HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva na podporu spolupráce medzi vysokými a strednými školami a súkromnými podnikmi

Aktualita

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlásila 30. 11. 2021 Výzvu na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (kód výzvy: BIN SGS02). Financovaná je z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výzva podporí rozvoj spolupráce medzi vysokými školami, strednými školami a súkromnými podnikmi na Slovensku a v Nórsku. Cieľom je, aby sa zvýšila kvalita a dôležitosť vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku v dvoch programových oblastiach, ktorými sú zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Stredné školy sa môžu uchádzať o podporu partnerských projektov, ktoré sú zamerané na rozvoj odborného vzdelávania a prípravy (OVP), alebo na preklenutie rozdielu medzi vzdelávacím systémom a potrebami trhu práce. Vysoké školy môžu prihlasovať partnerské projekty, ktoré rozvíjajú ich spoluprácu s malými a strednými podnikmi a vzdelávacími inštitúciami a podporujú kariérny rozvoj výskumných pracovníkov.

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 10 000 EUR do 200 000 EUR. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 470 588 EUR.

Dátum uzatvorenia výzvy: 28. 2. 2022.

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.

Viac informácií o Výzve je dostupných na webovej stránke správcu programu: vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy.

Ide celkovo už o siedmu výzvu, vyhlásenú Výskumnou agentúrou v rámci Grantov EHP a Nórska.

Zdroj: https://www.minedu.sk; http://www.vyskumnaagentura.sk, zverejnené: 8. 12. 2021, autor: rpa