HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Zapojte sa do prieskumu o výrobkoch na základe biotechnológií

Aktualita

Projekt BIOBRIDGES vyhlasuje prieskum na posúdenie informovanosti spotrebiteľov o výrobkoch na báze biopalív: údaje zozbierané prostredníctvom tohto formulára budú spracovávané a analyzované s cieľom navrhnúť súbor odporúčaní na to, ako zvýšiť úroveň povedomia spotrebiteľov o tomto type výrobkov.


Uvedený projekt so slovenskou účasťou bol navrhnutý tak, aby riešil otázku zlepšenia obchodovateľnosti trvalo udržateľných výrobkov na báze biomasy (BBP) , a to prostredníctvom podpory úzkej spolupráce a partnerstiev medzi príslušnými partnermi z biotechnologického priemyslu, vlastníkmi značiek a zástupcami spotrebiteľov.


Projekt BIOBRIDGES získal financovanie od spoločného podniku Bio-Based Industries v rámci výskumného a inovačného programu EÚ Horizont 2020 na základe dohody o grante č. 792236.

Zdroj: Biobridges, 31.7.2020, dus via kas