HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Združenie V7 vyzýva k zmene slovenského vysokého školstva

Aktualita

Slovenská verejnosť od vysokých škôl oprávnene očakáva líderstvo v oblasti vedy, výskumu, inovácií, no i vo vzdelanosti či v širšom kontexte kultúry spoločnosti ako takej. Uvedomujúc si zodpovednosť, slovenské univerzity predložili vlastnú predstavu nevyhnutných zmien v oblasti VŠ.

Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7) vyzýva k zmene slovenského vysokého školstva.

To, čo vysoké školstvo potrebuje, je akceptovanie toho, že nie všetky vysoké školy plnia a majú plniť rovnaké úlohy. Združenie V7 tvrdí, že bez legislatívne ukotvenej diverzifikácie vysokých škôl podľa kritérií akceptovaných po celom svete bude prostredie slovenského vysokého školstva prekračovať na mieste tak, ako doteraz.

Ako sa uvádza vo výzve Združenia V7: „Stanovme relevantné kritériá na vyčlenenie excelentných inštitúcií plniacich úlohy v národnom záujme. Bez ohľadu na veľkosť či medzinárodný výtlak v oblasti výskumu existujú ´spoločensky špecificky orientované´ vysoké školy plniace významnú úlohu v oblastiach síce minoritných, ale v spoločnosti nezastupiteľných. Takými sú najmä umelecké školy či špecificky zamerané kompaktné univerzity s prirodzene hegemónnym postavením vo svojej oblasti vzdelávania a výskumu.“ Členovia združenia sú presvedčení, že cestou k objektívnej diverzifikácii vysokých škôl je ukotvenie relevantných kritérií excelentnosti, ale aj národných špecifík a spoločensky žiadaných zameraní.

Združenie V7 žiada, aby nasledovala dôsledná zmena financovania vysokých škôl podľa takej metodiky rozpisu štátnej dotácie na vysoké školstvo, ktorá bude ako vstupy uplatňovať práve výsledky objektivizovanej diverzity tvorivej činnosti. Ako sa píše vo výzve: „Jej súčasťou by mal byť balík určený výlučne pre excelentné pracoviská a pre pracoviská plniace nezastupiteľné úlohy národného významu v oblasti vedy, umenia či špecifických spoločenských činností a potrieb. Zároveň by sa malo upraviť aj financovanie ´edukatívne´ zameraných vysokých škôl s dôrazom na kvalitu.“ V tejto súvislosti dôrazne odmietajú snahu niektorých súkromných vysokých škôl dosiahnuť (čo i len čiastočné) financovanie ich činnosti zo štátneho rozpočtu.

Členovia Združenia V7 vyjadrujú nádej, že spolu s úpravou kompetencií samosprávnych orgánov vysokých škôl rozumne posilňujúcich manažérske prvky riadenia z úrovne univerzity, budú nimi navrhované kroky impulzom ku kvalitatívnej zmene vysokoškolského prostredia so zachovaním nedotknuteľnej autonómie a akademickej samosprávy, ako hlavných historických atribútov univerzít v zmysle humboldtizmu. Pod výzvou sú podpísaní rektori Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Žilinskej univerzity v Žiline, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzity Komenského v Bratislave.

Viac informácií:

Zmeňme slovenské vysoké školstvo!

Zdroj: https://www.tuke.sk; https://www.vatu.sk; TASR, zverejnené: 4. 10. 2021, autor: rpa