HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Zhrnutie oprávnenosti účastníkov zo Spojeného kráľovstva a záruky

Aktualita

V priloženom dokumente nájdete aktuálne vysvetlenie o oprávnenosti účastníkov zo Spojeného kráľovstva v rámci programu Horizont 2020.

Zhrnutie oprávnenosti účastníkov zo Spojeného kráľovstva a záruky

▪ Partneri zo Spojeného kráľovstva sú plne oprávnení využívať všetky nástroje programu Horizont 2020 prinajmenšom kým je Spojené kráľovstvostále členom EÚ a využivať program obvyklým spôsobom.
▪ Zámerom Spojeného kráľovstva a EÚ je, aby oprávnenosť výskumných pracovníkov a podnikov v Spojenom kráľovstve na účasť v programe Horizont 2020 zostala nezmenená počas zostávajúceho trvania programu – ako je uvedené v Zmluve o odstúpení od zmluvy.
▪ Európska komisia podáva doplnňujúce vysvetlenie v najnovšej verzii informačného briefingu H2020: http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/expert/h2020_expert-briefing_en.pdf
▪ Organizácie Spojeného kráľovstva, ktoré sú financované prostredníctvom programov EÚ odteraz až do konca roka 2020, budú mať garantovane vládou Spojeného kráľovstva financovanie, dokonca aj v pripade „no-deal“ scenári.
▪ V prípade nepravdepodobného „no-deal“ scenára budú môcť výskumníci a podniky zo Spojeného kráľovstva podávať žiadosti a zúčastňovať sa na všetkých výzvach programu Horizont 2020 otvorených pre účastníkov z tretích krajín do dátumu exitu, pričom finančné prostriedky sa poskytnú prostredníctvom „rozšírenej záruky“ (Ministerstvo financií Spojeného kráľovstva upisovalo platby za odmeny, na konkrétne projekty pokračujú aj po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ).
▪ Účasť tretích krajín sa nevzťahuje na granty Európskej rady pre výskum (ERC), niektoré akcie Marie Sklodowska-Curie (MSCA) a nástroj pre MSP.
▪ Link: https://www.gov.uk/government/news/funding-from-eu-programmes-guaranteed-until-the-end-of-2020