Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Program Eurostars je zameraný na európsku spoluprácu malých a stredných podnikov podľa definície EÚ, ktoré majú v predmete svojej činnosti o. i. výskum a vývoj. Projekty Eurostars sú financované zo štátnych rozpočtov jednotlivých členských krajín, z rozpočtu EÚ a vlastných finančných zdrojov žiadateľských organizácií. Program Eurostars a jeho jednotlivé projekty vychádzajú z mechanizmu programu EUREKA.

Do programu Eurostars je zapojených celkom 33 členských krajín programu EUREKA, a to Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Izrael, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko Holandsko, Malta, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko a Veľká Británia.

Prvá výzva programu Eurostars na predkladanie návrhov projektov bola vyhlásená dňa 2. októbra 2007. Slovenskí žiadatelia mohli požiadať národné financovanie projektu až v 6. výzve programu Eurostars.


Ciele programu Eurostars


Program Eurostars sa zameriava na podnikateľsky orientované projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ktoré môžu prispieť k rastu konkurencieschopnosti Európy. Podporované sú najmä projekty, ktoré významne pozitívne ovplyvnia vývoj novej technológie, inovácie, trhové a konkurenčné podmienky participujúcich malých a stredných podnikov.

 

Žiadateľ o národný finančný príspevok
Hlavný žiadateľ


Eurostars sa zameriava najmä na podporu malých a stredných podnikov s intenzívnym výskumom a vývojom a s vysokým potenciálom rastu. Projektovú žiadosť predkladá medzinárodné konzorcium, ktorého hlavným žiadateľom (t.j. vedúcim medzinárodného konzorcia) je malý a stredný podnik s intenzívnym výskumom a vývojom v jednom členských štátov programu Eurostars.

V súlade s pravidlami programu Eurostars sa malým alebo stredným podnikom s intenzívnym výskumom a vývojom rozumie malý alebo stredný podnik, v ktorom minimálne 10 % zamestnancov pracuje v oblasti výskumu a vývoja, alebo v ktorom sa minimálne 10 % z ročného obratu používa na činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

Definícia malého alebo stredného podniku vychádza z definície EÚ, podľa ktorej musí mať menej ako 250 zamestnancov na plný úväzok, a ročný obrat nepresahuje 50-miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43-miliónov EUR.

 

Spolužiadatelia


Medzinárodné konzorcium Eurostars zahŕňa vždy minimálne jeden malý alebo stredný podnik s intenzívnym výskumom a vývojom, a ďalší subjekt z iného členského štátu, ktorý má v predmete svojej činnosti výskum a vývoj. Vzdelávacie a výskumné inštitúcie a mikro, a veľké podniky sa tiež môžu podieľať na konzorciu Eurostars, ale ich finančné náklady v rámci projektových aktivít nesmú presiahnuť 49 %.


Podmienky pre schválenie projektu


Program Eurostars je otvorený pre projektové žiadosti vo všetkých oblastiach výskumu a vývoja, určeného na civilné účely a zameraného na vývoj nového výrobku, procesu alebo služby.

Projekt Eurostars zahŕňa minimálne dvoch účastníkov z dvoch rôznych členských štátov programu Eurostars, pričom väčšinu účasti na projekte (t.j. minimálne 51 %) musí tvoriť jeden alebo viacero malých a stredných podnikov s intenzívnym výskumom a vývojom. Podmienkou získania podpory projektu je, aby bol tento projekt zameraný na zvýšenie úrovne európskej konkurencieschopnosti.

Medzinárodné konzorcium projektu musí byť vyrovnané, tzn. že jeden účastník projektu môže pokrývať maximálne 75 % celkových projektových nákladov. Ak má projekt viacerých účastníkov, maximálne percento sa proporcionálne znižuje.

Dĺžka trvania projektu je maximálne tri roky a uvedenie na trh sa uskutoční najneskôr do 2 rokov po ukončení riešenia projektu. Výnimku tvoria projekty z oblasti biomedicíny, ktoré môžu byť schválené na dlhšie časové obdobie pred samotným uvedením na trh. V tomto prípade však existuje obmedzenie týkajúce sa klinického výskumu výrobku, ktorý musí byť uskutočnený do dvoch rokov po ukončení projektu.

 

Podrobnejšie informácie o programe

Webová stránka programu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ing. Martin Kontrik, PhD.

National Project Coordinator

Tel.: 02/59 374 754

E-mail: martin.kontrik@minedu.sk