HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva Inštitútu Konrada Lorenza na 5 štipendií pre doktorandov

Aktualita

Štipendiá pre študentov doktorandského štúdia. Zdroj: KLI

Inštitút Konrada Lorenza pre výskum evolúcie a poznania (KLI), Klosterneuburg (Rakúsko) zverejnil výzvu na poskytnutie 5 štipendií pre študentov doktorandského štúdia na poslednom stupni, ktorí pracujú na témach súvisiacich s poznaním a znalosťami medzi evolúciou a udržateľnosťou.

5 KLI Writing-up Fellowships on “Cognition and Knowledge: Between Evolution and Sustainability”
Inštitút Konrada Lorenza pre výskum evolúcie a poznania (KLI) je nezávislým centrom pokročilých štúdií v oblasti vied o živote a udržateľnosti. Poslaním (KLI) je umožniť vedecké uvažovanie zamerané na pochopenie a udržanie života v jeho biologickej, kognitívnej, sociálnej a kultúrnej rozmanitosti. (KLI) je odhodlané prispievať k riešeniu naliehavých sociálno-environmentálnych výziev súčasnej doby.
Podporuje najmä teoretický interdisciplinárny a transdisciplinárny a koncepčný výskum, ako aj filozofickú a historickú prácu v oblasti vied o živote a udržateľnosti. V súlade s týmto poslaním (KLI) uznáva spravodlivosť, rozmanitosť a inklúziu (EDI), ako aj základné hodnoty inštitútu. Len ak sa výskumné inštitúcie zapoja do čo najširšieho spektra názorov a skúseností, budeme môcť prispieť k riešeniu naliehavých spoločenských a environmentálnych výziev nášho sveta.

Poznanie a vedomosti – medzi evolúciou a udržateľnosťou
Touto výzvou sa (KLI) snaží podporiť interdisciplinaritu 5 študentov doktorandského štúdia v pokročilom štádiu, ktorých práca využíva nové interdisciplinárne prístupy v štúdiu kognitivity a vedomostí, najmä vo vzťahu k evolúcii a ich prepojeniu s udržateľnosťou. Poznanie a vedomosti zohrali zásadnú úlohu vo vývoji života na Zemi. V posledných rokoch nové prístupy integrujúce evolučné, vývojové a ekologické úvahy pomohli vysvetliť ako a prečo sa poznanie vyvinulo od mikróbov po ľudí a čo umožnilo organizmom vysporiadať sa so zložitým prostredím.  Okrem toho rozšírené a aktívne prístupy otvorili nové výskumné cesty k pochopeniu, ako kognitivita a znalosti prispievajú k formovaniu interakcií medzi človekom a životným prostredím v rôznych kultúrach a v našich technologických spoločnostiach. Všetky tieto nové interdisciplinárne prístupy k poznaniu  môžu pomôcť pri riešení zložitých problémov udržateľnosti, od klimatických zmien až po stratu biodiverzity, ktoré sú pravdepodobne dôsledkom dysfunkčných vzťahov medzi ľudskými spoločnosťami a komplexnou biosférou. Interdisciplinárne prístupy sú tiež dôležité na pochopenie, ako možno oceniť, reflektovať a podporovať rozvinutú rozmanitosť kognitívnych štýlov a typov vedomostí – od neurodiverzity po biokultúrnu diverzitu, a to aj na akademickej pôde.        
                                                             
(KLI), ako domovské miesto pre teóriu na ktorej záleží, podporí 5 doktorandov „KLI Writing-Up Fellowship“, ktorí sa zaoberajú teoretickou, filozofickou, metodologickou a koncepčnou prácou vo vzťahu k poznaniu a vedomostiam vo vedách o živote a udržateľnosti v nasledujúcich oblastiach výskumu: 
1. Evolution of cognition and knowledge in multiple taxa                                                                                 
2. Cognition and knowledge for more sustainable human-environment interactions                                                     
3. Cognition and knowledge in science  

Komu sa odporúča podať žiadosť?

Cieľom 5 štipendií „KLI Writing-Up fellowship“ je podporiť doktorandov v záverečnej fáze ich doktorandského výskumu. „Writing-Up fellowship“- štipendiá sú individuálne štipendiá pre výskumných pracovníkov a udeľujú sa za nezávislú prácu na výskumnom projekte žiadateľa pod dohľadom poradcu z ich domovskej univerzity. Týchto 5 štipendií je zvlášť vhodných pre dve kategórie doktorandov:

Tí, ktorí ukončili empirický výskum a chcú využiť štipendium „Writing-Up fellowship“ na rozpracovanie koncepčných, epistemologických a metodologických základov a dôsledkov ich práce.

Tí, ktorých výskum sa zaoberá historickými, filozofickými a konceptuálnymi základmi výskumu vo vyššie uvedených disciplínach vo vzťahu k diverzite.

Obidve kategórie doktorandov by sa mohli zaujímať o rozšírenie svojej výskumnej perspektívy a o čerpanie z nových konceptov evolučného teoretizovania, filozofie vedy a výskumu poznania založeného na dlhodobej práci realizovanej na (KLI).

Podrobnosti o štipendiách:

Doba trvania: Štipendiá „KLI Writing-Up“ sa udeľujú na obdobie maximálne 6 mesiacov. Minimálna dĺžka štipendia sú tri mesiace.

Dátum začiatku: Štipendiá sa musia začať v kalendárnom roku 2022. V ideálnom prípade sa odporúča dátum začiatku v septembri/októbri 2022.

Kritériá oprávnenosti:

  1. Uchádzači musia byť zapísaní v doktorandskom programe.   
  2. Uchádzači sú v záverečnej fáze svojej doktorandskej práce (ako potvrdil ich školiteľ).

Informácie o výzve

Kontaktný formulár

Schéma: Poznanie a vedomosti – medzi evolúciou a udržateľnosťou. Zdroj: KLI

Zdroj: https://kli.ac.at, zverejnené: 21. 1. 2022, autor: Dr. Blanka Hermanová, rpa