Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

logo

 

COSME (Európsky program pre podporu MSP) je program EÚ zameraný na konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (MSP) na obdobie rokov 2014 až 2020, s rozpočtom 2,3-miliardy EUR.

 

Európska komisia si prostredníctvom COSME vytýčila za cieľ podporovať podnikanie a zlepšovať podnikateľské prostredie pre MSP, aby mohli a dokázali úspešne rozbehnúť svoj podnikateľský zámer v súčasnej globalizovanej ekonomike.

Program sa realizuje prostredníctvom ročného plánu činností a prostredníctvom podporných opatrení. Plán činností bol pre rok 2019 stanovený s celkovým rozpočtom 350-miliónov EUR, pričom približne 60 % z celkovej sumy bolo vymedzených na finančné nástroje a 20 % na činnosti zamerané na podporu prístupu podnikov na trhy.

Zlepšenie prístupu MSP k finančným prostriedkom v Európe je realizované pomocou dvoch finančných nástrojov:

 

1. Nástroj na poskytovanie záruk za úvery v rámci programu COSME podporuje poskytovanie záruk a protizáruk finančným inštitúciám, aby mohli dávať MSP viac úverov a finančných prenájmov.

2. Kapitálový nástroj pre rast v rámci programu COSME pomáha MSP získavať rizikový kapitál, a to najmä v štádiu rozširovania a rastu.

 

Z programu COSME sa budú podporovať MSP v týchto oblastiach:

 

  • Zlepšenie prístupu k financovaniu
  • Podpora internacionalizácie a prístupu na trhy
  • Vytvorenie prostredia podporujúceho konkurencieschopnosť
  • Podnietenie podnikateľskej kultúry. COSME je program, ktorým sa vykonáva iniciatíva „Small Business Act” (Zákon o malých podnikoch), ktorá odráža politickú vôľu EK uznať ústrednú úlohu MSP v hospodárstve EÚ.

 

cosme_infographics

 

Súčasťou programu COSME je aj iniciatíva Európskej Komisie, Enterprise Europe Network (EEN). Táto organizácia pomáha podnikateľom inovovať a rásť v medzinárodnej sfére. Súčasťou tejto medzinárodnej siete sú nielen krajiny EÚ, ale aj ďalších 32 krajín. Taktiež spolupracuje s 3 000 expertmi a viac ako 600 organizáciami.

 

 

Ďalšie informácie

 

Jedným z hlavných cieľov programu COSME je poskytnúť MSP lepší prístup k financovaniu v rôznych fázach ich životného cyklu: pri založení, rozširovaní alebo prevode podniku.


V záujme dosiahnutia tohto cieľa bude EÚ v rámci finančných nástrojov COSME mobilizovať pôžičky a kapitálové investície pre MSP.

  • Prostredníctvom nástroja na poskytovanie záruk za pôžičky bude program poskytovať záruky a protizáruky finančným inštitúciám (napr. záručným spoločnostiam, bankám, lízingovým spoločnostiam), aby mohli MSP poskytnúť viacej pôžičiek a lízingové financovanie. Očakáva sa, že program COSME umožní 220 000 až 330 000 MSP získať financovanie v celkovej hodnote od 14 do 21-miliárd EUR.
  • Prostredníctvom nástroja vlastného imania pre rast bude program poskytovať rizikový kapitál kapitálovým fondom investujúcim do MSP, najmä vo fáze rozširovania a rastu. Tento nástroj by mal pomôcť 360 až 560 podnikom získať kapitálové investície v celkovom objeme v rozmedzí od 2,6 do 4-miliárd EUR.

 

Vďaka COSME si viac ako 5 800 malých a stredných podnikov na Slovensku malo možnosť brať výhodné úvery v celkovom objeme 100-miliónov EUR. V tomto programe bolo možné požiadať ČSOB banku o úver do výšky 500-tisíc EUR na maximálne 15 rokov.

 

cosme-1500623860-28

 

Prístup na trhy


Program COSME poskytuje podporu európskym podnikom, aby mohli mať prospech z jednotného trhu EÚ a čo najlepšie využiť príležitosti, ktoré im ponúkajú trhy mimo EÚ.


Z programu COSME sa financuje sieť Enterprise Europe Network, ktorú tvorí vyše 600 pobočiek vo viac než 50 krajinách a ktorá pomáha MSP nájsť obchodných a technologických partnerov, porozumieť právnym predpisom EÚ a získať prístup k financovaniu EÚ.


Z programu COSME sa financujú aj webové nástroje špeciálne určené pre rozvoj podnikov, ako je portál pre podniky Vaša Európa alebo Portál pre internacionalizáciu MSP. Prvý z uvedených portálov poskytuje praktické online informácie pre podnikateľov, ktorí chcú pôsobiť v inom členskom štáte. Druhý portál je zameraný na podporné opatrenia pre spoločnosti, ktoré chcú rozvíjať svoju činnosť mimo Európy.


Z programu COSME sa financujú poradenské služby určené MSP pre otázky práv duševného vlastníctva pre ASEAN, Čínu a MERCOSUR, ktoré ponúkajú poradenstvo a podporu európskym MSP čeliacim problémom v otázkach práv duševného vlastníctva, v oblasti noriem alebo pravidiel verejného obstarávania v uvedených regiónoch.


Program takisto poskytuje finančnú pomoc pre Centrum pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom s cieľom podporovať všetky formy priemyselnej, obchodnej a investičnej spolupráce prostredníctvom šírenia informácií o spôsobe prístupu na japonský trh a uľahčovania výmeny skúseností a know-how medzi podnikmi EÚ a Japonska.

 

Národný kontaktný bod

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212