HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Zlepšujeme komunikáciu úradov s občanmi – moderné služby podporíme sumou 40-miliónov EUR

Aktualita

Vicepremiérka Remišová: Slovensko dostalo prvé zálohové platby vo výške takmer 76 miliónov eur z protikrízového balíka REACT-EU
Logo MIRRI

Investujeme do lepších služieb pre občanov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na podporu lepších informačných služieb verejnej správy. Zo zdrojov EÚ je na výzvu vyčlenených 40-miliónov EUR.

Ako uviedla vicepremiérka Remišová: „K výraznému zlepšeniu služieb pre občanov veľakrát napomôžu aj malé riešenia. Práve na ich zavádzanie je určená táto výzva. Jej cieľom je zrýchliť a skvalitniť digitalizáciu podporou inovatívnych riešení, ktoré zvýšia komfort občanov a podnikateľov pri kontakte so štátom. Prehľadnejšie weby a elektronické systémy verejných inštitúcií sú predpokladom na zvyšovanie spokojnosti užívateľov pri riešení ich životných situácií.“

Výzva „Malé zlepšenia eGOV služieb“ je vyhlásená v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 Informačná spoločnosť, ktorá je v gescii MIRRI SR.  Podporené budú inštitúcie verejnej správy, aby modernizovali svoje služby, webové portály, agendové informačné systémy a zlepšili využívanie dát pre podporu rozhodovania. Výzva zároveň podporí aj inovatívne technologické riešenia, ktoré budú mať dopad na použiteľnosť a jednoduchosť elektronických služieb a webových sídel štátu.

Výška nenávratného finančného príspevku na projekt je minimálne v sume 400 000 EUR a maximálna v sume 1 500 000 EUR.

Prostriedky by mali byť uplatnené tak, aby:

– sa zjednodušilo elektronické vybavovanie

– elektronické vybavovanie bolo logickejšie, prehľadnejšie a intuitívnejšie

– k el. službám viedla zrozumiteľná navigácia

– sa odstránili technologické nedostatky , ktoré bránili resp. komplikovali odbúravanie klikov a automatizáciu vybavovania

– sa začali služby a weby štátu vizuálne zjednocovať

Do výzvy sa môžu prihlásiť orgány riadenia informačných technológií verejnej správy okrem zdravotných poisťovní, Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, Rozhlasu a televízie Slovenska a Rady pre vysielanie a retransmisiu, ďalej obce mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti, VÚC mimo Bratislavského kraja.

Text výzvy a dokumentácia:

Výzva č. OPII-2021/7/14-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Malé zlepšenia eGov služieb“ | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk, zverejnené: 13. 8. 2021, autor: rpa