Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

V sektore dopravy je cieľom programu CEF (Connecting Europe Facility) vytvoriť nástroj pre realizáciu európskej politiky v oblasti dopravnej infraštruktúry. Zameriava sa najmä na podporu investícií do budovania novej dopravnej infraštruktúry v Európe alebo obnovu a modernizáciu existujúcej dopravnej infraštruktúry. V prípade CEF je dôraz kladený na cezhraničné spojenia na základnej sieti TEN-T a na inovatívne riešenia v doprave.


CEF je relatívne nový program založený v rámci tvorby Európskeho viacročného finančného rámca, pričom na zriadenie CEF boli vyčlenené aj prostriedky, ktoré mali byť pôvodne použité pre Kohézny fond v rámci operačných programov. Finančné prostriedky presunuté z Kohézneho fondu, v sume viac ako 11-miliárd EUR (na úrovni EÚ), majú v rámci nástroja CEF slúžiť na spolufinancovanie projektov budovania dopravnej infraštruktúry. Výška financií, ktoré boli v tejto súvislosti pridelené SR dosahuje 743-miliónov EUR (mimo povinného spolufinancovania). Tieto zdroje môžu byť využité iba na financovanie výdavkov súvisiacich s budovaním základnej siete TEN-T.


Špecifikum CEF, tak ako je to v prípade iných komunitárnych nástrojov, je skutočnosť, že je riadený priamo Európskou komisiou (EK). Prostriedky CEF sú prideľované členským štátom EÚ na základe výziev realizovaných zo strany Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (Innovation and Networks Executive Agency - INEA), resp. Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre mobilitu a dopravu (DG MOVE).


Bližšie informácie o činnosti INEA sú uvedené na webovej stránke INEA.


INEA je poskytovateľom finančnej pomoci CEF a je Európskou komisiou poverená technickým a finančným riadením programu CEF.

 

V rámci CEF nie je v legislatíve pevne stanovené percentuálne rozdelenie zdrojov medzi jednotlivé druhy dopravy. EK však žiadala členské štáty, aby zdroje CEF smerovali prioritne na výstavbu a modernizáciu železničných koridorov a iných „udržateľných foriem dopravy“. Na rozvoj cestnej infraštruktúry mohlo smerovať maximálne 10 %.


Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) plní úlohu členského štátu podľa čl. 22 Nariadenia o CEF, a zároveň figuruje ako príjemca vybraných projektov CEF (hlavne v prípade projektov implementovaných rozpočtovými organizáciami MDV SR).


Národný kontaktný bod: Ministerstvo dopravy a výstavby SR


Viac informácií

The EU invests €556 million in priority energy infrastructure

 

Energetická infraštruktúra EÚ starne a v súčasnom stave nie je vhodná na to, aby vyhovovala dopytu po energii v budúcnosti, zabezpečila bezpečnosť dodávok alebo podporila veľké rozmiestnenie energie z obnoviteľných zdrojov. Modernizácia existujúcich infraštruktúr a prenos nových energetických infraštruktúr európskeho významu si vyžiada investície vo výške približne 140-miliárd EUR z elektrickej energie a najmenej 70-miliárd EUR z plynu.


Napriek regulačným opatreniam a politikám, ktoré sa v súčasnosti zavádzajú na uľahčenie takýchto investícií, za súčasných trhových a regulačných podmienok nie sú niektoré energetické projekty komerčne životaschopné a zvyčajne by sa nemali stať investičnými programami vývojárov infraštruktúry.


Nástroj na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility CEF) je navrhnutý tak, aby riešil obe skupiny faktorov za investičnú medzeru v energetickom sektore. Finančné nástroje tým, že prinesú nové triedy investorov a zmierňujú určité riziká, pomôžu realizátorom projektov získať potrebné financovanie ich projektov. Granty na príspevok na stavebné náklady sa použijú na vyplnenie medzery v komerčnej variabilite projektov, ktoré sú pre Európu obzvlášť dôležité.


Celkový rozpočet vo výške 5,35-miliardy EUR je k dispozícii na energetické projekty na obdobie rokov 2014 – 2020, z čoho 4,5-miliardy EUR vo forme grantov riadených INEA.


Národný kontaktný bod: Ministerstvo hospodárstva SR

 

Viac informácií:

 

List of all projects receiving EU support under the current call 

Overview of projects financed by Connecting Europe Facility – Energy in 2014-2018

Current list of 'projects of common interest' 

 

2017-LV-IA-0058 | Innovation and Networks Executive Agency

 

Nástroj na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility - CEF) v telekomunikáciách je kľúčovým nástrojom EÚ pre uľahčenie cezhraničnej interakcie medzi verejnou správou, podnikmi a občanmi prostredníctvom nasadenia infraštruktúr digitálnych služieb (DSI – Digital Service Infrastructure) a širokopásmových sietí. Podporované projekty prispejú k vytvoreniu európskeho ekosystému interoperabilných a vzájomne prepojených digitálnych služieb, ktoré podporujú digitálny jednotný trh.


Rozpočet vo výške 1,04-miliardy EUR je vyčlenený na transeurópske digitálne služby na roky 2014 – 2020. INEA je zodpovedná za implementáciu odhadovaného rozpočtu vo výške 500-miliónov EUR z rozpočtu CEF Telecom vo forme grantov počas toho istého obdobia.

 

INEA je zodpovedná za implementáciu odhadovaného rozpočtu vo výške 500-miliónov EUR z rozpočtu CEF Telecom vo forme grantov počas toho istého obdobia.


Národný kontaktný bod: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu