HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva nového nástroja „Hop on“ programu Horizont Európa

Aktualita

Aktuálne je otvorená výzva na predkladanie návrhov pre nový spôsob financovania „Hop on“ v časti programu „Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ v programe Horizont Európa. Táto spôsob financovania ponúka inštitúciám z tzv. Widening krajín možnosť zapojiť sa do už vybraných projektov spolupráce v rámci druhého piliera programu Horizont Európa a schémy EIC Pathfinder.

Pokiaľ ide o program Horizont Európa, do skupiny Widening krajín, ktorých výsledky v oblasti výskumu a inovácií sú pod priemerom EÚ, patria napr: Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a všetky asociované krajiny s rovnakými charakteristikami, pokiaľ ide o ich výkonnosť v oblasti výskumu a inovácií.

Cieľom financovania „Hop on“ je riešiť nedostatočnú účasť týchto krajín v určitých oblastiach rámcového programu. Má pomôcť inštitúciám z týchto krajín získať prístup k európskym sieťam a poskytnúť im príležitosť zvýšiť ich excelentnosť v oblasti výskumu a inovácií a cenné medzinárodné zviditeľnenie.

Konzorciá s projektom, ktorý už bol prijatý na financovanie v rámci jedného z klastrov programu Horizont Európa alebo EIC Pathfinder a ktorý ešte nemá partnera z jednej z Widening krajín, sa môžu zúčastniť na tejto výzve na začlenenie ďalšieho partnera z jednej z týchto krajín. Návrh musí predložiť koordinátor, ale so začlenením nového partnera musia súhlasiť všetci partneri konzorcia.

Na začlenenie nového partnera sa predpokladá rozpočet vo výške 200 000 až 500 000 EUR. Táto suma sa pridá k pôvodnému rozpočtu existujúceho konzorcia. Zvýšený rozpočet sa použije výlučne v prospech nového partnera, s výnimkou koordinačného navýšenia do výšky 10 % zvýšeného rozpočtu, ktoré sa pridelí koordinátorovi konzorcia.

Výzva na predloženie projektu do Hop on má dva termíny: 20. apríla a 10. novembra 2022.

Zoznam projektov oprávnených na využitie hop on nástroja je k dnešnému dňu pomerne krátky, v budúcnosti sa však bude rozširovať.

Výzva na predkladanie návrhov: Hop on

Zverejnené 3.2.2022, slord