HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vyjadrite svoj názor na európsky inovačný ekosystém

Aktualita

Európska komisia spustila online prieskum verejnej mienky na tému posilnenia európskeho inovačného ekosystému a zlepšenia súdržnosti v inováciách v Európe.

Cieľovou skupinou prieskumu je široká skupina hráčov v inovačných ekosystémoch, ktorých názor bude slúžiť ako vstup do prebiehajúcej analýzy vývoja európskeho inovačného ekosystému aj v súvislosti s programovaním Horizontu Európa (napr. oblastí Európske inovačné ekosystémy, Európska rada pre inovácie) či programov kohéznej politiky a inteligentnej špecializácie.

Životaschopný a inkluzívny inovačný ekosystém je nevyhnutný pre dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti zelenej a digitálnej transformácie a zároveň prispieva k výraznej obnove európskeho hospodárstva, k ekonomickej a sociálnej súdržnosti ako aj k vedúcej pozícii EÚ v oblasti kľúčových technológií a inovatívnych riešení na globálnej úrovni. Je tiež veľmi dôležitý pri podpore procesu hospodárskej a sociálnej konvergencie menej prosperujúcich regiónov k vyššej prosperite tým, že zaručuje rovnomerné šírenie výhod, ktoré prinášajú inovácie naprieč celou EÚ a tiež zabezpečuje rovnomerné prispievanie všetkých regiónov EÚ k prechodu na zelenú a digitálnu spoločnosť.

Vyjadrite teda aj Vy svoj názor na príležitosti a výzvy, ktorým Európa čelí v oblasti inovácií. Vítané sú všetky konkrétne opatrenia, ktoré majú potenciál replikácie, prispôsobenia či škálovania na lokálnej, regionálnej, národnej či celoeurópskej úrovni.

Prieskum je určený širokej skupine subjektov, najmä start-upom, MSP a korporáciám vo všetkých odvetviach, organizáciám podporujúcich podnikanie vrátane klastrov, univerzít a výskumných organizácií, vedecko-technologickým parkom, inkubátorom a akcelerátorom, investorom, či miestnym, regionálnym a národným orgánom štátnej správy, vrátane tých, ktorí sú účastní na implementácii kohéznej politiky.

Odhadovaný rozsah prieskumu je približne 20 minút. Vítané sú najmä nové nápady a opatrenia v časti II.3 možnosti „Iné“.

Váš názor môžete vyjadriť do 7. septembra 17:00 hod.

Zdroj: EK, zverejnené: 10.8.2021, autor: lda