HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt ClimaLocal a ClimaInfo v rámci Programu SK-Klíma

Aktualita

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma), vyhlásilo 15. decembra 2020 dve ďalšie výzvy kód ACC04 (ClimaLocal) a kód ACC05 (ClimaInfo).

ACC04 – ClimaLocal: Naše mokrade lokálne menia klímu globálne s podporou Nórskych grantov.
Cieľom otvorenej výzvy ACC04 – ClimaLocal je obnoviť a posilniť schopnosť znehodnotených ekosystémov mokradí na území SR prispôsobiť sa zmene klímy a zabezpečiť udržateľné plnenie ich ekosystémových služieb, za účelom zmiernenia negatívnych dopadov zmeny klímy na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov.

Výzva s alokáciou 4 800 000 EUR je financovaná z Nórskych grantov, pričom oprávnená výška grantu na projekt je v rozmedzí 200 000 EUR až 1 000 000 EUR.

Podpora je určená pre projekty zamerané na realizáciu opatrení na zníženie úbytku a degradácie mokradí, revitalizáciu mokradí, obnovu ich ekosystémových služieb a súčasne zvyšovanie povedomia verejnosti o význame mokradí v kontexte zmeny klímy.

ACC05 – ClimaInfo: Premeňme teóriu na prax – zmiernime zmenu klímy s podporou Nórskych grantov.
Cieľom výzvy ACC05 – ClimaInfo je podpora systematických a kompaktných aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy realizovaných so zohľadnením princípov informálneho učenia sa a určených pre široké spektrum cieľových skupín.


Výzva s alokáciou 876 838 EUR je financovaná z Nórskych grantov, pričom oprávnená výška grantu na projekt je v rozmedzí 200 000 EUR až 500 000 EUR.

Podpora je určená pre projekty, ktoré prostredníctvom kombinácie mäkkých a tvrdých opatrení prispejú k zvýšeniu klimatickej gramotnosti jednotlivca s ohľadom na praktické využitie v každodennom živote.

Uzávierka oboch výziev: 26. februára 2021


Znenie výziev a bližšie informácie:

Zdroj: https://minzp.sk, zverejnené: 4.1.2021, autor: rpa