HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vyšla nová publikácia – Digitálna verejná správa a elektronická identifikácia

Aktualita

Kde lepšie začať ako s monografiou s názvom „Digitálna verejná správa a elektronická identifikácia“ (ktorého základný právny rámec tvorí nariadenie EP a Rady 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES, známe ako Nariadenie eIDAS) od tohto autorského kolektívu.

Nakoľko je problematika elektronickej identifikácie všeobecne veľmi široká, autori tejto monografie považovali za vhodné k tejto téme pristúpiť čo najviac inter – disciplinárne.

Práve preto, táto monografia ponúka aj témy ako:

Nariadenia eIDAS z pohľadu bezpečnosti a ochrany súkromia,
Právna úprava a právna prax elektronického doručovania podľa zákona o e-Governmente,
Elektronická identifikácia zdravotníckych pracovníkov v „teréne“,
Elektronická identifikácia z pohľadu súkromného práva,
Umelá Inteligencia a digitálna verejná správa,
Právne aspekty referenčných údajov v legislatíve SR,
Jednotná digitálna brána z pohľadu práv duševného vlastníctva.

Ak by ste chceli prečítať túto monografiu, nájdete ju tu: https://www.flaw.uniba.sk/…/…/2019/Monografia_DVSEI_2019.pdf

Viac o aktuálnych publikačných výstupoch (členov) tohto ústavu nájdete na webe právnickej fakulty UK v časti aktuálne publikačne-vystupy.

Zdroj: PF UK, 24.3., vip vz.kas