HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Získajte bezplatný prístup k medzinárodným výskumným infraštruktúram

Aktualita

Horizont Európa je komplexný program na podporu vedy a inovácií. Okrem podpory pre individuálnych výskumníkov, či väčšie výskumné tímy, ktoré prinášajú v súvislosti s globálnymi výzvami dnešnej spoločnosti dôležité vedecké poznatky, podporuje tiež rozvoj výskumných infraštruktúr. Zameriava sa na infraštruktúry európskeho významu, pričom podporuje prípravu nových, ako aj využívanie existujúcich výskumných infraštruktúr.

Nemalá časť projektov, ktorá je financovaná prostredníctvom horizontovej grantovej schémy Výskumné infraštruktúry v prvom pilieri Excelentná veda, poskytuje možnosť bezplatného prístupu k infraštruktúram pre externých používateľov.

Ako takéto projekty nájsť? Na to vám môže poslúžiť nástroj siete národných kontaktných bodov RICH na vyhľadávanie výskumných infraštruktúr s možnosťou bezplatného prístupu pre externých používateľov. Pri každom projekte/infraštruktúre je uvedený krátky opis nadnárodných/virtuálnych aktivít, termín na predloženie návrhu do otvorenej výzvy, odkaz na webovú stránku projektu a webovú stránku upresňujúcu podmienky prístupu k danej infraštruktúre. Projekty je možné filtrovať podľa vedeckej oblasti a typu prístupu.

Databáza sa priebežne aktualizuje, v súčasnosti bola doplnená a obsahuje 58 projektov pokrývajúcich najrôznejšie vedné disciplíny od prírodných a technických vied až po spoločenské a humanitné odbory.

Kontakt v SR

Zdroj: http://www.rich2020.eu, 21.12.2021, mob