HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva na vyjadrenie záujmu – NETWORK Copernicus Relays

Aktualita

V rámci vychytanie činností využívateľov Kopernicusu, Komisia vykonala štúdiu s cieľom identifikovať silné stránky a medzery v existujúcich užívateľských a trhových iniciatívach medzi účastníckymi krajinami Kopernicusa. Záverečná správa o tejto štúdii možno nájsť na webe – www.copernicus.eu a zároveň aj otvorenú výzvu na vyjadrenie záujmu pre Network Copernicus Relays.

Sieť Copernicus Relays je koncepcia a proces, pri ktorom Komisia bude úzko spolupracovať s rôznymi zainteresovanými stranami/ multiplikátormi a podporovať používanie dát a informácií z Koperníka, a to v každej  zúčastnených štátov Koperníka. Jeden alebo niekoľko relé bude stanovené pre každu spoluprácujúcu krajinu.

Vychytanie  činností užívateľov programu Kopernicus by bolo veľmi ťažké bez zapojenia zúčastnených strán na miestnej úrovni. Komisia preto pozýva zainteresované strany, aby sa zapojili a aby sa stali súčasťou siete Copernicus Relay.

Relevantní stakeholderi účastní na „Pozorovaniach Zeme“ a príbuzných nástrojoch na zvyšovaní  povedomie sú vyzvaní, aby reagovali a vyjadrrili svoj záujem.

Žiadatelia by mali zaslať svoje vyjadrenie záujmu na e-mail: GROW-I3@ec.europa.eu s poznámkou „Copernicus Relay-vyjadrenie záujmu“ uvedenou v predmete, spolu s vyplneného formulára (pozri prílohu na webe).

Uzávierka je 23.septembra 2016

Kompletná informácia k výzve