Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

Nástroj na prepájanie Európy (CEF) pre dopravu je nástroj financovania na realizáciu európskej politiky dopravnej infraštruktúry. Zameriava sa na podporu investícií do budovania novej dopravnej infraštruktúry v Európe alebo do obnovy a modernizácie existujúcej.

 

Ciele politiky transeurópskych dopravných sietí (TEN-T) predpokladajú:

 

  • do roku 2030 dokončenie základnej siete, ktorá je štruktúrovaná okolo deviatich multimodálnych koridorov základnej siete.
  • do roku 2050 dokončiť komplexnú sieť, aby sa uľahčila dostupnosť do všetkých európskych regiónov

 

CEF Transport sa zameriava na cezhraničné projekty a projekty zamerané na odstránenie úzkych miest alebo premostenie chýbajúcich prepojení v rôznych častiach základnej siete a na komplexnú sieť (prepojenie), ako aj na horizontálne priority, ako sú systémy riadenia dopravy.

CEF Transport tiež podporuje inovácie v dopravnom systéme s cieľom zlepšiť využívanie infraštruktúry, znížiť vplyv dopravy na životné prostredie, zvýšiť energetickú efektívnosť a zvýšiť bezpečnosť.

 

Rozpočet pre CEF Transport je 25,81 miliardy EUR (vrátane 11,29 miliardy EUR pre kohézne krajiny).

 

Národný kontaktný bod: Ministerstvo dopravy SR

 

Viac informácií:

Nástroj na prepájanie Európy (CEF)

 

Prepojená, moderná, bezpečná a inteligentná energetická infraštruktúra bude kľúčom k plneniu Európskej zelenej dohody (European Green Deal).

 

Rámec pre transeurópske energetické siete (TEN-E) bude kľúčovým prvkom, ktorý umožní dosiahnuť ciele Únie v oblasti dekarbonizácie na roky 2030 a 2050, pričom prispeje k integrácii sektora a trhu, bezpečnosti dodávok a hospodárskej súťaže.

 

Politika transeurópskych energetických sietí (TEN-E), ktorá sa zameriava na prepojenie energetickej infraštruktúry krajín EÚ, je od roku 2013 nápomocná pri modernizácii infraštruktúry EÚ v oblasti cezhraničnej energetiky. Riešiť potreby energetickej infraštruktúry na regionálnej a európskej úrovni, TEN-E identifikuje prioritné koridory a tematické oblasti a stanovuje dvojročný zoznam projektov spoločného záujmu (PCI), ktoré pomáhajú EÚ splniť jej krátkodobé a dlhodobé ciele v oblasti energetiky a klímy.

 

Na obdobie rokov 2021 – 2027 by mal energetický rozpočet vo výške 5,84-miliardy EUR pomôcť prechodu na čistú energiu a dokončiť energetickú úniu, vďaka čomu budú energetické systémy EÚ viac prepojené, inteligentnejšie a digitalizované. Dôraz sa kladie na cezhraničné projekty obnoviteľnej energie, interoperabilitu sietí a lepšiu integráciu vnútorného trhu s energiou.

 

Nástroj na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility CEF) je navrhnutý tak, aby riešil obe skupiny faktorov za investičnú medzeru v energetickom sektore. Finančné nástroje tým, že prinesú nové triedy investorov a zmierňujú určité riziká, pomôžu realizátorom projektov získať potrebné financovanie ich projektov. Granty na príspevok na stavebné náklady sa použijú na vyplnenie medzery v komerčnej variabilite projektov, ktoré sú pre Európu obzvlášť dôležité.

 


Národný kontaktný bod: Ministerstvo hospodárstva SR

Marián Nicz, e-mail: Marian.Nicz@mhsr.sk

 

 

Viac informácií:

CEF Energy funding and projects

Energy Infrastructure policy

TEN-E Regulation

Cross-border renewable projects and CEF

CEF-Energy and the Slovak Republic

Nástroj na prepájanie Európy – časť Digital na roky 2021-2027

 

Nástroj na prepájanie Európy (skr. CEF Digital) sa zameriava na podporu investícií do nasadzovania bezpečnej a udržateľnej vysokovýkonnej infraštruktúry vrátane gigabitových a 5G sietí. Európska únia poskytne počas 5 rokov (2021-2025) na základe schváleného pracovného programu takmer 1 miliardu EUR. Na celé obdobie (2021-2027) je pre nástroj CEF Digital naplánovaných viac ako 2 miliardy EUR pre celú EÚ.

 

Z programu CEF Digital sa podporujú projekty v oblastiach:

  • pokrytie 5G dopravných koridorov,
  • pokrytie 5G smart komunít,
  • kvantová komunikačná infraštruktúra,
  • chrbticové siete pre pan-Európsku cloudovú federáciu,
  • digitálne globálne brány EÚ (ako sú podmorské káble, satelitná infraštruktúra a pripojenia k internetovým prestupným bodom v oblastiach zlyhania trhu),
  • terabitová konektivita pre HPC a 
  • synergie pri digitalizácii dopravných a energetických sietí.

 

Financovanie projektov môže byť prepojené s inými programami EÚ ako sú Horizont Európa, EU4Health, program InvestEU a program Digitálna Európa, ale aj investície v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

 

Program CEF Digital bol zriadený Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1153 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014 (Ú.v. EÚ L 249/38, 14.7.2021).

 

 

Viac informácií:

 

Viac info o priamo riadenom programe (pracovné programy, aktuálne výzvy a info dni)

 

Ako si nájsť európskeho partnera a zapojiť sa do konzorcia

 

Aktuálne publikované výzvy v rámci programu CEF Digital na Funding and Tenders portáli

 

 

Národný gestor programu CEF Digital na Slovensku

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Sekcia digitálnej agendy

Sídlo  |  Pribinova 25 | 811 09 Bratislava | Slovenská republika

Kontakt | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)

 

Národný kontaktný bod

Ing. Marek Tóth

Sekcia digitálnej agendy, MIRRI SR

Pribinova 25 | 811 09 Bratislava | Slovenská republika

Tel. +421 2 2092 8210 

marek.toth@mirri.gov.sk