HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vyjadrite svoj názor na Horizon Europe

Aktualita

Európska komisia pripravuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ implementáciu nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe, najambicióznejšieho programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií (2021 – 2027) s navrhovaným rozpočtom 100 miliárd EUR. Komisia v rámci tohto procesu 28. júna 2019 spustila online verejnú konzultáciu, ktorá pomôže formovať európske investície do výskumu a inovácií v nasledujúcich rokoch. Vyplnením 20 minutového dotazníka môžete aj vy priamo prispieť k formovaniu Strategického plánu programu Horizont Európa na roky 2021-2024.

Online konzultácia bude zbierať vstupy od zainteresovaných strán z celého sveta. Prijaté vstupy budú zohľadnené pri príprave „Strategického plánovania“ programu Horizon Europe. Tieto vstupy sa odzrkadlia v usmerneniach jednotlivých pracovných programov, výzvach na predkladanie návrhov, misiách a partnerstvách počas fungovania prvých štyroch rokov programu Horizon Europe (2021-2024). Konzultácie pomôžu identifikovať očakávané dopady, rozprúdiť diskusiu o spoločenských výzvach a poskytnúť nové myšlienky. Kľúčovou udalosťou v tomto procese spoločného navrhovania bude veľké celoeurópske podujatie pod názvom „European Research & Innovation Days„, ktoré sa uskutoční v termíne od 24. do 26. septembra 2019 v Bruseli.

Proces spoločného navrhovania zabezpečuje, že program Horizon Europe bude zameraný na to, na čom občanom záleží najviac, zlepšuje náš každodenný život a pomáha premeniť veľké spoločenské výzvy, ako je zmena klímy, inovačné príležitosti a riešenia pre udržateľnú budúcnosť.

Čo považujete za najnaliehavejšie výzvy, ktoré by mal výskum a inovácie financovaný z prostriedkov EÚ riešiť? Aké sú najdôležitejšie vplyvy – vedecký, technologický, hospodársky, spoločenský – na ktoré by sa mal výskum a inovácie financovaný z EÚ zamerať? Teraz sa môžete o svoje názory podeliť s Európskou komisiou.

Komisia vyzýva všetkých, ktorí majú záujem o budúce priority EÚ v oblasti výskumu a inovácií, kdekoľvek na svete, aby sa zúčastnili na verejnej konzultácii, ktorá sa skončí 8. septembra 2019!

Viac informácií: