HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva COS-CLUSTER-2020-3-03: Európsky program excelentných klastrov so schémou ClusterXchange spájajúcou ekosystémy a mestá

Aktualita

Image

Celkovým cieľom tejto výzvy je posilniť excelentnosť riadenia klastrov a uľahčiť výmeny a strategické partnerstvá medzi klastrami a špecializovanými ekosystémami a mestami v celej Európe, a to aj prostredníctvom implementácie schémy mobility „ClusterXchange“. Pretože vysoko kvalitné riadenie klastrov a strategické prepojenia medzi klastrami sú kľúčovými prvkami úspešných klastrov svetovej úrovne, cieľom akcie je podporiť konkurencieschopnosť MSP a pomôcť spoločnostiam úspešne vstúpiť na globálne trhy.

Konkrétnym cieľom je posilniť spoluprácu, vytváranie sietí a učenie sa klastrových organizácií a ich členov smerom k profesionalizácii špecializovaných a prispôsobených služieb na podporu podnikania poskytovaných alebo smerovaných do MSP.

Typy aktivít

Typy očakávaných oprávnených aktivít musia zahŕňať podporu rozvoja zručností v oblasti riadenia klastrov, nové služby pre členov klastra a organizáciu twinningových, kooperačných, sieťových a vzdelávacích aktivít, ako aj spoločné aktivity na implementáciu medzi podnikmi (B2B) a projekty spolupráce medzi klastrami (C2C). Musia tiež zahŕňať implementáciu „ClusterXchange“ uľahčením propagácie, náboru, párovania a následných opatrení v oblasti krátkodobých výmen od klastrových organizácií, MSP, poskytovateľov školení, organizácií na podporu rozširovania, veľkých spoločností a zamestnancov verejných orgánov a inovačné agentúry, ktoré pôsobia v klastri z účastníckej krajiny COSME. Tieto aktivity majú byť ďalej podporované prostredníctvom informačných a osvetových aktivít.

Oprávnenosť žiadateľov

Všetci uchádzači musia:

  • mať sídlo v členských štátoch EÚ alebo krajinách zúčastňujúcich sa na programe COSME podľa článku 6 nariadenia o COSME,
  • byť zaregistrovaní alebo predložiť registráciu na Európskej platforme pre spoluprácu klastrov (ECCP) do termínu predloženia tejto výzvy na predkladanie návrhov.

Uchádzači musia byť subjekty s právnou subjektivitou. To môže zahŕňať tak ziskové alebo neziskové právnické osoby, ako aj úplne alebo čiastočne verejné alebo súkromné ​​subjekty. V prípade súkromných orgánov musia byť riadne ustanovené a zaregistrované podľa vnútroštátneho práva.

Oprávnené konzorciá

Aby bol návrh oprávnený, musí ho predložiť konzorcium:

  1. zložené z najmenej troch rôznych právnych subjektov;
  2. mať sídlo minimálne v troch rôznych členských štátoch EÚ alebo iných krajinách zúčastňujúcich sa na programe COSME podľa článku 6 nariadenia o COSME;
  3. vrátane najmenej jedného člena konzorcia zastupujúceho organizáciu sídliacu v regióne klasifikovanom ako „menej rozvinutý“ alebo „v procese transformácie“ podľa navrhovaného mapovania oprávnenosti štrukturálnych fondov na obdobie 2014 – 2020.

Konzorciá musia overiť a prostredníctvom svojho koordinátora vyhlásiť, že žiadny z ich členov sa nezúčastňuje na inej žiadosti v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov. Ak finančný orgán zistí takýto prípad, povedie to k vylúčeniu príslušnej organizácie zo všetkých príslušných návrhov. Príslušné konzorciá, ktorých sa týka vylúčenie partnera (-ov), musia spĺňať kritériá oprávnenosti uvedené v oddieloch 6.1 a 6.2 tejto výzvy na predkladanie návrhov, aby sa mohli považovať za oprávnené.

Predkladanie návrhov

Uzávierka elektronického podania je 2. februára 2021, 17:00. Pred prijatím elektronického podania si prečítajte Výzvu na predkladanie návrhov a Sprievodcu pre žiadateľov. Odkaz na systém na predkladanie žiadostí je k dispozícii na Funding and Tenders Portal.

Vyhľadávanie partnerov

Ak máte konzorcium a hľadáte partnerov, ktorí by sa mohli zúčastniť tejto výzvy, alebo hľadáte konzorcium aktívne v rovnakej doméne ako vy, môžete využiť Európsku platformu pre spoluprácu klastrov.

Otázky / odpovede

Potenciálni žiadatelia by mali otázky týkajúce sa obsahu tejto výzvy adresovať e-mailom na adresu EASME-COSME-CLUSTER-EXCELLENCE@ec.europa.eu. Odpovedané budú iba otázky zaslané do tejto funkčnej schránky. Odpovede budú na tejto stránke zverejňované iba pravidelne a v primeranom čase. Poslednými otázkami, na ktoré sa bude odpovedať, sú otázky, ktoré sa predložia najmenej 7 kalendárnych dní pred dátumom uzávierky tejto výzvy.

Viac informácií o výzve

Ak pracujete na svojej prihláške do výzvy European Cluster Excellence, potom si nemôžete nechať ujsť vopred zaznamenaný informačný webinár, ktorý vás prevedie výzvou a ponúkne užitočné tipy pre úspešný! Vyskúšajte to na webe

Zdroj: EK, zverejnené: 4.11.2020, autor: rpa