HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Stanovisko SR k príprave 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

Actuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo 31. októbra 2017 svoje predbežné stanovisko k návrhu 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie (ďalej len 9. RP).

Vychádzajúc zo skúseností z implementácie predchádzajúcich rámcových programov, ako aj z očakávaného spoločenského a hospodárskeho vývoja, považuje Slovenská republika pri kreovaní 9. RP za dôležité hlavne tieto oblasti:

 1. 9. RP ako kľúč k Európskemu výskumnému priestoru pre všetkých;
 2. Štruktúra 9. RP;
 3. Excelentnosť, dopad a pridaná európska hodnota;
 4. Príspevok k riešeniu megatrendov, spoločenských výziev a technológií budúcnosti;
 5. Synergie a rozširovanie účasti.

Dokument obsahuje nasledujúce kľúčové posolstvá:

 • 9. RP by mal zostať výskumným a inovačným programom a podporovať celý inovačný proces – od základného výskumu až po uvedenie výsledkov výskumu na trh. V celom inovačnom procese by sa mal klásť dôraz na kolaboratívny výskum a inovácie;
 • Grantové financovanie projektov by malo zostať základom podpory výskumu a inovácií v Európe;
 • Je potrebné zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi veľkými projektmi na jednej strane a malými a strednými projektmi na druhej strane;
 • Dôležitou otázkou, ktorá sa má odraziť v nadchádzajúcom programe, je prevencia “úniku mozgov” nielen z Európy, ale aj z EÚ;
 • Oblasť synergií v 9. RP si vyžaduje výrazné zlepšenie, najmä zjednodušenie a harmonizáciu pravidiel na národnej aj európskej úrovni, program by mal napríklad umožniť spolufinancovanie projektov (MSCA Cofund, ERA-NET atď.) z EŠIF;
 • Nástroje na “Rozširovanie excelentnosti a rozšírenie účasti” by mali byť v budúcnosti finančne posilnené.

Pozičné dokumenty:

Pozrite si pozičné dokumenty iných európskych krajín a inštitúcií.