HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzvy programu LIFE 2020 – predĺženie termínov v súvislosti s pandémiou COVID-19

Aktualita

2020 LIFE call for proposals - new measures relating to COVID-19

Vážení žiadatelia v rámci program LIFE, v súvislosti s pandémiou COVID-19 bolo okamžite zavedených niekoľko opatrení na zníženie vplyvu obmedzení, s ktorými musíme všetci žiť. Medzi rôznymi opatreniami si všimnete, že niektoré sa týkajú procesu predkladania, zatiaľ čo iné otvárajú nové možnosti, pokiaľ ide o návrh projektu.

Nové opatrenia

Všetky termíny predkladania projektov sa predlžujú o 1 mesiac.

Prvé sumy predbežného financovania pre tradičné projekty sa zvýšili z 30 % na 40 % z príspevku EÚ.

Súkromné ​​subjekty vo výzve na rok 2020 už nie sú zmluvne povinné vyhlasovať „otvorené“ výberové konania na zmluvy nad 139 000 EUR. Pri nákupe tovaru a služieb však budú musieť spĺňať požiadavky „hodnoty za peniaze“ a „neexistencie konfliktu záujmov“ (bude potrebné dodržiavať ich interné pravidlá obstarávania).

Všetky projekty budú môcť finančne podporovať miestne iniciatívy, ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu cieľov projektu. Táto podpora bude mať formu grantov, ktoré môže príjemca poskytnúť (v rámci určitých limitov) tretím stranám zodpovedným za takéto iniciatívy. Dúfame, že týmto spôsobom uľahčíme prístup k financovaniu LIFE aj veľmi malým miestnym skupinám, ktoré nie sú schopné konať ako pridružený príjemca v projekte, ale mohli by zohrávať úlohu pri dosahovaní cieľov projektu.

Do usmernení bola začlenená špeciálna časť o start-up spoločnostiach. V tejto časti pozývame väčšie spoločnosti, aby považovali svoj projekt LIFE za potenciálny inkubátor pre start-upy. Start-upy sa zvyčajne nekvalifikujú ako koordinujúci príjemca z dôvodu obmedzenej finančnej kapacity. Mohli by však byť kľúčovým hráčom (vlastníkom know-how alebo znalostí) v spolupráci s väčšou spoločnosťou. Týmto spôsobom by sa start-up mohol stať príležitosťou na prechod k úplnému rozvoju trhu a väčšia spoločnosť by získala prístup k znalostiam, pričom by vďaka podpore LIFE obmedzila riziko.

Tento rok bude môcť každý tradičný alebo integrovaný projekt LIFE a každý typ príjemcu požiadať o financovanie všetkých nákladov na tovar dlhodobej spotreby, ak spĺňajú konkrétne podmienky. Tieto podmienky zahŕňajú, že tovar sa počas projektu intenzívne používa, že je definitívne a výhradne priradený k rovnakým cieľom a účelu, aký predpokladá projekt, a že sa používa počas celého hospodárskeho života.

Všetky projekty LIFE môžu odteraz v rámci „personálnych nákladov“ vo forme vopred definovaných jednotkových nákladov zvážiť aj dobrovoľné príspevky až do určitých limitov. Projekty pomôžu efektívnejšie dosiahnuť ich ciele zapojením dobrovoľníkov.

Vieme, že hlavnými prioritami programu LIFE sú životné prostredie a klíma, ktoré však majú nepochybne silné väzby na ľudské zdravie. Niektoré projekty alebo konkrétne akcie by sa mohli priamo alebo nepriamo zamerať na problémy spojené s riadením tohto typu pandémie. Vzhľadom na túto globálnu výzvu, ktorej čelíme, sme presvedčení, že program LIFE musí urobiť maximum pre to, aby aktívne prispel k hľadaniu riešení.

Vyzývame preto každého žiadateľa, aby kriticky preskúmal ciele a činnosti svojho projektu s cieľom zistiť akýkoľvek prvok, ktorý by mohol priamo alebo nepriamo zlepšiť našu kolektívnu schopnosť vyhnúť sa, zmierniť, riadiť a zotaviť sa v prípade podobnej budúcej krízy. Sme presvedčení, že každý príspevok sa počíta a vítame návrhy, ktoré pri dodržaní priorít programu môžu prispieť k tomuto spoločnému úsiliu.

Ďalšie informácie o výzvach a predĺžení termínov na predkladanie projektov


Zdroj: EK, zverejnené: 5.8.2020, autor: rpa