ako aj v Rakúsku, kde sa v septembri 2019 otvorilo nové školské stredisko, je CEU na druhom mieste. CEU bola zriadená v roku 1991, pričom  ide o univerzitu akreditovanú v USA so sídlom v Budapešti. CEU sa rozhodla presťahovať z Budapešti do Viedne, keďže termín podpísania príslušnej dohody medzi maďarskou vládou a americkým štátom New York vypršal 1. decembra 2018 a maďarská vláda novú dohodu nebola ochotná podpísať.  Maďarský parlament vlani v apríli 2018 schválil novelu vysokoškolského zákona sprísňujúcu podmienky činnosti pre zahraničné univerzity.

 

Podľa hodnotenia ARWU (Academic Ranking of World Universities), medzi tisíckou najlepších univerzít sveta má Maďarsko v rebríčku päť zástupcov.

Inovačná výkonnosť a konkurencieschopnosť

Podľa správy EK European Innovation Scoreboard 2020, Maďarsko patrí do skupiny miernych inovátorov. V období od roku 2012 sa inovačná výkonnosť krajiny relatívne zvýšila v porovnaní s priemerom EÚ, najmä od roku 2017.

Vplyv na zamestnanosť, vplyv na predaj a prostredie priaznivé pre inovácie sú najsilnejšie inovačné dimenzie. Výkonnosť je najvyššia pre zamestnanosť v rýchlo rastúcich podnikoch v inovatívnych sektoroch, medium a high-tech exporte, výdavkoch na inovácie, ktoré sa netýkajú výskumu a vývoja, a širokopásmovom internete. Inovátori, ľudské zdroje a financie a podpora sú naopak najslabšími inovačnými rozmermi. Najnižšie skóre ukazovateľov v Maďarsku majú aplikácie dizajnu, MSP inovujúce interne, MSP s marketingovými alebo organizačnými inováciami a výdavkami na výskum a vývoj vo verejnom sektore.


Pokiaľ ide o štrukturálne rozdiely, Maďarsko vykazuje najvyšší pozitívny rozdiel v porovnaní s  priemerom EÚ v ročne zmene HDP, podiele podnikov s zahraničnou kontrolou na pridanej hodnote a založení podnikov a najväčší negatívny rozdiel v oblasti výdavkov podnikov na špičkový výskum a vývoj, čistom príleve PZI a HDP na obyvateľa.

 

Ďalšie informácie

Novinky