HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva COS-STRAT-2020-3-05: Strategické aliancie zamerané na preberanie pokrokových technológií v malých a stredných podnikoch pri hospodárskej obnove

Aktualita

No alternative text description for this image

Cieľom tejto výzvy na predkladanie návrhov je prispieť k ozdravnému balíku Európskej komisie prostredníctvom vytvorenia strategických aliancií medzi technicky zdatnými MSP a tradičnými MSP, ktoré čelia potrebe prispôsobiť sa pokrízovému ekonomickému prostrediu, so zameraním na výhody prijatia pokrokových technológií. Konečným cieľom tejto výzvy na predkladanie návrhov je prispieť k širšiemu šíreniu a rozšíreniu pokrokových technológií medzi MSP v Európe a podporiť hospodárske oživenie.

Špecifickým cieľom opatrenia je spustenie dvoch pilotných projektov zameraných na budovanie aliancií medzi tradičnými a technicky zdatnými MSP prostredníctvom organizácií priemyselných klastrov s cieľom podporiť spoluprácu a prijatie technológií v konkrétnych priemyselných ekosystémoch.

Na účely tejto výzvy sú tradičné a technicky zdatné MSP definované takto:

a) Tradičné MSP sú tie MSP, ktoré ešte neprijali nové technológie a musia sa prispôsobiť zmeneným hodnotovým reťazcom a dopytu. V tomto projekte sa zameriavame na tie tradičné MSP, ktoré sú súčasťou klastrovej organizácie a majú v úmysle zvýšiť svoju obchodnú konkurencieschopnosť prijatím nových technológií.

b) Malé a stredné podniky zamerané na technológie sú spoločnosťami z EÚ s inovatívnymi obchodnými modelmi, ktoré vyvíjajú, vyrábajú a komercializujú výrobky a aplikácie pre pokročilé technológie. Ich obchodné riešenia dodávajú tradičným malým a stredným podnikom špičkovú technológiu a inteligentné riadenie podnikania založené na dôkazoch, čo im poskytuje významné konkurenčné výhody. (Príklad potenciálneho zoznamu technologicky zdatných MSP možno nájsť v správe „Umelá inteligencia. Kritické priemyselné aplikácie: správa o analýze trhu prioritných hodnotových reťazcov, najkritickejších aplikáciách umelej inteligencie a podmienkach zavádzania umelej inteligencie“)

Projekty osobitne prispievajú k:

 • Preskúmaniu konkrétnych možností spolupráce medzi rôznymi typmi podnikov v EÚ, najmä technicky zdatnými MSP a tradičnými MSP. Táto spolupráca by mala zlepšiť priemyselné kompetencie, zvýšiť odolnosť a pridať hodnotu existujúcim priemyselným odvetviam a hodnotovým reťazcom;
 • Zvýšiť prijímanie pokrokových technológií v tradičných malých a stredných podnikoch a pomôcť technicky zdatným MSP v EÚ, ktoré vyvinuli rozhodujúce technologické aplikácie, rozšíriť svoj trhový potenciál v EÚ;
 • Využiť silný potenciál dynamickej spolupráce medzi klastrovými organizáciami a ich technologickými centrami s cieľom podporiť technologické zavádzanie a rozvoj MSP v EÚ;
 • Rozvíjať obchodnú spoluprácu medzi rôznymi klastrami z rovnakého priemyselného ekosystému a vytvárať partnerstvá s ostatnými príslušnými priemyselnými ekosystémami.

Druhy aktivít

Požadované sú návrhy na:

– Zabezpečenie širokého geografického pokrytia s ohľadom na regióny EÚ, ktorým poskytujú svoje služby (regiónom sa tu rozumie ekonomické území definované na úrovni NUTS-2).

– Predvídanie stratégie na vytvorenie a udržanie otvorenosti synergiám počas celého trvania projektu.

Táto výzva na predkladanie návrhov obsahuje tri typy aktivít:

a) Prípravné povinné činnosti

Od uchádzačov sa žiada, aby navrhli prípravné činnosti, ktoré považujú za dôležité pre budovanie aliancií MSP a prijatie nových technológií podnikmi. Je nevyhnutné, aby všetky prípravné činnosti jednoznačne súviseli s cieľom stanoveným v tejto výzve na predloženie návrhov a boli riadne odôvodnené.

b) Základné povinné činnosti

Navrhované prípravné činnosti vedú k týmto povinným činnostiam a sú nimi doplnené:

 • Budovať strategické spojenectvá medzi tradičnými MSP, ktoré čelia podobným výzvam pri prijímaní pokročilých technológií do svojho priemyselného ekosystému, najskôr v rámci jednotlivých zoskupení a potom ich združovať medzi zoskupeniami v rámci každého ekosystému;
 • Podporovať zavedené strategické aliancie v prepojení s technicky zdatnými malými a strednými podnikmi v EÚ, ktoré môžu poskytovať riešenia priamo alebo prostredníctvom hackathonov;
 • Organizovať a spravovať aspoň jednu virtuálnu udalosť na vytváranie stretnutí, ktorá sleduje a dopĺňa každý hackathon;
 • Organizovať technickú pomoc poskytovanú technologickými centrami pri preberaní vybraných technológií tradičnými MSP, ktoré majú prospech z projektu;
 • Poskytovať obchodnú podporu pre adaptáciu technológií na MSP v ich klastri; poskytovať podporu prístupu k verejnému a súkromnému financovaniu prijímania týchto technológií;
 • Identifikovať príležitosti a hrozby, ktorým MSP čelia, zatiaľ čo majú v úmysle prijať pokrokové technológie a poskytnúť príslušné odporúčania priemyselnej politiky;
 • Zorganizovať činnosti potrebné na komunikáciu a šírenie informácií, aby sa čo najskôr mobilizovali tradičné a technicky vyspelé MSP v EÚ a potom zdieľali najlepšie postupy s ostatnými klastrovými organizáciami a technologickými centrami.

c) Doplnkové povinné činnosti

 • Zmapovať kritické technologické spoločnosti v zúčastnených klastroch aj mimo nich;
 • Vypracovať a podporiť správu s názvom „Usmernenia a získané skúsenosti“ o tom, ako by klastre a technologické centrá mohli poskytovať lepšiu technickú pomoc a podporu podnikania tým MSP, ktoré sa zameriavajú na prijímanie pokrokových technológií;
 • Vypracovať a podporiť správu o rade politických odporúčaní členským štátom a regiónom EÚ o strategickej technologickej autonómii;
 • Zorganizovať aspoň dve stretnutia spoločného preskúmania, aby ste sa podelili o skúsenosti, poznatky a výsledky.

Obdobie implementácie


S prihliadnutím na povinné činnosti tejto výzvy na predkladanie návrhov sa agentúra domnieva, že primerané trvanie projektov je 24 mesiacov. Môžu sa tiež zvážiť žiadosti s rôznym trvaním za predpokladu, že trvanie je v súlade s cieľmi tejto výzvy na predkladanie návrhov a je realistické pre navrhované povinné činnosti.

Oprávnení žiadatelia


Uchádzači musia byť právnické osoby a musia byť zástupcami priemyslu, výskumnej obce a poskytovateľov technológií. Nevyčerpávajúci zoznam potenciálnych uchádzačov obsahuje napríklad:


• klastrové organizácie
• technologické centrá
• MSP

Rôzne zoskupenia v konzorciách, ktoré sa uchádzajú o túto výzvu na predkladanie návrhov, môžu predstavovať skupiny MSP z rovnakého priemyselného segmentu alebo príbuzných priemyselných sektorov, ktoré poskytujú priestor na vzájomné obohacovanie. Ak by technologické centrá nemali byť formálnym príjemcom navrhovaného projektu, žiadatelia vo svojej žiadosti preukážu, ako mienia zabezpečiť svoju spoluprácu počas projektu. Fyzické osoby nie sú oprávnené. Prepojené tretie strany, t. j. právnické osoby, ktoré majú právne alebo kapitálové prepojenie so žiadateľmi, ktoré sa neobmedzujú iba na výzvu, ani nie sú založené výlučne na účely jej vykonania, sa môžu výzvy zúčastniť ako žiadatelia s cieľom priznať oprávnené náklady. Oprávnené sú iba žiadosti od právnických osôb usadených v nasledujúcich krajinách: členské štáty EÚ; krajiny zúčastňujúce sa na programe COSME podľa článku 6 nariadenia o COSME.

Oprávnené konzorciá


Návrhy musia predkladať konzorciá zložené z oprávnených právnych subjektov usadených minimálne v troch rôznych členských štátoch EÚ.

Rozpočet


Celkový rozpočet vyčlenený na spolufinancovanie projektov sa odhaduje na 5 000 000 EUR. Maximálna výška grantu na projekt bude medzi 2 000 000 EUR a 3 000 000 EUR. To však nevylučuje predloženie a výber návrhov požadujúcich ďalšie sumy.

Predkladanie návrhov


Uzávierka elektronického podania je 2. februára 2021, 17:00. Pred začatím elektronického podania si pozrite výzvu na predkladanie návrhov a príručku pre žiadateľov. Odkaz na systém na predkladanie žiadostí je k dispozícii na Funding and Tenders Portal.

Vyhľadávanie partnerov


Ak hľadáte partnerov, ktorí by sa mohli uchádzať o účasť v tejto výzve, alebo hľadáte organizácie aktívne v rovnakej doméne ako vy, môžete navštíviť webovú stránku Európskej platformy pre klastrovú spoluprácu (ECCP), Enterprise Europe Network (EEN), centrá digitálnej inovácie (DIH), znalostné inovačné spoločenstvá (KIC).

Otázky a odpovede


Potenciálni žiadatelia by mali otázky týkajúce sa obsahu tejto výzvy adresujte ich e-mailom na adresu EASME-COSME-STRATEGIC-ALLIANCES@ec.europa.eu. Zodpovedané budú iba otázky zaslané do tejto funkčnej schránky. Odpovede budú na tejto stránke zverejňované iba pravidelne a v primeranom čase. Posledné otázky, na ktoré sa bude odpovedať, sú otázky, ktoré sa predložia najmenej 7 kalendárnych dní pred dátumom uzávierky tejto výzvy.

Viac informácií o výzve

Zdroj: EK, zverejnené: 10.11.2020, autor: rpa