HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Projekt KET4CP: Získajte 50 tisíc eur na zvýšenie efektívnosti výroby a konkurencieschopnosti

Aktualita

Ak ste malý a stredný podnik a riešite vývoj v oblasti materiálov, nanotechnológií a výroby a potrebuje podporu pri realizácii inovatívnych projektov čistejšej produkcie, môžete získať paušál až 50.000 eur na spoluprácu s renomovanými výskumnými organizáciami z EÚ, ktoré vám pomôžu.

Mikroprojekty projektu KET4CP (financovaného z programu Horizont 2020) sa poskytujú na projekty cezhraničnej spolupráce medzi malými a strednými podnikmi (MSP) a najmenej dvomi technologickými centrami KET (KET TC), ktorých cieľom je integrovať kľúčové podporné technológie (key enabling technologies – KET) s cieľom vyriešiť problémy v oblasti čistej výroby.

Základné informácie o výzve:

 • Termíny uzávierok (cut-off): 30. apríla 2020
 • Očakávané trvanie projektu mikrograntov: do 6 mesiacov
 • Celkové financovanie EÚ dostupné tretím stranám: 2 000 000 EUR
 • Maximálna výška finančnej podpory pre každú tretiu stranu: 50 000 EUR (poskytnutá ako paušálna suma).
 • Mikrogrant pokrýva 70% celkových nákladov projektu. Zvyšných 30% musí poskytnúť žiadateľ MSP.
 • Jazyk predkladania návrhu na udelenie mikrograntov: angličtina
 • Viac informácií a predkladanie žiadostí: www.ket4sme.eu/micro-grants
 • Príklady podporených projektov nájdete tu: KET4CP Success Stories

Čo sú kľúčové podporné technológie (key enabling technologies – KET):

 • Advanced Manufacturing
 • Advanced Materials
 • Industrial Biotechnology
 • Nano and Microelectronics
 • Nanotechnology
 • Photonics

Zameranie oprávnených aktivít:

 • vývoj nových výrobných procesov;
 • zlepšenie výroby existujúcich výrobkov znížením výrobných nákladov;
 • zlepšenie výroby existujúcich výrobkov znížením závislosti od surovín;
 • zlepšenie výroby existujúcich výrobkov znížením spotreby energie;
 • znižovanie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie znížením tvorby odpadu a znečistenia.

Oprávnené aktivity na financovanie – technologické služby:

 • výskumné a inovačné aktivity v rozsahu od úrovne technologickej pripravenosti (TRL) 4 až 8 so zameraním na vyššie TRL;
 • výskumné a inovačné činnosti v najmodernejších technológiách vrátane napríklad demonštrácie, testovania, pilotnej výroby a súvisiacich inžinierskych činností;
 • môžu zahŕňať aj štúdie realizovateľnosti, ktoré zahrnú poradenstvo v oblasti plánovania podnikania, analýza trhu, poradenstvo o školení pracovníkov o ich zapojení do projektu spoločnosti, poradenstvo o pracovných organizáciách na podlahe podniku, sprostredkovanie súkromných financií na ďalšie investície atď.

Zoznam oprávnených KET Centier (mapu nájdete tu):

Zdroj: www.ket4sme.eu/micro-grants, zverejnené: február 2019, autor: lda